Poznámka:

Kompletní seznam článků o zabezpečení najdete v článku Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat DC a v obsahu PDF.

Typy zásad zabezpečení

Pokud často aplikujete stejné nastavení zabezpečení na více PDF, můžete si nastavení uložit jako zásady, které můžete používat opakovaně. Zásady zabezpečení šetří čas a přitom zajišťují jednotné zabezpečení pracovního postupu. Po vytvoření zásad pro zabezpečení pomocí hesel a certifikátů máte možnost znovu použít stejné nastavení zabezpečení pro libovolný počet souborů PDF. K dispozici jsou dva typy zásad zabezpečení:

 • Zásady organizace jsou užitečné zejména tehdy, pokud chcete, aby ostatní měli k souborům PDF přístup pouze po omezenou dobu. Zásady serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES jsou uloženy na serveru. Uživatelé, kteří je chtějí používat, musejí mít k tomuto serveru přístup. Vytvoření těchto zásad vyžaduje určení příjemců dokumentu ze seznamu na serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES. Server Adobe LiveCycle Rights Management ES řídí přístup k souborům PDF a kontroluje události podle nastavení v zásadách zabezpečení. Server Adobe LiveCycle Rights Management ES můžete používat, pokud má vaše společnost na tento software licenci a umožnila vám k němu přístup.

 • Uživatelské zásady jsou vytvářené a aplikované jednotlivými uživateli. Aplikujete-li stejné nastavení zabezpečení na mnoho dokumentů, můžete ušetřit čas vytvořením uživatelské zásady. Potom na dokumenty aplikujete uživatelskou zásadu. Uživatelské zásady pro hesla a certifikáty s veřejným klíčem se ukládají na váš lokální počítač. Pokud máte přístup na server Adobe LiveCycle Rights Management ES, můžete vytvářet uživatelské zásady, které budou uloženy na tomto serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES. Tyto zásady budou k dispozici pouze pro vás.

Ověřování zásad organizace

Kromě opakovaného použití nastavení zabezpečení umožňují zásady uložené na serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES ukončovat platnost dokumentů a odvolávat je. Můžete si rovněž uchovat přehled o odpovědnosti, a to kontrolou uživatelů, kteří otevírají chráněné dokumenty.

Adobe LiveCycle Rights Management
Zásady zabezpečení

A. Zásady jsou uložené na serveru. B. Zásady se aplikují na PDF. C. Uživatelé mohou dokument otevřít, upravit a vytisknout pouze v případě, že to zásady povolují. 

Nastavení zásad zabezpečení založených na serveru zahrnuje čtyři hlavní fáze:

Konfigurace serveru Adobe LiveCycleRights Management ES

Server Adobe LiveCycle Rights Management ES obvykle konfiguruje správce systému ve vaší společnosti nebo skupině, který také spravuje účty a nastavuje zásady organizace. Další informace o konfiguraci serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES najdete na webových stránkách Adobe.

Publikování dokumentu se zásadami zabezpečení

Autor vytvoří soubor PDF a aplikuje na něj zásady uložené na serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES. Server vygeneruje pro PDF licenci a jedinečný šifrovací klíč. Acrobat vloží licenci do PDF a zašifruje ho s použitím šifrovacího klíče. Autor nebo správce systému může tuto licenci použít ke sledování a monitorování PDF.

Prohlížení dokumentu s aplikovanými zásadami zabezpečení

Když se uživatel pokusí otevřít zabezpečený PDF v Acrobatu 9 (nebo v Readeru 9), musí prokázat platnost své identity. Pokud je přístup uživatele k PDF schválen, PDF se dešifruje a otevře se s právy určenými v zásadách zabezpečení.

Správa událostí a modifikování přístupu

Po přihlášení k účtu na serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES může autor nebo správce sledovat události a měnit přístup k souborům PDF zabezpečeným pomocí zásad. Správci mohou prohlížet všechny PDF a systémové události, modifikovat nastavení konfigurace a měnit přístup k souborům PDF zabezpečeným pomocí zásad.

Vytvoření uživatelských zásad zabezpečení

V uživatelských zásadách se pro ověřování dokumentů mohou používat hesla, certifikáty nebo server Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Zásady pro zabezpečení heslem a certifikátem mohou být uloženy na lokálním počítači. Zásady zabezpečení vytvořené pomocí serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES se ukládají na server. Můžete kontrolovat akce a dynamicky měnit nastavení zabezpečení. Server Adobe LiveCycle Rights Management ES můžete používat, pokud má vaše společnost na tento software licenci a umožnila vám k němu přístup.

