Pomocí nástrojů aplikace Acrobat lze snadno vytvářet PDF s usnadněním přístupu a můžete také kontrolovat usnadnění přístupu stávajících PDF. Můžete vytvářet PDF, které splňují nejčastější normy pro přístupnost, jako jsou zásady WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), normy PDF/UA (Universal Access nebo ISO 14289). Jednoduché pracovní postupy s průvodcem vám dávají následující možnosti:

Vytvoření snadno přístupných PDF: Řadu úkolů automatizují předem definované akce – kontrolují přístupnost nebo poskytují pokyny u položek, kde je třeba něco opravit ručně. Problematické oblasti rychle najdete a opravíte.

Kontrola přístupnosti: Nástroj Kompletní kontrola ověřuje, zda je dokument v souladu s normami pro přístupnost, jako jsou normy PDF/UA nebo WCAG 2.0.

Nahlášení stavu přístupnosti: Zpráva o přístupnosti shrnuje zjištění kontroly přístupnosti. Obsahuje odkazy na nástroje a dokumentaci, které vám pomůžou vyřešit příslušné problémy.

Usnadnění přístupu k PDF (Acrobat Pro)

Akce Usnadnit přístup vás provede kroky, které jsou potřeba udělat k usnadnění přístupu k PDF. Zobrazí výzvy k řešení potíží s přístupností, jako je třeba chybějící popis nebo titul dokumentu. Vyhledává nejčastější prvky, které vyžadují další kroky, jako je například naskenovaný text, tabulky, pole formulářů nebo obrazy. Tuto akci můžete spustit na všech PDF s výjimkou dynamických formulářů (dokumentů XFA) a portfolií.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Průvodce akcí.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů průvodce akcí.

  Poznámka:

  V části Seznam akcí na pravém panelu se zobrazí seznam dostupných akcí.

 2. V seznamu akcí klikněte na příkaz Usnadnit přístup.

  Pravý panel se změní tak, aby zobrazoval všechny úlohy obsažené v akci Usnadnit přístup, včetně pokynů k provedení akce.

 3. Vyberte, na které soubory se má akce Usnadnit přístup použít. Ve výchozím nastavení se akce spustí na aktuálně otevřeném dokumentu. Chcete-li pro účely spuštění akce vybrat další soubory nebo složku, vyberte položku Přidat soubory.

  Usnadnění přístupu k PDF
  Pokud chcete zprávu spustit na dalších souborech nebo složkách, vyberte příkaz Přidat soubory.

 4. Klikněte na položku Spustit.

 5. Akci Usnadnit přístup dokončete podle zobrazených pokynů.

Kontrola přístupnosti PDF (Acrobat Pro)

Přístupnost nějakého dokumentu můžete dobře zkontrolovat tak, že použijete nástroje, které budou používat i vaši čtenáři. Aplikace Adobe Acrobat vám poskytuje způsob, jak přístupnost souboru PDF zkontrolovat automaticky, a to dokonce i tehdy, pokud k těmto nástrojům nemáte přístup. Funkce Kompletní kontrola v aplikaci Acrobat kontroluje v PDF řadu vlastností přístupnosti PDF. Máte na výběr, které problémy s přístupností chcete vyhledat a jakým způsobem mají být nahlášeny.

 1. Zvolte položku Nástroje > Usnadnění přístupu.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů Usnadnění přístupu.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů klikněte na položku Kompletní kontrola.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti nástroje kontroly usnadnění přístupu.

 3. V části Volby zprávy vyberte volby požadovaného zobrazení výsledků. Výsledky můžete uložit jako soubor HTML do svého systému nebo můžete soubor s výsledkem připojit k samotnému dokumentu.

 4. Pokud chcete provést kontrolu u jednotlivých stránek dokumentu, zvolte příslušný rozsah stránek.

  Poznámka:

  U velkých dokumentů může být provádění kompletní kontroly po jednotlivých stránkách účinnější.

 5. Vyberte jednu nebo více voleb z voleb kontroly.

 6. Klikněte na příkaz Spustit kontrolu. Výsledky se zobrazí vlevo na panelu Kontrola usnadnění přístupu. Tento panel také obsahuje praktické odkazy a tipy, jak potíže opravit. Pokud jste v kroku 2 vytvořili zprávu, budou výsledky k dispozici ve vybrané složce.

  Protože kompletní kontrola nedokáže rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným obsahem, mohou být ve zprávě uvedeny i problémy, které čitelnost textu nijak neovlivňují. Je vhodné projít všechny položky a určit, které z nich vyžadují opravu.

  Zpráva zobrazuje pro každou kontrolu pravidel následující stavy:

  • Vyhovuje: Položka je přístupná.
  • Přeskočeno uživatelem: Pravidlo nebylo zkontrolováno, protože nebylo vybráno v dialogovém okně Možnosti nástroje kontroly usnadnění přístupu.
  • Je nutná manuální kontrola: Tuto položku nemůže funkce Kompletní kontrola zkontrolovat automaticky. Ověřte položku ručně.
  • Neúspěšné: Tato položka kontrole přístupnosti nevyhověla.
  Kontrola usnadnění přístupu v Acrobatu
  Stavy pravidel kontroly usnadnění přístupu

Poznámka:

Kromě kompletní kontroly poskytuje aplikace Acrobat ke kontrole přístupnosti PDF i další metody:

 • Pomocí zobrazení s přeformátováním můžete rychle zkontrolovat pořadí čtení.
 • Pokud chcete vyzkoušet, jak bude dokument vypadat pro čtenáře, kteří využívají nástroj pro převod textu na mluvenou řeč, použijte funkci Číst nahlas.
 • Uložte dokument jako přístupný text a poté přečtěte uložený textový soubor v textovém editoru. Toto cvičení umožňuje simulovat zážitek koncového uživatele používajícího ke čtení dokumentu tiskárnu Braillova písma.
 • Pokud chcete analyzovat strukturu, pořadí čtení obsah PDF, využijte k tomu nástroj Pořadí čtení a panely Pořadí, Tagy a Obsah.

