V aplikaci Adobe Illustrator můžete změnit vzhled libovolného objektu, skupiny nebo vrstvy použitím efektů a panelů Vzhled a Grafické styly. Kromě toho můžete rozdělit objekt na jeho základní součásti, abyste mohli upravovat jednotlivé prvky objektu na sobě nezávisle.

O atributech vzhledu

Atributy vzhledu jsou vlastnosti, které ovlivňují vzhled objektu bez změny jeho základní struktury. Atributy vzhledu zahrnují výplně, tahy, průhlednost a efekty. Pokud aplikujete na objekt atribut vzhledu a později tento atribut upravíte nebo odstraníte, nezmění se základní objekt ani žádné jiné atributy aplikované na objekt.

Atributy vzhledu můžete nastavit na kterékoliv úrovni v hierarchii vrstev. Pokud například aplikujete efekt vrženého stínu na vrstvu, všechny objekty v této vrstvě budou mít vržený stín. Pokud ale přesunete objekt mimo vrstvu, tento objekt již nebude mít vržený stín, protože efekt patří k vrstvě a ne k jednotlivým objektům ve vrstvě.

Panel Vzhled je základním místem pro práci s atributy vzhledu. Protože atributy vzhledu můžete aplikovat na vrstvy, skupiny a objekty – a často také na výplně a tahy – může být hierarchie atributů v kresbě velmi složitá. Pokud například aplikujete jeden efekt na celou vrstvu a další efekt na objekt ve vrstvě, může být těžké určit, který efekt způsobuje změnu kresby. Panel Vzhled ukazuje výplně, tahy, grafické styly a efekty, které jsou aplikované na objekt, skupinu nebo vrstvu.

Video o používání panelu Vzhled a panelu Grafické styly najdete na adrese www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_cz .

Panel Vzhled – přehled

Panel Vzhled (Okna > Vzhled) se používá k zobrazení a nastavení atributů vzhledu pro objekty, skupiny nebo vrstvy. Výplně a tahy jsou uvedeny v pořadí překrývání; směr odshora dolů v panelu odpovídá směru odpředu dozadu v kresbě. Efekty jsou uvedeny odshora dolů v pořadí, ve kterém se aplikují na grafiku.

Video o používání panelu Vzhled a panelu Grafické styly najdete na adrese www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_cz .

Panel Vzhled se seznamem atributů seskupeného objektu
Panel Vzhled se seznamem atributů seskupeného objektu

A. Cesta s tahem, výplní a efektem vrženého stínu B. Cesta s efektem C. Tlačítko Přidat nový tah D. Tlačítko Přidat novou výplň E. Tlačítko Přidat efekt F. Tlačítko Vyčistit vzhled G. Tlačítko Duplikovat vybranou položku 

Odkrytí dalších položek v panelu Vzhled

Když vyberete položky, které obsahují další položky, například vrstvu nebo skupinu, v panelu Vzhled se zobrazí položka Obsah.

 1. Poklepejte na položku Obsah.

Zobrazení atributů znaků v panelu Vzhled pro textový objekt

Když vyberete textový objekt, v panelu se zobrazí položka Znaky.

 1. Na panelu Vzhled poklepejte na položku Znaky.

  Poznámka:

  Pokud chcete zobrazit atributy jednotlivých znaků textu s různým vzhledem, vyberte jednotlivé znaky.

 2. Jestliže se chcete vrátit do hlavního zobrazení, klikněte v horní části panelu na možnost Typ.

Zapnutí nebo vypnutí atributu vybraného objektu

 • Pokud chcete některý atribut zapnout nebo vypnout, klikněte na ikonu oka vedle atributu.

 • Jestliže chcete zapnout skryté atributy, klikněte v nabídce panelu Vzhled na příkaz Zobrazit všechny skryté atributy.

Úprava atributu

 • Kliknutím na řádek atributů můžete zobrazit a nastavit hodnoty.

 • Klikněte na podtržený text a zadejte nové hodnoty do zobrazeného dialogového okna.

Zobrazení nebo skrytí miniatur v panelu Vzhled

 1. Z nabídky panelu Vzhled zvolte Zobrazit miniatury nebo Skrýt miniatury.

Určení, jak se aplikují atributy vzhledu na nové objekty

Můžete určit, zda chcete, aby nové objekty zdědily atributy vzhledu, nebo aby měly pouze základní atributy.

