Poznámka:

Kompletní seznam článků o zabezpečení najdete na stránce Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v obsahu PDF.

Typy zásad zabezpečení

Pokud často aplikujete stejné nastavení zabezpečení na více PDF, můžete si nastavení uložit jako zásady, které můžete používat opakovaně. Zásady zabezpečení šetří čas a přitom zajišťují jednotné zabezpečení pracovního postupu. Po vytvoření zásad pro zabezpečení pomocí hesel a certifikátů máte možnost znovu použít stejné nastavení zabezpečení pro libovolný počet souborů PDF. K dispozici jsou dva typy zásad zabezpečení:

 • Zásady organizace jsou užitečné zejména tehdy, pokud chcete, aby ostatní měli k souborům PDF přístup pouze po omezenou dobu. Zásady serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) jsou uloženy na serveru. Uživatelé, kteří je chtějí používat, musejí mít k tomuto serveru přístup. Vytvoření těchto zásad vyžaduje zadání příjemců dokumentu ze seznamu na serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security). Server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) řídí přístup k souborům PDF a kontroluje události podle nastavení v zásadách zabezpečení. Server Experience Manager - Forms Server (Document Security) můžete používat, pokud má vaše společnost na tento software licenci a umožnila vám k němu přístup.

 • Uživatelské zásady jsou vytvářené a aplikované jednotlivými uživateli. Aplikujete-li stejné nastavení zabezpečení na mnoho dokumentů, můžete ušetřit čas vytvořením uživatelské zásady. Potom na dokumenty aplikujete uživatelskou zásadu. Uživatelské zásady pro hesla a certifikáty s veřejným klíčem se ukládají na váš lokální počítač. Pokud máte přístup k serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), můžete vytvářet uživatelské zásady, které budou uloženy na serveru Forms Server. Tyto zásady budou k dispozici pouze pro vás.

Ověřování zásad organizace

Kromě opakovaného použití nastavení zabezpečení umožňují zásady uložené na serveru Adobe Experience Manager Forms Server (Document Security) ukončovat platnost dokumentů a odvolávat je. Můžete si rovněž uchovat přehled o odpovědnosti, a to kontrolou uživatelů, kteří otevírají chráněné dokumenty.

Adobe LiveCycle Rights Management
Zásady zabezpečení

A. Zásady jsou uložené na serveru. B. Zásady se aplikují na PDF. C. Uživatelé mohou dokument otevřít, upravit a vytisknout pouze v případě, že to zásady povolují. 

Nastavení zásad zabezpečení založených na serveru zahrnuje čtyři hlavní fáze:

Konfigurace serveru Adobe LiveCycleRights Management ES

Server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), obvykle konfiguruje správce systému ve vaší společnosti nebo skupině, který také spravuje účty a nastavuje zásady organizace. Další informace o konfiguraci serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) najdete na webových stránkách společnosti Adobe.

Publikování dokumentu se zásadami zabezpečení

Autor vytvoří soubor PDF a aplikuje na něj zásady uložené na serveru Adobe Experience Manager Forms Server. Server vygeneruje pro PDF licenci a jedinečný šifrovací klíč. Acrobat vloží licenci do PDF a zašifruje ho s použitím šifrovacího klíče. Autor nebo správce systému může tuto licenci použít ke sledování a monitorování PDF.

Prohlížení dokumentu s aplikovanými zásadami zabezpečení

Když se uživatel pokusí otevřít zabezpečený PDF v aplikaci Acrobat, musí prokázat platnost své identity. Pokud je přístup uživatele k PDF schválen, PDF se dešifruje a otevře se s právy určenými v zásadách zabezpečení.

Správa událostí a modifikování přístupu

Po přihlášení k účtu na serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) může autor nebo správce sledovat události a měnit přístup k souborům PDF zabezpečeným pomocí zásad. Správci mohou prohlížet všechny PDF a systémové události, modifikovat nastavení konfigurace a měnit přístup k souborům PDF zabezpečeným pomocí zásad.

