Profily kontroly před výstupem (Acrobat Pro)

O profilech kontroly před výstupem

Úspěšnost kontroly před výstupem závisí na tom, jak dobře určíte kritéria této kontroly. Kritéria kontroly jsou zabalená v souboru, který se nazývá profil kontroly před výstupem. Profil kontroly před výstupem zahrnuje jednu nebo více kontrol, oprav nebo kontrol i oprav. Každá kontrola zahrnuje jeden nebo více výroků o vlastnostech, které slouží k ověření obsahu PDF. Kontrola před výstupem zobrazí chybu pouze pokud jsou chybné všechny výroky o vlastnostech v kontrole. V dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil můžete určit, které hodnoty se použijí a jak se bude s neshodami zacházet. Můžete například zvolit profil, který jednoduše oznamuje problémy nebo jiný, který problém automaticky opraví podle určených parametrů. Vedle profilu s opravou je ikona klíče s šedou výplní.

Adobe Acrobat obsahuje několik předdefinovaných profilů kontroly před výstupem uspořádaných do skupin, například Digitální tisk, Analýza PDF, Prepress a Shoda s PDF/A. PDF/E nebo PDF/X. Předdefinované profily můžete použít tak jak jsou nebo je můžete upravit a vytvořit z nich vlastní profily. Kontroly, které tvoří profily (zvané pravidla v předcházejících verzích aplikace Acrobat), jsou organizovány v kategoriích, například Dokument, Stránky, Obrázky, atd. Každá kontrola v kategorii se vztahuje k určité vlastnosti dokumentu.

Abyste mohli snadno určit, jaké vlastnosti dokumentu profil kontroly před výstupem analyzuje, můžete si v dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil prohlédnout informace o každé vybrané kontrole. Tyto informace popisují, jaká kritéria kontrola používá pro analýzu a možnou opravu vlastnosti dokumentu.

Prohlížení profilů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

   

  • Pokud dialogové okno Kontrola před výstupem není zobrazené, zvolte Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem.
  • Přepněte se do požadované knihovny pomocí horního rozevíracího seznamu.
  • Pokud je v dialogovém okně Kontrola před výstupem zobrazen jiný panel, klikněte na kartu Profily.

   

 2. Rozbalte skupiny profilů podle potřeby.

  Seznam obsahuje všechny předdefinované profily a všechny vlastní profily, které jste vytvořili.

Nastavení oblíbených profilů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud dialogové okno Kontrola před výstupem není zobrazené, zvolte Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem.

  • Pokud je v dialogovém okně Kontrola před výstupem zobrazen jiný panel, klikněte na kartu Profily.

 2. Rozbalte skupiny podle potřeby.
 3. Vyberte profil, klikněte na příznak vedle názvu a potom zvolte možnost Oblíbené.

Přehled dialogového okna Kontrola před výstupem – Upravit profil

Dialogové okno Kontrola před výstupem – Upravit profil obsahuje seznam všech dostupných profilů a ukazuje, které vlastnosti dokumentu se analyzují. Z tohoto dialogového okna můžete profil odemknout a zamknout, vytvořit novou skupinu pro organizaci profilů a určit kritéria kontroly. Po rozbalení profilu získáte přístup k dalším volbám a informacím.

Chcete-li otevřít dialogové okno Kontrola před výstupem – Upravit profil, rozbalte skupinu profilů v dialogovém okně Kontrola před výstupem, vyberte profil a klikněte na Upravit (nebo v nabídce Možnosti vyberte Upravit profily).

Dialogové okno Kontrola před výstupem – Upravit profil
Dialogové okno Kontrola před výstupem – Upravit profil

A. Profil B. Předdefinovaná sada kontrol C. Více možností D. Skupiny profilů 

Přidávání a odstraňování profilů

Můžete si vytvořit své vlastní profily kontroly před výstupem. Dříve než začnete vytvářet zcela nový profil, prohlédněte si existující profily, zda mezi nimi nejsou takové, které dávají podobné výsledky. Pokud je to možné, duplikujte existující profil a upravte jen jeho příslušnou část.

Profil kontroly před výstupem musí obsahovat nejméně jednu kontrolu nebo opravu a jednu vlastnost, která ověřuje platnost obsahu PDF. Když vytváříte zcela novou kontrolu, můžete použít existující vlastnosti nebo můžete průběžně vytvářet nové vlastnosti. Abyste při vytváření a úpravách profilů dosáhli co nejlepších výsledků, přidejte jen tolik kontrol, kolik jich je potřeba k ověření platnosti obsahu PDF, a snažte se, aby kontroly a vlastnosti byly jednoduché a jasné. Můžete například použít profil PDF/X ke kontrole určitých kritérií a pak přidat kontroly pro další kritéria, která nejsou obsažena v PDF/X, například pro rozlišení obrázku.

