Dialogové okno Náhled výstupu – přehled

Dialogové okno Náhled výstupu obsahuje nástroje a ovládací prvky, které vám pomohou simulovat, jak bude dokument PDF vypadat za různých podmínek. Horní část dialogového okna obsahuje několik ovládacích prvků pro náhled dokumentu. Nabídka Náhled umožňuje přepínat mezi prohlížením náhledu výtažků a náhledu výstrah pro barvy. Pokud vyberete Výtažky, v dolní polovině dialogového okna budou informace o tiskových barvách v souboru a také ovládací prvky pro krytí oblasti. Pokud vyberete Výstrahy barev, sekci pro výtažky nahradí sekce pro výstrahy, která bude poskytovat informace o ovládacích prvcích pro výstrahy tiskových barev. Nastavení náhledu, která určíte v dialogovém okně Náhled výstupu, se projeví přímo v otevřeném dokumentu.

Můžete rovněž otevřít Inspektor objektů ze sekce Náhled v dialogovém okně Náhled výstupu a zkontrolovat obsah dokumentu. Další informace viz kapitolaZobrazení informací o obsahu v dokumentu PDF.

Náhled výstupu nabízí také přístup k úplnému Správci tiskových barev, ve kterém lze přemapovat přímé tiskové barvy pro tisk i náhled. Mapování tiskových barev pro náhled se aplikuje pouze když je dialogové okno Náhled výstupu otevřené.

Poznámka:

Pokud používáte systém správy barev (CMS) s přesně kalibrovanými profily ICC a máte kalibrovaný monitor, bude náhled barev výtažků zobrazený na obrazovce lépe souhlasit s výsledným barevným výstupem výtažků.

Dialogové okno Náhled výstupu
Dialogové okno Náhled výstupu umožňuje zobrazit náhled separací, výstrahy barev a podrobnosti o jednotlivých objektech.

Otevření dialogového okna Náhled výstupu

 1. Vyberte příkaz Nástroje > Tisková produkce.

 2. V pravém podokně vyberte Náhled výstupu.

Výběr možností profilu simulace a náhledu

Vyberte existující profil pro simulaci vzhledu vytištěného dokumentu.

 1. V dialogovém okně Náhled výstupu vyberte možnost z nabídky Profil simulace.
 2. Vyberte některou z následujících možností:

  Simulovat přetisk

  simuluje vzhled prolnutí a přetisků barev ve výstupu s barevnými výtažky.

  Simulovat černou tiskovou barvu

  Simuluje černé a tmavé barvy podle černé zadané v profilu simulace. Jinak jsou černé mapovány na nejtmavější barvu, kterou dokáže vykreslit monitor.

  Simulovat barvu papíru

  simuluje, jak mohou barvy vypadat po vytisknutí na barevný papír. Pokud tuto možnost odznačíte, bude barva papíru bílá monitoru.

  Nastavit barvu pozadí stránky

  Zobrazí barvu stránky. Kliknutím na políčko barvy vyberte barvu.

Zobrazení barev podle zdrojového prostoru nebo zobrazení náhledu specifických prvků

Můžete omezit barvy, které se v náhledu zobrazí. Můžete také zobrazit specifické typy elementů, jako jsou objekty s plnými barvami, obrázky, plynulé odstíny, text a čárové grafiky. Když vyberete zdrojový barevný prostor, uvidíte pouze objekty v tomto barevném prostoru. Omezení barev je například užitečné, když chcete vidět, zda stránka obsahuje nějaké barvy RGB nebo kde je použitá přímá barva.

 1. V dialogovém okně Náhled výstupu vyberte jednu z možností dostupných v nabídce Zobrazit.
 2. Pomocí možnosti Zobrazovat rámečky kresby, řezání a spadávky si můžete zobrazit náhled definovaných rámečků stránek. Další informace o definování rámečků stránek najdete v kapitole Přehled dialogového okna Nastavit rámečky stránky.