Vytvoření uživatelských zásad zabezpečení

V uživatelských zásadách se pro ověřování dokumentů mohou používat hesla, certifikáty nebo server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security).

Zásady pro zabezpečení heslem a certifikátem mohou být uloženy na lokálním počítači. Zásady zabezpečení vytvořené pomocí serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) se ukládají na server. Můžete kontrolovat akce a dynamicky měnit nastavení zabezpečení. Server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) můžete používat, pokud má vaše společnost na tento software licenci a umožnila vám k němu přístup.

Vytvoření zásad zabezpečení heslem

 1. V aplikaci Acrobat zvolte možnost Nástroje > Chránit > Další volby > Správa zásad zabezpečení.

 2. Klikněte na Nová.
 3. Vyberte možnost Použít hesla a pak klikněte na možnost Další.

 4. Zadejte název a popis zásad, proveďte jeden z následujících úkonů a pak klikněte na Další:
  • Chcete-li zadávat hesla a omezení, kdykoli aplikujete tyto zásady na dokument, zrušte výběr volby Uložit hesla s těmito zásadami.

  • Pokud chcete spolu se zásadami uložit i hesla a nastavení omezení, vyberte Uložit hesla se zásadami.

 5. Určete nastavení kompatibility a volby hesla. Pokud jste vybrali Uložit hesla se zásadami, zadejte heslo a omezení. Klikněte na OK.
 6. Prohledněte detaily zásad, klikněte na Dokončit a potom klikněte na Zavřít.

Vytvoření zásad zabezpečení certifikátem

 1. V aplikaci Acrobat zvolte možnost Nástroje > Chránit > Další volby > Správa zásad zabezpečení.

 2. Klikněte na Nové.
 3. Vyberte Použít certifikáty s veřejným klíčem a pak klikněte na Další.
 4. Zadejte název a popis zásad a určete součásti dokumentu, které chcete zašifrovat.

  Certifikáty musejí být aktuální a mít klíčové použití, které umožňuje šifrování.

 5. Určete, jak chcete vynucovat zásady:
  • Chcete-li vytvořit zásadu, která bude přidružena k jednotlivým příjemcům, nevybírejte volbu Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce.

  • Chcete-li vytvořit zásadu, která bude přidružena k jednotlivým dokumentům, vyberte volbu Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce.

 6. Vyberte z nabídky šifrovací algoritmus, který je kompatibilní s verzí aplikace Acrobat u příjemců, a klikněte na Další.
 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud jste vybrali volbu Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce, zkontrolujte nastavení zásad a potom klikněte na Dokončit.

  • Pokud jste nevybrali Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce, zadejte příjemce výběrem jejich digitálních identifikátorů (včetně vašeho digitálního identifikátoru). Pak klikněte na Další.

 8. Klikněte na Dokončit.

Vytváření zásad pro zabezpečené přiložené soubory

K jednomu nebo více dokumentům můžete přidat zabezpečení jejich vložením do zabezpečené obálky a jejich odesláním jako e-mailové přílohy. Tato metoda je užitečná tehdy, když chcete poslat zabezpečený přiložený soubor bez šifrování souborů. Do zabezpečené obálky můžete vložit dokumenty jako přiložené soubory, zašifrovat obálku, a odeslat ji příjemcům. Když uživatelé otevřou obálku, mohou z ní extrahovat přiložené soubory a uložit je. Uložené soubory jsou identické s originálními přiloženými soubory a po uložení již nejsou zašifrované.

Pokud například odesíláte důvěrné dokumenty, včetně souborů jiného typu než PDF, chcete, aby dokumenty mohl zobrazit pouze příjemce. Můžete tyto dokumenty vložit jako přílohy do zabezpečené obálky, tuto obálku zašifrovat a odeslat ji e-mailem. Kdokoli může otevřít obálku, zobrazit její titulní stránku a dokonce i prohlížet seznam položek obsahu. Pouze příjemce však může zobrazit vložené přílohy a extrahovat je.

