Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)

O dodatečných kontrolách a vlastnostech

Nástroj Kontrola před výstupem obsahuje sadu dodatečných kontrol (zvaných pravidla v předcházejících verzích aplikace Acrobat), které je možné přidat do profilu. Tyto kontroly jsou dostupné ze sekce Vlastní kontroly v jednotlivých profilech. Tyto kontroly můžete upravovat různými způsoby podle vlastnosti PDF, kterou popisují. Lze také vytvářet jednotlivé kontroly, které lze rychle spustit, aniž by byly součástí profilu. Při spouštění jednotlivých kontrol je veškerý označený obsah označen ve výsledcích jako chyby.

Některé vlastnosti jsou definované jednoduchým výrokem, který je pro daný objekt v PDF buď pravdivý, nebo nepravdivý – například „Písmo není vložené“ nebo „Je použita barva řízená správou barev“. Některé výroky o vlastnostech udávají vztahy mezi skutečnou hodnotou vlastnosti (například velikostí textu nebo názvem přímé barvy) a hodnotou, kterou zadáte v dialogovém okně (například „12“ nebo „Tmavomodrá“). Jiné výroky porovnávají numerické hodnoty.

Vztah mezi hodnotou vlastnosti a zadanou hodnotou

Vztah mezi číselnými hodnotami

Logické vlastnosti

rovná se

nerovná se

je menší než

je pravda

obsahuje

neobsahuje

je menší než nebo se rovná

není pravda

začíná

nezačíná

rovná se

končí

nekončí

nerovná se

je obsaženo v

není obsaženo v

je větší než

je větší než nebo se rovná

Skupiny vlastností

Vlastnosti pro definování kontroly jsou seskupené v kategoriích. Seznam všech skupin vlastností si můžete prohlédnout v dialogovém okně Upravit kontrolu. Kromě toho můžete zobrazit jednotlivé vlastnosti, které tvoří jednotlivou skupinu, a také vysvětlení, jak nástroj kontrola před výstupem tyto vlastnosti využívá.

K dispozici jsou následující skupiny vlastností:

Text

Zahrnuje informace o způsobu vykreslování textu, zda je nerovnoměrně zvětšený v jednom směru nebo nakloněný, nebo zda může být mapován do Unicode a tedy správně kopírován a exportován.

Písmo

Popisuje všechny aspekty písma, kterým je text vykreslen. Velikost textu je vlastností textu a ne písma, protože písmo lze v dokumentu PDF použít v mnoha různých velikostech. Velikost textu patří do skupiny vlastností Text.

Obrázek

Zahrnuje rozlišení obrázku, bitovou hloubku, počet obrazových bodů, reprodukční záměr a další.

Barvy

Zahrnuje barevné charakteristiky, jako jsou barevné prostory, alternativní barevné prostory, vzorky a přímé barvy. Alternativní barevné prostory umožňují aplikaci Acrobat zobrazovat nebo tisknout určité přímé barvy a vícesložkové přímé barvy (DeviceN). Například pro reprodukci oranžové barvy na monitoru nebo tiskárně vyžaduje PDF alternativní barevný prostor (tvořený barvami RGB nebo CMYK), který definuje, jak tato přímá barva vypadá.

Barevné prostory ICC

Zahrnuje vlastnosti pro přístup k charakteristikám ve vložených profilech ICC, které definují barevné prostory ICC. ICC profily obsahují data pro převod barvy závislé na zařízení na barevný prostor nezávislý na zařízení, jako je Lab. To usnadňuje konzistentní reprodukci barev mezi různými platformami, zařízeními a aplikacemi kompatibilními s ICC (jako jsou Adobe Illustrator a Adobe InDesign). Dokument, který obsahuje objekty v různých barevných prostorech (například RGB, CMYK a stupně šedi) by mohl mít samostatné ICC profily pro kalibrování barev pro každý z těchto barevných prostorů.

Vlastnosti grafického stavu pro výplň

Zahrnuje informace grafického stavu o tom, jak se oblasti vyplní, zejména barevné hodnoty z platného barevného prostoru.