Zobrazení náhledu barevných výtažků

Můžete si prohlédnout náhled výtažků a krytí tiskových barev, abyste zajistili, že vytištěný dokument bude splňovat vaše požadavky. Přestože náhled výtažků na obrazovce vám může pomoci odhalit některé problémy bez výdajů za tisk výtažků, neumožní vám zobrazit náhled přesahů, možností emulze, tiskových značek, polotónových rastrů a rozlišení. Tato nastavení nejlépe zkontrolujete se svým poskytovatelem tiskových služeb pomocí integrálního nebo překryvného nátisku.

Poznámka:

Objekty na skrytých vrstvách se do náhledu na obrazovce nezahrnují.

 1. V dialogovém okně Náhled výstupu zvolte Výtažky z rozbalovací nabídky Náhled.

 2. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit jeden nebo více výtažků, vyberte prázdné pole vlevo od názvů jednotlivých výtažků. Každý výtažek se zobrazí ve své přiřazené barvě.

  • Chcete-li skrýt jeden nebo více výtažků, odznačte pole vlevo od názvu výtažku.

  • Chcete-li najednou zobrazit všechny výtažkové nebo přímé tiskové desky, vyberte pole pro Výtažkové pláty nebo Přímé pláty.


  Poznámka:

  Jedna výtažková nebo přímá tisková deska se samostatně zobrazí jako černá. Tím se zajistí, že objekty na výtažcích se světlými barvami, jako je žlutá, budou lépe viditelné.

Kontrola krytí tiskovou barvou

Příliš velké množství tiskových barev může nasytit papír a způsobit problémy při sušení nebo změnu očekávaných barevných charakteristik dokumentu. Celkové krytí oblasti určuje v procentech celkové krytí všemi použitými tiskovými barvami. Například 280 znamená 280 % krytí tiskovými barvami, což může být dosaženo s 60C, 60M, 60Y a 100K. Zeptejte se svého poskytovatele tiskových služeb na maximální krytí tiskovou barvou pro tiskařský stroj, který použijete pro tisk. Pak můžete zobrazit náhled dokumentu a zjistit oblasti, kde celkové krytí tiskovou barvou překračuje limit tiskařského stroje. Pokud narazíte na potíže, můžete na oblast kliknout s podržením klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac) pro vložení poznámky. Poznámka bude předvyplněna podrobnostmi o krytí tiskovou barvou.

 1. V dialogovém okně Náhled výstupu zvolte Výtažky z rozbalovací nabídky Náhled.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li nastavit velikost vzorku, vyberte možnost ze seznamu Velikost vzorku. Položka Bodové vzorkování uvádí hodnotu pixelu, na který kliknete. Položky Průměr 3 x 3 a Průměr 5 x 5 uvádějí průměrnou hodnotu určeného počtu pixelů v oblasti, na kterou kliknete. Položka Velikost vzorku nemá dopad na varování týkající se celkového krytí oblasti. Ovlivňuje pouze hodnoty v procentech vedle jednotlivých výtažků.

  • Chcete-li zkontrolovat celkové krytí dokumentu, vyberte Celkové krytí oblasti a zvolte číslo z rozbalovací nabídky nebo zadejte procenta do textového pole. Zvýraznění označují oblasti, kde krytí tiskovou barvou překračuje toto procento. Chcete-li změnit barvu zvýraznění, klikněte na barevné políčko a vyberte novou barvu.

  • Chcete-li zkontrolovat krytí v určité oblasti, umístěte ukazatel nad tuto oblast v okně dokumentu. Procenta krytí tiskovou barvou se zobrazí v seznamu tiskových barev vedle jejich názvů.

  Poznámka:

  Krytí tiskovou barvou můžete upravit tím, že některé přímé barvy převedete na výtažkové barvy pomocí Správce tiskových barev.

 3. Pro zaznamenání problémů na oblast klikněte s podržením klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac). Aplikace Acrobat vloží poznámku obsahující procentuelní hodnoty krytí tiskovou barvou.

Nastavení barvy pozadí

Můžete simulovat, jak by váš dokument vypadal v případě vytištění na barevný papír.

