Změna tvaru objektů pomocí efektů

Používání efektů je pohodlný způsob, jak změnit tvar objektů bez provedení trvalých změn jejich původní geometrie. Efekty jsou živé, to znamená, že je můžete kdykoliv upravit nebo odstranit.

Chcete-li změnit tvar objektů, můžete použít následující efekty:

Převést na tvar

Převede tvar vektorových objektů na obdélník, zaoblený obdélník nebo elipsu. Nastavte rozměry tvaru s použitím absolutních nebo relativních rozměrů. Pro zaoblené obdélníky zadejte poloměr rohu, abyste určili zakřivení zaobleného okraje.

Deformovat a transformovat

Umožňuje rychle změnit tvar vektorových objektů.

Libovolná deformace

Umožňuje změnit tvar vektorového objektu přetažením libovolného ze čtyř rohových bodů.

Vypustit a nafouknout

Vytáhne kotevní body vektorového objektu směrem ven a zakřiví segmenty směrem dovnitř (vypuštění) nebo zatáhne kotevní body směrem dovnitř a zakřiví segmenty směrem ven (nafouknutí). Obě volby posunují kotevní body vzhledem ke středovému bodu objektu.

Roztřást

Převede segmenty cesty vektorového objektu na zubatou řadu vrcholů a prohlubní různé velikosti. Nastavte maximální délku segmentů cest s použitím absolutní nebo relativní velikosti. Nastavte hustotu zubatých vrcholů na palec (Detaily) a zvolte měkké vrcholy (Hladké) nebo ostré vrcholy (Rohové).

Transformovat

Změní tvar objektu změnou velikosti, přemístěním, otočením, zrcadlením (převrácením) a kopírováním.

Kroutit

Náhodně zakřiví a deformuje segmenty cesty směrem dovnitř a ven. Nastavte míru vodorovné a svislé deformace pomocí absolutní nebo relativní hodnoty. Určete, zda chcete měnit kotevní body, posuňte řídicí body, které vedou do kotevních bodů na cestě (výchozí řídicí body) a posuňte řídící body, které vedou ven z kotevních bodů na cestě (koncové řídicí body).

Zkroutit

Otáčí objekt více ve středu než na okrajích. Kladná hodnota otáčí po směru hodinových ručiček, záporná hodnota otáčí proti směru hodinových ručiček.

Cikcak

Převede segmenty cesty objektu na řadu zubatých nebo vlnitých, stejně velkých vrcholů a prohlubní. Nastavte délku mezi vrcholy a prohlubněmi s použitím absolutní nebo relativní velikosti. Nastavte počet vrcholů na segment cesty a zvolte vlnité okraje (Hladké) nebo zubaté okraje (Rohové).

Pokřivení

Zkreslí nebo deformuje objekty, včetně cest, textu, mřížek, prolnutí a bitmapových obrazů. Zvolte jeden z předdefinovaných tvarů pokřivení. Pak vyberte, kterou osu ovlivní volba ohnutí, a určete míru aplikovaného ohnutí a deformace.

Zaoblení rohů objektů

Efekt Zaoblení rohů změní rohové body vektorového objektu na hladké křivky.

  1. V panelu Vrstvy nastavte jako cíl položky, které chcete zaoblit.

    Pokud chcete zaoblit určitý atribut objektu, jako je jeho výplň nebo tah, nastavte objekt jako cíl v panelu Vrstvy, a pak vyberte atribut v panelu Vzhled.

  2. Zvolte Efekt > Stylizovat > Zaoblení rohů. (Příkaz je v první podnabídce Stylizovat.)
  3. Chcete-li definovat zakřivení zaoblené křivky, zadejte hodnotu do textového pole Poloměr a klikněte na OK.