K měření 3D modelů se používá nástroj měření ve 3D. Můžete měřit vzdálenosti mezi různými kombinacemi bodů a hran 3D modelu. Když pohybujete ukazatelem nad 3D modelem, zvýrazní se určité body a hrany. Nástroj měření ve 3D podporuje čtyři typy měření: kolmá vzdálenost mezi dvěma rovnými hranami, přímá vzdálenost mezi dvěma body, poloměr kruhových hran a úhel mezi dvěma hranami (nebo třemi body).

3D měření můžete přiřadit konkrétním pohledům. Když je při přidávání měření aktivní výchozí pohled, vytvoří se nový pohled měření. Tento pohled se přidá do hierarchie pohledů ve Stromu modelu. Měření je asociováno pouze s tímto pohledem. Měření je zobrazeno jako podřízený objekt pohledu.

Při provádění měření můžete také zobrazovat poznámky. Tyto poznámky (nazývané také značky měření) jsou po zavření dokumentu zachovány.

Zobrazení měření ve 3D
Zobrazení měření ve 3D

Měření 3D objektů

 1. Klepnutím na 3D model v PDF ho aktivujte.
 2. Klikněte na ikonu nástroje 3D měření v pruhu nástrojů 3D. (Pokud je zobrazení pruhu nástrojů 3D nastavené na sbalené nástroje, z rozbalovací nabídky vedle navigačního nástroje vyberte nástroj měření ve 3D).
 3. V části Povolená přitahování a Typy měření v paletě Nástroj měření ve 3D vyberte požadované možnosti.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na pozadí modelu a změňte možnosti dle potřeby. Ponechte paletu Nástroj měření ve 3D otevřenou.
 5. Změřte 3D model:
  • Chcete-li změřit vzdálenost mezi dvěma polohami na 3D modelu, klepnutím nastavte počáteční bod. Potom přesuňte ukazatel do jiného místa nebo na okraj.

  • Chcete-li změřit obvod kruhového tvaru, přesuňte ukazatel nad jeho okraj a když se zobrazí kruh, klepněte.

  • Pokud chcete pro měření vytvořit a nastavit anotaci, klikněte pravým tlačítkem myši na pozadí objektu a vyberte možnost Změnit popis označení. Zadejte popis označení. Změřte 3D model dle předchozího popisu. Klepnutím nastavte koncový bod měření a poté klepněte potřetí a nastavte polohu měření a popisku.

  • Pokud chcete měření nastavit jako poznámku, vyberte nástroj Ručička, klikněte pravým tlačítkem myši na měření a klikněte na možnost Převést na poznámku.

  • Chcete-li měření přerušit, klikněte pravým tlačítkem myši na měření a vyberte příkaz Zrušit měření.

  • Pokud chcete odstranit značku měření, klikněte na ni nástrojem měření ve 3D a stiskněte klávesu Delete.

  Poznámka:

  Chcete-li se dozvědět, jak je možné při měření otáčet, posouvat, zvětšovat a přitahovat, klepněte pravým tlačítkem myši na model a zvolte položku Tipy pro měření ve 3D.

Volby v části Povolená přitahování v paletě Nástroj měření ve 3D

3D přitahování ke koncovým bodům okrajů

Přitahování k celému okraji.

3D přitahování k lineárním okrajům

Přitahování k segmentu okraje ve tvaru rovné čáry.

3D přitahování k radiálním okrajům

Přitahování k obvodu.

3D přitahování k siluetám

Přitahování ke zřejmému okraji součásti, jako je například strana válce.

3D přitahování k planárním ploškám

Přitahování ke geometrické rovině tvořící plošku součásti.

Volby v části Typy měření v paletě Nástroj měření ve 3D

3D měření z bodu do bodu

Měří vzdálenost mezi dvěma pozicemi na 3D modelu. Klepnutím nastavíte počáteční bod a dalším klepnutím na jiném místě nastavíte koncový bod nebo okraj.

