O proměnných kontroly před výstupem

Proměnné kontroly před výstupem jsou samostatné datové objekty určené k vytvoření flexibilních a výkonných pracovních postupů. Umožňují měnit hodnoty kontrol a oprav bez nutnosti změnit samotný profil. Tyto proměnné umožňují kontrolovat informace nebo provádět opravy v okamžiku spuštění profilu a není tedy nutné tyto informace definovat předem. Hlavní předností používání proměnných je možnost odložit kontroly nebo opravy zpracování PDF do okamžiku spuštění zpracování. Otevřete nějaký profil kontroly před výstupem a nakonfigurujete různé úlohy, každá z nichž bude provádět jinou operaci v závislosti na proměnných přidaných do definice úlohy. Pro určitou operaci můžete pokaždé zvolit jiné hodnoty.

Prostřednictvím proměnných lze ovládat celou řadu aspektů kontroly před výstupem, například profily, kontroly a opravy. Proměnné lze použít ke konfiguraci následujících operací:

 • Zapnutí nebo vypnutí kontrol a oprav v rámci profilu.
 • Změna závažnosti kontrol a oprav.
 • Procházení různých možností místních nabídek.
 • Pole typu zaškrtávacího políčka, místního okna nebo vstupních polí pro text či čísla.
 • Pole pro název a popis.

Možnost použití proměnné můžete otevřít při upravování profilu, kontrol či oprav kontroly před výstupem. Po kliknutí na ikonu proměnné se zobrazí seznam proměnných. Na prvním místě se zobrazí proměnná používaná v aktuálním kontextu (profil, kontroly nebo opravy) následovaná všemi proměnnými nacházejícími se v aktuální knihovně.

Vytvoření proměnné

 1. Klikněte na ikonu proměnné 

 2. Vyberte možnost Nová proměnná. Zobrazí se dialogové okno Kontrola před výstupem: Nová proměnná.

 3. Zadejte následující parametry nové proměnné:

  • Klíč:  Pro konfiguraci hodnot v profilech, kontrolách nebo opravách.
  • Popisek: Použije se v uživatelském rozhraní. Například v dialogu Kontrola před výstupem: Zadejte hodnoty proměnných.
  • Typ: Typ hodnoty, pro kterou se bude proměnná používat.
  • Výchozí hodnota: Výchozí hodnota, která se použije, pokud nebude při běhu zadána jiná hodnota.
  • Omezit vstupní hodnoty na určité hodnoty: Pro definování rozsahu specifických hodnot, které může proměnná nabývat.
  • Seznam: Vyberte seznam hodnot pro proměnnou při běhu.
  • Zobrazit výsledky hodnocení: Pro kontrolu, jestli je daná hodnota pro proměnnou přijatelná nebo ne.
 4. Klikněte na OK.

Přiřazení proměnných

 1. V dialogu Kontrola před výstupem klikněte na možnost Volby > Vytvořit kontrolu.

 2. V pravém podokně vyberte vlastnost a klikněte na možnost Přidat.

  Kontrola před výstupem: Nová kontrola
 3. Klikněte na ikonu proměnné.

  Přiřazení proměnné
 4. Vytvořte novou proměnnou a zadejte hodnotu. Chcete-li přidané vlastnosti přiřadit hodnotu, vyberte proměnnou ze seznamu všech klíčů proměnných.

  Klíč proměnné se v příslušném poli (pro vstupní textová pole nebo místní nabídky) nebo vedle něho (pro zaškrtávací políčka) zobrazí ve tvaru <klíč: hodnota>.

  Poznámka:

  Volba proměnné není dostupná pro všechny vlastnosti.

 5. Klikněte na OK.

Zrušení přiřazení proměnných

Chcete-li zrušit přiřazení proměnné, odstraňte položku ve vstupním textovém poli. Chcete-li vybrat jinou proměnnou, klikněte na ikonu proměnné a vyberte proměnnou.

Spuštění profilů s proměnnými

Po spuštění profilu, kontroly nebo opravy obsahující jednu či více proměnných vyžadujících zadání se zobrazí dialogové okno Kontrola před výstupem: Zadejte hodnotu proměnné.

 

Zadat proměnnou hodnotu

Chcete-li zkontrolovat další informace o zadané hodnotě, klikněte na ikonu .

Kontrola dalších informací

Zadejte nové hodnoty nebo ponechejte předvyplněné výchozí hodnoty. Pokud bude zadaná hodnota nesprávná, zobrazí se chyba.

Chyba při zadání nesprávné hodnoty

Hodnoty proměnných se zobrazí také v sestavě Výsledky kontroly před výstupem.

Hodnota proměnné v kontrole před výstupem: Výsledky

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online