Import textu

Do kresby můžete importovat text ze souboru, který byl vytvořen v jiné aplikaci. Illustrator podporuje import textu v následujících formátech:

 • Microsoft® Word pro Windows 97, 98, 2000, 2002, 2003 a 2007

 • Microsoft Word pro Mac OS X, 2004 a 2008

 • RTF (Rich Text Format)

 • Prostý text (ASCII) s kódováním ANSI, Unicode, Shift JIS, GB2312, čínské Big 5, azbuka, GB18030, řecké, turecké, baltské a středoevropské

  Jednou z výhod importu textu ze souboru proti jeho kopírování a vložení je to, že importovaný text si zachová formátování znaků a odstavců. Například text ze souboru RTF si v aplikaci Illustrator zachová specifikace písma a stylu. Při importu textu ze souboru s prostým textem můžete také nastavit volby kódování a formátování.

  Poznámka: Při importu textu ze souborů Microsoft Word a RTF zajistěte, aby ve vašem systému byla dostupná písma použitá v souboru. Chybějící písma a řezy písem – včetně písem, která mají stejné názvy, ale jiné formáty (Type 1, TrueType nebo CID) – mohou způsobit neočekávané výsledky. Na japonském systému mohou rozdíly znakových sad způsobit, že text zadaný ve Windows se v Mac OS neobjeví na obrazovce.

Import textu do nového souboru

 1. Zvolte Soubor > Otevřít.
 2. Vyberte textový soubor, který chcete otevřít, a klikněte na Otevřít.

Import textu do existujícího souboru

 1. Zvolte Soubor > Umístit. Vyberte textový soubor, který chcete importovat, a klikněte na Umístit.
 2. Pokud umísťujete soubor prostého textu (.txt), proveďte následující úkony, a pak klikněte na OK:
  • Určete znakovou sadu a platformu, které byly použity k vytvoření souboru.

  • Vyberte volbu Nadbytečné konce řádků, abyste určili, jak Illustrator zpracuje nadbytečné znaky přechodu na nový řádek v souboru.

  • Vyberte volbu Nadbytečné mezery, pokud chcete, aby Illustrator nahradil řady mezer v souboru tabulátory. Zadejte počet mezer, které se nahradí tabulátorem.

Export textu

Export textu do textového souboru

 1. Textovým nástrojem vyberte text, který chcete exportovat.
 2. Zvolte Soubor > Exportovat.
 3. V dialogovém okně Export vyberte umístění a zadejte název souboru.
 4. Jako formát souboru zvolte Textový formát (TXT).
 5. Zadejte název nového textového souboru v poli pro název a klikněte na Uložit (Windows) nebo Exportovat (Mac OS).
 6. Zvolte platformu a metodu kódování a klikněte na Exportovat.

Tagování textu pro export do programu Flash

Text aplikace Illustrator můžete do programu Adobe Flash exportovat různými způsoby. Text můžete exportovat jako statický, dynamický nebo vstupní text. Dynamický text také umožňuje, abyste určili URL pro webovou stránku, která se otevře, když uživatel klikne na text. Více informací o dynamickém a vstupním textu najdete v nápovědě programu Flash.

Text pro Flash může obsahovat bodový text, text v ploše nebo text na cestě, v SWF formátu se všechen text převede na text v ploše. Ohraničovací rámečky zůstanou stejné a všechny transformace, které jsou na ně aplikované, se ve formátu SWF zachovají. Zřetězené textové objekty se exportují samostatně – pokud chcete tagovat a exportovat všechny objekty ve zřetězení, musíte vybrat a tagovat každý z nich. Přesahující text se do přehrávače Flash Player importuje beze změny.

Až text otagujete, můžete ho importovat do programu Flash buď tak, že exportujete text z aplikace Illustrator, nebo text zkopírujete a vložíte.

Video o efektivním používání textu v programech Illustrator a Flash najdete na www.adobe.com/go/vid0199_cz.

Poznámka:

Tagování nebo odstranění tagů nezmění původní text v aplikaci Illustrator. Tag můžete kdykoli změnit bez změny originálu.

