Formátování asijských znaků

Illustrator přináší řadu možností pro formátování asijských znaků. Můžete například nastavit atributy písma typu Asian Open Type, použít volbu tate-chu-yoko, aki, warichu, mojisoroe, mojikumi, kinsoku, burasagari a kurikaeshi moji shori. Navíc lze kombinovat asijská písma a písma v latince a vytvářet složená písma.

Poznámka:

Postup pro zapnutí podpory písem GB18030 pro zjednodušenou čínštinu na systému Windows XP najdete v souboru readme, umístěném ve složce Illustrator CS5\Simplified Chinese\Goodies\Optional Extensions\GB18030.

Zobrazení voleb pro asijský text

Illustrator standardně nezobrazuje volby pro asijský text v panelech Znaky, Odstavec, OpenType a v nabídce Text.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Text (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Text (Mac OS).
 2. Vyberte Zobrazit asijské volby a klikněte na OK.

  Můžete také nastavit jak se budou zobrazovat názvy písem (v angličtině nebo v příslušném jazyce), když vyberete nebo odznačíte volbu Zobrazovat názvy písem latinkou.

Poznámka:

Váš operační systém musí podporovat jazyky, ve kterých chcete pracovat. Další informace můžete dostat od výrobce svého systémového softwaru.

Nastavení atributů asijských písem OpenType

Asijská písma OpenType mohou obsahovat mnoho funkcí, které nejsou dostupné v současných písmech PostScript a TrueType. Asijská písma OpenType navíc obsahují pro mnoho znaků alternativní glyfy.

 1. Vyberte znaky nebo textové objekty, na které chcete nastavení aplikovat. Pokud nevyberete žádný text, nastavení se aplikuje na nový text, který pak vytvoříte.
 2. Zkontrolujte, že je vybrané písmo OpenType.

  Podívejte se do nabídky Text > Písmo, kde se u písem OpenType zobrazuje ikona .

 3. V panelu OpenType nastavte libovolné z následujících voleb:

  Proporcionální metriky

  Vyrovnání párů bude podle proporcionální metriky písma.

  Styl v nebo S

  Přepíná písma hiragana, která mají různé glyfy pro vodorovný a svislý text, jako jsou zkrácené hlásky, dvojité souhlásky a fonetické indexy.

  Latinková kurzíva

  Změní alfanumerické znaky s poloviční šířkou na kurzívu.

Nahrazení asijských znaků jiným tvarem glyfu

 1. Vyberte znaky, které chcete nahradit.
 2. Zvolte volbu z nabídky panelu Glyfy. Pokud následující volby nevidíte, vyberte Zobrazit asijské volby v předvolbách Text. Pokud je volba ztlumená, tvar glyfu není pro platné písmo dostupný:

  Tradiční tvary

  Nahradí vybrané znaky tradičními tvary.

  Expertní tvary

  Nahradí vybrané znaky jejich expertními tvary.

  Tvary JIS 04

  Nahradí vybrané znaky jejich variantami JIS 04.

  Tvary JIS 90

  Nahradí vybrané znaky jejich variantami JIS 90.

  Tvary JIS 78

  Nahradí vybrané znaky jejich variantami JIS 78.

  Tvary JIS 83

  Nahradí vybrané znaky jejich variantami JIS 83.

  Neproporcionální tvary poloviční šířky

  Změní glyfy vybraných latinkových znaků na neproporcionální hankaku (s poloviční šířkou).

  Neproporcionální tvary třetinové šířky

  Změní glyfy vybraných latinkových znaků na neproporcionální s třetinovou šířkou.

  Neproporcionální tvary čtvrtinové šířky

  Změní glyfy vybraných latinkových znaků na neproporcionální s čtvrtinovou šířkou.

  Tip: Chcete-li vrátit alternativní glyf na jeho výchozí tvar, vyberte ho a zvolte Vrátit na výchozí tvary z nabídky panelu Glyfy. Tuto metodu nemůžete použít k nahrazení alternativních glyfů, které byly aplikované pomocí znakového stylu.

Určení způsobu měření prokladu v asijském textu

 1. Vyberte odstavce, které chcete upravit.
 2. Zvolte volbu prokladu z nabídky panelu Odstavec.

  dolní proklad horní proklad proklad v asijském textu asijský text: proklad Horní proklad

  Měří vzdálenost mezi řádky textu od horního okraje jednoho řádku k hornímu okraji následujícího řádku. Když použijete horní proklad, první řádek textu v odstavci se zarovná k hornímu okraji ohraničovacího rámečku.

