Vytváření přístupných PDF

Poznámka:

Nástroj Kompletní kontrola byl v aplikaci Acrobat DC (verze z května 2020) přejmenován na Kontrola přístupnosti

Postup vytváření snadno přístupných PDF

Na nejvyšší úrovni se proces vytváření přístupných PDF skládá z několika základních fází:

 1. Myslete na usnadnění přístupu ještě před převodem do PDF.
 2. Přidání vyplňovatelných polí formulářů a jejich popisů a nastavení pořadí procházení polí podle potřeby.
 3. Přidání dalších vlastností pro usnadnění přístupu do PDF.
 4. Přidávání tagů do PDF.
 5. Vyhodnocení PDF a oprava problémů s přidáním tagů.

Tyto fáze jsou představeny v pořadí, které vyhovuje většině situací. Úlohy však můžete provádět v jiném pořadí nebo iterovat mezi některými fázemi. Ve všech případech si nejprve prohlédněte dokument, určete jeho plánovaný účel a použijte tuto analýzu k určení vhodného pracovního postupu.

Další zdroje

Další informace o vytváření souborů PDF s usnadněným přístupem naleznete v následujících zdrojích:

Myslete na usnadnění přístupu ještě před převodem do PDF

Kdykoliv je to možné, myslete na usnadnění přístupu již při vytváření zdrojových souborů v původní aplikaci, jako je textový procesor nebo aplikace pro sazbu stránek.

Mezi typické úkony, které je třeba provést ve zdrojové aplikaci, patří přidání alternativního textu ke grafikám, optimalizace tabulek a aplikování stylů odstavců nebo dalších vlastností určujících strukturu dokumentu, které lze převést na tagy. Další informace viz Vytvoření PDF s tagy ze zdrojové aplikace.

Přidání vyplňovatelných polí formulářů a jejich popisů a nastavení pořadí procházení polí

Pokud váš dokument PDF zahrnuje pole formuláře, můžete je rozpoznat a učinit interaktivními (vyplnitelnými) pomocí příkazu Nástroje > Usnadnění přístupu > Spustit automatické rozpoznání polí formulářů.

Pomocí nástroje Formuláře můžete vytvořit vyplnitelná pole formuláře, například tlačítka, zaškrtávací pole, rozbalovací nabídky a textové rámečky. Po vytvoření pole zadejte jeho popis do rámečku Tip nástroje v dialogovém okně Vlastnosti pro toto pole. Programy pro čtení z obrazovky tento text přečtou uživateli nahlas. Další informace viz Vytváření polí formulářů.

Poznámka:

Můžete také použít nástroj Pořadí čtení v aplikaci Acrobat Pro a přidat popisy do polí formulářů.

Další informace o nastavení pořadí karet pro použití struktury dokumentu naleznete v části Nastavení navigace mezi poli formuláře.

Přidání dalších vlastností pro usnadnění přístupu do PDF

V aplikaci Acrobat Pro tato fáze zahrnuje nastavení jazyka dokumentu, kontrolu, zda nastavení zabezpečení nebrání použití programů pro čtení z obrazovky, vytvoření přístupných odkazů a přidání záložek. Další informace naleznete v částech Nastavení jazyka dokumentu, Nastavení zabezpečení nesmí bránit v činnosti programům pro čtení z obrazovky, Přidání přístupných odkazůO záložkách.

V aplikaci Acrobat Standard tato fáze zahrnuje nastavení jazyka dokumentu, kontrolu, zda nastavení zabezpečení nebrání použití programů pro čtení z obrazovky, a přidání záložek. Další informace naleznete v částech Nastavení jazyka dokumentu, Nastavení zabezpečení nesmí bránit v činnosti programům pro čtení z obrazovkyO záložkách.

Přidávání tagů do PDF

Usnadnění přístupu lze v dokumentu PDF zdokonalit přidáním tagů v aplikaci Acrobat. Pokud dokument PDF neobsahuje tagy, pokusí se aplikace Acrobat přidat tagy automaticky, když ho uživatelé čtou nebo ho přeformátují, ale výsledky mohou být neuspokojivé. U dokumentu PDF s tagy zajistí strom logické struktury posílání obsahu do programu pro čtení z obrazovky nebo jiného asistenčního softwaru nebo hardwaru ve správném pořadí.

