Změny režimu vykreslení, osvětlení, promítání a pozadí

Režim vykreslení modelu určuje vzhled povrchů 3D modelu. Výchozí režim vykreslení je plný, ale můžete také zvolit jiný režim vykreslení. Můžete také změnit osvětlení 3D modelu nebo jeho pozadí.

Změna vzhledu 3D modelu
Změna vzhledu 3D modelu

A. Výchozí vzhled B. Režim vykreslení drátového modelu C. Barevné osvětlení D. Jiná barva pozadí 
 1. Použijte prvky v pruhu nástrojů 3D k provedení libovolných z těchto změn:
  • Chcete-li změnit režim vykreslení, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Režim vykreslení modelu .

  • Chcete-li zobrazit pravoúhlý průmět, klepněte na tlačítko Použít pravoúhlé promítání . Pravoúhlé promítání prakticky odstraní třetí rozměr. Zachová se poměr velikostí objektů, ale 3D model bude mít méně realistický vzhled. Klepněte na tlačítko znovu, chcete-li použít perspektivní promítání.

  • Chcete-li zapnout, vypnout nebo změnit osvětlení, vyberte volbu z rozbalovací nabídky Povolit dodatečné osvětlení .

  • Chcete-li změnit barvu pozadí, klepněte na šipku vedle políčka Barva pozadí a zvolte barvu.

  Poznámka:

  Volby Režimy vykreslení modelu, Schémata osvětlení a Barva pozadí jsou také dostupné, když klepnete pravým tlačítkem na 3D model a klepnete na položku Volby zobrazení. Režimy vykreslení modelu se objevují také v nabídce Volby v panelu Strom modelu.

Příklady režimů vykreslení modelu

Režimy vykreslení modelu zahrnují kombinace faktorů, které ovlivňují vzhled 3D objektu. Následující ilustrace zobrazuje vykreslení jednoduchého objektu ve všech dostupných režimech.

Režimy vykreslení modelu
Režimy vykreslení modelu

A. Plný B. Průhledný ohraničovací rámeček C. Průhledný D. Plný drátový model E. Ilustrace F. Plný obrys G. Stínovaná ilustrace H. Ohraničovací rámeček I. Obrys průhledného ohraničovacího rámečku J. Drátový model K. Stínovaný drátový model L. Průhledný drátový model M. Skrytý drátový model N. Vrcholy O. Stínované vrcholy 

Skrytí, oddělení a změna vzhledu částí

Některé 3D modely se skládají z jednotlivých součástí. Pomocí stromu modelu je možné tyto součásti skrýt nebo oddělit, zvětšit jejich zobrazení nebo je změnit na průhledné. Součásti, které jsou obsaženy v 3D modelu, mají vedle sebe značku zaškrtnutí.

Práce se součástmi
Práce se součástmi

A. Vybraná součást B. Skrytá součást C. Izolovaná součást D. Průhledná součást 
 1. Ve 3D modelu klepněte nástrojem ručička na součást, se kterou chcete pracovat. Pokud vám nastavení předvoleb nepovoluje použít nástroj Ručička, vyberte součást v seznamu Strom modelu.
 2. Z nabídky Volby v horním panelu Stromu modelu zvolte libovolné z následujících voleb:

  Poznámka:

  Položky, které se zobrazují v nabídce Volby, závisejí na tom, zda se 3D model skládá pouze z jedné součásti nebo z několika součástí. Mnoho z těchto možností je také dostupných po klepnutí pravým tlačítkem myši na 3D model.

  Režim vykreslení modelu

  Změní vzhled povrchu celého 3D modelu podle položky, kterou vyberete z podnabídky: Průhledný ohraničovací rámeček, Plný, Průhledný, Plný drátový model, atd.

  Zobrazit všechny součásti

  Zobrazí celý 3D model.

  Podle obsahu

  Zobrazuje všechny viditelné součásti a umístí je do středu zobrazení.

  Zobrazit fyzické vlastnosti

  Zobrazí plochu povrchu a objem (pokud jsou k dispozici) v panelu Data objektu ve Stromu modelu.

  Zobrazovat ohraničovací rámeček

  Zobrazí rámeček ohraničující 3D objekt nebo vybrané součásti modelu.

  Nastavit barvu ohraničovacího rámečku

  Změní barvu ohraničovacího rámečku. Zvolte tento příkaz, vyberte barvu a pak klepněte na OK.