Vlastnosti grafického stavu pro tah

Zahrnuje informace grafického stavu o tom, jak se kreslí tahy, zejména barevné hodnoty z platného barevného prostoru, a také specifické vlastnosti čar, například tloušťku čáry.

Všeobecné vlastnosti grafického stavu

Zahrnuje nastavení, která určují, jak se text, grafiky nebo obrázky zobrazí na stránce PDF. Patří sem například nastavení přetisku.

Polotóny

Zahrnuje nastavení grafického stavu, důležité pro předtiskové operace, například úhly rastrů, hustoty rastrů a tvary bodů.

Popis stránky

Zahrnuje všeobecné informace o objektech na stránce PDF, jako je typ objektu (například zda je to obrázek, část textu nebo plynulé stínování), nebo zda je uvnitř nebo vně zobrazitelné oblasti stránky, nebo jak daleko je od řezacího rámečku.

OPI

Zahrnuje vlastnosti pro analýzu všech existujících odkazů OPI (poznámek), ať z OPI verze 1.3 nebo z verze 2.0. Možné položky OPI v PDF jsou stejné jako v PostScriptových souborech.

Vložený PostScript

Vztahuje se na PostScriptový kód, který může být vložený v PDF. Existují tři vlastnosti: jedna pro PostScriptový operátor použitý přímo v popisu stránky; jedna pro PostScriptový kód vložený v PostScriptovém XObjektu; a jedna pro prvotní formát PostScriptového XObjektu, PostScriptový XObjekt formy.

Metadata objektu

Zahrnuje informace vložené s objektem, jako je jeho autor, rozlišení, barevný prostor, copyright a klíčová slova, která jsou na něj aplikována. Pokud se například do dokumentu InDesignu vloží obrázek Photoshopu s metadaty a pak se tento dokument převede do PDF, tyto informace je možno vyhledat a zkontrolovat podle vlastností v této skupině.

Anotace

Zahrnuje většinu charakteristik poznámek, kreslených označení, přesahů a tiskových značek.

Pole formulářů

Zahrnuje vlastnosti pro pole formulářů.

Vrstvy

Kontroluje volitelný obsah, který může mít vliv na vzhled stránky.

Stránky

Zahrnuje čísla stránek a velikosti stránek, které představují různé rámečky dokumentu, které podporuje technologie Adobe PDF 1.3 a novější (rámeček média, spadávky, řezací rámeček a rámeček obrazu). Tato skupina také zahrnuje názvy výtažků pro stránky PDF, které patří do předem separovaného PDF.

Dokument

Zahrnuje všechny informace, které se týkají PDF jako celku, například zda je dokument zašifrovaný, zda obsahuje pole formulářů nebo záložky.

Informace o dokumentu

Uvádí všechny standardní položky, které jsou dostupné také v dialogovém okně Informace o dokumentu v aplikaci Acrobat, a standardizované informace stanovené normou ISO 15930 (PDF/X).

Dokument Metadata

Zahrnuje informace vložené v dokumentu, jako je jeho titul, autor, copyright a klíčová slova, která jsou na něj aplikována. Tyto informace jsou v aplikaci Acrobat dostupné také v sekci Metadata dokumentu v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu. (Zvolte Soubor > Vlastnosti, klikněte na záložku Popis a pak klikněte na Další metadata.)

Podpisy

Zahrnuje informace o podpisech v dokumentu.

Strukturovaný PDF

Zahrnuje několik základních vlastností pro strukturu tagování v tagovaném PDF, pro který definuje omezení standard PDF/A.

Výstupní záměry pro PDF/X, PDF/A nebo PDF/E

Určuje, pro jaký výstupní proces byl PDF připraven. PDF určený pro tiskový výstup s vysokým rozlišením typicky obsahuje výstupní záměr s vloženým ICC profilem, pro použití v zařízení pro nátisk nebo v RIPu (Raster Image Processor) zařízení.

Výstupní záměr pro PDF/X, PDF/A nebo PDF/E (vlastnosti profilu ICC)

Zahrnuje vlastnosti pro přístup k informacím z ICC profilu vloženého ve výstupním záměru. Tato skupina obsahuje stejné vlastnosti jako ICC profily pro objekty, například název a typ profilu. ICC profil popisuje výstupní podmínky zařízení, na kterém se bude dokument zobrazovat.