Oprava problémů s usnadněním přístupu (Acrobat Pro)

Pokud spustíte kompletní kontrolu, kontrola je neúspěšná a chcete problémy opravit, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS) na příslušnou položku na panelu kontroly usnadnění přístupu. Z kontextové nabídky vyberte některou z následujících možností:

Opravit:

Aplikace Acrobat položku opraví automaticky nebo zobrazí dialogové okno s výzvou, abyste položku opravili ručně.

Přeskočit pravidlo:

Zruší pro účely budoucích kontrol tohoto dokumentu výběr této možnosti v dialogovém okně Možnosti nástroje kontroly usnadnění přístupu a změní stav položky na Přeskočeno.

Vysvětlit:

Otevře online nápovědu, kde naleznete podrobnosti o problému s usnadněním přístupu.

Znovu zkontrolovat:

Spustí znovu nástroj kontroly na všech položkách. Pokud jste jednu nebo více položek upravovali, vyberte tuto možnost.

Zobrazit zprávu:

Zobrazí zprávu s odkazy na tipy ohledně opravy nezdařených kontrol.

Volby:

Otevírá dialogové okno Možnosti nástroje kontroly usnadnění přístupu, kde můžete vybrat prováděné kontroly.

Problémy s usnadněním přístupu

Dokument

Nastavení zabezpečení nesmí bránit v činnosti programům pro čtení z obrazovky

Autor dokumentu může určit, že žádnou část zpřístupněného souboru PDF nelze kopírovat, tisknout, vyjmout, opatřit poznámkami nebo upravit. Toto nastavení by mohlo programu pro čtení z obrazovky bránit správně takový dokument přečíst, protože tyto programy musí mít možnost kopírovat nebo vyjmout text z dokumentu, aby ho mohly převést na řeč.

Tento příznak informuje o tom, zda je k povolení usnadnění přístupu třeba zapnout příslušná nastavení zabezpečení.

Pokud chcete toto pravidlo opravovat automaticky, vyberte možnost Příznak oprávnění k usnadnění přístupu na panelu Kontrola usnadnění přístupu. Z nabídky Volby následně vyberte možnost Opravit.

Oprávnění k usnadnění přístupu můžete také opravit ručně:

 1. Vyberte položky Soubor > Vlastnosti > Zabezpečení.

 2. Z rozbalovacího seznamu Metoda zabezpečení vyberte možnost Bez zabezpečení.

 3. Klikněte na tlačítko OK a zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu.

Pokud je váš asistenční produkt zaregistrován u společnosti Adobe jako důvěryhodný zprostředkovatel, budete moci číst i soubory PDF, které mohou být pro jiné asistenční produkty nepřístupné. Acrobat pozná, když je program pro čtení z obrazovky nebo jiný produkt zaregistrován jako Důvěryhodný zprostředkovatel, a pro účely usnadnění přístupu potlačí nastavení zabezpečení, která obvykle zamezují přístup k obsahu. Nastavení zabezpečení ale zůstávají platná pro všechny ostatní účely (například k zabránění tisku, kopírování, vyjímání a upravování textu a jeho opatřování poznámkami).

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG, oddílu: 1.1.1 Non-text Content (Netextový obsah). (A) 4.1.2 Name, role, value (Název, role, hodnota)

PDF pouze s obrazy

Informuje o tom, zda dokument neobsahuje netextový a nepřístupný obsah. Pokud dokument patrně obsahuje text, ale neobsahuje písma, může se jednat o PDF pouze s obrazy.

Pokud chcete toto pravidlo kontrolovat automaticky, vyberte na panelu Kontrola usnadnění přístupu možnost PDF pouze s obrazy a z nabídky Volby možnost Opravit.

Pokud toto pravidlo chcete kontrolovat ručně, využijte k rozpoznávání textu v naskenovaných obrazech funkci OCR.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Vylepšit skeny.

  Na sekundárním panelu nástrojů se zobrazí sada nástrojů Vylepšit skeny.

 2. Na sekundárním panelu nástrojů zvolte možnost Rozpoznat text > V tomto souboru.

 3. Vyberte stránky, které chcete zpracovat, jazyk dokumentu a poté klikněte na příkaz Rozpoznat text.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG, oddílu: 1.1.1 Non-text Content (Netextový obsah) (A)

Tagované PDF

Pokud je toto pravidlo neúspěšné, neobsahuje dokument tagy umožňující určit správné pořadí čtení.

Pokud chcete toto pravidlo kontrolovat automaticky, vyberte na panelu Kontrola usnadnění přístupu možnost Tagované PDF a poté vybrat příkaz Opravit v nabídceMožnosti. menuAplikace Acrobat k PDF automaticky přidá tagy.

