Úpravy segmentů cest se provádějí ve všech aplikacích Adobe podobně. Segment cesty lze upravit kdykoli, ale úpravy existujících segmentů se mírně liší od jejich kreslení. Při úpravách segmentů si pamatujte následující tipy:

 • Pokud kotevní bod spojuje dva segmenty, změní se při jeho přemístění vždy oba segmenty.

 • Při kreslení nástrojem pero můžete stisknutím klávesy Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS) dočasně aktivovat naposledy použitý nástroj pro výběr (Illustrator) nebo nástroj pro přímý výběr (InDesign a Photoshop), takže můžete upravit segmenty, které jste již nakreslili.

 • Když jste původně nakreslili hladký bod nástrojem pero, tažením směrového bodu se změní délka směrových úseček na obou stranách bodu. Když ale upravujete existující hladký bod nástrojem pro přímý výběr, změníte délku směrové úsečky pouze na straně, na které táhnete.

Přemísťování přímých segmentů

 1. Nástrojem pro přímý výběr vyberte segment, který chcete upravit.
 2. Přetáhněte segment do nové polohy.

Nastavení délky nebo úhlu přímých segmentů

 1. Nástrojem pro přímý výběr vyberte kotevní bod na segmentu, který chcete upravit.
 2. Přetáhněte kotevní bod do požadované polohy. Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte přemístění na násobky 45°.

  Poznámka:

  Pokud chcete v aplikaci Illustrator nebo InDesign pouze změnit šířku nebo výšku obdélníka, je snadnější vybrat ho nástrojem pro výběr a změnit jeho velikost použitím jednoho z táhel na stranách jeho ohraničovacího rámečku.

Nastavení polohy nebo tvaru zakřivených segmentů

 1. Nástrojem pro přímý výběr vyberte zakřivený segment nebo kotevní bod na jenom z konců zakřiveného segmentu. Objeví se směrové úsečky, pokud nějaké existují. (Některé zakřivené segmenty používají pouze jednu směrovou úsečku.)
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit polohu segmentu, přetáhněte ho. Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte přemístění na násobky 45°.
  Výběr zakřiveného segmentu kliknutím a následná úprava přetažením
  Kliknutím vyberte zakřivený segment. Pak ho tažením upravte.

  • Chcete-li upravit tvar segmentu na obou stranách vybraného kotevního bodu, přetáhněte kotevní bod nebo směrový bod. Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte pohyb na násobky 45°.
  Tažení kotevního bodu (vlevo) nebo tažení směrového bodu (vpravo)
  Přetáhněte kotevní bod nebo směrový bod.

  Poznámka:

  Na segment nebo kotevní bod můžete také aplikovat transformace, jako je změna velikosti nebo otočení.

Odstranění segmentu

 1. Vyberte nástroj pro přímý výběr a vyberte segment, který chcete odstranit.
 2. Odstraňte vybraný segment stisknutím klávesy Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS). Dalším stisknutím klávesy Backspace nebo Delete odstraníte zbytek cesty.

Prodloužení otevřené cesty

 1. S nástrojem pero umístěte ukazatel nad koncový bod otevřené cesty, kterou chcete prodloužit. Ukazatel se změní, když je umístěn přesně nad koncovým bodem.
 2. Klikněte na koncový bod.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit rohový bod, umístěte nástroj pero tam, kde chcete zakončit nový segment a klikněte. Pokud prodlužujete cestu končící hladkým bodem, bude nový segment zakřivený podle existující směrové úsečky.

  Poznámka:

  Pokud v aplikaci Illustrator prodloužíte cestu, která končí hladkým bodem, nový segment bude přímý.

  • Chcete-li vytvořit hladký bod, umístěte nástroj pero tam, kde chcete zakončit nový segment, a táhněte.

