Export kresby

  1. Zvolte Soubor > Exportovat.

  2. Vyberte umístění souboru a zadejte název souboru.

  3. Vyberte formát z rozbalovací nabídky Uložit jako typ (Windows) nebo formát (Mac OS).

  4. Klikněte na Uložit (Windows) nebo Export (Mac OS).

Podívejte se na video o exportování obsahu z aplikace Illustrator How to save a file for output (Jak uložit soubor pro výstup).

Formáty souboru pro export kresby

Poznámka:

Více kreslicích pláten je možné exportovat pouze do následujících formátů: SWF, JPEG, PSD, PNG a TIFF.

Soubory AutoCAD Drawing a AutoCAD Interchange (DWG and DXF)

AutoCAD Drawing je standardní formát souboru pro ukládání vektorových grafik vytvořených v programu AutoCAD. AutoCAD Interchange je formát pro export výkresů z AutoCADu do jiných aplikací nebo pro import výkresů z jiných aplikací do AutoCADu. Další informace viz Volby exportu pro AutoCADPoznámka:Standardně se bílé tahy nebo výplně v kresbě aplikace Illustrator exportují do formátů AutoCADu jako černé tahy nebo výplně a černé tahy nebo výplně se z aplikace Illustrator exportují do formátů AutoCADu jako bílé.

BMP

Standardní obrazový formát Windows. Můžete určit barevný model, rozlišení a nastavení vyhlazení pro rastrování kresby, a také formát (Windows nebo OS/2) a bitovou hloubku, určující celkový počet barev (nebo stupňů šedi), který obraz může obsahovat. Pro 4bitové a 8bitové obrazy ve formátu Windows můžete také zvolit kompresi RLE.

Soubor Enhanced Metafile (EMF)

Používá se často v aplikacích Windows jako výměnný formát pro export vektorových grafických dat. Illustrator může při exportu do formátu EMF některá vektorová data rastrovat.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Běžně používaný pro ukládání fotografií. Formát JPEG zachová v obraze všechny barevné informace, ale komprimuje velikost souboru výběrovým odstraňováním dat. JPEG je standardní formát pro zobrazování obrazů na webu. Další informace viz Volby exportu pro JPEG. Obraz můžete uložit jako soubor JPEG také příkazem Uložit pro web a zařízeníPoznámka: Pokaždé, když soubor uložíte jako JPEG, vznikají v souboru artefakty, jako jsou vlnité vzorky nebo hrubě rastrované oblasti. Soubory JPEG ukládejte vždy z původního obrazu, ne z dříve uloženého JPEG.

Macintosh PICT

Používá se pro přenos obrazů mezi aplikacemi v grafických aplikacích a aplikacích pro sazbu stránek v Mac OS. PICT je zvláště efektivní při kompresi obrazů s velkými jednobarevnými plochami.

Flash (SWF)

Vektorový grafický formát pro interaktivní animované webové grafiky. Kresbu můžete exportovat do formátu Flash (SWF), použít ji v návrhu webové stránky, a pak ji zobrazit v libovolném prohlížeči se zásuvným modulem Flash Player. Další informace viz Volby exportu pro Flash. Obraz můžete uložit jako soubor SWF také příkazem Uložit pro web a zařízení, a text můžete exportovat jako Dynamický text nebo Vstupní text Flash (viz Tagování textu pro export do programu Flash). Kromě exportu kresby ve formátu Flash můžete kresbu aplikace Illustrator zkopírovat a vložit ji do programu Flash. Při přenosu s použitím schránky se zachová věrnost kresby.

Photoshop (PSD)

Standardní formát aplikace Photoshop. Pokud kresba obsahuje data, která nelze exportovat do formátu Photoshop, Illustrator zachová vzhled kresby sloučením vrstev dokumentu nebo rastrováním kresby. Může se proto stát, že se někdy vrstvy, podvrstvy, složené tvary a upravitelný text v souboru aplikace Photoshop nezachovají, i když nastavíte příslušné volby exportu. Další informace viz Volby exportu pro Photoshop.

PNG (Portable Network Graphics)

Používá se kvůli bezeztrátové kompresi a pro zobrazování obrazů na webu. Na rozdíl od formátu GIF, PNG podporuje 24bitové obrazy a vytváří průhlednost pozadí bez zubatých okrajů, ale některé prohlížeče webu obrazy PNG nepodporují. PNG zachová průhlednost v obrazech v režimech RGB a stupně šedi. Další informace viz Volby exportu pro PNG. Obraz můžete uložit jako soubor PNG také příkazem Uložit pro web a zařízení.