Nejlepších výsledků dosáhnete přidáním tagů do dokumentu při převodu do PDF ze zdrojové aplikace. K těmto aplikacím patří Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign®, Microsoft Word a OpenOffice Writer. Pokud nemáte přístup ke zdrojové aplikaci, která umožňuje generování dokumentů PDF stagy, můžete dokumentu přidat tagy kdykoli pomocí aplikace Acrobat.

Přidání tagů v průběhu převodu do PDF vyžaduje zdrojovou aplikaci, která podporuje přidání tagů do PDF. Přidání tagů v průběhu převodu umožňuje zdrojové aplikaci použít styly odstavců a další informace o struktuře zdrojového dokumentu tak, aby vytvořila strom logické struktury. Strom logické struktury odráží přesné pořadí čtení a příslušnou úroveň tagů. Toto přidání tagů může snadněji interpretovat strukturu složitých návrhů, jako jsou vložené poznámky na okraji, sloupce s malým odstupem, nepravidelné zarovnání textu a tabulky. Přidání tagů v průběhu převodu umožňuje také správně přidávat tag k odkazům, křížovým odkazům, záložkám a alternativnímu textu (když je k dispozici), které jsou v souboru.

Chcete-li v aplikaci Acrobat přidat do dokumentu tagy, zvolte příkaz Nástroje > Usnadnění přístupu > Přidat do dokumentu tagy. Tento příkaz funguje pro každý soubor PDF bez tagů, například pro PDF vytvořený pomocí tiskárny Adobe PDF. Acrobat analyzuje obsah dokumentu PDF a interpretuje jednotlivé prvky stránky, jejich hierarchickou strukturu a zamýšlené pořadí čtení jednotlivých stránek. Poté vytvoří strom tagů, který tyto informace odráží. Vytvoří také tagy pro všechny odkazy, křížové odkazy a záložky, které jste přidali do dokumentu v aplikaci Acrobat.

Příkaz Přidat do dokumentu tagy odpovídajícím způsobem přidává tagy pro většinu standardních uspořádání. Nedokáže však vždy správně interpretovat strukturu a pořadí čtení u složitých prvků stránky. K těmto prvkům patří sloupce s úzkou mezerou, nepravidelné zarovnání textu, nevyplnitelná pole formuláře a tabulky bez okrajů. Výsledkem přidání tagu pro tyto stránky pomocí příkazu Přidat do dokumentu tagy může být nesprávná kombinace prvků nebo tagy mimo správné pořadí. Tyto problémy v dokumentu PDF způsobují problémy s pořadím čtení.

O vodoznacích a programech pro čtení z obrazovky

Do PDF s tagy můžete přidat vodoznak, aniž byste ho přidali do stromu tagů. Skutečnost, že vodoznak nebude ve stromu tagů, je užitečná pro osoby, které používají programy pro čtení z obrazovky, protože takový program nebude vodoznak číst jako součást obsahu dokumentu.

Nejlepším způsobem, jak přidat vodoznak, aniž by to bránilo činnosti programů pro čtení z obrazovky, je vložit PDF bez tagů vodoznaku do PDF s tagy.

Vyhodnocení PDF a oprava problémů přidávání tagů (Acrobat Pro)

Když již máte v dokumentu PDF přidané tagy, vyhodnoťte, zda jsou v dokumentu problémy s pořadím čtení, chyby tagů a chyby usnadnění přístupu a pak je podle potřeby opravte.

Bez ohledu na způsob přidání tagů do dokumentu PDF použijte aplikaci Acrobat k opravení přidávání tagů a pořadí čtení u stránek se složitým uspořádáním nebo neobvyklých prvků stránky. Například příkaz Přidat do dokumentu tagy neumí vždy rozlišit významné obrázky a dekorativní elementy stránky, jako jsou rámečky, linky a prvky pozadí. Všechny tyto prvky mohou být nesprávně označeny tagem, jako obrázky. Tento příkaz také může chybně označit tagem grafické znaky v  textu , např. iniciály jako obrázky místo toho, aby je zahrnul do tagu představujícího blok textu. Takové chyby mohou způsobit zmatek ve stromu tagů a zkomplikovat pořadí čtení, na které se spoléhá asistenční technologie.