  Dolní proklad

  Pro vodorovný text měří odstup mezi řádky textu od účaří textu. Když použijete dolní proklad, objeví se mezi prvním řádkem textu a jeho ohraničovacím rámečkem mezera. Zaškrtnutí označuje, která volba je vybraná.

  Poznámka: Vybraná volba prokladu neovlivňuje velikost mezer mezi řádky, ale pouze způsob měření prokladu.

Natočení znaků poloviční šířky ve svislém textu

Směr znaků poloviční šířky, jako je latinkový text nebo číslice, se ve svislém textu mění. Standardně se znaky poloviční šířky otáčejí jednotlivě.

Pokud si nepřejete natočit znaky poloviční šířky, v nabídce panelu Znaky odznačte volbu Standardní svislé zarovnání pro latinku.

Latinkový text před a po otočení
Latinkový text před a po otočení

Používání tate-chu-yoko

Tate-chu-yoko (také zvaný kumimoji a renmoji) je blok vodorovného textu, umístěný mezi svislými řádky textu. Použitím tate-chu-yoko se usnadní čtení znaků s poloviční šířkou, jako jsou čísla, data a krátká cizí slova ve svislém textu.

Číslice bez tate-chu-yoko (vlevo) v porovnání s číslicemi otočenými pomocí tate-chu-yoko (vpravo)
Číslice bez tate-chu-yoko (vlevo) v porovnání s číslicemi otočenými pomocí tate-chu-yoko (vpravo)

 1. Vyberte znaky a zvolte Tate-chu-yoko z nabídky panelu Znaky. (Vyberte ho znovu, chcete-li tate-chu-yoko vypnout.)
 2. Vyberte jedno z následujících nastavení tate-chu-yoko z nabídky panelu Znaky:

  Nahoru/dolů

  Kladná hodnota určuje posun textu nahoru a záporná hodnota posun dolů.

  Doleva/doprava

  Kladná hodnota určuje posun textu doprava a záporná hodnota posun doleva.

  Tip: K nastavení mezer mezi znaky pro tate-chu-yoko použijte tsume nebo prostrkání v panelu Znaky.

  Poznámka: Pokud se volba Tate-chu-yoko nezobrazuje, musíte vybrat Zobrazit asijské volby v předvolbách Text.

Použití aki

Aki je prázdné místo před nebo za znakem. Obvykle se mezi znaky aplikují pevné rozestupy podle nastavení mojikumi pro odstavec. Nastavení mojikumi můžete změnit pro speciální znaky pomocí voleb Vložit aki v panelu Znaky. Chcete-li například přidat mezeru před počáteční závorky, použijte volbu Vložit aki (vlevo).

Závorky bez aki (vlevo) a závorky s aki (vpravo)
Závorky bez aki (vlevo) a závorky s aki (vpravo)

 1. Textovým nástrojem vyberte znaky, které chcete nastavit, a proveďte libovolný z následujících úkonů v panelu Znaky:
  • Chcete-li přidat aki před nebo za znak, zvolte hodnotu aki, kterou chcete přidat, z nabídky Vložit aki (vlevo) nebo Vložit aki (vpravo) v panelu Znaky. Pokud například určíte 2bu, přidá se polovina mezery plné šířky, a pokud specifikujete 4bu, přidá se čtvrtina mezery plné šířky.

  • Chcete-li zmenšit aki mezi znaky, určete hodnotu v procentech pro Tsume . Čím vyšší je tato hodnota, tím užší je aki mezi znaky.

  Poznámka:

  Pokud volby Vložit aki nebo Tsume nevidíte, vyberte Zobrazit asijské volby v předvolbách Text.

  Znak bez tsume (vlevo) a znak s tsume (vpravo)
  Znak bez tsume (vlevo) a znak s tsume (vpravo)

Použití warichu

Volba Warichu v panelu Znaky zmenšuje velikost písma vybraného textu na určitá procenta originálu a uspořádá text – vodorovně nebo svisle, podle orientace – na více řádků.