Targa (TGA)

Vyvinutý pro použití na systémech, které používají videokartu Truevision®. Můžete určit barevný model, rozlišení a nastavení vyhlazení pro rastrování kresby, a také bitovou hloubku, určující celkový počet barev (nebo stupňů šedi), který obraz může obsahovat.

Textový formát (TXT)

Používá se pro export textu v ilustraci do textového souboru. (Viz Export textu do textového souboru.)

TIFF (Tagged-Image File Format)

Používá se pro výměnu souborů mezi aplikacemi a počítačovými platformami. TIFF je univerzální bitmapový obrazový formát, který podporuje většina aplikací pro kreslení, úpravy obrazů a sazbu stránek. Většina stolních skenerů umí vytvářet obrazy TIFF. Další informace viz Volby exportu pro TIFF.

Metasoubor Windows (WMF)

Formát pro výměnu dat mezi 16bitovými aplikacemi Windows. Formát WMF podporují téměř všechny programy pro kreslení a sazbu stránek pro Windows. Má ale omezenou podporu pro vektorové grafiky, a proto byste místo formátu WMF měli použít formát EMF, pokud je to možné.

Volby exportu pro AutoCAD

Když exportujete kresbu do formátu DXF nebo DWG, můžete nastavit následující volby:

Verze AutoCADu

Určuje verzi aplikace AutoCAD, která podporuje exportovaný soubor.

Měřítko

Zadáním hodnot pro Jednotky měřítka určete, jak má Illustrator interpretovat délkové údaje při zapisování souboru AutoCAD.

Měnit i tloušťku čar

V exportovaném souboru změní spolu s ostatními prvky kresby i tloušťku čar.

Počet barev

Určuje barevnou hloubku exportovaného souboru.

Rastrový formát souboru

Určuje, zda se obrazy a objekty rastrované během exportu uloží ve formátu PNG nebo JPEG. Průhlednost podporuje pouze PNG; pokud potřebujete co nejvíce zachovat vzhled, zvolte PNG.

Zachovat vzhled

Tuto volbu vyberte, pokud potřebujete zachovat vzhled a nepotřebujete exportovaný soubor dále upravovat. Použití této volby může způsobit značnou ztrátu možností úprav. Například text může být obrysový a efekty budou rastrované. Můžete vybrat buď tuto volbu, nebo volbu Maximální možnost úprav, ale ne obě najednou.

Maximální možnost úprav

Tuto volbu vyberte v případě, že potřeba upravit soubor v AutoCADu převažuje nad potřebou zachovat vzhled. Použití této volby může způsobit značnou ztrátu původního vzhledu, zejména pokud jste aplikovali efekty stylů. Můžete vybrat buď tuto volbu, nebo volbu Zachovat vzhled, ale ne obě najednou.

Exportovat pouze výběr

Exportuje ze souboru pouze kresbu, která je v okamžiku exportu vybraná. Pokud není vybraná žádná kresba, exportuje se prázdný soubor.

Změnit cesty pro vzhled

V případě potřeby změní cesty v AutoCADu tak, aby se zachoval původní vzhled. Pokud například při exportu určitá cesta překryje jiné objekty a změní jejich vzhled, tato volba tuto cestu změní tak, aby vzhled objektů zůstal zachován.

Obrysy textu

Před exportem převede veškerý text na cesty, aby se zachoval vzhled. Illustrator a AutoCAD mohou atributy textu interpretovat odlišně. Tuto volbu vyberte, chcete-li zachovat maximální vizuální věrnost (na úkor možností úprav). Pokud potřebujete text v AutoCADu upravovat, tuto volbu nevybírejte.

Volby exportu pro Flash

Když exportujete kresbu do formátu SWF, můžete nastavit následující základní a pokročilé volby. Více kreslicích pláten je možné exportovat do formátu SWF.

Kdykoli můžete kliknout na Webový náhled, a tím zobrazit náhled souboru ve výchozím webovém prohlížeči (v tomto prohlížeči by měl být instalovaný zásuvný modul Flash Player),nebo kliknout na Device Central, a tím zobrazit náhled souboru v přehrávači Flash Player na určitém mobilním telefonu nebo zařízení.

