Efekty

Illustrator obsahuje různé efekty, které můžete použít na objekt, skupinu či vrstvu, a tak změnit jejich vlastnosti.

Po použití efektu pro objekt se efekt zobrazí na panelu Vzhled. Na panelu Vzhled je možné efekt upravit, přesunout, duplikovat, odstranit nebo uložit jako součást grafického stylu. Když použijete efekt, musíte objekt rozdělit, abyste získali přístup k novým bodům.

Efekty v horní polovině nabídky Efekty jsou vektorové efekty. Tyto efekty je možné použít pouze pro vektorové objekty nebo pro výplň či tah rastrového objektu na panelu Vzhled. Následující efekty a kategorie efektů v horní části tvoří výjimky z tohoto pravidla a lze je použít pro vektorové a rastrové objekty: efekty 3D, filtry SVG, efekty deformace, efekty transformace, Vržený stín, Prolnutí, Vnitřní záře a Vnější záře.

Efekty v dolní polovině nabídky Efekty jsou rastrové efekty. Můžete je použít pro vektorové nebo rastrové objekty.

Video o používání panelu Vzhled a panelu Grafické styly najdete na adrese www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_cz.

Aplikování efektu

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).

  Pokud chcete aplikovat efekt na určitý atribut objektu, jako je jeho tah nebo výplň, vyberte objekt, a pak vyberte jeho atribut v panelu Vzhled.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z nabídky Efekt vyberte nějaký příkaz.

  • Klikněte na ikonu Přidat nový efekt na panelu Vzhled a vyberte efekt.

 3. Pokud se objeví dialogové okno, nastavte volby a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Chcete-li použít naposledy použitý efekt a nastavení, vyberte položky Efekt > Použít [název efektu]. Chcete-li použít naposledy použitý efekt a nastavit jeho možnosti, vyberte položky Efekt > [název efektu].

O rastrových efektech

Rastrové efekty jsou efekty, které generují obrazové body a ne vektorová data. Rastrové efekty zahrnují SVG filtry, všechny efekty v dolní části nabídky Efekt a příkazy Vržený stín, Vnitřní záře, Vnější záře a Prolnutí v podnabídce Efekt > Stylizovat.

Funkce efektů nezávislých na rozlišení (Resolution Independent Effects, RIE) v aplikaci Illustrator umožňuje následující:

 • Pokud se v nastavení rastrových efektů dokumentu (DRES) změní rozlišení, parametry efektů se převedou na jinou hodnotu tak, aby se vzhled efektu změnil jen minimálně nebo se vůbec nezměnil. Nové upravené hodnoty parametru jsou zobrazeny v dialogovém okně Efekt.

 • U efektů s více parametry převádí Illustrator pouze ty parametry, které se týkají nastavení rozlišení rastrových efektů dokumentu.

  Například v dialogovém okně Polotónový vzorek jsou různé parametry. Nicméně pokud se změní nastavení rastrových efektů dokumentu, změní se pouze hodnota pro Velikost.

Efekt polotónového vzorku před a po změně hodnoty rozlišení z 300 ppi na 150 ppi
Efekt polotónového vzorku před a po změně hodnoty rozlišení z 300 ppi na 150 ppi

Efekt polotónového vzorku před a po změně hodnoty rozlišení z 300 ppi na 150 ppi
Efekt polotónového vzorku před a po změně hodnoty rozlišení z 300 ppi na 150 ppi

Volby rastrování pro dokument nastavíte, když zvolíte Efekt > Nastavení rastrových efektů dokumentu. (Viz Volby rastrování.)

Poznámka:

Pokud efekt vypadá na obrazovce dobře, ale při tisku ztratí detaily nebo vypadá zubatě, je nutné zvýšit rozlišení rastrových efektů dokumentu.

Volby rastrování

Pro všechny rastrové efekty v dokumentu nebo pro rastrování vektorových objektů můžete nastavit následující volby.

Barevný model

Určuje barevný model, který se použije během rastrování. Můžete vytvořit barevný obraz RGB nebo CMYK (podle barevného režimu dokumentu), obraz ve stupních šedi nebo jednobitový obraz (který může být buď černobílý nebo černý a průhledný, podle vybrané volby pozadí).

Rozlišení

Určuje počet obrazových bodů na palec (ppi) v rastrovaném obraze. Když rastrujete vektorový objekt, vyberte Použít rozlišení rastrových efektů dokumentu, abyste použili globální nastavení rozlišení.