Spojení dvou otevřených cest

 1. S nástrojem pero umístěte ukazatel nad koncový bod otevřené cesty, kterou chcete připojit k jiné cestě. Ukazatel se změní, když je umístěn přesně nad koncovým bodem.
 2. Klikněte na koncový bod.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li spojit cestu s jinou otevřenou cestou, klikněte na koncový bod druhé cesty. Když umístíte nástroj pero přesně nad koncový bod druhé cesty, objeví se vedle ukazatele malý symbol spojení .
  • Chcete-li připojit novou cestu ke stávající cestě, nakreslete novou cestu vedle stávající cesty a pak přesuňte nástroj pero ke koncovému bodu stávající cesty (nevybrané). Klikněte na tento koncový bod, až uvidíte malý symbol spojení, který se objeví vedle ukazatele.

Spojení dvou koncových bodů

 1. Vyberte koncové body.

  Pokud jsou koncové body ve stejné poloze (jeden na druhém), vyberte oba body natažením označovacího rámečku kolem obou bodů.

 2. V ovládacím panelu klikněte na tlačítko Spojit vybrané koncové body .

  Spojení koncových bodů v aplikaci Illustrator
  Spojení koncových bodů

  A. Výběr a spojení koncových bodů ve stejné poloze B. Výběr a spojení koncových bodů v různých polohách 

  Poznámka:

  V aplikaci Illustrator se ke spojení otevřených cest používají pouze rohové spoje.

Spojení nejméně dvou cest

Aplikace Illustrator poskytuje možnost spojit dvě nebo více otevřených cest. Chcete-li spojit jednu nebo více otevřených cest, pomocí nástroje pro výběr otevřete cesty a klikněte na možnost Objekt > Cesta > Spojit. Použít lze také klávesovou zkratku Ctrl+J (Windows) nebo Cmd+J (Mac).

Pokud se kotevní body nepřekrývají, aplikace Illustrator tyto body spojí přidáním čáry. Pokud spojujete více než dvě cesty, aplikace Illustrator nejprve vyhledá cesty, které mají koncové body nejblíže k sobě, a ty spojí. Tento proces se opakuje, dokud nejsou spojeny všechny cesty. Vyberete-li ke spojení pouze jednu cestu, konvertuje se do uzavřené cesty.

Poznámka:

Tímto procesem můžete ztratit komplexní aspekty svých uměleckých stylů.

Výstupní cesta má vzhled nejvrchnější cesty v rámci výběru.

Výsledkem možnosti spojení je pouze rohové spojení bez ohledu na to, zda vyberete hladké nebo rohové spojení, nebo celou cestu. Pokud chcete mít u překrývajících se spojení možnost výběru z hladkého nebo rohového spojení, použijte klávesové zkratky Ctrl+Shift+Alt+J (Windows) nebo Cmd+Shift+Option+J (Mac OS).

Přemísťování nebo posouvání kotevních bodů nebo segmentů s použitím klávesnice

 1. Vyberte kotevní bod nebo segment cesty.

  Poznámka:

  V aplikaci Photoshop můžete tímto způsobem přemísťovat pouze kotevní body.

 2. Stiskněte nebo podržte některou z kláves se šipkou na klávesnici, chcete-li posouvat po jednom obrazovém bodu ve směru šipky.

Podržte navíc klávesu Shift, chcete-li posouvat po 10 obrazových bodech najednou.

Poznámka:

V aplikacích Illustrator a InDesign můžete změnit vzdálenost posunutí změnou předvolby Krok kláves. Když změníte výchozí krok, při podržení klávesy Shift budete posouvat o 10násobek určené vzdálenosti.

Natažení částí cesty bez deformování jejího celkového tvaru

 1. Vyberte celou cestu.

 2. Vyberte nástroj změna tvaru (umístěný pod nástrojem změna velikosti ).

 3. Umístěte kurzor nad kotevní bod nebo segment cesty, který chcete použít jako ohniskový bod (bod, který potáhne vybrané segmenty cesty), a klikněte.

  Pokud kliknete na segment cesty, přidá se k cestě zvýrazněný kotevní bod s čtverečkem kolem sebe.

 4. Klikněte s klávesou Shift na další kotevní body nebo segmenty cesty, které chcete použít jako ohniskové body. Můžete zvýraznit neomezený počet kotevních bodů nebo segmentů cest.

 5. Tažením zvýrazněných kotevních bodů cestu upravte.