Chcete-li tagy určit ručně, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Povolte tagování v aplikaci, kde byl PDF vytvořen, a vytvořte PDF znovu.
 • V aplikaci Acrobat vyberte možnost Nástroje > Usnadnění přístupu > Autotagovat dokument. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, objeví se v navigační panelu Zpráva o přidání tagů. V této zprávě jsou uvedeny potenciální problémy na jednotlivých stránkách, odkazy pro přechod na jednotlivé problémy a návrhy, jak je opravit.
 • V aplikaci Acrobat vyberte položky Nástroje > Usnadnění přístupu > Pořadí čtení a vytvořte strom tagů. Další informace naleznete v tématu Pořadí čtení – přehled nástroje.
 • Otevřte panel Tagy panela vytvořte strom tagů ručně. Chcete-li zobrazit panel Tagy, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Tagy. Další informace najdete v tématu Úpravy struktury dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG v souvisejících oddílech 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy), 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Name, role, value (Název, role, hodnota).

Logické pořadí čtení

Tuto kontrolu pravidla ověřte ručně. Ujistěte se, že se pořadí čtení zobrazené v panelu Tagy shoduje s logickým pořadím čtení dokumentu.

Jazyk dokumentu

Nastavení jazyka dokumentu v PDF umožňuje některým programům pro čtení z obrazovky přepnout do příslušného jazyka. Tato kontrola zjišťuje, zda je určen primární jazyk textu pro PDF. Pokud kontrola selže, nastavte jazyk sami.

Chcete-li jazyk nastavovat automaticky, vyberte na kartě Kontrola usnadnění přístupu možnost Primární jazyk a poté vyberte z nabídky Volby možnost Opravit. V dialogovém okně Nastavit jazyk pro čtení vyberte příslušný jazyk a poté klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li jazyk nastavit ručně, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte položky Soubor > Vlastnosti > Další volby a poté vyberte jazyk z rozbalovacího seznamu v části Volby čtení. (Pokud se jazyk v rozbalovacím seznamu nezobrazuje, můžete do pole Jazyk zadat kód ISO 639 pro daný jazyk.) Toto nastavení určuje primární jazyk pro celé PDF.
 • Nastavte v podstromu stromu tagů jazyk pro veškerý text. Otevřete panel Tagy . Rozbalte kořenovou položku Tagy a vyberte nějaký element. Z nabídky Volby následně vyberte možnost Vlastnosti. Z rozbalovacího seznamu Jazyk vyberte jazyk. (Chcete-li zobrazit panel Tagy, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Tagy.)
 • Nastavte jazyk pro blok textu: Vyberte na panelu Obsah textový element nebo element typu kontejner. Poté klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte (Mac OS) na text a z místní nabídky vyberte položku Vlastnosti a z rozbalovacího seznamu Jazyk vyberte jazyk. (Chcete-li zobrazit panel Obsah, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Obsah.)

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG v souvisejícím oddílu: Language of Page (Jazyk stránky) (úroveň A)

Titul

Informuje o tom, zda se na titulním pruhu aplikace Acrobat zobrazuje titul.

Chcete-li titul opravovat automaticky, vyberte na kartě Kontrola usnadnění přístupu možnost Titul a z nabídky Volby vyberte položku Opravit. V dialogovém okně Popis zadejte titul dokumentu (v případě potřeby zrušte výběr možnosti Beze změny).

Další možností je opravovat titul automaticky:

 1. Vyberte položky Soubor > Vlastnosti > Popis.

 2. Do textového rámečku Titul zadejte titul.

 3. Klikněte na položku Počáteční zobrazení a poté vyberte z rozbalovacího seznamu Zobrazit možnost Titul dokumentu.

 4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Popis.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG v souvisejícím oddílu: 2.4 Page Titled (Tituly stránky) (úroveň A)

Záložky

Tato kontrola se nezdaří tehdy, pokud dokument obsahuje 21 stránek nebo více a neobsahuje záložky paralelně kopírující strukturu dokumentu.

Chcete-li do dokumentu přidat záložky, vyberte na panelu Kontrola usnadnění přístupu možnost Záložky a z nabídky Volby možnost Opravit. V dialogovém okně Elementy struktury vyberte elementy, které chcete používat jako záložky, a poté klikněte na tlačítko OK. (Dialogové okno Elementy struktury si můžete také zobrazit kliknutím na nabídku Volby na kartě Záložka a vybráním příkazu Nové záložky ze struktury.)

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG v souvisejících oddílech: 2.4.1 Bypass Blocks (Přeskočení bloků obsahu) (úroveň A), 2.4.5 Multiple Ways (Více způsobů vyhledání stránky) (úroveň AA)

Barevný kontrast

Když se nezdaří tato kontrola, obsahuje dokument obsah, který není snadno přístupný pro uživatele s barvoslepostí.

Chcete-li tento problém napravit, ujistěte se, že je obsah dokumentu v souladu s pokyny směrnice WCAG, oddílu 1.4.3. Další možností je připojit doporučení, aby prohlížeč PDF používal barvy s vysokým kontrastem:

 1. Zvolte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat > Předvolby (Mac OS).

 2. Klikněte na část Usnadnění přístupu.

 3. Vyberte položku Nahradit barvy dokumentu a poté vyberte možnost Použít kontrastní barvy. Vyberte z rozbalovacího seznamu požadovanou kombinaci kontrastních barev a poté klikněte na tlačítko OK.

Obsah stránky

Tagovaný obsah

Tato kontrola informuje o tom, zda je tagovaný veškerý obsah dokumentu. Ujistěte se, že je veškerý obsah dokument zahrnutý do stromu Tagy nebo označený jako artefakt.