  Skrýt

  Zobrazí model bez vybraných součástí. Můžete také vybrat nebo odznačit zaškrtávací pole v horním panelu Stromu modelu a tím skrýt a zobrazit různé součásti.

  Izolovat

  Zobrazí pouze vybranou součást a ostatní skryje.

  Oddělit součást

  Zobrazí geometrii, informace PMI (Product Manufacturing Information) a všechny pohledy (včetně pohledů PMI) pouze oddělené součásti. Pohledy a informace pro všechny ostatní součásti jsou skryté nebo nejsou vybrané. Změny se zobrazí rovněž ve stromu modelu. V panelu Struktura (nahoře) je vybrána pouze oddělená součást. Struktura ostatních součástí je k dispozici, ale není vybrána. Panel Zobrazení (uprostřed) obsahuje pouze seznam pohledů definovaných pro oddělenou součást, včetně pohledů PMI. Klepnete-li na pohled, zobrazí se v panelu dokumentu pouze informace PMI pro tento pohled. (Chcete-li zobrazit informace PMI pro oddělenou součást, vyberte možnost 3D PMI v panelu Struktura.) Panel Zobrazení skryje zobrazení související se sestavou nebo jinými součástmi, včetně vlastních zobrazení vytvořených v aplikaci Acrobat. Výběrem součástí ve stromu modelu je můžete přidat do pohledu. Můžete rovněž použít příkazy Skrýt/Zobrazit v nabídce voleb stromu modelu. Oddělenou součást můžete zrušit pomocí jedné z těchto možností:

  • Vyberte jinou součást pomocí příkazu Oddělit součást.

  • Vyberte horní sestavu ve stromu modelu.

  • Klikněte na tlačítko Domovská stránka.

  Zvětšit součást

  Změní střed zaměření zobrazení z celého 3D modelu na vybrané součásti. Toto nastavení je zvláště užitečné při otáčení součásti a umožňuje rotaci okolo středu zaměření součásti místo rotace okolo celého modelu.

  Režim vykreslování součásti

  Zobrazí všechny režimy vykreslování, které jsou pro součást k dispozici. Režim vykreslování mění vzhled 3D modelu podle režimu vykreslování, který jste zvolili.

  Průhledný

  Zobrazí průhlednou verzi vybrané součásti.

  Exportovat jako XML

  Vytvoří samostatný soubor XML buď celého stromu nebo platného uzlu 3D modelu.

  Exportovat jako CSV

  Vytvoří samostatný soubor ve formátu CSV, který obsahuje všechna data modelu. Data můžete exportovat z celého Stromu modelu nebo z vybraného uzlu. Soubor je možné otevřít v libovolném programu, který podporuje formátování CSV, jako například Microsoft Excel.

  Poznámka:

  Pokud 3D model obsahuje informace PMI (Product Manufacturing Information), jsou v této nabídce dostupné možnosti pro zobrazování a skrývání informací PMI.

Strom modelu – přehled

Strom modelu se zobrazuje v navigačním panelu na levé straně pracovní plochy. Strom modelu můžete rovněž otevřít kliknutím na tlačítko Přepnout strom modelu v pruhu nástrojů 3D. Případně klepněte pravým tlačítkem myši na 3D model a zvolte příkaz Zobrazit strom modelu.

Poznámka:

Použití Stromu modelu vyžaduje Acrobat nebo Adobe Reader verze 7.0.7 nebo novější. Uživatelé starších verzí mohou interaktivně pracovat s 3D modely, ale ne se Stromem modelu.

Strom modelu má tři panely, a každý z nich zobrazuje specifický typ informací nebo ovladačů.

Panel Struktura

Nejvýše umístěný panel zobrazuje strukturu stromu 3D objektu. Například 3D objekt znázorňující automobil má samostatné skupiny objektů (zvané uzly) pro podvozek, motor a kola. V tomto panelu můžete procházet hierarchií a vybírat, oddělovat nebo skrývat různé součásti.

Informace PMI (Product Manufacturing Information) se zobrazí jako skupina položek na stejné úrovni hierarchie jako související objekt nebo sestava.

Panel zobrazení

Prostřední panel zobrazuje seznam pohledů, které byly definovány pro daný 3D objekt. Jestliže změníte pohled, můžete klepnutím na jeden z uvedených pohledů vrátit 3D model zpět do uloženého stavu. Viz Nastavení 3D zobrazení v PDF.