Pokud přidáváte tagy pro dokument v aplikaci Acrobat, vygeneruje tento program po dokončení procesu přidávání tagů zprávu o chybách. Tuto zprávu použijte jako vodítko pro opravu problémů s přidáváním tagů. Další problémy přidávání tagů, pořadí čtení a usnadnění přístupu pro libovolný soubor PDF můžete identifikovat pomocí nástroje Kompletní kontrola / Kontrola přístupnosti nebo nástroje Pořadí čtení. Další informace viz Kontrola usnadnění přístupu pomocí nástroje Kompletní kontrola / Kontrola přístupnostiKontrola a opravy pořadí čtení.

Vytvoření PDF s tagy z webové stránky

PDF vytvořený z webové stránky je pouze tak přístupný, jako zdrojový soubor HTML, na kterém je založen. Pokud například uspořádání webové stránky vychází z tabulek, kód HTML pro tabulku nemusí natékat ve stejném logickém pořadí čtení, jaké by vyžadoval PDF s tagy, přestože je kód HTML dostatečně strukturovaný, aby se v prohlížeči správně zobrazily všechny jeho elementy.

V závislosti na složitosti webové stránky můžete v aplikaci Acrobat Pro provádět rozsáhlé opravy pomocí nástroje Pořadí čtení nebo úpravami stromu tagů v aplikaci Acrobat.

Aby z webových stránek, které vytváříte, vznikly co nejpřístupnější soubory PDF, nejdříve v jejich kódu HTML určete logické pořadí čtení. Nejlepších výsledků dosáhnete podle pokynů v dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (Zásady přístupnosti webového obsahu) publikovaného konsorciem W3C (World Wide Web Consortium). Další informace naleznete v zásadách na webu konsorcia W3C.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V aplikaci Acrobat zvolte Soubor > Vytvořit > PDF z webové stránky, zadejte adresu webové stránky a potom klikněte na Nastavení.

  • V aplikaci Microsoft Internet Explorer klikněte v pruhu nástrojů Adobe PDF na šipku dolů tlačítka Převést a zvolte Vlastnosti.

 2. V záložce Všeobecné vyberte Vytvořit tagy PDF a pak klikněte na OK.
 3. Vyberte další požadované možnosti a pak klikněte na Vytvořit.

Vytvoření PDF s tagy ze zdrojové aplikace

Většinou se PDF s tagy vytvářejí ze zdrojové aplikace, jako je Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign nebo Microsoft Word. Vytvoření tagů ve zdrojové aplikaci obvykle dává lepší výsledky než přidávání tagů v aplikaci Acrobat.

PDFMaker nabízí nastavení převodu, která umožňují vytvořit soubory PDF s tagy v programech Microsoft Excel, PowerPoint a Word.

Další informace o vytváření dokumentů s usnadněním přístupu naleznete na webu www.adobe.com/cz/accessibility.

Další informace najdete v dokumentaci k příslušné zdrojové aplikaci.

Tagy ve zkombinovaných souborech PDF

Jednou operací můžete zkombinovat více souborů z různých aplikací a vytvořit z nich jediný soubor PDF. Můžete například zkombinovat soubory z textového editoru s prezentacemi, tabulkami a webovými stránkami. Vyberte možnost Soubor > Vytvořit > Sloučit soubory do jednoho PDF.

Při převodu Acrobat otevře každou zdrojovou aplikaci, vytvoří jednotlivé PDF s tagy a ty pak sestaví do jednoho PDF s tagy.

Během převodu se ne vždy správně interpretuje struktura dokumentu pro výsledný zkombinovaný PDF, protože slučované soubory často používají různé formáty. Pomocí aplikace Acrobat Pro můžete vytvořit přístupné PDF z více dokumentů.