Svislý a vodorovný text s warichu
Svislý a vodorovný text s warichu

 1. Vyberte text a zvolte Warichu z nabídky panelu Znaky. (Vyberte tuto volbu znovu, abyste ji vypnuli.)
 2. Zvolte některé z následujících nastavení warichu z nabídky panelu Znaky:

  Řádky

  Určí, kolik řádků textu se objeví jako znaky warichu.

  Mezera řádků

  Určí vzdálenost mezi řádky znaků warichu.

  Měřítko

  Nastaví velikost znaků warichu v procentech velikosti výchozího textu.

  Zarovnání

  Určí zarovnání znaků warichu. Například ve svislém rámečku se výběrem Nahoru zarovná začátek znaků warichu k hornímu okraji rámečku. Náhled zarovnání ukazuje, jak bude text warichu umístěn vzhledem k výchozímu textu.

  Volby zalomení řádku

  Určí vyžadovaný minimální počet znaků před a za zalomením řádku, aby se vytvořil nový řádek.

Zarovnání asijských znaků s mojisoroe

Mojisoroe je zarovnání znaků v asijském textu. Když řádek textu obsahuje různé velikosti znaků, můžete určit, jak se text zarovná vzhledem k největším znakům v řádku: nahoru, na střed nebo dolů v rámečku em (doprava, na střed a doleva pro svislé rámečky), na latinkové účaří nebo nahoru nebo dolů v rámečku ICF (doprava nebo doleva pro svislé rámečky). ICF (Ideographic Character Space) je průměrná výška a šířka, kterou použil návrhář písma při návrhu ideografických znaků, ze kterých se písmo skládá.

Volby zarovnání znaků
Volby zarovnání znaků

A. Malé znaky zarovnané dolů B. Malé znaky zarovnané na střed C. Malé znaky zarovnané nahoru 

 1. Zvolte volbu z podnabídky Zarovnání znaků v nabídce panelu Znaky:

  Účaří latinky

  Zarovná malé znaky do řádku k velkým znakům.

  Nahoru/doprava v rámečku em, na střed rámečku em nebo dolů/doleva v rámečku em.

  Zarovná malé znaky k uvedené poloze rámečku em velkého znaku. V rámečcích se svislým textem volba Horní/pravý okraj em rámečku zarovná text k pravému okraji rámečku em a volba Dolní/levý okraj em rámečku k levému okraji em rámečku.

  Horní/pravý okraj ICF a Dolní/levý okraj ICF

  Zarovná malé znaky podle rámečku ICF, určeného velkými znaky. V rámečcích se svislým textem volba Horní/pravý okraj ICF zarovná text k pravému okraji ICF a volba Dolní/levý okraj ICF k levému okraji ICF.

Použití mojikumi

Mojikumi určuje pro sazbu japonského textu rozestupy japonských znaků, latinkových znaků, interpunkce, speciálních znaků, začátku řádku, konce řádku a číslic. Můžete také nastavit odsazení odstavců.

Stávající pravidla pro mezery mezi znaky v aplikaci Illustrator odpovídají specifikaci japonských průmyslových standardů JISx4051-1995. Můžete vybrat některou z předdefinovaných sad mojikumi, dodávaných s aplikací Illustrator.

Můžete také vytvářet specifické sady mojikumi. V nové sadě mojikumi můžete upravit nastavení pro rozestupy, které často používáte, jako jsou rozestupy mezi tečkou a následující počáteční závorkou. Mohli byste například vytvořit formát pro rozhovor, ve kterém chcete mít před otázkou širokou pomlčku a odpovědi uzavřené do závorek.

Výběr sady mojikumi pro odstavec

 1. V panelu Znaky nastavte Vyrovnání párů na nulu.
 2. V panelu Odstavec zvolte volbu z rozbalovací nabídky Sada Mojikumi:

  Žádné Vypne používání mojikumi.

  YakumonoHankaku mojikumi setYakumonoHankaku Použije rozestupy s poloviční šířkou pro interpunkci.

  GyoumatsuYakumonoHankaku mojikumi setGyoumatsuYakumonoHankaku Použije plné rozestupy pro většinu znaků kromě posledního znaku v řádku.

  YakumonoHankaku (vlevo) a GyoumatsuYakumonoHankaku (vpravo)
  YakumonoHankaku (vlevo) a GyoumatsuYakumonoHankaku (vpravo)

  GyoumatsuYakumonoZenkaku mojikumi setGyoumatsuYakumonoZenkaku Použije plné rozestupy pro většinu znaků a pro poslední znak v řádku.