Tuto kontrolu pravidla opravíte jedním z následujících úkonů:

 • Otevřete panel Obsah a klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na obsah, který chcete označit jako artefakt. Poté vyberte z kontextové nabídky příkaz Vytvořit artefakt. (Chcete-li zobrazit kartu Obsah, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Obsah.)
 • Obsah tagujete výběrem položek Nástroje > Usnadnění přístupu > Pořadí čtení. Vyberte obsah a poté podle potřeby použijte příslušné tagy.
 • Tagy přiřazujte pomocí panelu Tagy . Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na element ve stromu Tagy a vyberte možnost Vytvořit tag z výběru. Ve stromu Tagy se nemusí vždy zobrazovat některé položky (jako jsou poznámky, odkazy nebo anotace). Chcete-li tyto položky hledat, vyberte z nabídky Volby možnost Hledat. (Chcete-li zobrazit panel Tagy, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Tagy.)

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG v oddílech : 1.1.1 Non-text content (Netextový obsah) (A), 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy) (úroveň A), 1.3.2 Meaningful Sequence (Smysluplné posloupnosti) (úroveň A), 2.4.4 Link Purpose (In Context) (Účel odkazu v kontextu) (úroveň A), 3.1.2 Language of Parts (Jazyk částí) (úroveň AA), 4.1.2 Name, role, value (Název, role, hodnota).

Tagované anotace

Toto pravidlo kontroluje, zda jsou tagované všechny anotace. Ujistěte se, že jsou všechny anotace, jako jsou například poznámky nebo značky úprav (vložení nebo zvýraznění), součástí stromu Tagy nebo označeny jako artefakty.

 • Otevřte panel Obsah panela klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na který chcete označit jako artefakt. Poté vyberte z kontextové nabídky příkaz Vytvořit artefakt. (Chcete-li zobrazit panel Obsah, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Obsah.)
 • Obsah tagujete výběrem položek Nástroje > Usnadnění přístupu > Pořadí čtení. Vyberte obsah a poté podle potřeby použijte příslušné tagy.
 • Tagy přiřazujte pomocí panelu Tagy panel(Chcete-li zobrazit panel Tagy, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Tagy.)

Pokud chcete, aby aplikace Acrobat v průběhu vytváření anotací tagy anotacím přiřazovala automaticky, vyberte z nabídky Volby panelu Tagy možnost Tagovat anotace.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG v souvisejícím oddílu 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy) (úroveň A), 4.1.2 Name, role, value (Název, role, hodnota).

Pořadí záložek

Protože záložky často slouží k navigaci v PDF, je nezbytně nutné, aby pořadí záložek paralelně kopírovalo strukturu dokumentu.

Pokud chcete pořadí záložek kontrolovat automaticky, vyberte na panelu Kontrola usnadnění přístupu možnost Pořadí záložek a z nabídky Volby možnost Opravit.

Chcete-li ručně opravit pořadí záložek u vazeb, polí formulářů, poznámek nebo jiných anotací, postupujte takto:

 1. Klikněte na navigačním panelu na panel Miniatury stránek.

 2. Klikněte na miniaturu stránky a z nabídky Volby vyberte možnost Vlastnosti stránky.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti stránky vyberte možnost Pořadí záložek. Následně vyberte možnost Použít strukturu dokumentu a klikněte na tlačítko OK.

 4. Tyto kroky opakujte pro veškeré miniatury v dokumentu.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG v souvisejícím oddílu 2.4.3 Focus Order (Pořadí pro zaujmutí pozornosti) (úroveň A)

Kódování znaků

Když určíte kódování, pomáháte tím prohlížečům PDF zobrazovat uživatelům čitelný text. Některé problémy s kódováním znaků však nelze v aplikaci Acrobat opravit.

Pokud chcete zajistit správné kódování, postupujte následovně:

 • Ověřte, zda jsou v systému nainstalována potřebná písma.
 • Použijte v originálním dokumentu jiné písmo (nejlépe typu OpenType) a následně vytvořte PDF znovu.
 • Vytvořte soubor PDF znovu pomocí nejnovější verze aplikace Acrobat Destiller.
 • Vytvořte PostScriptový soubor pomocí nejnovějšího PostScriptového ovladače Adobe a poté vytvořte PDF znovu.

Poznámka:

Směrnice WCAG se mapování znaků Unicode nevěnuje.

Tagovaná multimédia

Toto pravidlo kontroluje, zda jsou tagované všechny multimediální objekty. Ujistěte se, že je veškerý obsah zahrnutý do stromu Tagy nebo označený jako artefakt.

Otevřete panel Obsah a klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na obsah, který chcete označit jako artefakt. Poté vyberte z kontextové nabídky příkaz Vytvořit artefakt. (Chcete-li zobrazit panel Obsah, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Obsah.)

Obsah tagujete výběrem položek Nástroje > Usnadnění přístupu > Pořadí čtení. Vyberte obsah a poté podle potřeby použijte příslušné tagy.

Tagy přiřazujte pomocí panelu Tagy . Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na element ve stromu Tagy a vyberte možnost Vytvořit tag z výběru. (Chcete-li zobrazit panel Tagy, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Tagy.)

