O akcích

Můžete nastavit, aby se spustila akce, když se klepne na záložku nebo na vazbu, nebo když se zobrazí stránka. Vazby a záložky můžete použít například k přechodu na jiné místo v dokumentu, ke spuštění příkazů z nabídky a k provedení dalších akcí. Akce se nastavují v dialogovém okně Vlastnosti.

Pro záložky nebo vazby určujete akce, které se provedou, když se na záložku nebo vazbu klepne. Pro ostatní položky, jako jsou stránky, multimediální klipy a pole formuláře definujete spouštěcí událost, která způsobí spuštění akce, a pak definujete vlastní akci. K jedné spouštěcí události můžete přidat více akcí.

Volba Zamknuté zabrání neúmyslným změnám vzhledu a akcí, spojených s objektem.

Přidání akce do záložek, polí formulářů, tlačítek a klipů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Nástrojem Ručička klikněte na záložku pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti.

  • Vyberte Nástroje > Bohatá média > Vybrat objekt a dvakrát klikněte na vazbu, multimediální klip nebo pole formuláře a zvolte Vlastnosti.

 2. Klikněte na záložku Akce.

 3. Z nabídky Vybrat akci vyberte typ akce, která se provede, a pak klepněte na Přidat. Můžete přidat více akcí; akce se provedou v pořadí, ve kterém se objevují v seznamu Akce.

 4. (Volitelně) Vyberte akci v záložce Akce a použijte tlačítka ke změně pořadí akcí a pro úpravy nebo odstranění akce.

 5. Kliknutím na OK přijmete akce. Nástroj Bohatá média zavřete kliknutím na ikonu křížku v pravém rohu panelu nástrojů.

Přidání akcí do miniatur stránek

Interaktivní vlastnosti dokumentu můžete vylepšit tím, že zadáte různé akce, například změny měřítka zobrazení, které se provedou, když se otevře nebo zavře určitá stránka.

 1. Klikněte na tlačítko Miniatury stránek na levé straně.

 2. Vyberte miniaturu stránky odpovídající požadované stránce a zvolte možnost Vlastnosti stránky v nabídce voleb .

 3. Klikněte na záložku Akce.

 4. Z nabídky Vybrat spouštění zvolte Otevření stránky, abyste nastavili akci, která se spustí, když se stránka otevře, nebo zvolte Zavření stránky, abyste nastavili akci, která se spustí, když se stránka zavře.

 5. Zvolte akci z nabídky Vybrat akci a klepněte na Přidat.

 6. Určete volby akce a klepněte na OK. Dostupné volby závisejí na vybrané akci.

 7. Chcete-li vytvořit posloupnost akcí, zvolte z nabídky jinou akci a znovu klepněte na Přidat. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů uspořádejte akce do pořadí, v jakém je chcete provést.

  Poznámka:

  Pokud nastavíte akci, která při otevření nebo zavření stránky přepne zobrazení do režimu Na celou obrazovku, pak když se tato stránka příště otevře nebo zavře, režim zobrazení Na celou obrazovku se zapne.

 8. Zavřete všechny otevřené dialogy, pokud existují. Nástroj zavřete kliknutím na ikonu křížku v pravém rohu panelu nástrojů.

Typy akcí

Následující akce můžete přiřadit k vazbám, záložkám, stránkám, multimediálním klipům a polím formuláře:

Provést příkaz z nabídky

Jako akce se provede určený příkaz z nabídky.

Jít na zobrazení 3D/multimédia

Přejde na zadaný 3D pohled.

Jít na zobrazení stránky

Přejde na určené cílové místo v současném dokumentu nebo v jiném dokumentu.

Importovat data formuláře

Získá data formuláře z jiného souboru a umístí je do aktivního formuláře.

Multimediální operace (Acrobat 9 a novější)

Spustí určenou akci multimediálního objektu v souboru (například přehraje zvukový soubor). Multimediální objekt je potřeba přidat do souboru a až poté je možné pro něj určit akci.

Otevřít soubor

Spustí a otevře soubor. Při distribuci souboru PDF s vazbou na jiný soubor musí mít příjemce původní aplikaci pro tento připojený soubor, aby ho mohl úspěšně otevřít. (Možná budete muset přidat předvolby otevírání pro cílový soubor.)

Otevřít webovou vazbu

Přejde na určené cílové místo na internetu. K určení vazby můžete použít protokoly http, ftp a mailto.

Přehrát zvuk

Přehraje určený zvukový soubor. Zvuk je do dokumentu PDF vložen ve formátu kompatibilním s různými platformami.

Přehrát multimédia (kompatibilní s Acrobatem 5)

Přehraje určený film QuickTime nebo AVI, který byl vytvořen jako kompatibilní s Acrobatem 5. Určený film musí být vložený v dokumentu PDF.