Soubory příloh vkládejte pro bezpečný přenos do zabezpečených obálek
Soubory příloh vkládejte pro bezpečný přenos do zabezpečených obálek.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další volby > Vytvořit zabezpečenou obálku.

 2. Klikněte na Přidat posílané soubory, vyberte dokumenty, které chcete přiložit, a pak klikněte na Otevřít. Klikněte na Další.

 3. Vyberte předlohu obálky a klikněte na možnost Další.

 4. Vyberte metodu doručení a klikněte na možnost Další.

 5. Pokud byly vytvořeny zásady obálky, vyberte je nebo vyberte možnost Nové zásady. Potom zásady vytvořte provedením příslušného postupu.

 6. Zkontrolujte informace a pak klikněte na možnost Dokončit.

 7. U některých zásad budete vyzváni k zadání informací, které chcete zobrazit na obálce. Zadejte dostatek informací, abyste příjemcům umožnili určit odesilatele obálky.
 8. Zadejte informace o zabezpečení (heslo, certifikát nebo zásady).
 9. Po zobrazení obálky zadejte jména příjemců. Potom klikněte na ikonu Uložit nebo Pošta na pruhu nástrojů.

  Pokud kliknete na ikonu pošty, otevře se váš výchozí e-mailový program se zabezpečenou obálkou jako přílohou. Zadejte e-mailové adresy příjemců a odešlete e-mailovou zprávu.

Vytvoření uživatelských zásad zabezpečení pomocí serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security)

Pokud máte přístup k serveru Adobe Experience Manager Document Security, můžete omezit přístup a práva k dokumentu pro jednotlivce registrované na tomto serveru. Vytváříte-li uživatelské zásady pomocí serveru Adobe Experience Manager Forms Server, budete přesměrováni na webovou stránku serveru Experience Manager Forms Server.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF.

  • V případě portfolia PDF otevřete portfolio PDF a vyberte možnost Zobrazit > Portfolio > Titulní stránka.

 2. Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další volby > Správa zásad zabezpečení.

 3. Klikněte na Nová.
 4. Vyberte možnost Použít server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) a klikněte na možnost Další.

 5. Na webové stránce Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) klikněte na možnost Zásady a poté klikněte na možnost Nová.

 6. Zadejte název a popis, nastavte dobu platnosti a všechny další volby.
 7. Vyberte uživatele nebo skupiny, nastavte pro ně práva a klikněte na možnost OK.

 8. Určete součásti dokumentu, které chcete zašifrovat, a určete, zda chcete použít vodoznak.
 9. Po dokončení klikněte v horní části stránky na možnost Uložit.

Použití zásad zabezpečení v dokumentech PDF

Na PDF můžete aplikovat buď zásady organizace nebo uživatelské zásady. Chcete-li aplikovat serverové zásady na dokument, připojte se k serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security). Zásady zabezpečení serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) musí být uložené na serveru, ale soubory PDF, na které se zásady aplikují, na serveru být nemusí. Zásady zabezpečení můžete na PDF aplikovat s použitím Acrobatu, dávkových sekvencí na straně serveru nebo jiných aplikací, jako je Microsoft Outlook.

Zásady organizace může upravovat nebo odstraňovat pouze správce zásad.

Aplikování zásad zabezpečení na PDF

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF.

  • V případě portfolia PDF otevřete portfolio PDF a zvolte Zobrazit > Portfolio > Titulní stránka.

 2. Pokud používáte serverovou zásadu, vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další volby > Správa zásad zabezpečení. Zvolte zásadu. Ze seznamu vyberte zásadu serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) a poté klikněte na možnost Aktualizovat.

  Obnovením zásad zabezpečení zajistíte, že máte k dispozici nejaktuálnější serverové zásady.

 3. Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další volby > Správa zásad zabezpečení. Vyberte zásady a pak klikněte na Aplikovat na dokument.

Aplikování zásad na přílohy v Outlooku

V programu Microsoft Outlook můžete posílat různé typy souborů jako zabezpečené přílohy PDF. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je v aplikaci Acrobat nastavený a dostupný server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security).