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG, oddílu: 1.1.1 Non-text Content (Netextový obsah). (A), 1.2.1 Audio- only and Video- only (Prerecorded) (Předběžný záznam – pouze zvuk nebo pouze video). (A), 1.2.2 Captions (Prerecorded) (Předběžný záznam popisků). (A), 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) (Předběžný záznam zvukového popisu nebo alternativního média). (A), 1.2.5 Audio Description (Prerecorded) (Předběžný záznam zvukového popisu). (AA)

Blikání obrazovky

Osoby, které trpí epilepsií a jsou citlivé na světlo, mohou při zobrazení elementů, které způsobují blikání obrazovky (jako jsou animace nebo skripty), dostat epileptický záchvat. Tyto elementy lze také obtížně sledovat, pokud je obrazovka zvětšená.

Pokud se pravidlo Blikání obrazovky nezdaří, skript nebo obsah způsobující blikání obrazovky odeberte ručně nebo upravte.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG, oddílu: 1.1.1 Non-text Content (Netextový obsah). (A), 1.2.1 Audio- only and Video- only (Prerecorded) (Předběžný záznam – pouze zvuk nebo pouze video). (A), 1.2.2 Captions (Prerecorded) (Předběžný záznam popisků). (A), 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) (Předběžný záznam zvukového popisu nebo alternativního média). (A), 2.3.1 Three Flashes or Below Threshold (Limit tří nebo méně záblesků). (úroveň A)

Skripty

S výjimkou případů, kdy jsou pro asistenční technologii k dispozici jak obsah tak funkce, nemůže být obsah závislý na skriptu. Ujistěte se, že skriptování nenarušuje navigaci na klávesnici nebo nezabraňuje používání jakéhokoli vstupního zařízení.

Skripty zkontrolujte ručně. Jakýkoli skript nebo obsah, který narušuje usnadnění přístupu, odeberte nebo upravte.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG, oddílu: 1.1.1 Non-text Content (Netextový obsah). (A), 2.2.2 Pause, Stop, Hide (Pozastavení, zastavení, skrytí). (Level A) 4.1.2 Name, role, value (Název, role, hodnota).

Časované odpovědi

Tato kontrola pravidla se týká dokumentů obsahujících formuláře s jazykem JavaScript. Pokud se tato kontrola pravidla nezdaří, ujistěte se, že stránka nepožaduje časované odpovědi. Skripty, které na uživatelích vyžadují časované odpovědi, upravte nebo odeberte, takže uživatelé budou mít na přečtení nebo využití obsahu dostatek času.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG, oddílu: 2.2.1 Timing Adjustable (Nastavitelné časování). (úroveň A)

Pokud mají být adresy URL přístupné programům pro čtení obrazovky, musí se jednat o aktivní odkazy, které jsou v PDF správně tagované. (Snadno přístupné vazby nejlépe vytvoříte pomocí příkazu Vytvořit vazbu. Tento příkaz přidá všechny tři vazby, které programy pro čtení obrazovky k rozpoznání vazby požadují.) Ujistěte se, že se navigační vazby neopakují a že mají uživatelé možnost opakující se vazby přeskočit.

Pokud je tato kontrola pravidla neúspěšná, zkontrolujte navigační odkazy ručně a ověřte, zda daný obsah neobsahuje příliš mnoho stejných odkazů. Stejně tak dejte uživatelům možnost přeskakovat položky, které se objevují vícekrát. Pokud se například na každé stránce dokumentu objevují ty samé odkazy, uveďte také odkaz pro přeskočení navigace.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG, oddílu: 2.4.1 Bypass Blocks (Přeskočení bloků obsahu). (úroveň A)

Formuláře

Tagovaná pole formulářů

V PDF s usnadněním přístupu jsou všechna pole formulářů tagovaná a tvoří součást struktury dokumentu. Navíc můžete použít vlastnost pole formuláře – popis nástroje a poskytnout uživateli informace o poli nebo mu sdělit potřebné pokyny.

Chcete-li do polí formulářů přidat tagy, vyberte položky Nástroje > Usnadnění přístupu > Pole formuláře.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG: 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy). (Level A) (úroveň A) 4.1.2 Name, role, value (Název, role, hodnota)

Popisy polí

Pro účely usnadnění přístupu je u všech polí formuláře požadován textový popis (popis nástroje).

Chcete-li do pole formuláře přidat textový popis, postupujte takto:

 1. Vyberte jeden z nástrojů Formuláře a poté klikněte na pole formuláře pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS).
 2. Z kontextové nabídky vyberte možnost Vlastnosti.
 3. Klikněte na kartu vlastností Všeobecné.
 4. Zadejte do pole Tip nástroje popis pole formuláře.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG: 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy). (Level A) (úroveň A), 3.3.2 Labels or Instructions (Level A) (Popisky a pokyny) (úroveň A), 4.1.2 Name, role, value (Název, role, hodnota)

Alternativní text

Alternativní text obrázků

Ujistěte se, že obrazy v dokumentu obsahují alternativní text nebo jsou označeny jako artefakty.

Pokud je tato kontrola pravidla neúspěšná, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte na panelu Kontrola usnadnění přístupu možnost Alternativní text obrázků a z nabídky Volby položku Opravit. Podle výzvy v dialogovém okně Nastavit alternativní text přidejte alternativní text.
 • Chcete-li v souboru PDF přidat alternativní text k obrazům, použijte panel Tagy.
 • Otevřete panel Obsah a klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na obsah, který chcete označit jako artefakt. Poté vyberte z kontextové nabídky příkaz Vytvořit artefakt. (Chcete-li zobrazit panel Obsah, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Obsah.)

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG, oddílu: 1.1.1 Non-text Content (Netextový obsah). (A)

Vnořený alternativní text

U vnořených elementů nečtou programy pro čtení obrazovky alternativní text. Z tohoto důvodu nepoužívejte u vnořených elementů alternativní text.