Vytvoření profilu

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat profily .

 2. Vyberte možnost Možnosti > Vytvořit profil.

 3. Zadejte název a účel nového profilu a podle potřeby určete další možnosti.

  Nově vytvořené profily se standardně zobrazují ve skupině Vlastní profily, pokud je nepřiřadíte do jiné skupiny.

 4. Rozbalte profil ve sloupci vlevo.
 5. Upravte kontroly (dodané).
 6. Přidejte další kontroly a opravy.

Duplikování profilu

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat profily .

 2. Vyberte stávající profil a vyberte Možnosti > Duplikovat profil.

  Duplikovaný profil je přidán do stejné skupiny jako původní profil.

Vytvoření skupiny profilů

 1. Vyberte profil v dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil.

 2. V rozevíracím seznamu Skupina vyberte Nová skupina.

 3. Zadejte název skupiny a klikněte na OK.

  Poznámka:

  Vyberete-li skupinu profilů, budou všechny profily přesunuty do nové skupiny.

Odstranění profilu

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil vyberte profil a klikněte na Odstranit .

Import nebo export profilů kontroly před výstupem

Profily kontroly před výstupem můžete sdílet s jinými uživateli. Například poskytovatelé tiskových služeb je mohou poskytovat svým zákazníkům, aby zajistili, že jejich zakázky prošly před předáním kontrolou, definovanou těmito profily. Uživatelé v rámci pracovní skupiny si mohou vytvořit své vlastní profily pro zkontrolování dokumentu před jeho umístěním na web nebo vytištěním na speciální tiskárně, případně pro účely interní kontroly produkce.

Chcete-li si s někým vyměňovat profily, musíte je zabalit pro import a export. Zabalený profil obsahuje všechny kontroly a vlastnosti vybraného profilu.

Import profilu kontroly před výstupem

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky Možnosti v dialogovém okně Kontrola před výstupem vyberte Importovat profil.

  • V dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil klikněte na ikonu Import    .

 2. Najděte soubor se sbaleným profilem (s příponou .kfp) a klikněte na Otevřít. Profil se objeví v seznamu Profily ve skupině Importované profily.
 3. (Volitelně) Pokud je profil zamknutý, zvolte v rozbalovací nabídce v dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil položku Odemknutý. Po odemčení lze profil upravit.
 4. (Volitelně) Pokud budete vyzváni, zadejte heslo.
Poznámka:

Profil kontroly před výstupem lze také importovat přetažením souboru do okna aplikace Acrobat nebo na ikonu aplikace Acrobat .

Export profilu kontroly před výstupem

 1. V případě potřeby profil před zahájením procesu exportu přejmenujte (v dialogovém okně Upravit profil).
 2. Chcete-li profil před exportem zamknout, zvolte v rozbalovací nabídce v dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil položku Zamknutý. Můžete také vybrat možnost Chráněný heslem a zadat heslo.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V nabídce Možnosti v dialogovém okně Kontrola před výstupem vyberte možnost Exportovat profil.

  • V dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil klikněte na ikonu Export    .

 4. Určete umístění balíčku a klikněte na Uložit. Soubor nepřejmenovávejte.

Zamknutí, odemknutí a chránění profilů heslem

Abyste zabránili neoprávněným změnám profilů kontroly před výstupem, můžete profily zamknout a přidat k nim heslo. To může být užitečné, když profily sdílí více uživatelů. Profily můžete zamknout nebo chránit heslem, když je poprvé vytvoříte nebo kdykoliv je ukládáte. Standardně jsou všechny předdefinované profily kontroly před výstupem zamknuté.

Odemknutí zamknutého profilu kontroly před výstupem
Odemknutí zamknutého profilu kontroly před výstupem

Zamknutí profilu

 1. Vyberte profil v dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil.
 2. Zvolte v rozbalovací nabídce vlevo nahoře v dialogovém okně položku Zamknutý.

  Možnosti se změní na nedostupné.

Ochrana profilu heslem

 1. Vyberte profil v dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil.
 2. V rozbalovací nabídce v levém horním rohu dialogového okna zvolte Chráněný heslem.