Přehrát multimédia (kompatibilní s Acrobatem 6 a novějšími)

Přehraje určený film, který byl vytvořen jako kompatibilní s Acrobatem 6. Určený film musí být vložený v dokumentu PDF.

Číst článek

Postupně sleduje zřetězení článku v aktivním dokumentu nebo v jiném dokumentu PDF.

Obnovit formulář

Vymaže data, dříve zadaná do formuláře. V dialogovém okně Vybrat pole můžete nastavit pole, která se obnoví.

Spustit JavaScript

Spustí určený JavaScript.

Nastavit viditelnost vrstvy

Určí, které nastavení vrstev bude aktivní. Před přidáním této akce určete příslušné nastavení vrstev.

Zobrazit/skrýt pole

Zapne nebo vypne zobrazení určeného pole v dokumentu PDF. Tato volba je užitečná zejména pro pole formulářů. Pokud například chcete, aby se objekt objevil pokaždé, když je ukazatel nad tlačítkem, můžete nastavit akci, která zobrazí pole pro spouštěcí událost Myš dovnitř a skryje pole pro událost Myš ven.

Odeslat formulář

Odešle data formuláře na určenou adresu URL.

Typy spouštěcích událostí

Spouštěcí události určují, jak se aktivují akce pro multimediální klipy, stránky a pole formuláře. Můžete například určit, že se má přehrát film nebo zvukový soubor, když se stránka otevře nebo zavře. Dostupné volby závisejí na určeném elementu stránky.

Následující spouštěcí události můžete použít pro multimediální klipy a pole formulářů (ale ne pro vazby a záložky):

Myš nahoru (Acrobat Pro DC)

Když se po klepnutí uvolní tlačítko myši. To je nejobvyklejší spouštěcí událost pro tlačítka, protože dává uživateli poslední možnost, aby ještě přesunul ukazatel mimo tlačítko, a akci neaktivoval.

Stránka je viditelná (pouze pro multimediální klipy)

Když je stránka, obsahující multimediální klip, viditelná, bez ohledu na to, zda to je aktuální stránka. Stránka může být viditelná, i když to není aktuální stránka, například když se v průběžném zobrazení stránky zobrazují vedle sebe.

Stránka je neviditelná (pouze pro multimediální klipy)

Když se stránka, obsahující multimediální klip, přesune mimo zobrazení.

Vstup na stránku (pouze pro multimediální klipy)

Když se stránka obsahující multimediální klip stane aktuální stránkou.

Opuštění stránky (pouze pro multimediální klipy)

Když uživatel opustí stránku obsahující multimediální klip.

Myš dolů

Když se klepne na tlačítko myši (bez uvolnění tlačítka). Ve většině případů je preferovanou spouštěcí akcí Myš nahoru.

Myš dovnitř

Když se ukazatel dostane do pole nebo do přehrávací oblasti.

Myš ven

Když ukazatel opustí pole nebo přehrávací oblast.

Aktivování (pouze pro multimediální klipy)

Když se aktivuje oblast vazby buď akcí myší, nebo pomocí tabulátoru.

Deaktivování (pouze pro multimediální klipy)

Když se aktivuje jiná oblast vazby.

O JavaScriptu v Acrobatu

Jazyk JavaScript vyvinula společnost Netscape Communications jako prostředek pro snadnější vytváření interaktivních webových stránek. Společnost Adobe JavaScript zdokonalila, abyste mohli tuto úroveň interaktivity snadno začlenit do svých dokumentů PDF.

Kód JavaScriptu můžete spustit pomocí akcí spojených se záložkami, vazbami a stránkami. Příkazem Nastavit akce dokumentu můžete vytvořit akce JavaScriptu na úrovni dokumentu, které se vztahují na celý dokument. Například s volbou Dokument se uložil se JavaScript spustí po uložení dokumentu.

Pro používání JavaScriptu ve formulářích a v průvodcích akcí je vyžadována aplikace Acrobat Pro DC.

V aplikaci Acrobat Pro DC můžete JavaScript také používat ve formulářích PDF a v průvodcích akcí. Mezi nejběžnější způsoby využití JavaScriptu ve formulářích patří formátování dat, výpočty dat, ověřování dat a přiřazování akcí. Skripty na úrovni polí jsou asociovány se zvláštním polem nebo zvláštními poli formuláře, jako je například tlačítko. Tento typ skriptu je prováděn když dojde k nějaké události, jako je například akce Myš nahoru.

Chcete-li se naučit, jak vytvářet JavaScripty, stáhněte si příručky k JavaScriptu z webových stránek Adobe. Příručka Vývoj aplikací Acrobat® s využitím jazyka JavaScript™ obsahuje základní informace a výukové materiály a příručka Referenční materiály k programovacímu rozhraní API jazyka JavaScript™ pro Acrobat® obsahuje podrobné referenční informace. Tyto a další zdroje týkající se JavaScriptu jsou umístěny na webových stránkách Adobe.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online