Chcete-li ze vnořených elementů alternativní text odebrat, postupujte následovně:

 1. Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Tagy.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na panelu Tagy na vnořený element a z kontextové nabídky vyberte položku Vlastnosti.
 3. V dialogu Vlastnosti objektu odeberte jak alternativní text, tak text, na který se vztahuje, a poté klikněte na možnost Zavřít.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG, oddílu: #1.1.1 Non-text Content (Netextový obsah). (A)

Spojené s obsahem

Ujistěte se, že alternativní text vždy vyjadřuje alternativním způsobem obsah na stránce. Pokud nějaký element obsahuje alternativní text, ale neobsahuje žádný obsah stránky, neexistuje způsob, jak určit, na kterou stránku patří. Pokud nejsou Volby programu pro čtení z obrazovky předvoleb Čtení nastaveny na čtení celého dokumentu, nebudou programy pro čtení z obrazovky nikdy číst alternativní text.

 1. Položku zkontrolujete kliknutím pravým tlačítkem myši (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Mac OS).
 2. Otevřete položku na panelu Tagy . (Chcete-li zobrazit panel Tagy, vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Tagy.)
 3. U všech vnořených položek, které neobsahují obsah stránky, odeberte z panelu Tagy alternativní text.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG, oddílu: 1.1.1 Non-text Content (Netextový obsah). (A)

Skryje anotaci

U anotací nelze alternativní text skrýt. Pokud je anotace vnořena pod nadřazený element obsahující alternativní text, nebudou ji programy pro čtení z obrazovky schopny přečíst.

Chcete-li alternativní text ze vnořených elementů odebrat, postupujte následovně:

 1. Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Tagy.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na panelu Tagy na vnořený element a z kontextové nabídky vyberte položku Vlastnosti.
 3. V dialogovém okně Vlastnosti objektu odeberte alternativní text a poté klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG: 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy). (Level A) (úroveň A) 4.1.2 Name, role, value (Název, role, hodnota)

Alternativní text dalších elementů

Tato zpráva kontroluje obsah jiných elementů, které vyžadují alternativní text (jako jsou multimédia, anotace nebo 3D model). Ujistěte se, že alternativní text vždy vyjadřuje alternativním způsobem obsah na stránce. Pokud nějaký element obsahuje alternativní text, ale neobsahuje žádný obsah stránky, neexistuje způsob, jak určit, na kterou stránku patří. Pokud nejsou Volby programu pro čtení z obrazovky předvoleb Čtení nastaveny na čtení celého dokumentu, nebudou programy pro čtení z obrazovky číst alternativní text.

 1. Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Tagy.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na panelu Tagy na vnořený element a z kontextové nabídky vyberte položku Vlastnosti.
 3. V dialogovém okně Vlastnosti objektu odeberte alternativní text a poté klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG, oddílu: 1.1.1 Non-text Content (Netextový obsah). (A)

Tabulky

Protože tabulky mohou mít komplexní strukturu, doporučuje se jejich přístupnost kontrolovat ručně.

Řádky

Toto pravidlo kontroluje, zda je každý tag TR tabulky podřízeným elementem tagů Table, THead, TBody nebo TFoot.

Informace najdete v tématu Opravy tagů tabulek na panelu Tagy.

Poznámka:

Směrnice WCAG: 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy). (úroveň A)

TH a TD

Pokud má tabulka správnou strukturu, jsou tagy TH a TD podřízenými tagy tagu TR.

Informace najdete v tématu Opravy tagů tabulek na panelu Tagy.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG: #1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy). (úroveň A)

Záhlaví

Pro účely usnadnění přístupu je potřeba, aby všechny tabulky v PDF obsahovaly záhlaví.

Informace najdete v tématu Opravy tagů tabulek na panelu Tagy.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG: 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy). (úroveň A)

Pravidelnost

Pro účely usnadnění přístupu musí tabulky v každém řádku obsahovat stejný počet sloupců a v každém sloupci stejný počet řádků.

Informace naleznete v tématu Opravy tagů tabulek v záložce Tagy.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG: 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy). (úroveň A)

Přehled

Přehledy tabulek jsou volitelné, ale mohou usnadnit přístup.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Usnadnění přístupu > Pořadí čtení.
 2. Nakreslením rámečku kolem tabulky ji vyberte.
 3. V dialogu Pořadí čtení klikněte na položku Tabulka.
 4. Klikněte na tabulku pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS).
 5. Klikněte na položku Upravit shrnutí tabulky.
 6. Zadejte přehled a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG: 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy). (úroveň A)

Seznamy

Položky seznamu

Tato kontrola informuje, zda je každá položka seznamu (LI) podřízenou položkou seznamu (L). Jestliže je tato kontrola pravidla neúspěšná, má tento seznam nesprávnou strukturu. Seznamy musí mít následující strukturu: Element seznamu List (L) musí obsahovat elementy položek seznamu List Item (LI). Kromě toho musí elementy položek seznamu List Item (LI) obsahovat pouze elementy popisu Label a elementy těla položky seznamu List Item Body.

