Abyste mohli optimálně rozhodovat o tisku, měli byste pochopit základní principy tisku, včetně toho, jak rozlišení tiskárny nebo kalibrace a rozlišení vašeho monitoru může ovlivnit vzhled vytištěné kresby. Tiskové dialogové okno aplikace Illustrator je navrženo tak, aby vám pomohlo zvládnout tiskový pracovní postup. Každá sada voleb v dialogovém okně je uspořádána tak, aby vás vedla tiskovým procesem.

Složený tisk je jednostránková verze kresby odpovídající tomu, co vidíte v okně ilustrace – jinými slovy, je to běžná tisková úloha. Složené tisky jsou také užitečné pro kontrolu celkového vzhledu stránky, ověření rozlišení obrazu a identifikování problémů, které by mohly nastat na osvitových jednotkách (například PostScriptové chyby).

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Z nabídky Tiskárna vyberte tiskárnu. Chcete-li tisknout do souboru místo do tiskárny, vyberte Soubor Adobe PostScript® nebo Adobe PDF.
 3. Vyberte některou z následujících možnosti kreslicího plátna:
  • Chcete-li vytisknout všechno na jediné stránce, vyberte možnost Ignorovat kreslicí plátna.

  • Chcete-li vytisknout jednotlivá kreslicí plátna zvlášť, zrušte zaškrtnutí políčka Ignorovat kreslicí plátna a určete, zda chcete vytisknout všechna kreslicí plátna (Vše) nebo určitý rozsah, například 1-3.

 4. Vyberte Výstup na levé straně tiskového dialogového okna a nastavte Režim na Složené.
 5. Nastavte další volby tisku.
 6. Klikněte na položku Tisknout.

  Poznámka:

  Pokud dokument používá vrstvy, můžete určit, které z nich se budou tisknout. Zvolte Soubor > Tisknout a vyberte volbu z nabídky Tisknout vrstvy: Viditelné a tištěné vrstvy, Viditelné vrstvy nebo Všechny vrstvy. Video o vytváření ořezových oblastí pro tisk najdete na www.adobe.com/go/vid0213_cz.

Nastavení kresby na netištěnou

S panelem Vrstvy můžete snadno vytisknout různé verze kresby. Můžete například zvolit pouze tisk textových objektů v dokumentu, abyste zkontrolovali text. Můžete také ke kresbě přidat netištěné prvky, abyste si zaznamenali důležité informace.

 • Chcete-li zabránit tomu, aby se kresba zobrazovala v okně dokumentu, tiskla a exportovala, skryjte odpovídající položky v panelu Vrstvy.
 • Chcete-li zabránit tomu, aby se kresba tiskla, ale ne tomu, aby se zobrazovala na kreslicí ploše nebo aby se exportovala, poklikejte na název vrstvy v panelu Vrstvy. V dialogovém okně Volby vrstvy odznačte volbu Tisknout a klikněte na OK. Název vrstvy se v panelu Vrstvy změní na kurzívu.
 • Chcete-li vytvořit kresbu, která se netiskne ani neexportuje, i když je na kreslicí ploše viditelná, vyberte volbu Předloha v dialogovém okně Volby vrstvy.

Poznámka:

Můžete také v dokumentu určit více kreslicích pláten a pak v tiskovém dialogovém okně vybrat jednu oblast pro tisk. Vytiskne se pouze kresba na kreslicím plátně. Video o oříznutí kreslicích pláten najdete na www.adobe.com/go/LRvid4016_ai_cz.

Každá kategorie voleb v tiskovém dialogovém okně – od voleb Všeobecné po Přehled – je uspořádána tak, aby vás vedla procesem tisku dokumentu. Chcete-li zobrazit určitou sadu voleb, vyberte název sady na levé straně dialogového okna. Mnohé z těchto voleb jsou přednastavené startovacím profilem, který jste zvolili, když jste dokument vytvářeli.

Všeobecné

Nastavte velikost stránky a orientaci, zadejte počet tištěných stran, měřítko kresby, zadejte volby skládání a vyberte, které vrstvy chcete tisknout.

Značky a spadávky

Vyberte tiskové značky a vytvořte spadávky.

Výstup

Vytvořte barevné výtažky.

Grafiky

Nastavte volby tisku pro cesty, písma, PostScriptové soubory, přechody, mřížky a prolnutí.

Správa barev

Vyberte pro tisk barevný profil a záměr reprodukce.

Další volby

Nastavte sloučení průhledností (nebo možnost rastrování) vektorové kresby v průběhu tisku.