 1. V aplikaci Outlook vyberte na pásu karet možnost Nová poštovní zpráva.
 2. Na pásu karet Adobe PDF klikněte na tlačítko Přiložit jako zabezpečený Adobe PDF .
 3. Vyberte soubor, který chcete přiložit, zadáním cesty souboru nebo kliknutím na Procházet.
 4. Určete, jak chcete dokument zabezpečit, a klikněte na OK.

  Soubor se převede do PDF a zašifruje s použitím zvolené metody zabezpečení.

 5. Dokončete e-mailovou zprávu a pak klikněte na Odeslat.

Odstranění uživatelských zásad zabezpečení z PDF

Zásadu zabezpečení můžete z PDF odebrat, pokud máte příslušná práva. Obecně může zásady zabezpečení z PDF odstranit vlastník dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF.

  • V případě portfolia PDF otevřete portfolio PDF a vyberte možnost Zobrazit > Portfolio > Titulní stránka.

 2. Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další volby > Odstranit zabezpečení.

Export nastavení zabezpečení

 1. V aplikaci Acrobat vyberte možnost Upravit > Předvolby > Zabezpečení > Exportovat.

 2. Zvolte, které skupiny nastavení chcete sdílet, a klikněte na možnost OK.

 3. Zkontrolujte a podle potřeby upravte nastavení zabezpečení a potom klikněte na Exportovat.
 4. Chcete-li, vyberte metodu, kterou chcete použít pro šifrování nastavení zabezpečení, a pak klikněte na možnost OK.

 5. Vyberte možnost Příjemci a dvakrát klikněte na možnost OK.

 6. Podepište soubor.

Kopírování, úpravy nebo odstranění zásady

 1. Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další volby > Správa zásad zabezpečení.

 2. Z nabídky Zobrazit zvolte, zda chcete zobrazit všechny zásady, ke kterým máte přístup, uživatelské zásady, které jste vytvořili, nebo zásady organizace.
 3. Vyberte zásadu a potom použijte požadované možnosti:

  Poznámka:

  Volby pro úpravy nebo odstranění zásad organizace nejsou dostupné, pokud nemáte práva správce pro server Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security). Tyto zásady lze měnit jen na serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), který se otevře automaticky, když vyberete některou z voleb.

  Kopírovat

  Slouží k vytvoření zásady, která bude založena na nastavení existující zásady.

  Upravit

  Úpravy uživatelských zásad, které jsou uloženy na lokálním počítači, mají vliv pouze na dokumenty, na které budou zásady aplikovány po provedení úprav. Pro uživatelské zásady uložené na serveru můžete upravit nastavení práv a další volby. Tato volba není dostupná pro zásady organizace.

  Odstranit

  Tato volba není obvykle dostupná pro zásady organizace.

  Oblíbené

  Pokud tato volba není vybraná, zobrazí se vedle zásady hvězdička. Chcete-li zásady odstranit ze seznamu oblíbených, klikněte znovu na Oblíbené. Volbu Oblíbené můžete aplikovat na více zásad. Tato možnost usnadní přístup k zásadám.

Odvolání platnosti PDF zabezpečeného pomocí zásad

Pokud chcete omezit přístup k PDF chráněnému pomocí zásad, který jste dali k dispozici skupině uživatelů, můžete odvolat platnost dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF a přihlaste se k serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES.

  • V případě portfolia PDF otevřete dané portfolio PDF, přihlaste se k serveru Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) a vyberte možnost Zobrazit > Portfolio > Titulní stránka.

 2. Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další volby > Zabezpečení dokumentu > Odvolat.

 3. Z nabídky na webové stránce vyberte volbu s vysvětlením, proč dokument odvoláváte, nebo napište zprávu. Pokud chcete odvolaný dokument nahradit jiným, zadejte URL místa, kde je nový dokument uložen.
 4. Kliknutím na možnost OK uložte provedené změny.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online