 • Chcete-li u nových objektů použít jedno vybarvení a jeden tah, vyberte z nabídky panelu možnost Nová kresba má základní vzhled.

 • Chcete-li u nových objektů použít stávající vzhled zrušte výběr možnosti Nová kresba má základní vzhled z nabídky panelu.

Nastavení položek jako cíle pro atributy vzhledu

Před tím, než budete moci nastavit atribut vzhledu nebo aplikovat styl nebo efekt na vrstvu, skupinu nebo objekt, musíte nastavit cílovou položku v panelu Vrstvy. Výběr objektu nebo skupiny pomocí jakékoli metody výběru také nastaví objekt nebo skupinu jako cíl v panelu Vrstvy, ale vrstvy lze nastavit jako cíl pouze pomocí tohoto panelu.

Stínované cílové ikony v panelu Vrstvy označují, které položky obsahují atributy vzhledu.
Stínované cílové ikony v panelu Vrstvy označují, které položky obsahují atributy vzhledu.

A. Nastavení cíle a sloupec vzhledu B. Sloupec výběru C. Skupina s atributy vzhledu D. Vrstva s atributy vzhledu E. Objekt s atributy vzhledu 

Cílová ikona označuje, zda má položka v hierarchii vrstev nějaké atributy vzhledu a zda je vybraná jako cíl operace:

 • označuje, že položka není cílová a nemá jiné atributy vzhledu než jednu výplň a jeden tah.

 • označuje, že položka není cílová, ale má atributy vzhledu.

 • označuje, že položka je cílová, ale nemá jiné atributy vzhledu než jednu výplň a jeden tah.

 • označuje, že položka je cílová a má atributy vzhledu.

  Chcete-li nastavit položku v panelu Vrstvy jako cíl, klikněte na cílovou ikonu položky. Dvojitý kroužek nebo označuje, že položka je cílová. Kliknutím se stisknutou klávesou Shift nastavíte jako cíl operace další položky.

  Poznámka: Když vyberete objekt nebo skupinu jakoukoliv metodou, položka se také nastaví jako cílová v panelu Vrstvy. Naproti tomu vrstvu lze nastavit jako cíl pouze kliknutím na její cílovou ikonu v panelu Vrstvy.

Správa atributů vzhledu

Úprava nebo přidání atributu vzhledu

Je možné otevřít atribut vzhledu, například efekt, a nastavení kdykoli změnit.

 1. Na panelu Vzhled proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Pokud chcete atribut upravit, klikněte na modře podtržený název atributu a zadejte změny do zobrazeného dialogového okna.

  • Jestliže chcete upravit barvu výplně, klikněte na řádek výplně a vyberte novou barvu z pole barev.

  • Chcete-li přidat nový efekt, klikněte na ikonu Přidat nový efekt .

  • Pokud chcete atribut odstranit, klikněte na řádek atributu a na ikonu Odstranit .

Duplikování atributu vzhledu

 1. Vyberte atribut v panelu Vzhled a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na tlačítko Duplikovat vybranou položku v panelu nebo zvolte Duplikovat položku z nabídky panelu.

  • Přetáhněte atribut vzhledu na tlačítko Duplikovat vybranou položku v panelu.

Změna pořadí atributů vzhledu

 1. Přetáhněte atribut vzhledu nahoru nebo dolů v panelu Vzhled. (Pokud je potřeba, klikněte na trojúhelník vedle položky, aby se zobrazil její obsah.) Když se obrys atributu vzhledu, který přetahujete, objeví v požadované poloze, uvolněte tlačítko myši.

  Efekt Vržený stín aplikovaný na tah (nahoře) a stejný efekt přesunutý na výplň (dole)
  Efekt Vržený stín aplikovaný na tah (nahoře) a stejný efekt přesunutý na výplň (dole)

Odstranění nebo skrytí atributů vzhledu

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud chcete dočasně skrýt atribut přiřazený ke kresbě, klikněte na ikonu Viditelnost na panelu Vzhled. Jestliže na tuto ikonu kliknete znovu, bude atribut znovu přiřazen.