Pokud chcete opravit strukturu seznamu, postupujte takto:

 1. Vyhledejte seznam na panelu Kontrola usnadnění přístupu: Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na špatně formovaný element a vyberte možnost Zobrazit na panelu Tagy .
 2. Vytvářejte elementy, měňte druhy elementů nebo měňte uspořádání stávajících elementů jejich přetažením.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG: 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy). (úroveň A)

Lbl a LBody

Seznamy musí mít následující strukturu: Element seznamu List (L) musí obsahovat elementy položek seznamu List Item (LI). Kromě toho musí elementy položek seznamu List Item (LI) obsahovat pouze elementy popisu Label a elementy těla položky seznamu List Item Body. Jestliže je tato kontrola pravidla neúspěšná, má tento seznam nesprávnou strukturu.

Pokud chcete opravit strukturu seznamu, postupujte takto:

 1. Vyhledejte seznam na panelu Kontrola usnadnění přístupu: Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na špatně formovaný element a na panelu Tagy vyberte možnost Zobrazit.
 2. Vytvářejte elementy, měňte druhy elementů nebo měňte uspořádání stávajících elementů jejich přetažením.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG: 1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy). (úroveň A)

Záhlaví

Příslušné vnoření

Toto pravidlo kontroluje vnořená záhlaví. Pokud je tato kontrola neúspěšná, záhlaví jsou vnořena nesprávně.

Pokud chcete opravit strukturu seznamu, postupujte takto:

 1. Vyhledejte seznam na panelu Kontrola usnadnění přístupu: Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na špatně formovaný element a na panelu Tagy vyberte možnost Zobrazit.
 2. Vytvářejte elementy, měňte druhy elementů nebo měňte uspořádání stávajících elementů jejich přetažením.

Poznámka:

Informace naleznete ve směrnici WCAG v souvisejícím oddíle 2.4.6 Headings and Labels (Záhlaví a popisy). (úroveň AA). Pořadí záhlaví směrnice WCAG nevyžaduje, jedná se pouze o doporučený postup.

Mapování směrnice WCAG na standard PDF/UA

Směrnice WCAG 2.0 Směrnice ISO 14289 –1 (pro soubory) Postupy
1.1.1 Non-text Content (Netextový obsah) (A)
 • Část 7.3 se věnuje obsahu vyžadujícím změny textu.
 • Část 7.18.1 se ve čtvrtém odstavci věnuje popisům ovládacích prvků.
 • Část 7.18.6.2 se věnuje multimediálním alternativám založeným na určení času. Prostřednictvím použitých technických prostředků jsou analyzovány případy použití testů a vlastností pro smyslové vnímání a kódů CAPTCHA.
 • Část 7.1, odstavec 1 se ve druhé větě věnuje ozdobným prvkům.
1.2.1 Audio- only and Video- only (Prerecorded) (Předběžný záznam – pouze zvuk nebo pouze video) (A)
 • Část 7.18.6.2 se věnuje multimediálním alternativám založeným na určení času. Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
1.2.2 Captions (Prerecorded) (Předběžný záznam popisků) (A)
 • Část 7.18.6.2 se věnuje multimediálním alternativám založeným na určení času. Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) (Předběžný záznam zvukového popisu nebo alternativního média) (A)
 • Část 7.18.6.2 se věnuje multimediálním alternativám založeným na určení času. Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
1.2.4 Captions (Live) (Živé popisky) (AA)
 • Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
1.2.5 Audio Description (Prerecorded) (Předběžný záznam zvukového popisu) (AA)
 • Část 7.18.6.2 se věnuje multimediálním alternativám založeným na určení času. Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
1.2.6 Sign Language (Prerecorded) (Předběžný záznam znakové řeči) (AAA)
 • Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
 
1.2.7 Extended Audio Description (Prerecorded) (Předběžný záznam rozšířeného zvukového popisu) (AAA)
 • Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
 
1.2.8 Media Alternative (Prerecorded) (Předběžný záznam alternativního média) (AAA)
 • Část 7.18.6.2 se věnuje multimediálním alternativám založeným na určení času. Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
 
1.2.9 Audio- only (Live) (Pouze zvuk (živě)) (AAA)
 • Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
 
1.3.1 Info and Relationships (Informace a vztahy) (úroveň A)
 • Části 7.1 až 7.10 a 7.20 ve věnují struktuře a vztahům v obsahu.
 • Části 7.17 a 7.18 se věnují struktuře a vztahům v anotacích.
1.3.2 Meaningful Sequence (Smysluplné posloupnosti) (úroveň A)
 • Část 7.2 se ve druhém odstavci věnuje smysluplné posloupnosti obsahu.
 • Část 7.17 se věnuje funkcím navigace.
 • Část 7.18.3 se věnuje pořadí záložek v anotacích.
1.3.3 Sensory Characteristics (Vlastnosti objektů pro smyslové vnímání) (úroveň A)
 • Část 7.1, odstavce 6 a 7
1.4.1 Use of Color (Používání barev) (úroveň A)
 • Část 7.1, odstavec 6
1.4.2 Audio Control (Ovládání zvuku) (úroveň A)
 • Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
1.4.3 Contrast (Minimum) (Minimální kontrast) (úroveň AA)
 • Část 7.1, odstavec 6 a poznámka 4
1.4.4 Resize text (Změna velikosti textu) (úroveň AA)
 • Neuplatní se
1.4.5 Images of Text (Text vyjádřený obrazem) (úroveň AA)
 • Část 7.3, odstavec 6
1.4.6 Contrast (Enhanced) (Vylepšený kontrast) (úroveň AAA)
 • Část 7.1, odstavec 6
 
1.4.7 Low or No Background Audio (Nízká hladina nebo bez zvuku na pozadí) (úroveň AAA)
 • Přestože se směrnice ISO 14289 tomuto kritériu úspěchu nevěnuje, jsou pro soulad v PDF vyžadovány soubory a programy pro čtení odpovídající směrnici ISO 14289. Způsob, jakým vývojáři toto kritérium úspěchu podporují v PDF, není definován ve směrnici ISO 14289 ani ISO 32000.
 