V panelu Pohled můžete také pohledy přidávat a upravovat. Například po oddělení a otočení součásti můžete konkrétní pohled uložit včetně úhlu kamery, pozadí, osvětlení a dalších atributů. Tato funkce není k dispozici pro Adobe Reader.

Panel Data objektu

Spodní panel zobrazuje další údaje, včetně vlastností a metadat, pokud nějaké existují, o objektu nebo součásti. V aplikaci Acrobat nemůžete tyto informace pro 3D objekty upravit.

Strom modelu
Strom modelu

A. Hierarchie 3D objektů B. Uložené pohledy C. Informace o součásti nebo objektu 

Poznámka:

Pokud chcete změnit výchozí chování Stromu modelu, otevřete dialogové okno Předvolby a vyberte kategorii 3D a multimédia. Poté vyberte možnost Otevřít Strom modelu při aktivaci 3D.

Autor souboru PDF může v nastaveních převodu 3D nastavit model tak, že kliknutím na tento model se automaticky zobrazí Strom modelu.

Vytváření průřezů

Zobrazení průřezu 3D modelu je jako jeho rozříznutí na poloviny a zobrazení pohledu dovnitř. K nastavení orientace, posunutí a naklonění roviny řezu se používá dialogové okno Ovládací prvky průřezu.

Před a po vytvoření průřezu
Před a po vytvoření průřezu

 1. Klepněte na ikonu Zobrazit/skrýt průřez v pruhu nástrojů 3D, abyste průřez zapnuli nebo vypnuli.
 2. (Volitelně) Klikněte na šipku vedle ikony Zobrazit/skrýt průřez a zvolte položku Vlastnosti průřezu. Tím otevřete dialogové okno Vlastnosti průřezu. Pak proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Změňte nastavení v částech Zarovnání, Nastavení zobrazení a Poloha a orientace.

  • Kliknutím na tlačítko Uložit pohled na průřez uložte aktuální zobrazení průřezu. (Uložený pohled se objeví v nabídce Pohledy v pruhu nástrojů 3D a v panelu Zobrazení ve Stromu modelu s výchozím názvem PohledNaPrůřez[n].)

Vlastnosti průřezu

Změny, které zde provedete, se použijí okamžitě. Chcete-li tyto změny vidět, zajistěte, aby dialogové okno Vlastnosti průřezu neblokovalo zobrazení aktivního 3D modelu. Dialogové okno Vlastnosti průřezu zůstává nahoře, i když pracujete se souborem PDF ležícím pod ním nebo ho aktivujete. Chcete-li ho zavřít, klepněte na tlačítko Zavřít v jeho pravém horním rohu.

Povolit průřez

Když je vybraná tato volby, jsou dostupné také ostatní volby.

Zarovnání

Určuje osu (x, y nebo z), podle které se průřez zarovnává.

Zarovnat na plošku

Vytvoří průřez roviny definovaný povrchem libovolné plošky, na kterou na 3D modelu klepnete. (Dialogové okno je ztlumené, dokud neklepnete na plošku součásti modelu.)

Zarovnat na 3 body

Vytvoří průřez v rovině definované libovolnými třemi body, na které na 3D modelu klepnete. (Dialogové okno je ztlumené, dokud neklepnete na tři body modelu.)

Zobrazit průsečíky

Označí, kde rovina řezu protíná 3D model přidáním barevného obrysu. Klepněte na vzorek barvy, chcete-li vybrat jinou barvu.

Zobrazit rovinu řezu

Zobrazí dvojrozměrné pole protínající 3D model. Klepněte na vzorek barvy pro výběr jiné barvy a zadejte jinou hodnotu v procentech, chcete-li změnit hodnotu krytí roviny.

Ignorovat vybrané části

Odstraní vybrané součásti z pohledu řezu.

Zobrazit průhledný

Zobrazí součásti, které nejsou součástí řezu.

Krytí roviny řezu

Nastaví míru průhlednosti roviny řezu.

Zarovnat kameru podle roviny řezu

Otáčí s 3D modelem, aby byl zarovnán s rovinou řezu.

Posun

Určuje, jaká část 3D modelu je rozříznuta. Přetáhněte jezdec doleva nebo doprava nebo změňte hodnoty v procentech.

Poznámka:

Chcete-li pochopit, jak jednotlivé osy rozdělují 3D model, vyberte osu a pak táhněte jezdcem Posun dopředu a dozadu. Sledujte změny ve vloženém 3D modelu.