 1. Vyberte textový objekt a v ovládacím panelu klikněte na Text Flash.
 2. V panelu Text Flash vyberte jednu z následujících voleb v nabídce Text:

  Statický text

  Exportuje text do aplikace Flash Player jako běžný textový objekt, který nelze ve Flashi dynamicky nebo programově změnit. Obsah a vzhled statického textu se určí v okamžiku, kdy text vytvoříte.

  Dynamický text

  Exportuje text jako dynamický text, který je možné aktualizovat programově v čase zpracování pomocí příkazů a tagů skriptu ActionScript. Dynamický text je možné použít pro sportovní výsledky, ceny akcií, novinové titulky a k dalším podobným účelům, kde chcete text dynamicky aktualizovat.

  Vstupní text

  Exportuje text jako vstupní text, který je stejný jako dynamický text, ale také umožňuje uživatelům tento text upravovat v přehrávači Flash Player. Vstupní text je možné použít pro formuláře, dotazníky a další podobné účely, ve kterých chcete, aby uživatelé vkládali nebo upravovali text.

 3. (Volitelně) Zadejte název instance pro textový objekt. Pokud nezadáte žádný název instance, použije se k manipulaci s textovým objektem v programu Flash výchozí název textového objektu v panelu Vrstvy.
 4. Určete typ vykreslení. Volba Použít písma zařízení převede glyfy na písma zařízení (pro písma zařízení není dostupné vyhlazení).

  Poznámka:

  Názvy písem se normálně použijí přesně a přímo se předají do systému pro správu písem platformy přehrávání, která písmo vyhledá. Existuje ale několik speciálních nepřímých názvů písem, které se mapují na různé názvy písem v závislosti na platformě přehrávání. Tato nepřímá mapování jsou pevně zakódována do každé verze přehrávače Flash Player pro určitou platformu, a písma pro každou platformu jsou zvolena z výchozích systémových písem nebo ostatních písem, u kterých je pravděpodobné, že budou k dispozici. Nepřímá mapování se také specifikují proto, aby se maximalizovala podobnost nepřímých písem mezi platformami.

  Animace

  Optimalizuje text pro výstup do animace.

  Čitelnost

  Optimalizuje text pro zlepšení jeho čitelnosti.

  Vlastní

  Umožňuje určit vlastní hodnoty pro Tloušťku a Ostrost textu.

  Použít písma zařízení

  Převede glyfy na písma zařízení. Pro písma zařízení není dostupné vyhlazení.

  _sans, _serif, a _typewriter

  Mapuje západní nepřímá písma mezi platformami, aby byl zajištěn podobný vzhled.

  Gothic, Tohaba (Gothic Mono) a Mincho

  Mapuje japonská nepřímá písma mezi platformami, aby byl zajištěn podobný vzhled.

  Poznámka:

  Více informací o nepřímých písmech najdete v dokumentu se specifikací Flash, který najdete na Adobe.com.

 5. (Volitelně) Vyberte libovolné z následujících voleb:

  Lze vybrat

  Umožní, aby bylo možné exportovaný text ve Flashi vybrat.

  Zobrazit okraje kolem textu

  Nastaví hranice textu ve Flashi jako viditelné.

  Upravit volby znaků

  Otevře dialogové okno Vkládání znaků, umožňující vložit do textového objektu specifické znaky. Můžete z nabídnutého seznamu vybrat znaky, které chcete vložit, napsat znaky do textového pole Vložit tyto znaky, kliknout na Automaticky vyplnit, chcete-li automaticky vybrat znaky, které je potřeba vložit nebo můžete použít libovolnou kombinaci těchto možností.

 6. (Volitelně) Pokud jste tagovali text jako dynamický text, můžete určit URL stránky, kterou chcete otevřít, když se na text klikne, a pak zvolit cílové okno, abyste určili, kde se má stránka otevřít:

  _self

  Určuje aktuální rámec v aktuálním okně.

  _blank

  Určuje nové okno.

  _parent

  Určuje nadřazený rámec aktuálního rámce.

  _top

  Určuje rámec nejvyšší úrovně v aktuálním okně.

 7. Pokud jste tagovali text jako vstupní text, určete maximální počet znaků, které je do textového objektu možné napsat.

Poznámka:

Když jste již text otagovali jako text Flash, můžete vybrat všechen takový text najednou příkazem Výběr > Objekt > Dynamický text Flash nebo Vstupní text Flash.