1.4.8 Visual Presentation (Obrazové ztvárnění) (úroveň AAA)
 • Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
 
1.4.9 Images of Text (No Exception) (Text tvořený obrazem, bez výjimek) (úroveň AAA)
 • Část 7.3, odstavec 1
 
2.1.1 Keyboard (Klávesnice) (úroveň A)
 • Neuplatní se
2.1.2 No Keyboard Trap (Omezení pro použití klávesnice) (úroveň A)
 • Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
2.1.3 Keyboard (No Exception) (Klávesnice, bez výjimek) (úroveň AAA)
 • Část 7.19, odstavec 3
 
2.2.1 Timing Adjustable (Nastavitelné časování) (úroveň A)
 • Vztahuje se část 7.19, třetí odstavec; obecně ale toto pravidlo závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
2.2.2 Pause, Stop, Hide (Pozastavení, zastavení, skrytí) (úroveň A)
 • 7.19
2.2.3 No Timing (Bez časování) (úroveň AAA)
 • 7.19
 
2.2.4 Interruptions (Vyrušování) (úroveň AAA)
 • 7.19
 
2.2.5 Re- authenticating (Opětovné ověřování totožnosti) (úroveň AAA)
 • Neuplatní se
 
2.3.1 Three Flashes or Below Threshold (Limit tří nebo méně záblesků) (úroveň A)
 • Část 7.1, odstavec 5
2.3.2 Three Flashes (Tři záblesky) (úroveň AAA)
 • Část 7.1, odstavec 5
 
2.4.1 Bypass Blocks (Přeskočení bloků obsahu) (úroveň A)
 • Neuplatní se (s výjimkou situace, kdy PDF obsahuje opakující se reálný obsah). Obsah stránky (jako jsou průběžná záhlaví a zápatí) musí být v souladu s částí 7.8.
2.4.2 Page Titled (Tituly stránky) (úroveň A)
 • Část 7.1, odstavce 8 a 9
2.4.3 Focus Order (Pořadí pro zaujmutí pozornosti) (úroveň A)
 • Část 7.1, odstavec 2, část 7.18.1; odstavec 2, část 7.18.3
2.4.4 Link Purpose (In Context) (Účel odkazu v kontextu) (úroveň A)
 • 7.18.5
2.4.5 Multiple Ways (Více způsobů pro vyhledání stránky) (úroveň AA)
 • V PDF lze soulad s tímto ustanovením zajistit řadou různých způsobů. Patří mezi ně například obrysy (7.17), odkazy (7.18.5) nebo popisky stránek.
2.4.6 Headings and Labels (Záhlaví a popisky) (úroveň AA)
 • 7.4
2.4.7 Focus Visible (Viditelnost pro zaměření pozornosti) (úroveň AA)
 • Neuplatní se
2.4.8 Location (Umístění) (úroveň AAA)
 • 7.4, 7.17
 
2.4.9 Link Purpose (Link Only) (Účel odkazu (pouze odkaz)) (úroveň AAA)
 • 7.18.5
 
2.4.10 Section Headings (Záhlaví oddílů) (úroveň AAA)
 • 7.4
 
3.1.1 Language of Page (Jazyk stránky) (úroveň A)
 • Část 7.2, odstavec 3
3.1.2 Language of Parts (Jazyk částí) (úroveň AA)
 • Část 7.2, odstavec 3
3.1.3 Unusual Words (Neobvyklé výrazy) (úroveň AAA)
 • Není obsaženo ve směrnici ISO 14289. Další informace naleznete ve směrnici ISO 32000-1 v oddílu 14.9.5.
 
3.1.4 Abbreviations (Zkratky) (úroveň AAA)
 • Není obsaženo ve směrnici ISO 14289. Další informace naleznete ve směrnici ISO 32000-1 v oddílu 14.9.5.
 
3.1.5 Reading Level (Náročnost pro čtení) (úroveň AAA)
 • Nemá vliv na podporu usnadnění přístupu. Toto pravidlo závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci aplikace nebo dokumentu zvážili a zajistili s ním soulad.
 
3.1.6 Pronunciation (Výslovnost) (úroveň AAA)
 • Formát PDF poskytuje řadu postupů pro nasazování médií a další možnosti pro asistenci s výslovností. Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
 
3.2.1 On Focus (Při aktivování) (úroveň A)
 • Část 7.18, odstavec 2
3.2.2 On Input (Při zadávání) (úroveň A)
 • Část 7.18, odstavec 2
3.2.3 Consistent Navigation (Konzistentní navigace) (úroveň AA)
 • Část 7.1, odstavec 1, část 7.17
3.2.4 Consistent Identification (Konzistentní identifikace) (úroveň AA)
 • Část 7.1, odstavec 1
3.2.5 Change on Request (Změna na požádání) (úroveň AAA)
 • Část 7.19, odstavec 2
 
3.3.1 Error Identification (Zjišťování chyb) (úroveň A)
 • Závisí na konkrétním návrhu. Je nezbytně třeba, aby toto ustanovení tvůrci a vývojáři brali v potaz a zajistili soulad.
3.3.2 Labels or Instructions (Popisky a pokyny) (úroveň A)  
4.1.2 Name, role, value (Název, role, hodnota)  

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online