Efektivnost streamu obsahu PDF

Pomáhá určit, jak efektivně jsou popisy stránek zakódovány. Například text Ahoj je možné zahrnout jako textový operátor pro celé slovo, nebo jako několik textových operátorů pro jednotlivé znaky v tomto slovu. Druhá možnost je méně efektivní a zpomaluje vykreslování stránky. Kontroly efektivity vracejí hodnoty v procentech pro několik typů operátorů. Menší hodnota je většinou lepší než vyšší hodnota.

Chyby syntaxe PDF

Vrátí informace o specifických chybách v syntaxi PDF. Pokud například nejsou zahrnuty určité klíče vyžadované specifikací PDF, může být Acrobat i přesto schopen soubor vykreslit. Pro předvídatelné vykreslování PDF je ale lepší kódovat všechny PDF v přísném souladu se specifikací PDF.

Chyby ve strukturovaném PDF

Vrátí informace o chybách ve struktuře tagů tagovaného PDF. Kontrola například vrátí chybu, pokud není správně specifikován typ tagovaného objektu. Vlastnosti v této skupině pomáhají identifikovat chyby ve struktuře tagů.

Chyby ve streamu obsahu PDF

Vrátí informace o chybách v popisech stránek v PDF. Například k definování barvy RGB jsou nezbytné tři číselné operandy. Pokud je operátorů méně než tři, nelze stránku vykreslit. Vlastnosti v této skupině pomáhají určit, proč se stránka PDF nevykreslí.

Přehled dialogového okna Kontrola před výstupem – Upravit profil (vlastní kontroly)

Seznam Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil obsahuje předdefinované profily dodávané s Acrobatem a také všechny uživatelské profily, které jste vytvořili. Pokud vyberete Vlastní kontroly, budete mít více možností pro výběr a úpravy položek. Tlačítka na dolním okraji sloupce slouží k provádění základních úprav, jako je duplikování, odstraňování a vytváření. Rámeček hledání vám pomůže najít určitou kontrolu.

Vlastní kontroly
Vlastní kontroly

A. Hledání B. Popis C. Výstrahy D. Povolit kontrolu E. Vytvořit novou kontrolu a zahrnout ji do současného profilu F. Duplikovat kontrolu a přiřadit ji k současnému profilu G. Upravit kontrolu H. Odstranit kontrolu z profilu I. Zahrnout do profilu J. Nová kontrola K. Duplikovat kontrolu L. Upravit kontrolu M. Odstranit kontrolu 

Přidávání kontrol do profilu

Acrobat obsahuje několik předdefinovaných profilů kontroly před výstupem, které můžete použít tak jak jsou, nebo je můžete upravit a vytvořit z nich vlastní profily. Profil, který téměř odpovídá vašim potřebám, můžete upravit tak, že do něho přidáte jednu nebo několik kontrol, které analyzují dokument s použitím různých kritérií. Existující kontrola například mohla detekovat všechen text, který není čistě černý – to znamená text, který používá černou s přidaným určitým množstvím azurové, purpurové a žluté. Protože by to mohl být problém při tisku malého textu, mohli byste tuto kontrolu upravit tak, aby označila textové objekty, které používají více než jednu barvu a mají velikost textu 12 bodů nebo menší.

Kontrolu můžete opakovaně použít v libovolném profilu, kde ji potřebujete. Nezapomeňte ale, že pokud změníte kontrolu, která se používá ve více profilech, změní se ve všech profilech, které ji používají. Abyste zabránili nežádoucím změnám, přejmenujte kontrolu pro určitý profil. Abyste mohli profil kontroly před výstupem upravit, musíte ho odemknout.

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem vyberte profil a klikněte na tlačítko Upravit vedle názvu profilu nebo v nabídce Možnosti vyberte možnost Upravit profily.