 3. Zadejte a potvrďte heslo a klikněte na OK. Můžete používat velká a malá písmena, číslice nebo interpunkční znaménka.

  Možnosti se změní na nedostupné.

Odemknutí profilu nebo zrušení jeho ochrany heslem

 1. Vyberte profil v dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil.
 2. Zvolte Odemknutý v rozbalovací nabídce vlevo nahoře v dialogovém okně.

 3. Pokud budete vyzváni, zadejte správné heslo a klikněte na OK.

Změna nastavení profilu

Můžete změnit nastavení jednoho profilu.

Změna všeobecných nastavení profilu

 1. Otevřete dialogové okno Kontrola před výstupem – Upravit profil.
 2. Rozbalte skupinu profilů a vyberte profil.
 3. Pokud je profil zamknutý, zvolte v rozbalovací nabídce položku Odemknutý.
 4. Změňte libovolné z následujících nastavení:
  • Zadejte nový název pro profil a popište ho v rámečku Účel.

  • Chcete-li pro profil použít ochranu heslem, vyberte v rozbalovací nabídce možnost Chráněný heslem. Až budete vyzváni, zadejte a potvrďte heslo a klikněte na OK. Jinak zvolte Odemknutý.

  • Zadejte své jméno a e-mailovou adresu.

  • Přiřaďte profil ke skupině. Vyberte existující skupinu z nabídky nebo vyberte Nová skupina, zadejte název a klikněte na OK. Skupiny jsou seřazeny abecedně.

 5. Po dokončení úprav profilu chráněného heslem vyberte v rozbalovací nabídce položku Zamknutý. Také můžete profil znovu zabezpečit heslem.
 6. Klikněte na OK nebo klikněte na Uložit, abyste uložili změny bez zavření dialogového okna.

Úpravy existujících nastavení kontroly a výstrah

 1. Otevřete dialogové okno Kontrola před výstupem – Upravit profil.
 2. Rozbalte skupinu profilů a vyberte profil.
 3. Pokud je profil zamknutý, zvolte v rozbalovací nabídce položku Odemknutý.
 4. Rozbalte profil, abyste zobrazili skupiny vlastností dostupných pro profil.
 5. Vyberte skupinu vlastností.
 6. Nastavte možnosti, určující kritéria pro kontrolu. Možnosti se liší podle vybrané kategorie vlastností v profilu. Můžete vybrat nebo zrušit výběr kritérií, upravit hodnoty nebo aktivovat vlastnost.
 7. Vyberte možnost výstrahy v rozbalovací nabídce a určete, jak se mají zpracovat problémy nalezené v průběhu kontroly.
 8. Klikněte na OK nebo klikněte na Uložit, abyste uložili změny bez zavření dialogového okna.

Předvolby výstrah kontroly před výstupem

Pro každou kontrolu v profilu můžete určit, jak se mají zpracovat problémy nalezené v průběhu kontroly. Můžete vybrat z nabídky vedle každé ikony výstrahy. Ikona výstrahy se zobrazuje vedle kontroly v dialogovém okně Kontrola před výstupem.

Chyba

Generuje chybovou zprávu pro tuto kontrolu (nebo pro všechny kontroly v této kategorii). Tuto možnost vyberte pro problémy, které se musí opravit před pokračováním do další fáze pracovního postupu.

Upozornění

Generuje varovnou zprávu pro tuto kontrolu (nebo pro všechny kontroly v této kategorii). Tuto možnost vyberte pro problémy, o kterých chcete vědět, a které možná bude potřeba opravit před finálním výstupem.

Informace

Generuje jednoduchou poznámku pro tuto kontrolu (nebo pro všechny kontroly v této kategorii). Tuto možnost vyberte pro problémy, o kterých chcete vědět, ale které nebude potřeba opravit před finálním výstupem.

Neaktivní

Nikdy negeneruje žádnou zprávu pro tuto kontrolu (nebo pro všechny kontroly v této kategorii). Tuto možnost vyberte pro problémy, které neovlivní výstupní kvalitu dokumentu PDF. Aby byla dostupná textová pole, musíte změnit stav z možnosti Neaktivní na jakýkoliv jiný stav.

Zobrazení souhrnu profilu

Chcete-li zobrazit popis jednotlivých kontrol a kritérií kontroly pro daný profil, vytvořte přehled profilu.

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem vyberte profil a z nabídky Možnosti zvolte Vytvořit přehled profilu.
  Přehled profilu je soubor PDF.
  Přehled profilu je soubor PDF..

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.