Převrácení

Převrátí průřez. Když je například horní polovina modelu odříznutá, klepnutím na tlačítko Převrácení se zobrazí horní polovina a odřízne se dolní polovina.

Jezdce Náklon

Určují úhly mezi rovinou řezu a osami. Přetáhněte jezdce doleva nebo doprava, nebo změňte hodnoty v procentech.

Uložit pohled na průřez

Otevře dialogové okno Vlastnosti zobrazení, ve kterém můžete vybrat vlastnosti zobrazení, které budou uloženy spolu s pohledem. Po výběru vlastností k uložení je do seznamu pohledů v pruhu nástrojů 3D a ve Stromu modelu přidáno zobrazení průřezu. Uložené zobrazení bude mít výchozí název, PohledNaPrůřez[n].

Vlastnosti zobrazení, které neuložíte, se vrátí na nastavení předchozího pohledu. Pokud například neuložíte barvu pozadí, průřez si zachová barvu pozadí z naposledy zobrazeného pohledu.

Změna vlastností kamery

Vlastnosti kamery definují přesný úhel a umístění pro pohled na určitý objekt. Vlastnosti kamery tvoří pohled kamery, který lze použít jak mezi pohledy, tak mezi soubory.

 1. V pruhu nástrojů 3D klikněte na ikonu Vlastnosti kamery .

  Pokud tuto ikonu nevidíte, klepněte na šipku vedle navigačního nástroje na levé straně pruhu nástrojů 3D.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti kamery klikněte na příkaz Uložit jako, chcete-li přiřadit název novému pohledu kamery, nebo vyberte v nabídce existující pohled.
 3. Přesuňte dialogové okno Vlastnosti kamery, abyste 3D model viděli. Vyberte zarovnání kamery:
  • Výběrem položky Cíl zarovnáte vlastnosti kamery pouze podle polohy cíle.

  • Výběrem položky Kamera a cíl zarovnáte vlastnosti kamery jak podle směru kamery, tak podle polohy cíle.

 4. Vyberte typ zarovnání:

  Vybrat model

  Po výběru této volby klepněte na 3D model v dokumentu. Dialogové okno Vlastnosti kamery zobrazuje aktuální polohu kamery.

  • Pokud je vybraná volba Cíl, novou polohou cíle kamery je střed vybraného modelu.

  • Pokud je vybraná volba Kamera a cíl, polohou cíle kamery je střed vybraného modelu. Kamera se zarovná na vybraný model.

  Vybrat plošku

  Po výběru této volby klepněte na plošku 3D modelu v dokumentu. Dialogové okno Vlastnosti kamery zobrazuje aktuální polohu kamery.

  • Pokud je vybraná volba Cíl, novou polohou cíle kamery je střed vybrané plošky.

  • Pokud je vybraná volba Kamera a cíl, polohou cíle kamery je střed vybrané plošky. Kamera je zarovnaná na tuto plošku.

  Vybrat 3 body

  Po výběru této volby vyberte tři body na tomtéž modelu nebo na různých modelech v dokumentu. Dialogové okno Vlastnosti kamery zobrazuje aktuální polohu kamery.

  • Pokud je vybraná volba Cíl, novou polohou cíle kamery je střed těchto tří vybraných bodů.

  • Pokud je vybraná volba Kamera a cíl, cílem kamery je střed těchto tří vybraných bodů. Poloha kamery se zarovnává na plochu tvořenou těmito třemi vybranými body.

 5. V oblasti Poloha vyberte položku Úhlové jednotky, abyste změnili hodnoty X, Y a z na azimut, výšku a vzdálenost. Tyto hodnoty umožňují manipulovat s kamerou podle azimutu (vzdálenost) či výšky (osa X) a měnit zvětšení s použitím hodnoty vzdálenosti.
 6. Přesuňte jezdce polohy kamery a cíle do požadovaného umístění.
 7. Chcete-li změnit úhel ohniska kamery, přetáhněte jezdec Zorné pole na požadovaný stupeň.
 8. Chcete-li změnit úhel otočení kamery, přetáhněte jezdec Otočení na požadovaný stupeň.
 9. Kliknutím na tlačítko Uložit pohled kamery uložíte nastavení a přidáte tento pohled do Stromu modelu.

  Pohled se přidá do Stromu modelu s výchozím názvem PohledKamery[n], přičemž [n] je přírůstkové číslo. Pohled kamery můžete přejmenovat v seznamu Pohledy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online