 1. V dialogovém okně Náhled výstupu zvolte Výtažky z rozbalovací nabídky Náhled.

 2. Zaškrtněte políčko Nastavit barvu pozadí stránky v horní část dialogového okna a potom vyberte barvu.

Zobrazení výstrah pro barvy

Problémy s výstupem se mohou vyskytnout, když barvy v dokumentu nelze reprodukovat na určitém tiskařském stroji nebo když se pro text nedopatřením použije sytá černá. Abyste takovéto problémy s barvami diagnostikovali před předáním PDF pro kvalitní výstup, můžete použít různé výstrahy pro barvy v dialogovém okně Náhled výstupu. Obrazové body v oblastech, které překračují sledovanou podmínku, se zobrazí ve výstražné barvě, která je určená barvou vzorku vedle typu výstrahy.

 1. V dialogovém okně Náhled výstupu zvolte Výstrahy barev z rozbalovací nabídky Náhled.

 2. Vyberte jednu nebo obě z následujících možností:

  Zobrazit přetisk

  Ukazuje, kde se na stránce objeví přetisky ve výstupu s barevnými výtažky. Pokud vyberete Simulovat přetisk v panelu Výstup v dialogovém okně Další nastavení tisku, můžete také vidět efekty přetisků, když výstup pošlete na tiskové zařízení se složenými barvami. Tato možnost je užitečná pro kontrolní nátisk výtažků barev.

  Když tisknete neprůhledné překrývající se barvy, vrchní barva standardně vysekne oblasti pod sebou. Můžete použít přetisk, abyste zabránili tomuto vyseknutí a nastavili, aby vrchní překrývající tisková barva vypadala jako průhledná vzhledem ke spodní barvě. Stupeň průhlednosti při tisku závisí na tiskové barvě, papíru a použité metodě tisku.

  Sytá černá

  Označí oblasti, které se tisknou jako sytá černá – tisková výtažková černá (K) smíchaná s barevnými tiskovými barvami, aby se zvýšilo krytí a sytost barvy. Sytá černá se používá pro velké plochy, protože na nich potřebujete obzvláště vysokou tmavost, aby se text vytisknul černě, nikoli šedě.

  Zadejte v procentech hodnotu Spustit odříznutí, čímž definujete minimální hodnotu černé v procentech, aby byl obsah diagnostikován jako sytá černá. Sytá černá pro toto varování je hodnota černé v procentech (na základě hodnoty Spustit odříznutí) a všech nenulových barev C, M nebo Y.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit výstražnou barvu používanou v náhledu, vyberte barvu z okna výběru barvy.

Zobrazení informací o obsahu v dokumentu PDF

V dialogovém okně Inspektor objektů můžete prohlížet rozlišení obrázku, barevný režim, průhlednost a další informace o obsahu dokumentu. Pokud narazíte na potíže s objektem, můžete na něj kliknout se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac) pro vložení poznámky. Tato poznámka bude obsahovat všechny podrobnosti zjištěné funkcí Inspektor objektů.

 1. V sekci Náhled dialogového okna Náhled výstupu zvolte Inspektor objektů.

 2. Klikněte do okna dokumentu a zobrazte si v dialogovém okně Náhled výstupu informace o objektech, které se nachází pod ukazatelem myši.

 3. Pro poznamenání problematických oblastí na objekt klikněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac). Aplikace Acrobat vloží poznámku obsahující informace zjištěné funkcí Inspektor objektů.

Výběr více položek v náhledu výstupu

Po otevření dialogového okna Náhled výstupu lze nyní vybrat více položek najednou.

Více položek vyberete kliknutím se stisknutou klávesou Shift. Lístek s poznámkou obsahující hodnoty barev přidáte kliknutím se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac).

Chcete-li tuto funkci zakázat, přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby > Zobrazení stránky a zrušte zaškrtnutí možnosti Více položek v náhledu výstupu lze vybrat stisknutím klávesy Shift a kliknutím v části Obsah stránky a informace o stránce.

Výběr více položek v náhledu výstupu