Vytvoření zásad zabezpečení heslem

 1. V aplikaci Acrobat DC zvolte Nástroje > Chránit > Zašifrovat > Správa zásad zabezpečení. Pokud nevidíte panel Ochrana, pročtěte si pokyny pro přidávání panelů v části Panely úloh.

 2. Klepněte na Nové.
 3. Vyberte Použít hesla a pak klepněte na Další.
 4. Zadejte název a popis zásad, proveďte jeden z následujících úkonů a pak klepněte na Další:
  • Chcete-li zadávat hesla a omezení, kdykoli aplikujete tyto zásady na dokument, zrušte výběr volby Uložit hesla s těmito zásadami.

  • Pokud chcete spolu se zásadami uložit i hesla a nastavení omezení, vyberte Uložit hesla se zásadami.

 5. Určete nastavení kompatibility a volby hesla. Pokud jste vybrali Uložit hesla se zásadami, zadejte heslo a omezení. Klepněte na OK.
 6. Prohledněte detaily zásad, klepněte na Dokončit a potom klepněte na Zavřít.

Vytvoření zásad zabezpečení certifikátem

 1. V aplikaci Acrobat DC zvolte Nástroje > Chránit > Zašifrovat > Správa zásad zabezpečení. Pokud nevidíte panel Ochrana, pročtěte si pokyny pro přidávání panelů v části Panely úloh.

 2. Klepněte na Nové.
 3. Vyberte Použít certifikáty s veřejným klíčem a pak klepněte na Další.
 4. Zadejte název a popis zásad a určete součásti dokumentu, které chcete zašifrovat.

  Certifikáty musejí být aktuální a mít klíčové použití, které umožňuje šifrování.

 5. Určete, jak chcete vynucovat zásady:
  • Chcete-li vytvořit zásadu, která bude přidružena k jednotlivým příjemcům, nevybírejte volbu Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce.

  • Chcete-li vytvořit zásadu, která bude přidružena k jednotlivým dokumentům, vyberte volbu Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce.

 6. Vyberte z nabídky šifrovací algoritmus, který je kompatibilní s verzí aplikace Acrobat u příjemců, a klepněte na Další.
 7. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud jste vybrali volbu Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce, zkontrolujte nastavení zásad a potom klepněte na Dokončit.

  • Pokud jste nevybrali Při aplikování těchto zásad se zeptat na příjemce, zadejte příjemce výběrem jejich digitálních identifikátorů (včetně vašeho digitálního identifikátoru). Pak klepněte na Další.

 8. Klepněte na Dokončit.

Vytváření zásad pro zabezpečené přiložené soubory

K jednomu nebo více dokumentům můžete přidat zabezpečení jejich vložením do zabezpečené obálky a jejich odesláním jako e-mailové přílohy. Tato metoda je užitečná tehdy, když chcete poslat zabezpečený přiložený soubor bez šifrování souborů. Do zabezpečené obálky můžete vložit dokumenty jako přiložené soubory, zašifrovat obálku, a odeslat ji příjemcům. Když uživatelé otevřou obálku, mohou z ní extrahovat přiložené soubory a uložit je. Uložené soubory jsou identické s originálními přiloženými soubory a po uložení již nejsou zašifrované.

Pokud například odesíláte důvěrné dokumenty, včetně souborů jiného typu než PDF, chcete, aby dokumenty mohl zobrazit pouze příjemce. Můžete tyto dokumenty vložit jako přílohy do zabezpečené obálky, tuto obálku zašifrovat a odeslat ji e-mailem. Kdokoli může otevřít obálku, zobrazit její titulní stránku a dokonce i prohlížet seznam položek obsahu. Pouze příjemce však může zobrazit vložené přílohy a extrahovat je.

Soubory příloh vkládejte pro bezpečný přenos do zabezpečených obálek
Soubory příloh vkládejte pro bezpečný přenos do zabezpečených obálek.

 1. Zvolte Nástroje > Chránit > Další volby ochrany > Vytvořit zabezpečenou obálku. Pokud nevidíte panel Ochrana, pročtěte si pokyny pro přidávání panelů v části Panely úloh.