Poznámka: Pokud chcete kresbu aplikace Illustrator dostat do dokumentu Flash, můžete ji do něho jednoduše vložit. Všechny cesty, tahy, přechody, text (zadejte Text Flash), masky, efekty (například vržený stín u textu) a symboly se zachovají. Navíc můžete při vkládání určit, jak se budou importovat vrstvy: jako vrstvy Flash, snímky nebo grafické symboly.

Před kliknutím na tlačítko Uložit (Windows) nebo Export (Mac OS) v dialogovém okně Export stanovte, jak mají být exportována kreslicí plátna, pokud jich je více. Chcete-li kreslicí plátna exportovat jako samostatné soubory SWF, vyberte v dialogovém okně Export možnost Použít kreslicí plátna. Chcete-li uložit pouze rozsah kreslicích pláten, určete rozsah. Poté klikněte na Uložit (Windows) nebo Export (Mac OS) a zadejte následující volby:

Přednastavení

Určuje soubor s předem zvoleným nastavením, které se použije při exportu. Pokud změníte výchozí nastavení, název této volby se změní na Vlastní. Vlastní nastavení voleb můžete uložit jako nové přednastavení, které lze použít pro jiné soubory. Chcete-li nastavení voleb uložit jako přednastavení, klikněte na Uložit přednastavení.

Exportovat jako

Určí, jak převést vrstvy aplikace Illustrator:

Soubor AI na soubor SWF

Exportuje kresbu do jednoho snímku. Vyberte tuto volbu, chcete-li zachovat ořezové masky vrstev.

Vrstvy AI na snímky SWF

Exportuje kresbu z jednotlivých vrstev do samostatných snímků SWF a vytvoří animovaný SWF.

Vrstvy AI na soubory SWF

Exportuje kresbu z jednotlivých vrstev do samostatných souborů SWF. Výsledkem je více souborů SWF, z nichž každý obsahuje jeden snímek s kresbou z jedné vrstvy aplikace Illustrator.

Vrstvy AI na symboly SWF

Převede kresbu v každé vrstvě na symbol a exportuje ho do samostatného souboru SWF. Vrstvy AI se exportují jako symboly filmových klipů SWF. Symboly se pojmenují s použitím názvů příslušných vrstev.

Kreslicí plátna AI na soubory SWF

Exportuje každou vybranou kreslicí plochu do samostatného souboru SWF. Toto je jediná možnost, která je k dispozici, pokud zvolíte zachování několika kreslicích pláten v dialogovém okně Uložit jako. Pokud uložíte předvolbu s touto možností, můžete tuto uloženou předvolbu použít pouze u souborů s více kreslicími plátny.

Verze

Určuje verzi přehrávače Flash Player pro procházení importovaných souborů. Volba Komprimovat soubor není k dispozici ve Flash verze 5 a starších. Volby Dynamický text a Vstupní text nejsou k dispozici ve verzi 3 a starších.

Oříznout na velikost kreslicího plátna

Exportuje kresbu aplikace Illustrator v rámci vybraných okrajů kreslicího plátna do souboru SWF. Všechny části kresby mimo okraje budou oříznuty. Tato volba je při exportu více kreslicích pláten zapnuta a není přístupná.

Zachovat vzhled

Vyberte volbu Zachovat vzhled, chcete-li před exportem sloučit kresbu do jedné vrstvy. Výběrem této volby se omezí možnosti úprav souboru.

Komprimovat soubor

Komprimuje data SWF, což vede k menší velikosti souboru. Uvědomte si, že přehrávače Flash starší než Flash Player 6 neumějí otevřít a zobrazit komprimované soubory. Nepoužívejte tuto volbu, pokud si nejste jisti, ve které verzi přehrávače Flash se bude soubor zobrazovat.

Exportovat symboly v panelu

Exportuje všechny symboly v panelu Symboly. Pokud určitý symbol nemá v kresbě žádnou aktivní instanci, nezahrne se do exportovaných snímků; je ale dostupný k použití v knihovně symbolů Flash v prostředí programu Flash.

Exportovat text jako křivky

Převede písma na vektorové cesty. Tuto volbu použijte pro zachování vizuálního vzhledu písma ve všech prohlížečích Flash. Pokud chcete mít maximální možnosti úprav textu, odznačte tuto volbu.

Ignorovat pro text informace o vyrovnání párů

Exportuje text bez hodnot vyrovnání párů.