Přehled

Zobrazte a uložte souhrn tiskových nastavení.

Změna polohy kresby na stránce

Náhled obrazu v tiskovém dialogovém okně zobrazuje, kde bude kresba na stránce vytištěna.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte kresbu v obrazu náhledu v levém dolním rohu dialogového okna.

  • Klikněte na čtverec nebo šipku v ikoně Umístění, abyste určili počáteční bod pro zarovnání kresby vzhledem ke stránce. Zadejte hodnoty Počátek X a Počátek Y, abyste přesně nastavili polohu kresby.

   Tip: Chcete-li přesunout tištěnou plochu přímo na kreslicím plátně, táhněte v okně ilustrace nástrojem Skládání tisku. Při tažení se nástroj Skládání tisku chová tak, jako byste posouvali tištěnou plochu z jejího levého dolního rohu. Tištěnou oblast můžete na kreslicím plátně posunout kamkoliv; ale jakákoliv část kresby, která bude přesahovat přes hranice tištěné plochy, se nevytiskne.

Při vytváření dokumentu s více kreslicími plátny můžete tisk tohoto dokumentu provést několika způsoby. Můžete ignorovat kreslicí plátna a vytisknout všechno na jedné stránce (pokud kreslicí plátna přesahují hranice stránky, může být vyžadováno dlaždicové zobrazení). Nebo můžete vytisknout každé kreslicí plátno jako samostatnou stránku. Pokud tisknete kreslicí plátna jako samostatné stránky, můžete vytisknout všechna kreslicí plátna nebo jejich rozsah.

 1. Zvolte položky Soubor > Tisknout.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vytisknout všechna kreslicí plátna jako samostatné stránky, vyberte možnost Vše. Všechny stránky jsou zobrazeny v oblasti náhledu v levém dolním rohu dialogového okna Tisk.

  • Chcete-li vytisknout podmnožinu kreslicích pláten jako samostatné stránky, vyberte možnost Rozsah a určíte kreslicí plátna, která se mají vytisknout.

  • Chcete-li vytisknout kresbu na všech kreslicích plátnech společně na jedné stránce, zaškrtněte možnost Ignorovat kreslicí plátna. Pokud kresba přesáhuje hranice stránky, můžete změnit její měřítko nebo ji rozdělit na dlaždice.

 3. Podle potřeby určete ostatní volby tisku a klikněte na tlačítko Tisknout.

Automatické otočení kreslicích pláten pro tisk

V aplikaci Illustrator lze všechna kreslicí plátna v dokumentu automaticky otočit tak, aby se tiskla na vybranou velikost média. Chcete-li nastavit automatické otočení pro dokumenty aplikace Illustrator, zaškrtněte v dialogovém okně Tisk políčko Automaticky otočit. U dokumentu vytvořeného v aplikaci Illustrator je standardně povoleno automatické otočení.

Představme si například dokument ve velikosti jak na šířku (šířka je větší než výška), tak na výšku (výška je větší než šířka). Zvolíte-li v dialogovém okně Tisk médium na výšku, pak budou při tisku všechna kreslicí plátna orientovaná na šířku automaticky otočena na výšku.

Poznámka:

Je-li vybrána volba Automaticky otočit, nelze orientaci stránky změnit.

Dlaždicové rozdělení kresby na více stránek

Tisknete-li kresbu z jediného kreslicího plátna (nebo ignorovaných kreslicích pláten), která se nevejde na jednu stránku, můžete tuto kresbu dlaždicově rozdělit na více stránek. Obsahuje-li dokument více kreseb

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Vyberte volbu pro dlaždice:

  Poznámka:

  Obsahuje-li dokument více kreslicích pláten, zapněte nejdříve volbu Ignorovat kreslicí plátna nebo v poli Rozsah zadejte 1 stránku a zapněte volbu Na celou stránku.

  Celé stránky

  Rozdělí kreslicí plátno pro výstup na celé stránky velikosti média.

  Zobrazitelné plochy

  Rozdělí kreslicí plochu na stránky na základě toho, co může vybrané zařízení vykreslit. Tato volba je užitečná pro výstup kresby, která je větší než může zařízení zpracovat, protože umožňuje sestavit dlaždicové části na původní větší kresbu.

 3. (Volitelně) Pokud jste vybrali možnost Celé stránky, nastavte volbu Přesah a určete velikost přesahu mezi stránkami.