  YakumonoZenkaku mojikumi setYakumonoZenkaku Použije rozestupy s plnou šířkou pro interpunkci..

  GyoumatsuYakumonoZenkaku (vlevo) a YakumonoZenkaku (vpravo)
  GyoumatsuYakumonoZenkaku (vlevo) a YakumonoZenkaku (vpravo)

Vytvoření sady mojikumi

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Text > Nastavení Mojikumi.

  • Zvolte Nastavení Mojikumi z rozbalovací nabídky Sada Mojikumi v panelu Odstavec.

 2. Klikněte na Nová v dialogovém okně Nastavení Mojikumi.
 3. Zadejte název pro novou sadu mojikumi, určete existující sadu, na které bude nová sada založena, a klikněte na OK.
 4. Z rozbalovací nabídky Jednotky zvolte použití procent (%) nebo Bu.
 5. Určete hodnoty Požadovaná, Minimální a Maximální pro každou volbu. Hodnota Minimální se používá ke zhuštění řádků pro kinsoku (určete menší hodnotu než je Požadovaná). Hodnota Maximální se používá k rozšíření řádků pro plně zarovnaný text (určete větší hodnotu než je Požadovaná).
  Poznámka:

  V závislosti na typu znaku můžete určit stejné hodnoty pro volby Požadovaná, Minimální a Maximální, pokud nechcete rozestupy měnit.

 6. Kliknutím na Uložit nebo OK nastavení uložte. Klikněte na Zrušit, pokud nastavení nechcete uložit.
  Poznámka:

  Když sázíte japonský text s mnoha mezerami poloviční šířky nebo s latinkovými závorkami, narostou potíže se sazbou textu. Doporučujeme vám, abyste se vyhýbali používání latinkových závorek a používali pro japonskou sazbu závorky plné šířky. Latinkové závorky použijte pouze v případě, že máte v japonském textu poměrně dlouhé anglické věty, nebo když nepoužití latinkových závorek způsobí závažnější problémy.

Práce se sadami mojikumi

 1. V dialogovém okně Nastavení Mojikumi proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li sadu exportovat, klikněte na položku Export, vyberte umístění souboru, zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit. Illustrator uloží soubor ve formátu MJK.

  • Chcete-li sadu importovat, klikněte na Import, vyberte soubor MJK a klikněte na Otevřít.

  • Chcete-li sadu odstranit, zvolte ji z rozbalovací nabídky Mojikumi, a pak klikněte na Odstranit. Všechen text, na který byla aplikovaná tato sada mojikumi, se vrátí k výchozímu nastavení.

  Poznámka:

  Nemůžete odstranit předdefinované sady mojikumi.

Použití kinsoku

Kinsoku určuje zalomení řádků pro japonský text. Znaky, které nelze umístit na začátek nebo na konec řádku, se nazývají znaky kinsoku. Illustrator obsahuje tvrdé sady kinsoku a měkké sady kinsoku a Photoshop má slabé a maximální sady. V měkkých nebo slabých sadách kinsoku jsou vynechané symboly dlouhých samohlásek a malé znaky hiragana. Můžete použít tyto existující sady nebo můžete přidat nebo odstranit znaky kinsoku a tím vytvořit nové sady.

Můžete také definovat předsazené znaky pro předsazenou japonskou interpunkci a definovat znaky, které nelze rozdělit, když se překročí délka řádku.

Můžete určit, zda se text vysune nebo zasune, aby znaky kinsoku nebyly umístěny nevhodně.

Výběr nastavení kinsoku pro odstavec

 1. V panelu Odstavec zvolte volbu z rozbalovací nabídky Sada Kinsoku:

  Žádné

  Vypne používání kinsoku shori.

  Měkká nebo Tvrdá

  Zabrání tomu, aby řádky začínaly nebo končily vybranými znaky.

Vytvořit sadu kinsoku

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Text > Nastavení Kinsoku Shori.

  • Zvolte Nastavení Kinsoku z rozbalovací nabídky Sada Kinsoku v panelu Odstavec.

 2. V dialogovém okně Nastavení Kinsoku Shori klikněte na Nová sada.
 3. Zadejte název pro sadu kinsoku, určete existující sadu, na které bude nová sada založena, a klikněte na OK.
 4. Chcete-li k poli přidat znak, vyberte pole a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte znak do pole Vstup a klikněte na Přidat.