Včetně metadat

Exportuje metadata připojená k souboru. Rozsah exportovaných informací XMP se minimalizuje, aby byl soubor co nejmenší. Neexportují se například miniatury.

Zabránit importu

Zabrání uživatelům upravovat exportovaný soubor SWF.

Heslo

Zadejte heslo, které chrání soubor před otevřením neoprávněnými uživateli nebo v jiných aplikacích než v Adobe Flash.

Kvalita křivek

Určuje přesnost bezierových křivek. Nižší hodnota zmenší velikost exportovaného souboru s mírnou ztrátou kvality křivek. Vyšší hodnota zvýší přesnost reprodukce bezierových křivek, ale má za následek větší velikost souboru.

Barva pozadí

Určuje barvu pozadí v exportovaném souboru SWF.

Lokální zabezpečení přehrávání

Určuje, zda má mít soubor při přehrávání přístup jen k lokálním souborům, nebo i k síťovým souborům.

Chcete-li nastavit pokročilé volby, klikněte na Další volby a určete následující volby:

Formát obrazu

Určuje, jak se kresba komprimuje. Bezeztrátová komprese zachová vysokou kvalitu obrazu, ale vytvoří velký soubor SWF. Ztrátová (JPEG) komprese vytvoří menší soubor SWF, ale přidá do obrazu artefakty. Vyberte Bezeztrátová, pokud chcete se souborem (nebo soubory) dále pracovat v aplikaci Flash; vyberte Ztrátová, pokud exportujete finální soubor SWF.

Kvalita JPEG

Určuje množství detailů v exportovaném obrazu. Čím vyšší kvalita, tím větší bude velikost souboru. (Tato volba je k dispozici pouze v případě, že zvolíte ztrátovou kompresi.)

Metoda

Určuje typ použité komprese JPEG. Základní (standardní) použije standardní typ komprese, zatímco Základní optimalizovaná použije dodatečnou optimalizaci. (Tyto volby jsou k dispozici pouze v případě, že zvolíte ztrátovou kompresi.)

Rozlišení

Nastaví rozlišení na obrazovce pro bitmapové obrazy. Rozlišení pro exportované soubory SWF může být 72 až 600 obrazových bodů na palec (ppi). Vyšší hodnota rozlišení má za následek lepší kvalitu obrazu, ale větší velikosti souborů.

Kmitočet snímků

Určuje rychlost, s jakou se bude animace přehrávat v přehrávači Flash Player. (Tato volba je k dispozici pouze pro volbu Vrstvy AI na snímky SWF.)

Opakování

Způsobí, že se animace bude neustále opakovat, místo aby se při přehrávání v přehrávači Flash Player jednou přehrála a pak zastavila. (Tato volba je k dispozici pouze pro volbu Vrstvy AI na snímky SWF.)

Animovat prolnutí

Určuje, zda se mají animovat prolnuté objekty. Výběr této volby dává stejné výsledky, jako ruční rozdělení prolnutých objektů do vrstev před exportem. Prolnutí se vždy animují od začátku do konce, bez ohledu na pořadí vrstev.

Pokud vyberete Animovat prolnutí, vyberte způsob exportu prolnutí:

Postupně

Exportuje každý objekt v prolnutí do samostatného snímku animace.

Přírůstkově

Vytvoří narůstající posloupnost objektů ve snímcích animace. Například nejspodnější objekt v prolnutí se zobrazí ve všech snímcích a vrchní objekt v prolnutí se objeví pouze v posledním snímku.

Pořadí vrstev

Určuje časovou osu animace. Vyberte Odspodu nahoru, chcete-li začít vrstvy exportovat od spodní vrstvy v panelu Vrstvy. Vyberte Odshora dolů, chcete-li začít vrstvy exportovat od vrchní vrstvy v panelu Vrstvy. (Tato volba je k dispozici pouze pro volbu Vrstvy AI na snímky SWF.)

Exportovat statické vrstvy

Určí jednu nebo více vrstev nebo podvrstev, které se použijí jako statický obsah ve všech exportovaných snímcích SWF. Obsah vybraných vrstev nebo podvrstev se zahrne jako pozadí v každém exportovaném snímku SWF. (Tato volba je k dispozici pouze pro volbu Vrstvy AI na snímky SWF.)

