K rychlému vytvoření vektorových tvarů používejte výkonné nástroje tvaru. Většina tvarů je živá, což znamená, že je můžete dynamicky upravit bez přepínání nástroje pomocí ovládacích widgetů na tvaru nebo ovládacích prvků dostupných v panelu Transformace.

Živé tvary

Vytváření a úprava živých tvarů

 1. Nakreslete živý tvar jedním z následujících nástrojů:

  • Nástroj obdélník ()
  • Nástroj zaoblený obdélník ()
  • Nástroj elipsa ()
  • Nástroj mnohoúhelník ()
  • Nástroj Shapiro ()
  • Nástroj segment čáry ()

  Poznámka:

  • Chcete-li zobrazit ohraničovací rámeček při vybrání objektu, musí být nastaveno zobrazování ohraničovacího rámečku (Zobrazit > Zobrazit ohraničovací rámeček).
  • Aby se po výběru libovolného tvaru zobrazily na obrazovce ovládací widgety, vyberte libovolný nástroj pro kreslení živých tvarů a zkontrolujte, zda má nastavení hodnotu Zobrazit widgety tvarů () v ovládacím panelu.

 2. Ke změně živých tvarů použijte následující ovládací widgety na tvaru:

  Změna velikosti živých tvarů Otočení živých tvarů

  Velikost živého tvaru změníte tažením některého z osmi táhel ohraničovacího rámečku.

  Pro otočení živého tvaru odjeďte kurzorem od rohu rámečku, a až se ukáže ikona Otočit (), táhněte kurzorem v požadovaném směru.

  Přesun živých tvarů Vytvoření výsečových tvarů

  K přesunutí živého tvaru použijte widget středového bodu, který přetáhněte na požadované místo.

  U elipsy přetáhněte jeden z widgetů výseče a vytvořte výsečový tvar.

  Přidání nebo odebrání stran do/z mnohoúhelníků Změna poloměru rohů živých tvarů

  Počet stran mnohoúhelníku změníte tažením jeho widgetu stran.

  Přetáhnutím libovolného widgetu rohu změňte poloměr rohu živého tvaru.

  Poznámka:

  • Když přetáhnete widgety rohů na maximální možnou hodnotu, zobrazí se náhled zaoblených rohů červenou barvou.
  • Chcete-li procházet styly rohů, jako jsou Zaoblený, Invertovaný zaoblený nebo Zkosený, klikněte s klávesou Alt (Windows) nebo Option (macOS) na widget rohu nebo při přetahování widgetu stiskněte klávesové šipky nahoru a dolů.
  • Nabídku Rohy, ve které lze přizpůsobit vzhled a atributy zaoblení, vyvoláte poklikáním na widget pomocí nástroje Přímý výběr. Podrobnosti najdete v tématu Práce s živými rohy.
  • Chcete-li upravit roh individuálně, použijte nástroj Přímý výběr a klikněte na kotevní bod měněného rohu.

 3. Tvary můžete upravovat pomocí ovládacího panelu, panelu Vlastnosti nebo panelu Transformace (Okno > Transformace). Podrobnosti najdete v tématu Vlastnosti živých tvarů.

  Poznámka:

  • Panel Transformace otevřete poklikáním na libovolný widget rohu.
  • Chcete-li určit, jestli se má panel Transformace zobrazovat při vytvoření živého tvaru, použijte volbu Zobrazit při vytvoření tvaru v nabídce panelu Transformace.
  • Když jsou vybrané tvary stejného typu, tak bez ohledu na vybraný nástroj dojde úpravou vlastností na panelu Transformace k úpravě vybrané kresby.

Zadání voleb živého tvaru

Chcete-li zobrazit nebo upravit vlastnosti živých tvarů, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Otevřete panel Transformace poklikáním na libovolný widget rohu nebo vyberte příkaz Okno > Transformace.
 • V části Transformace panelu Vlastnosti (Okno > Vlastnosti) klikněte na tlačítko Více voleb ().
Zadání voleb živého tvaru
Zadání voleb živého tvaru

A. Panel Transformace B. Panel Vlastnosti 

Obdélník/Zaoblený obdélník

Vlastnosti živého tvaru | Obdélník a zaoblený obdélník
 • Šířka/výška: Určuje výšku nebo šířku obdélníku. Rohy zůstanou zachovány a poloměry se nezmění.
 • Úhel obdélníku: Otočit obdélník pomocí widgetu Změnit velikost / Otočit.
 • Typ rohu: Určuje typ libovolného rohu v obdélníku.
 • Poloměry rohů: Použití krokovače nebo zadání absolutních hodnot na panelu Transformace pro jednotlivé rohy obdélníku.
 • Zachovat poměr šířky a výšky: Zaškrtnutím políčka Změnit měřítko rohů zajistíte, že se poloměry rohů budou zvětšovat či zmenšovat proporcionálně s transformacemi objektu.