  • Určete systém kódování (Shift JIS, JIS, Kuten nebo Unicode), zadejte kód a klikněte na Přidat.

 5. Chcete-li z pole odstranit znak, vyberte znak a klikněte na Odstranit. Nebo stiskněte Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS).
 6. Chcete-li zkontrolovat kód pro právě vybraný znak, vyberte Shift JIS, JIS, Kuten nebo Unicode a zobrazte systém kódování.
 7. Kliknutím na Uložit nebo OK nastavení uložte. Klikněte na Zrušit, pokud nastavení nechcete uložit.

Použití sad kinsoku

 1. V dialogovém okně Nastavení Kinsoku Shori proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li exportovat sadu kinsoku, klikněte na Export. Vyberte umístění souboru, zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

   Illustrator uloží soubor ve formátu KSK.

  • Chcete-li importovat sadu kinsoku, klikněte na Import. Vyberte soubor KSK a klikněte na Otevřít.

  • Chcete-li odstranit sadu kinsoku, vyberte v rozbalovací nabídce sadu kinsoku, kterou chcete odstranit. Pak klikněte na Odstranit sadu.

   Poznámka: Předdefinovaná nastavení kinsoku nemůžete odstranit.

Nastavení volby zalamování řádků kinsoku

Abyste mohli použít následující volby zalamování řádků, musí být vybraná volba kinsoku shori nebo mojikumi.

 1. Z nabídky panelu Odstavec zvolte Typ Kinsoku Shori a pak zvolte jednu z následujících metod:

  Nejdříve zasunout

  Přesune znaky nahoru na předcházející řádek tak, aby řádky nekončily nebo nezačínaly některým ze zakázaných znaků.

  Nejdříve vysunout

  Přesune znaky dolů na další řádek tak, aby řádky nekončily nebo nezačínaly některým ze zakázaných znaků.

  Pouze vysunout

  Přesune znaky vždy dolů na další řádek tak, aby řádky nekončily nebo nezačínaly některým ze zakázaných znaků. Zasunutí se nezkouší.

  Zaškrtnutí označuje, která metoda je vybraná.

Zapnutí a vypnutí bunri-kinshi

Je-li vybrána možnost Bunri-kinshi, znaky určené v části Bunri-Kinshi dialogového okna Nastavení Kinsoku Shori se nerozdělí.

 1. V panelu Odstavec zvolte Bunri-kinshi z nabídky panelu.
  Poznámka:

  Tato volba je dostupná, pouze když je zapnuté kinsoku shori.

Nastavení volby burasagari

Burasagari umožňuje, aby jednobytové tečky, dvoubytové tečky, jednobytové čárky a dvoubytové čárky byly až za okrajem ohraničovacího rámečku odstavce.

 1. V panelu Odstavec zvolte Burasagari z nabídky panelu.
 2. Vyberte volbu z podnabídky:

  Žádné

  Vypne předsazenou interpunkci.

  Normální

  Zapne předsazenou interpunkci bez vynuceného zarovnání nepravidelných řádků k okraji ohraničovacího rámečku.

  Vynucené

  Vynutí posunutí interpunkce mimo ohraničovací rámeček roztažením řádků, které končí uvnitř ohraničovacího rámečku a končí jedním z předsazovaných znaků.

  Poznámka: Volby Burasagari nejsou dostupné, když je Kinsoku Shori nastavené na Žádné.

Použití kurikaeshi moji shori

Pomocí volby Kurikaeshi Moji Shori v panelu Odstavec můžete určit, jak se budou zpracovávat opakované znaky v japonském textu. Standardně se druhý stejný znak nahradí značkou opakování, když v textu následují dva stejné znaky za sebou. Když je tato volba vybraná, zobrazí se oba znaky, pokud jsou oddělené zalomením řádku.

GyoumatsuYakumonoZenkaku (vlevo) a YakumonoZenkaku (vpravo)
Text bez volby Kurikaeshi Moji Shori (vlevo) a text s volbou Kurikaeshi Moji Shori (vpravo)

 1. Libovolným textovým nástrojem vyberte odstavec textu, ve kterém chcete použít zpracování opakovaných znaků. Pokud není vybraný žádný text, aplikuje se nastavení na nově zapisovaný text.
 2. V panelu Odstavec vyberte Kurikaeshi Moji Shori z nabídky panelu.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.