Přímé barvy, průhlednost

Při používání přímých barev a průhlednosti se někdy stává, že aplikace Illustrator upraví obsah souboru tak, aby v procesech PostScript a dalších procesech, kdy dochází ke sloučení průhlednosti, zachovala vzhled kresby. Pokud aplikace Illustrator během procesu slučování upravuje obsah, je někdy nutné převést přímé barvy, které se používají ve specifických scénářích s průhlednými obrazy, na výtažkové barvy. K takovým případům sice dochází s každou další verzí aplikace Illustrator čím dál tím méně, ale některá omezení, která se týkají zachování přímých barev při práci s průhledností v aplikaci Illustrator CS3 a novější nebo CS2, stále přetrvávají. Podrobnosti najdete v následujících částech.

Rastrové efekty

Pokud v aplikaci Illustrator CS2 použijete u objektů, které obsahují více přímých barev nebo kombinaci přímých a výtažkových barev, rastrové efekty (například Rastrovat a Gaussovské rozostření) na úrovni objektu, skupiny nebo vrstvy, převede aplikace Illustrator barvy objektu do výtažkového barevného prostoru dokumentu, na stupně šedi nebo na bitmapu. Příslušnou možnost si můžete vybrat v dialogovém okně pro nastavení rastrových efektů. Například u jednoduchého obdélníku s výplní tvořenou přímou barvou a s tahem ve výtažkové černé barvě bude přímá barva výplně převedena na výtažkovou barvu. Pokud jsou však všechny atributy objektu, skupiny nebo vrstvy vybarveny jednou přímou barvou, zůstane tato barva bez ohledu na místo použití efektu zachována. Při použití aplikace Illustrator CS3 a novější je přímá barva ve všech výše uvedených scénářích zachována.

Pokud v aplikaci Illustrator CS2 nebo CS3 a novější otevřete soubor aplikace Illustrator vytvořený ve starší verzi než CS2, není políčko pro zachování přímých barev v dialogovém okně pro nastavení rastrových efektů ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Tímto nastavením je zajištěno, že bude chování těchto souborů při tisku konzistentní se staršími verzemi aplikace Illustrator. Pokud je políčko pro zachování přímých barev v souborech aplikace Illustrator CS2 zaškrtnuto, zůstane zaškrtnuto i při opakovaném otevření souborů.

Přechody a mřížky přechodů

V aplikaci Illustrator CS3 a novější a CS2 (neboli CS2 a novější) jsou přechody mezi dvěma přímými barvami a přechody mezi přímou a výtažkovou barvou ve scénářích s průhlednými i neprůhlednými obrazy zachovány. Chcete-li vytisknout a exportovat přímé barvy v přechodech, vyberte v dialogovém okně Objekt > Sloučit průhlednost možnost Zachovat přetisky a přímé barvy.

Pokud mřížka přechodů v aplikaci Illustrator CS2 obsahuje více přímých barev nebo výtažkovou a přímou barvu, převede aplikace Illustrator tuto mřížku do výtažkového barevného prostoru dokumentu. Aplikace Illustrator CS3 a novější přímou barvu v obou předchozích scénářích s mřížkami přechodů zachová.

Prolnutí přímých barev

Pokud vytvoříte prolnutí mezi dvěma objekty s odlišnými přímými barvami, převede aplikace Illustrator všechny mezikroky prolnutí do výtažkového barevného prostoru dokumentu.

Rastrování

Pomocí příkazu Objekt > Rastrovat v aplikaci Illustrator CS2 lze všechny přímé barvy převést do barevného prostoru dokumentu, na stupně šedi nebo na bitmapu. Přímé barvy nejsou při rastrování zachovány. Pro příkaz Efekty > Rastrovat platí omezení pro efekty, která jsou vysvětlena ve výše uvedené části Rastrové efekty, a pokud v dialogovém okně pro nastavení rastrových efektů zaškrtnete políčko pro zachování přímých barev, budou tyto barvy zachovány (pokud to bude možné).

V aplikaci Illustrator CS3 a novější lze přímé barvy při použití příkazu Objekt > Rastrovat i příkazu Efekty > Rastrovat zachovat výběrem možnosti Zachovat přímé barvy v dialogovém okně Objekt > Rastrovat, respektive v dialogovém okně Efekty > Nastavení rastrových efektů dokumentu.