Pokud kombinujete více dokumentů PDF do jednoho dokumentu PDF s tagy, je vhodné zkombinovaný dokumentu znovu označit tagy. Výsledkem kombinování dokumentů PDF s tagy a bez tagů je dokument PDF s několika tagy, který pro postižené uživatele není přístupný. Někteří uživatelé, např. uživatelé se zařízením pro čtení z obrazovky, nemohou přečíst stránky, které neobsahují tagy. Pokud začínáte s PDF s tagy a bez tagů, nejdříve přidejte tagy do souborů bez tagů. Pokud jsou všechny PDF bez tagů, přidejte tagy do zkombinovaného souboru PDF až poté, co skončíte s vkládáním, nahrazováním a odstraňováním stránek.

Při vkládání, nahrazování nebo odstraňování stránek aplikace Acrobat začlení stávající tagy do stromu tagů sloučeného souboru PDF následujícím způsobem:

 • Při vložení stránek do dokumentu PDF aplikace Acrobat přidá tagy (pokud existují) nových stránek na konec stromu tagů. Toto pořadí vzniká i tehdy, když nové stránky vložíte na začátek nebo doprostřed dokumentu.

 • Při nahrazení stránek v dokumentu PDF aplikace Acrobat přidá tagy (pokud existují) nahrazených stránek na konec stromu tagů. Toto pořadí vzniká i tehdy, když stránky nahradíte na začátku nebo uprostřed dokumentu. Acrobat zachová případné tagy nahrazených stránek.

 • Když odstraníte stránky z PDF, Acrobat zachová případné tagy odstraněných stránek.

Stránky, jejichž tagy jsou ve stromu logické struktury zpřeházené, mohou působit problémy programům pro čtení z obrazovky. Programy pro čtení z obrazovky čtou tagy postupně podle stromu tagů, takže se může stát, že se k tagům pro vloženou stránku dostanou až na konci stromu. Chcete-li tento problém odstranit, upravte pořadí stromu tagů pomocí aplikace Acrobat Pro. Velké skupiny tagů umístěte ve stejném pořadí čtení jako samotné stránky. Chcete-li se tomuto kroku vyhnout, naplánujte si vkládání stránek na konec dokumentu PDF a vytvářejte dokument od začátku do konce. Pokud například vytváříte titulní stránku dokumentu PDF odděleně od jeho obsahu, přidejte dokument PDF s obsahem k titulní straně, ačkoli je dokument s obsahem větší. Tento přístup zajistí umístění tagů pro obsah za tagy pro titulní stránku. Nové uspořádání tagů v programu Acrobat Pro není nutné.

Tagy, které zbyly po odstraněných nebo nahrazených stránkách, nemají vazbu na žádný obsah v dokumentu. Jsou to v podstatě velké úseky prázdných sekcí stromu tagů. Tyto nadbytečné tagy zbytečně zvětšují velikost souboru dokumentu, zpomalují programy pro čtení z obrazovky a mohou způsobit, že tyto programy prezentují matoucí výstupy. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud provedete přidávání tagů jako poslední krok procesu převodu. K odstranění tagů odstraněných stránek ze stromu tagů použijte aplikaci Acrobat Pro.

Další informace naleznete v části Vytváření sloučených dokumentů PDF.

O nástrojích pro vytváření přístupných formulářů PDF

Adobe nabízí několik nástrojů pro vytváření přístupných formulářů PDF:

Aplikace Acrobat Pro, Acrobat Standard

Pomocí kterékoli z těchto aplikací můžete otevírat formuláře PDF s tagy nebo bez tagů (kromě PDF formulářů vytvořených v programu Adobe Designer) a přidávat vyplnitelná pole formulářů, například textové rámečky, zaškrtávací pole a tlačítka. Poté pomocí dalších nástrojů aplikace upravte formulář tak, aby byl přístupný. Přidejte popisy k polím formuláře, přidejte tagy pro formuláře bez tagů, nastavte pořadí procházení polí, upravte tagy a proveďte další úlohy pro usnadnění přístupu k dokumentu PDF.