Elipsa

Vlastnosti živých tvarů | Elipsa
 • Šířka/výška: Určuje šířku a výšku elipsy. Pokud jsou tyto hodnoty shodné, je elipsa kruh.
 • Úhel elipsy: Určuje úhel umístění elipsy na plátnu.
 • Úhel začátku/konce kruhu: Pomocí widgetu Kruh (vpravo od nově nakresleného tvaru elipsy) můžete tvar prezentovat jako reprezentaci výsečového grafu.
 • Omezit úhly kruhu: Určuje, jestli musí být zachován rozdíl v úhlech začátku a konce kruhu při úpravách jejich hodnot pomocí panelu Transformace.
 • Invertovat kruh: Určuje, kdy dojde k prohození úhlu počátku a úhlu konce kruhu. Pomocí této možnosti můžete vytvořit grafickou reprezentaci „řezu“.

Mnohoúhelník

Vlastnosti živých tvarů | Mnohoúhelník
 • Počet stran mnohoúhelníku: Určuje počet stran mnohoúhelníku.
  • Pomocí widgetu na obrazovce můžete tuto hodnotu měnit v rozsahu 3 až 11.
  • Pomocí posuvníku můžete tuto hodnotu změnit v rozsahu 3 až 20.
  • Požadujete-li hodnotu v rozsahu 3 až 1000, zadejte hodnotu ručně.
 • Úhel mnohoúhelníku: Určuje úhel, ve kterém bude mnohoúhelník nakreslen nebo umístěn na plátno.
 • Typ rohu: Určuje typ rohu mnohoúhelníku (zaoblený, invertovaný zaoblený nebo zkosený).
 • Poloměr mnohoúhelníku: Určuje přesný poloměr nakresleného mnohoúhelníku. Pomocí widgetu na obrazovce  změňte poloměr.
 • Délka strany mnohoúhelníku: Určuje délku všech stran mnohoúhelníku.
 • Poloměr rohu: Určuje poloměry rohů mnohoúhelníku.
 • Strany stejně dlouhé: Pokud při provádění změn na mnohoúhelníku ztratí živý tvar proporce nebo symetričnost, použijte tlačítko Strany stejně dlouhé, abyste strany mnohoúhelníku vyvážili.

Čára

Vlastnosti živých tvarů | Čára
 • Délka čáry: Určuje délku nakreslené čáry.
 • Úhel čáry: Určuje úhel umístění čáry vzhledem k plátnu.

Skrytí ohraničovacích rámečků a ovládacích widgetů

Při použití nástroje Tvar si můžete vybrat, zda skrýt nebo zobrazit ohraničovací rámeček. Přepnutí viditelnosti rámečku se provádí takto:

 • Přepnutí mezi těmito dvěma volbami provedete stiskem kombinací (Windows) Shift+Ctrl+B, nebo (macOS) Shift+Cmd+B.
 • Zvolte postupně Zobrazení > Skrýt ohraničovací rámeček nebo Zobrazení > Zobrazit ohraničovací rámeček.

Zobrazit nebo skrýt se také dají ovládací widgety na obrazovce, a to výběrem libovolného nástroje pro kreslení živých tvarů a kliknutím na tlačítko Skrýt/Zobrazit widgety tvarů () v ovládacím panelu.

Výběr živých tvarů

Panel Vrstvy

Živé tvary se na panelu Vrstvy zobrazují jako odlišné typy objektů. Pokud například nakreslíte živý obdélník, bude vrstva na panelu Vrstvy pojmenována <Obdélník>. Zjednodušuje to identifikaci dostupných živých tvarů pro účely výběru a úprav.

Živý obdélník a elipsa se v panelu Vrstvy zobrazují jako <Obdélník> a <Elipsa>
Příklad: Živé obdélníky a elipsy se v panelu Vrstvy zobrazují jako <Obdélník> a <Elipsa> Obdobně jsou vyznačeny v panelu Vrstvy jiné živé tvary.

Nabídka Výběr

Chcete-li vybrat všechny dostupné živé tvary v dokumentu, vyberte postupně Výběr > Stejný > Tvar.

Převod tvarů

Převod cest na živé tvary

 • Když otevřete dokument uložený ve starší verzi aplikace Illustrator, nebudou tvary obsažené v tomto dokumentu automaticky editovatelné jako živé tvary. Chcete-li převést cestu na živý tvar, vyberte ji, a poté klikněte postupně na Objekt > Tvar > Převést na tvar.

Převedení živých tvarů na cesty

 • Chcete-li převést živý tvar na cestu, vyberte živý tvar, a poté klikněte postupně na Objekt > Tvar > Rozbalit tvar.