Volby exportu pro JPEG

Pokud dokument obsahuje více kreslicích pláten, zadejte před kliknutím na možnost Uložit (Windows) nebo Export (Mac OS) v dialogovém okně Export způsob exportu. Chcete-li každé kreslicí plátno exportovat jako soubor JPEG, vyberte v dialogovém okně Export možnost Použít kreslicí plátna. Chcete-li uložit pouze rozsah kreslicích pláten, určete rozsah. Poté klikněte na Uložit (Windows) nebo Export (Mac OS) a zadejte následující volby:

Kvalita

Určuje kvalitu a velikost souboru JPEG. Vyberte volbu z nabídky Kvalita nebo zadejte hodnotu mezi 0 a 10 do textového pole Kvalita.

Barevný model

Určuje barevný model souboru JPEG.

Metoda a Průchodů

Vyberte Základní („standardní“), chcete-li použít formát, který rozpozná většina webových prohlížečů, Základní optimalizovaný, chcete-li optimalizované barvy a o něco menší velikost souboru, Progresivní, chcete-li při stahování obrazu zobrazovat řadu průchodů (zadáte jejich počet) s postupně přibývajícími detaily. Obrazy JPEG s volbami Základní optimalizovaný a Progresivní nepodporují všechny prohlížeče webu.

Hloubka

Určuje rozlišení souboru JPEG. Zvolte Vlastní, chcete-li určit rozlišení.

Vyhladit

Odstraní v kresbě zubaté okraje pomocí jejich převzorkování nahoru. Odznačení této volby pomůže zachovat ostré okraje čárové grafiky při jejím rastrování.

Obrazová mapa

Generuje kód pro obrazové mapy. Pokud vyberete tuto volbu, vyberte volbu Na straně klienta (.html) nebo Na straně serveru (.map), abyste určili typ generovaného souboru.

Vložit ICC profily

Uloží do souboru JPEG profily ICC.

Volby exportu pro Photoshop

Pokud dokument obsahuje více kreslicích pláten, zadejte před kliknutím na možnost Uložit (Windows) nebo Export (Mac OS) v dialogovém okně Export způsob exportu. Chcete-li každé kreslicí plátno exportovat jako samostatný soubor PSD, vyberte v dialogovém okně Export možnost Použít kreslicí plátna. Chcete-li uložit pouze rozsah kreslicích pláten, určete rozsah. Poté klikněte na Uložit (Windows) nebo Export (Mac OS) a zadejte následující volby:

Barevný model

Určuje barevný model exportovaného souboru. Export dokumentu CMYK jako RGB nebo naopak může způsobit neočekávané změny vzhledu průhledných oblastí, zvláště těch, které obsahují režimy prolnutí. Pokud změníte barevný model, musíte kresbu exportovat jako sloučený obraz (volba Zapsat vrstvy není dostupná).

Rozlišení

Určuje rozlišení exportovaného souboru.

Sloučený obraz

Sloučí všechny vrstvy a exportuje kresbu aplikace Illustrator jako rastrovaný obraz. Při použití této volby se zachová vizuální vzhled kresby.

Zapsat vrstvy

Exportuje skupiny, složené tvary, vnořené vrstvy a řezy jako samostatné upravitelné vrstvy aplikace Photoshop. Vnořené vrstvy, které jsou vnořené hlouběji než do pěti úrovní, se sloučí do jedné vrstvy aplikace Photoshop. Vyberte Maximální možnost úprav, aby se exportovaly průhledné objekty (to znamená objekty s maskou krytí, s konstantním krytím nižším než 100 % nebo s jiným režimem prolnutí než Normálním) jako živé, upravitelné vrstvy aplikace Photoshop.

Zachovat možnost úprav textu

Exportuje vodorovný a svislý bodový text ve vrstvách (včetně vnořených vrstev až do hloubky pěti úrovní) jako upravitelný text aplikace Photoshop. Pokud se tím změní vzhled kresby, můžete tuto volbu odznačit, aby se text místo toho rastroval.