  • Chcete-li odstranit určitý atribut, vyberte ho v panelu Vzhled a klikněte na ikonu Odstranit . Nebo vyberte Odstranit položku z nabídky panelu nebo atribut přetáhněte na ikonu Odstranit.

  • Jestliže chcete odebrat všechny atributy vzhledu kromě jedné výplně a tahu, klikněte na příkaz Použít základní vzhled v nabídce panelu. Nebo přetáhněte cílovou ikonu položky v panelu Vrstvy na ikonu Odstranit v panelu Vrstvy.

  • Chcete-li odstranit všechny atributy vzhledu, včetně všech výplní a tahů, klikněte na tlačítko Vyčistit vzhled v panelu Vzhled nebo zvolte Vyčistit vzhled z nabídky panelu.

Kopírování atributů vzhledu mezi objekty

Atributy vzhledu můžete kopírovat nebo přemístit přetažením nebo pomocí nástroje kapátko.

Kopírování atributů vzhledu přetažením

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte jako cíl vrstvu), jejíž vzhled chcete kopírovat.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte miniaturu nahoře v panelu Vzhled na objekt v okně dokumentu. Pokud se miniatura nezobrazuje, zvolte Zobrazovat miniaturu z nabídky panelu.

  • Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte cílovou ikonu v panelu Vrstvy na položku, na kterou chcete atributy vzhledu zkopírovat.

  • Chcete-li atributy vzhledu místo kopírování přesunout, přetáhněte cílovou ikonu v panelu Vrstvy z libovolné položky, která má požadované atributy, na položku, na kterou je chcete aplikovat.

Kopírování atributů vzhledu nástrojem kapátko

Nástroj kapátko můžete použít ke kopírování atributů vzhledu z jednoho objektu na jiný, včetně kopírování atributů znaků, odstavce, výplně a tahu mezi textovými objekty. Standardně ovlivňuje nástroj kapátko všechny atributy výběru. Chcete-li nastavit atributy, které tento nástroj ovlivní, použijte dialogové okno kapátka.

 1. Vyberte objekt, textový objekt nebo znaky s atributy, které chcete změnit.

 2. Vyberte nástroj kapátko .

 3. Přesuňte nástroj kapátko na objekt, jehož atributy chcete navzorkovat. (Když ho umístíte správně nad text, u ukazatele se zobrazí malé T.)

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte nástrojem kapátko, abyste navzorkovali všechny atributy vzhledu a aplikovali je na vybraný objekt.

  • Klikněte se stisknutou klávesou Shift, chcete-li vzorkovat pouze barvu z části přechodu, vzorku, mřížkového objektu nebo umístěného obrazu a aplikovat tuto barvu na vybranou výplň nebo tah.

  • Podržte klávesu Shift a pak Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte, abyste přidali atributy vzhledu objektu k atributům vzhledu vybraného objektu. Také můžete nejdříve kliknout a poté podržet klávesy Shift+Alt (Windows) nebo Shift+Option (Mac OS).

   Poznámka: Můžete také kliknout na nevybraný objekt, abyste navzorkovali jeho atributy, a se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) kliknout na nevybraný objekt, na který chcete atributy aplikovat.

Kopírování atributů z plochy nástrojem kapátko

 1. Vyberte objekt, jehož atributy chcete změnit.

 2. Vyberte nástroj kapátko.

 3. Klikněte kdekoliv v dokumentu a podržte stisknuté tlačítko myši.

 4. Bez uvolnění tlačítka myši přesuňte kurzor nad objekt na pracovní ploše počítače, jehož atributy chcete kopírovat. Přímo nad objektem uvolněte tlačítko myši.

  Poznámka:

  Nástroj kapátko vzorkuje z obrazovky pouze RGB barvu, když vzorkuje odjinud než z platného dokumentu. Nástroj kapátko označuje, že vzorkuje z obrazovky barvu RGB, zobrazením černého čtverečku vpravo od nástroje.

Určení, které atributy lze kopírovat nástrojem kapátko

 1. Poklepejte na nástroj kapátko.

 2. Vyberte atributy, které chcete nástrojem kapátko kopírovat. Můžete vzorkovat atributy vzhledu včetně průhlednosti, různých vlastností výplně a tahu, a také vlastnosti znaků a odstavců.

 3. Zvolte velikost oblasti vzorku z nabídky Velikost rastrového vzorku.

 4. Klikněte na OK.