3D kolmý rozměr

Měření vzdálenosti mezi dvěma hranami, provedené v pravém úhlu k počáteční hraně.

3D radiální rozměr

Měření poloměru v místě klepnutí.

3D měření úhlu

Měření úhlu mezi dvěma hranami.

Volby jednotek a označení

Chcete-li použít nástroje měření jednotek a značek, vyberte nástroj měření ve 3D a klikněte pravým tlačítkem myši dovnitř modelu.

Definovat jednotky modelu

Vyberte, pokud chcete změnit jednotky měření.

Zapnout zobrazení souřadnic

Zobrazí nebo skryje souřadnice umístění ukazatele myši v informačním okně měření.

Změnit popis označení

Zadejte text, který se má zobrazovat spolu s měřením jak v oblasti 3D modelu, tak v panelu Poznámky. (Není dostupné, pokud není vybraná volba Značky měření.)

Vypnout značky měření

Vyberte, pokud chcete provádět měření v modelu, ale nechcete je přidávat do dokumentu. Měření jsou viditelná pouze tehdy, když je aktivní aktuální měření. Pokud zahájíte další měření nebo změníte nástroje, značka zmizí.

Nepřitahovat k 3D obsahu

Vypne možnost přitahovat textový kurzor k pravděpodobnému cíli. Tuto volbu vyberte, když chcete zlepšit výkon při práci s velkým modelem. Chcete-li zajistit přesné měření v 3D objektech, vraťte nastavení zpět na Přitahovat na 3D obsah.

Tipy pro měření ve 3D

Otevře dialogové okno, které zobrazuje seznam klávesových zkratek pro několik navigačních zkratek. Tyto zkratky můžete použít při měření.

Předvolby

Otevře dialogové okno Měření (3D) - Předvolby.

Skrýt/Zobrazit informační okno Měření

Informační okno Měření zobrazuje nastavení jednotek a označení pro daný model. Vyberte, pokud chcete odstranit toto okno z okna modelu.

Skrýt/Zobrazit pruh nástrojů Měření

Skryje/zobrazí paletu Nástroj měření ve 3D.

Předvolby měření

Změnou předvoleb 3D měření určíte, jak se budou měřit 3D data. Tyto volby jsou v panelu Měření (3D) v dialogovém okně Předvolby.

Poznámka:

V programu Adobe Acrobat Reader DC tyto předvolby platí pouze pro soubory PDF, ve kterých je povoleno vytváření poznámek.

Použít měřítko a jednotky z modelu (když existují)

Zobrazí měření na základě jednotek modelu, pokud existují, generovaných z původního 3D modelu. Odznačte tuto volbu, chcete-li určit jednotky měření ručně. Toto nastavení můžete změnit v paletě Nástroj měření ve 3D.

Použít výchozí jednotky zobrazení

Použije jednotky měření, které určíte zde, místo jednotek měření z 3D modelu.

Zobrazit významné číslice

Určuje maximální počet číslic v číslu s výsledkem měření.

Barva čáry měření 3D

Určuje barvu čáry, která se zobrazuje, když klepnete nebo táhnete při měření objektu.

Velikost odezvy měření:

Nastavuje velikost textu pro zobrazení měření.

Úhlové měření zobrazit jako

Definuje jednotky jako stupně nebo radiány.

Kruhové měření zobrazit jako

Určuje, zda u kruhových součástí měřen průměr nebo poloměr.

Zobrazit kroužek pro kruhová měření

Zobrazí obvod související s kruhovým měřením.

Nastavení přitahování pro 3D

Zapne přitahování a určuje, zda se přitahuje na body, oblouky, hrany, hrany siluet nebo plošky. Citlivost označuje, jak blízko musí být ukazatel k určité položce, aby došlo k jeho přitažení na ni. Ve volbě Barva tipů přitahování určete barvu čáry přitahování, která se objeví, když podržíte ukazatel nad 3D objektem.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online