 2. Klikněte na Přidat posílané soubory, vyberte dokumenty, které chcete přiložit, a pak klikněte na Otevřít. Klepněte na Další.
 3. Vyberte předlohu obálky a klepněte na Další.
 4. Vyberte metodu doručení a klepněte na Další.
 5. Pokud byly vytvořeny zásady obálky, vyberte je nebo zvolte Nové zásady. Potom zásady vytvořte provedením příslušného postupu.
 6. Zkontrolujte informace a pak klepněte na Dokončit.
 7. U některých zásad budete vyzváni k zadání informací, které chcete zobrazit na obálce. Zadejte dostatek informací, abyste příjemcům umožnili určit odesilatele obálky.
 8. Zadejte informace o zabezpečení (heslo, certifikát nebo zásady).
 9. Po zobrazení obálky zadejte jména příjemců. Potom klepněte na ikonu Uložit nebo Pošta na pruhu nástrojů.

  Pokud klepnete na ikonu pošty, otevře se váš výchozí e-mailový program se zabezpečenou obálkou jako přílohou. Zadejte e-mailové adresy příjemců a odešlete e-mailovou zprávu.

Vytvoření uživatelských zásad zabezpečení pomocí serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES

Pokud máte přístup na server Adobe LiveCycle Rights Management ES, můžete omezit přístup a práva k dokumentu pro jednotlivce registrované na tomto serveru. Vytváříte-li uživatelské zásady pomocí serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES, budete přesměrováni na webovou stránku tohoto serveru.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF.

  • V případě portfolia PDF otevřete portfolio PDF a zvolte Zobrazit > Portfolio > Titulní stránka.

 2. Zvolte Nástroje > Chránit > Zašifrovat > Správa. Pokud nevidíte panel Ochrana, pročtěte si pokyny pro přidávání panelů v části Panely úloh.

 3. Klepněte na Nové.
 4. Vyberte Použít Adobe LiveCycle Rights Management a klikněte na Další.
 5. Na webové stránce serveru Adobe LiveCycle Rights Management klikněte na Policies (Zásady) a pak klikněte na New (Nové).
 6. Zadejte název a popis, nastavte dobu platnosti a všechny další volby.
 7. Vyberte uživatele nebo skupiny, nastavte pro ně práva a klepněte na OK.
 8. Určete součásti dokumentu, které chcete zašifrovat, a určete, zda chcete použít vodoznak.
 9. Po dokončení klepněte v horní části stránky na Save (Uložit).

Použití zásad zabezpečení v dokumentech PDF

Na PDF můžete aplikovat buď zásady organizace nebo uživatelské zásady. Chcete-li aplikovat serverové zásady na dokument, připojte se k serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES. Zásady zabezpečení serveru Adobe LiveCycle Rights Management musí být uložené na serveru, ale soubory PDF, na které se zásady aplikují, na serveru být nemusí. Zásady zabezpečení můžete na PDF aplikovat s použitím Acrobatu, dávkových sekvencí na straně serveru nebo jiných aplikací, jako je Microsoft Outlook.

Zásady organizace může upravovat nebo odstraňovat pouze správce zásad. Podrobnosti o úpravách zásad zabezpečení získáte zvolením možnosti Nástroje > Ochrana > Další volby ochrany > Správa práv > Správa účtu. Potom klepněte na Nápověda v pravém horním rohu.

Aplikování zásad zabezpečení na PDF

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF.

  • V případě portfolia PDF otevřete portfolio PDF a zvolte Zobrazit > Portfolio > Titulní stránka.

 2. Pokud používáte serverovou zásadu, zvolte Nástroje > Chránit > Zašifrovat > Správa zásad zabezpečení. Zvolte zásadu. Ze seznamu vyberte zásadu Adobe LiveCycleRights Management a pak klikněte na tlačítko Aktualizovat.

  Obnovením zásad zabezpečení zajistíte, že máte k dispozici nejaktuálnější serverové zásady.

 3. Zvolte Nástroje > Chránit > Zašifrovat > Správa zásad zabezpečení. Vyberte zásady a pak klikněte na Aplikovat na dokument. Pokud nevidíte panel Ochrana, pročtěte si pokyny pro přidávání panelů v části Panely úloh.

Aplikování zásad na přílohy v Outlooku

V programu Microsoft Outlook můžete posílat různé typy souborů jako zabezpečené přílohy PDF. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je v Acrobatu nastavený a dostupný server Adobe LiveCycle Rights Management ES.