Pozadí

Určuje, jak se průhledné plochy vektorové grafiky převedou na obrazové body. Vyberte Bílé, chcete-li vyplnit průhledné oblasti bílými obrazovými body, nebo vyberte Průhledné, chcete-li průhledné pozadí. Pokud vyberete Průhledné, vytvoří se alfa kanál (kromě jednobitových obrazů). Alfa kanál se zachová při exportu kresby do aplikace Photoshop. (Tato volba vyhlazuje lépe, než volba Vytvořit ořezovou masku.)

Vyhlazení

Aplikuje vyhlazení, aby se redukoval zubatý vzhled okrajů v rastrovaném obraze. Když nastavujete volby rastrování pro dokument, odznačte tuto volbu, chcete-li zachovat ostrost jemných čar a malého textu.

Když rastrujete vektorový objekt, vyberte možnost Žádné, nechcete-li použít žádné vyhlazení a zachovat při rastrování ostré okraje čárových grafik (pérovek). Vyberte možnost Optimalizované pro kresby, chcete-li použít vyhlazení, které nejlépe vyhovuje kresbě bez textu. Vyberte možnost Optimalizované pro text, chcete-li použít vyhlazení, které nejlépe vyhovuje pro text.

Vytvořit ořezovou masku

Vytvoří masku, která změní pozadí rastrovaného obrazu na průhledné. Ořezovou masku nemusíte vytvářet, pokud jste vybrali Průhledné ve volbě Pozadí.

Přidat okolo objektu

Přidá výplň nebo okraj kolem rastrového obrazu pomocí určitého počtu pixelů. Výsledné rozměry obrazu se zobrazí jako původní rozměry a hodnoty nastavení Přidat okolo objektu. Toto nastavení lze například použít pro vytvoření efektu snímku: Zadejte hodnotu pro nastavení Přidat okolo objektu, vyberte možnost Bílé pozadí a nevybírejte možnost Vytvořit ořezovou masku. Bílá okrajová čára přidaná k původnímu objektu se stane viditelným okrajem obrázku. Aby původní kresba vypadala jako fotografie, lze poté použít efekt vrženého stínu nebo vnější záře.

Použití efektů na bitmapové obrazy

Efekty umožňují aplikovat speciální vzhled na bitmapové obrazy i na vektorové objekty. Můžete například aplikovat impresionistický vzhled, efekty osvětlení, deformovat obrazy a vytvářet mnoho dalších zajímavých vizuálních efektů.

Při aplikaci efektů speciálně na bitmapové objekty vezměte v úvahu následující informace:

 • Efekty se neprojeví na připojených bitmapových objektech. Pokud aplikujete efekt na připojenou bitmapu, aplikuje se na vloženou kopii bitmapy, nikoli na původní obraz. Chcete-li použít efekt na originál, musíte původní bitmapu vložit do dokumentu.

 • Aplikace Adobe Illustrator podporuje zásuvné efekty (plug-in) z produktů společnosti Adobe, jako je například aplikace Adobe Photoshop, a od jiných vývojářů softwaru. Po nainstalování se většina zásuvných efektů zobrazí v nabídce Efekt a tyto efekty budou fungovat stejně jako předdefinované efekty.

 • Některé efekty mohou být náročné na paměť, zejména v případě, že jsou aplikovány na bitmapové obrazy s vysokým rozlišením.

Zvýšení rychlosti u efektů

Některé efekty jsou velmi náročné na paměť. Při použití těchto efektů můžete zvýšit jejich rychlost pomocí následujících postupů:

 • Zaškrtnutím políčka Náhled v dialogovém okně efektu můžete ušetřit čas a předejít nezamýšleným výsledkům.

 • Změňte nastavení. Některé příkazy, například Sklo, jsou extrémně náročné na paměť. Pro urychlení jejich aplikace zkuste jiná nastavení.

 • Pokud budete tisknout na tiskárně ve stupních šedi, převeďte před použitím efektů kopii bitmapového obrazu do stupňů šedi. V některých případech však nemusí mít použití určitého efektu na barevný bitmapový obraz a jeho následné převedení do stupňů šedi stejný výsledek jako aplikování stejného efektu přímo na verzi obrazu ve stupních šedi.

Změna nebo odstranění efektu

Efekt můžete upravit nebo odstranit pomocí panelu Vzhled.

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte jako cíl vrstvu), která používá efekt.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud chcete efekt upravit, klikněte na jeho podtržený název na panelu Vzhled. V dialogovém okně efektu proveďte požadované změny, a pak klikněte na OK.

  • Chcete-li efekt odstranit, vyberte efekt v seznamu v panelu Vzhled a klikněte na tlačítko Odstranit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online