Změna měřítka dokumentu pro tisk

Chcete-li, aby se dokument nadměrné velikosti vešel na menší papír než jsou skutečné rozměry kresby, můžete použít tiskové dialogové okno ke změně šířky a výšky dokumentu, buď symetricky nebo asymetricky. Asymetrická změna velikosti je například užitečná, když tisknete film pro použití ve flexografické tiskárně: pokud víte, ve kterém směru bude deska upevněná na tiskovém válci, může změna měřítka kompenzovat běžně se vyskytující natažení desky o 2 % až 3 %. Změna měřítka nemá vliv na velikost stránek v dokumentu, mění jen měřítko, se kterým se dokument tiskne.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změně měřítka zabránit, zvolte Neměnit měřítko.

  • Chcete-li změnit měřítko dokumentu automaticky, aby se vešel na stránku, vyberte Na celou stránku. Změna měřítka v procentech je určena zobrazitelnou plochou definovanou ve vybraném souboru PPD.

  • Chcete-li aktivovat textová pole Šířka a Výška, vyberte možnost Vlastní. Zadejte pro šířku nebo výšku hodnoty v procentech od 1 do 1000. Odznačte tlačítko Zachovat proporce , chcete-li změnit poměr šířky a výšky dokumentu.

Změna rozlišení tiskárny a hustoty rastru

Adobe Illustrator tiskne nejrychleji a nejlépe při použití výchozího rozlišení tiskárny a hustoty rastru. V některých případech ale můžete chtít změnit rozlišení tisku a hustotu rastru – pokud například nakreslíte velmi dlouhou zakřivenou cestu, která se nevytiskne kvůli chybě limit-check, pokud je tisk pomalý, nebo když se v přechodech a mřížkách po vytištění objeví pruhy.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Ve volbě Tiskárna vyberte PostScriptovou tiskárnu, soubor Adobe PostScript® nebo Adobe PDF.
 3. Vyberte Výstup na levé straně tiskového dialogového okna.
 4. Pro Rozlišení tiskárny vyberte kombinaci hustoty rastru (lpi) a rozlišení tiskárny (dpi).

Rozlišení tiskárny se měří v počtu vytvářených bodů tiskové barvy na palec (dpi). Většina stolních laserových tiskáren má rozlišení 600 dpi a osvitové jednotky mají rozlišení 1200 dpi nebo větší. Inkoustové tiskárny vytvářejí mikroskopický postřik tiskovou barvou, ne skutečné body; ale většina inkoustových tiskáren má rozlišení odpovídající 300 až 720 dpi.

Při tisku na stolní laserové tiskárně, ale zejména na osvitové jednotce, musíte vzít v úvahu také hustotu rastru. Hustota rastru je počet polotónových buněk na palec, použitých při tisku obrazů v odstínech šedi nebo barevných výtažků. Hustota rastru, nazývaná také řádkový rastr, se měří v řádcích na palec (lines per inch, lpi) a udává počet řádků polotónových buněk v polotónovém rastru na palec.

Vysoká hustota řádkového rastru (například 150 lpi) rozmístí body použité k vytvoření obrazu těsně k sobě a vytvoří na tiskovém stroji jemnou reprodukci obrazu; nízká hustota rastru (60 lpi až 85 lpi) rozmístí body dále od sebe a vytvoří hrubší obraz. Řádkový rastr určuje také velikost bodů. Řádkový rastr s vysokou hustotou používá malé body; rastr s nízkou hustotou používá velké body. Nejdůležitějším faktorem při volbě hustoty řádkového rastru je typ tiskařského stroje, který se použije pro tisk. Informujte se ve své tiskařské firmě, jak jemný řádkový rastr je k dispozici na jejich zařízení, a podle toho upravte svou volbu.

Soubory PPD pro osvitové jednotky s vysokým rozlišením nabízejí široký výběr možných hustot řádkového rastru, odpovídajících různým rozlišením osvitové jednotky. Soubory PPD pro tiskárny s nízkým rozlišením mají většinou jen málo voleb pro řádkové rastry a používají hrubší rastry mezi 53 lpi a 85 lpi. Hrubší rastry ale dávají na tiskárnách s nízkým rozlišením optimální výsledky. Použití jemnějšího rastru, například 100 lpi, ve skutečnosti sníží kvalitu obrazu, když pro konečný výstup použijete tiskárnu s nízkým rozlišením. To je proto, že zvýšením lpi při daném rozlišení se sníží počet barev, které lze reprodukovat.

Poznámka:

Některé osvitové jednotky a stolní laserové tiskárny používají jiné techniky rastrování než je polotónový rastr. Pokud tisknete obraz na tiskárně nepoužívající polotóny, konzultujte doporučené rozlišení s osvitovým studiem nebo se podívejte do dokumentace tiskárny.