Nástroj Živá vektorizace

Aplikace Illustrator CS3 a novější a CS2 zachovají přímé barvy v rastrových objektech ve stupních šedi v případě, že byla přímá barva použita v aplikaci Illustrator. Přímé barvy v rastrových souborech v jiných formátech jsou bez ohledu na to, zda jsou tyto soubory připojeny nebo vloženy, při použití příkazu Živá vektorizace převedeny na výtažkové barvy nebo ignorovány.

Filtry SVG

Při použití jakéhokoli filtru SVG v aplikaci Illustrator CS2 jsou přímé barvy převedeny do výtažkového barevného prostoru dokumentu.

Importované rastrové formáty

Metody pro přizpůsobení přímých barev importovaných z rastrových formátů byly v aplikacích Illustrator CS3 a novější i CS2 oproti starším verzím výrazně zdokonaleny. V aplikaci Illustrator CS2 jsou přímé barvy ve vložených nativních souborech aplikace Photoshop zachovány v podobě rastrové masky krytí přes obdélník vyplněný přímou barvou a nastavený na přetisk a v aplikaci Illustrator CS3 a novější je obraz převeden na rastrový objekt deviceN (všechny přímé a výtažkové barvy jsou společně zachovány ve formátu NChannel). V aplikaci Illustrator CS3 a novější a CS2 (neboli CS2 a novější) jsou přímé barvy ve vložených souborech PDF zachovány v podobě nenativní kresby s podporovaným výstupem. Zbývající důležitá omezení týkající se rastrových formátů jsou uvedena níže. Všechna tato omezení jsou v aplikaci Illustrator CS3 a novější již opravena.

  • Soubory TIFF: Aplikace Illustrator CS2 neimportuje přímé barvy v souborech TIFF. Jsou importovány pouze barvy CMYK, RGB nebo stupně šedi. V aplikaci Illustrator CS3 a novější lze přímé barvy v souborech TIFF exportovaných z aplikace Photoshop importovat.
  • Duplexové soubory PSD: Duplexové soubory PSD nelze do aplikace Illustrator CS2 vložit ani je k ní připojit. Při pokusu o provedení těchto akcí se zobrazí chybová zpráva a při použití funkce Umístit nedojde k žádné akci. V aplikaci Illustrator CS3 lze duplexové soubory PSD úspěšně připojit a vložit a přímé barvy jsou zachovány.
  • Duplexové soubory EPS: Aplikace Illustrator CS2 převede přímé barvy ve vložených duplexových souborech EPS na výtažkové barvy. Aplikace Illustrator CS3 a novější přímé barvy ve vložených duplexových souborech EPS zachová.
  • Soubory DCS 2.0 EPS: Aplikace Illustrator CS2 nepodporuje přímé barvy ani data s vysokým rozlišením obsažená v souborech DCS EPS, ve kterých je použita průhlednost. V takovém případě jsou zachována pouze složená data. Aplikace Illustrator CS2 podporuje soubory DCS EPS pouze v pracovních postupech, ve kterých se používají neprůhledné výtažky. Aplikace Illustrator CS3 podporuje soubory DCS 2.0 EPS a zachování přímých barev v pracovních postupech s neprůhlednými i průhlednými výtažky v hostiteli. Pro soubory DCS 1.0 EPS nadále platí omezení na pracovní postupy s neprůhlednými výtažky v hostiteli, a to v aplikaci Illustrator CS3 i CS2 (CS2 a novější).

Poznámka: Další informace o nenativní kresbě najdete v tématu nápovědy k aplikaci Illustrator CS3 a CS2, které je věnováno importu jednobarevných, duplexních a triplexních obrazů ze souborů Adobe PDF.

Kanál průhlednosti alfa

Aplikace Illustrator CS2 a novější zachovává přímé barvy, které pracují s kanálem průhlednosti alfa (například masky krytí, živé rastrové efekty a průhledné obrazy). Ve starších verzích aplikace Illustrator jsou přímé barvy v těchto scénářích převáděny na výtažkové barvy.

Starší formáty

Pokud při ukládání souborů v aplikaci Illustrator verze 8 nebo starší vyberete v dialogovém okně Uložit možnost Zachovat vzhled a přetisky, budou všechny objekty s přímými barvami převedeny na objekty s výtažkovými barvami.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.