 1. V aplikaci Outlook vyberte na pásu karet možnost Nová poštovní zpráva.
 2. Na pásu karet Adobe PDF klikněte na tlačítko Přiložit jako zabezpečený Adobe PDF .
 3. Vyberte soubor, který chcete přiložit, zadáním cesty souboru nebo klepnutím na Procházet.
 4. Určete, jak chcete dokument zabezpečit, a klepněte na OK.

  Soubor se převede do PDF a zašifruje s použitím zvolené metody zabezpečení.

 5. Dokončete e-mailovou zprávu a pak klepněte na Odeslat.

Odstranění uživatelských zásad zabezpečení z PDF

Zásadu zabezpečení můžete z PDF odebrat, pokud máte příslušná práva. Obecně může zásady zabezpečení z PDF odstranit vlastník dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF.

  • V případě portfolia PDF otevřete portfolio PDF a zvolte Zobrazit > Portfolio > Titulní stránka.

 2. Zvolte Nástroje > Chránit > Zašifrovat > Odstranit zabezpečení. Pokud nevidíte panel Ochrana, pročtěte si pokyny pro přidávání panelů v části Panely úloh.

Export nastavení zabezpečení

 1. Vyberte možnost Předvolby > Zabezpečení > Export.
 2. Zvolte, které skupiny nastavení chcete sdílet, a klepněte na OK.
 3. Zkontrolujte a podle potřeby upravte nastavení zabezpečení a potom klikněte na Exportovat.
 4. Chcete-li, vyberte metodu, kterou chcete použít pro šifrování nastavení zabezpečení, a pak klepněte na OK.
 5. Vyberte možnost Příjemci a dvakrát klikněte na OK.
 6. Podepište soubor.

Kopírování, úpravy nebo odstranění zásady

 1. Zvolte Nástroje > Chránit > Zašifrovat > Správa nastavení zabezpečení. Pokud nevidíte panel Ochrana, pročtěte si pokyny pro přidávání panelů v části Panely úloh.

 2. Z nabídky Zobrazit zvolte, zda chcete zobrazit všechny zásady, ke kterým máte přístup, uživatelské zásady, které jste vytvořili, nebo zásady organizace.
 3. Vyberte zásadu a potom použijte požadované možnosti:

  Poznámka:

  Volby pro úpravy nebo odstranění zásad organizace nejsou dostupné, pokud nemáte práva správce pro server Adobe LiveCycle Rights Management ES. Tyto zásady lze měnit jen na serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES, který se otevře automaticky, když vyberete některou z voleb.

  Kopírovat

  Slouží k vytvoření zásady, která bude založena na nastavení existující zásady.

  Upravit

  Úpravy uživatelských zásad, které jsou uloženy na lokálním počítači, mají vliv pouze na dokumenty, na které budou zásady aplikovány po provedení úprav. Pro uživatelské zásady uložené na serveru můžete upravit nastavení práv a další volby. Tato volba není dostupná pro zásady organizace.

  Odstranit

  Tato volba není obvykle dostupná pro zásady organizace.

  Oblíbené

  Pokud tato volba není vybraná, zobrazí se vedle zásady hvězdička. Chcete-li zásady odstranit ze seznamu oblíbených, klepněte znovu na Oblíbené. Volbu Oblíbené můžete aplikovat na více zásad. Tato možnost usnadní přístup k zásadám.

Odvolání platnosti PDF zabezpečeného pomocí zásad

Pokud chcete omezit přístup k PDF chráněnému pomocí zásad, který jste dali k dispozici skupině uživatelů, můžete odvolat platnost dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF a přihlaste se k serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES.

  • V případě portfolia PDF otevřete dané portfolio PDF, přihlaste se k serveru Adobe LiveCycle Rights Management a zvolte Zobrazit > Portfolio > Titulní stránka.

 2. Zvolte Nástroje > Chránit > Další volby ochrany > Správa práv > Odvolat. Pokud nevidíte panel Ochrana, pročtěte si pokyny pro přidávání panelů v části Panely úloh.

 3. Z nabídky na webové stránce vyberte volbu s vysvětlením, proč dokument odvoláváte, nebo napište zprávu. Pokud chcete odvolaný dokument nahradit jiným, zadejte URL místa, kde je nový dokument uložen.
 4. Klepnutím na OK uložte provedené změny.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online