Zdrojové aplikace

Z většiny zdrojových aplikací, pomocí kterých můžete navrhovat formuláře, se při převodu souborů do PDF nezachovají vyplnitelná pole formuláře. K přidání vyplnitelných polí formuláře použijte nástroje pro formuláře v aplikaci Acrobat Pro. Navíc pokud tagujete formulář v průběhu převodu do souboru PDF, může zdrojová aplikace vygenerovat pro textové popisy polí formuláře nesprávné tagy. Ve složitém formuláři se např. textové popisky pro všechna pole mohou sloučit do jediného řádku. Zařízení pro čtení z obrazovky nedokáží tato pole rozpoznat jako samostatné popisky. Takové problémy s pořadím čtení mohou vyžadovat časově náročnou práci v aplikaci Acrobat Pro za účelem rozdělení popisů. V tomto případě je někdy lepším řešením vytvoření formuláře PDF bez tagů ze zdrojové aplikace. Pomocí nástrojů pro formuláře v aplikaci Acrobat Pro pak můžete před přidáváním tagů do celého dokumentu přidat vyplnitelná pole formuláře. Některé formuláře jsou natolik jednoduché, že můžete vytvořit dokument PDF s tagy ze zdrojové aplikace. Po přidání vyplnitelných polí formuláře v aplikaci Acrobat Pro proveďte drobné opravy.

Pracovní postup vytváření přístupných formulářů PDF

Pomocí aplikace Acrobat můžete otevřít formuláře PDF s tagy i bez tagů, přidat vyplnitelná pole formulářů, přidat popisy polí a alternativní text, nastavit pořadí procházení polí a přidat tagy pro formuláře (pokud je ještě neobsahují). Můžete také upravit tagy v kterémkoli formuláři PDF s tagy pomocí nástroje Pořadí čtení nebo stromu tagů.

Návrh formuláře pro snadný přístup.

Formuláře často mají poměrně složitá rozvržení v porovnání s dokumenty, které mají jednoduchou strukturu s jedním sloupcem. Úspěšnost aplikace při analýze a přidávání tagů formuláře závisí z velké části na původním formátování a rozvržení dokumentu a na použitých typech polí.

Při navrhování formuláře do něj přidejte nadpisy, pokyny a pole, do kterých budou uživatelé zadávat data. Přinejmenším přidejte ke každému poli popis. Zadejte také speciální pokyny pro pole, která je vyžadují. Pomocí grafických nástrojů nakreslete čáry a rámečky. Nepoužívejte znaky jako podtržítka nebo svislé čárky, protože tyto textové znaky mohou mást programy pro čtení z obrazovky.

Přidáním popisů k polím formuláře umožníte programům pro čtení z obrazovky identifikaci polí pro uživatele. Popis se uživatelům přečte při přechodu do daného pole pomocí tabulátoru. Používejte stručné ale výstižné popisy. Například pro pole, do kterého se zadává jméno, je vhodný popis „Jméno“. Nepoužívejte jako popis pokyny (například „Zadejte jméno“).

Nastavení a testování pořadí procházení polí formuláře.

Pořadí procházení polí formuláře pomocí tabulátoru umožňuje postiženým procházet pole v logickém pořadí pomocí klávesnice. Ve formulářích PDF nastavte pořadí procházení polí nastavit na možnost Použít strukturu dokumentu. Pořadí procházení polí formuláře můžete vyzkoušet pomocí následujících klávesových příkazů:

 • Klávesou tabulátor aktivujte další pole

 • Klávesami Shift+tabulátor aktivujte předchozí pole

 • Mezerníkem vybírejte možnosti

 • Klávesami se šipkami vybírejte možnosti nebo položky seznamu

Přidávání tagů do formuláře PDF a opravy problémů s přidáváním tagů.

Pokud je již formulář PDF s tagy, vytvořte tagy pro všechna pole formuláře pomocí nástroje Pořadí čtení v aplikaci Acrobat. Tento nástroj také umožňuje opravit problémy s pořadím čtení textových popisů polí formuláře. Může být například nutné rozdělit sloučené řádky polí do jednotlivých polí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.