Maximální možnost úprav

Zapíše každou podvrstvu nejvyšší úrovně jako samostatnou vrstvu aplikace Photoshop, pokud to nezpůsobí změnu vzhledu kresby. Vrstvy nejvyšší úrovně se změní na sady vrstev aplikace Photoshop. Průhledné objekty zůstanou upravitelnými průhlednými objekty. Vytvoří také vrstvu tvaru aplikace Photoshop pro každý složený tvar ve vrstvě nejvyšší úrovně, pokud to nezpůsobí změnu vzhledu kresby. Chcete-li zapsat složené tvary s plnými čarami, změňte typ spojení na Oblý. Bez ohledu na to, zda je tato volba vybraná, se všechny vrstvy vnořené hlouběji než do 5 úrovní sloučí do jedné vrstvy aplikace Photoshop. Poznámka: Illustrator neumí exportovat složené tvary, na které jsou aplikované grafické styly, přerušované tahy nebo stopy štětce. Takové složené tvary se budou rastrovat.

Vyhladit

Odstraní v kresbě zubaté okraje pomocí jejich převzorkování nahoru. Odznačení této volby pomůže zachovat ostré okraje čárové grafiky při jejím rastrování.

Vložit ICC profily

Vytvoří dokument se správou barev.

Volby exportu pro PNG

Pokud dokument obsahuje více kreslicích pláten, zadejte před kliknutím na možnost Uložit (Windows) nebo Export (Mac OS) v dialogovém okně Export způsob exportu. Chcete-li každé kreslicí plátno exportovat jako samostatný soubor PNG, vyberte v dialogovém okně Export možnost Použít kreslicí plátna. Chcete-li uložit pouze rozsah kreslicích pláten, určete rozsah. Poté klikněte na Uložit (Windows) nebo Export (Mac OS) a zadejte následující volby:

Rozlišení

Určuje rozlišení rastrovaného obrazu. Vyšší hodnota rozlišení má za následek lepší kvalitu obrazu, ale větší velikosti souborů. Poznámka: Některé aplikace otevírají soubory PNG v rozlišení 72 ppi bez ohledu na to, jaké rozlišení jste určili. V takových aplikacích se změní rozměry obrazu. (Například kresba uložená se 150 ppi bude více než dvakrát větší než kresba uložená se 72 ppi.) Proto měňte rozlišení pouze tehdy, když víte, že cílová aplikace podporuje jiná rozlišení než 72 ppi.

Barvy

Určuje barvu pro vyplnění průhledných oblastí. Vyberte Průhledné, chcete-li zachovat průhlednost, Bílé, chcete-li průhlednost vyplnit bílou, Černé, chcete-li průhlednost vyplnit černou nebo Jiné, chcete-li vybrat jinou barvu pro vyplnění průhlednosti.

Vyhladit

Odstraní v kresbě zubaté okraje pomocí jejich převzorkování nahoru. Odznačení této volby pomůže zachovat ostré okraje čárové grafiky při jejím rastrování.

Prokládaný

Zobrazí v prohlížeči v průběhu stahování verze obrazu s nízkým rozlišením. Prokládání může dobu stahování zdánlivě zkrátit, ale také zvětší velikost souboru.

Volby exportu pro TIFF

Pokud dokument obsahuje více kreslicích pláten, zadejte před kliknutím na možnost Uložit (Windows) nebo Export (Mac OS) v dialogovém okně Export způsob exportu. Chcete-li každé kreslicí plátno exportovat jako samostatný soubor TIFF, vyberte v dialogovém okně Export možnost Použít kreslicí plátna. Chcete-li uložit pouze rozsah kreslicích pláten, určete rozsah. Poté klikněte na Uložit (Windows) nebo Export (Mac OS) a zadejte následující volby:

Barevný model

Určuje barevný model exportovaného souboru.

Rozlišení

Určuje rozlišení rastrovaného obrazu. Vyšší hodnota rozlišení má za následek lepší kvalitu obrazu, ale větší velikosti souborů.

Vyhladit

Odstraní v kresbě zubaté okraje pomocí jejich převzorkování nahoru. Odznačení této volby pomůže zachovat ostré okraje čárové grafiky při jejím rastrování.

Komprese LZW

Aplikuje kompresi LZW, bezeztrátovou kompresní metodu, která nevypouští detaily obrazu. Vyberte tuto volbu, chcete-li vytvořit menší soubor.

Pořadí bajtů

Určuje příslušné pořadí bajtů pro zápis obrazového souboru v závislosti na vybrané platformě. Illustrator a jiné novější aplikace umí načíst soubory s libovolným pořadím bajtů, pro kteroukoliv platformu. Pokud ale nevíte, ve kterém programu se bude obraz otevírat, vyberte platformu, na které se bude soubor číst.

Vložit ICC profily

Vytvoří dokument se správou barev.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online