 2. V rozbalovací nabídce vlevo nahoře zvolte Odemknutý.

 3. Ze seznamu položek pod názvem profilu vyberte Vlastní kontroly.
 4. Pracujte s panely provedením libovolných z následujících úkonů:
  • Pokud chcete rychle najít určitou kontrolu, zadejte její název nebo jeho část do pole pro hledání. Zobrazí se pouze položky obsahující hledaný výraz. Po odstranění názvu z pole pro hledání se znovu zobrazí všechny kontroly.

  • Chcete-li do profilu přidat kontrolu, vyberte ji v pravém panelu, klikněte na šipku doleva a podle potřeby nastavte typ výstrahy v rozbalovací nabídce v levém dolním rohu dialogového okna. Typ výstrahy, což je standardně Chyba, určuje, jaký druh výstrahy nástroj Kontrola před výstupem zobrazí, pokud najde nějakou nesrovnalost. Můžete přidat tolik kontrol, kolik je třeba.

  • Chcete-li kontrolu z profilu odstranit, vyberte ji v levém panelu a klikněte na šipku doprava.

  • Dvojitě klikněte na kontrolu, chcete-li ji upravit.

Vytvoření nebo úpravy vlastních kontrol

Přestože můžete upravit kteroukoli odemknutou předdefinovanou kontrolu, je nejlepší nechat tyto kontroly tak, jak byly nakonfigurovány. Místo toho můžete vytvořit novou kontrolu nebo ji založit na existující kontrole.

Poznámka:

Kontroly se zámky jsou v uzamčených profilech a nelze je upravovat, dokud nebudou odemčeny všechny profily používající kontrolu.

Vytvoření vlastní kontroly pro profil

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat profily .

 2. Vyberte profil a klikněte na tlačítko Upravit vedle názvu profilu.

 3. V případě potřeby zvolte v rozbalovací nabídce položku Odemknutý.

 4. Na levé straně dialogového okna vyberte pod profilem Vlastní kontroly.
 5. V dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil proveďte v části Vlastní kontroly v tomto profilu jeden z následujících úkonů:
  • V seznamu kontrol klikněte na ikonu Nová .

  • Chcete-li odvodit novou kontrolu z existující kontroly, vyberte kontrolu a klikněte na ikonu Duplikovat .

 6. V levé části dialogového okna Nová kontrola/Duplikovat kontrolu proveďte podle potřeby libovolné z následujících úkonů:

  • Napište zprávu, kterou chcete zobrazit, když se při kontrole najde nesrovnalost, a když se nesrovnalost nenajde. Pokud například definujete kontrolu, která má zabránit používání přímých barev, pak zpráva, která se zobrazí, když nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti, by mohla být „Dokument neobsahuje žádné přímé barvy“.

  • Zadejte vysvětlení pro danou kontrolu.

  • Vyberte položky, u kterých chcete kontrolu aplikovat.

 7. Na pravé straně dialogového okna vyberte skupinu, vyberte vlastnost pro skupinu a klikněte na tlačítko Přidat.

Vytvoření jednotlivé kontroly

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat jednotlivé kontroly .

 2. Vyberte možnost Možnosti > Vytvořit kontrolu.

 3. Na pravé straně dialogového okna vyberte skupinu, vyberte vlastnost pro skupinu a klikněte na tlačítko Přidat.

  Nová kontrola je zobrazena ve skupině odpovídající zvolené skupině a vlastnosti.

Duplikace jednotlivé kontroly

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat jednotlivé kontroly .

 2. Vyberte stávající kontrolu a vyberte možnost Možnosti > Duplikovat kontrolu.

Nastavení oblíbených jednotlivých kontrol

 1. V panelu Profily v dialogovém okně Kontrola před výstupem klikněte na tlačítko Vybrat jednotlivé kontroly .

 2. Rozbalte skupiny podle potřeby.
 3. Vyberte jednu kontrolu, klikněte na příznak vedle názvu a potom zvolte Oblíbené.

Zjištění, kde je kontrola nebo vlastnost použita

 1. V dialogovém okně Kontrola před výstupem – Upravit profil dvakrát klikněte na kontrolu a potom kliknutím na Použití v dialogovém okně Upravit kontrolu zobrazte profily, ve kterých je tato kontrola použita.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.