Dělení slov a zalamování řádků lze určit úpravou automatickým nastavením dělení slov nebo pomocí slovníku dělení slov.

Illustrator používá stejné metody kompozice zalamování řádků a dělení slov jako aplikace Adobe InDesign. Další informace o používání těchto funkcí najdete v tomto tématu na stránkách Nápovědy.

Nastavení automatického dělení slov

Nastavení, která zvolíte pro dělení slov, mají vliv na vodorovné mezery v řádcích a na estetický vzhled textu na stránce. Volby dělení slov určují, zda se slova mohou dělit, a pokud ano, která rozdělení jsou přípustná.

 1. Chcete-li použít automatické dělení slov, proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Abyste zapnuli nebo vypnuli automatické dělení slov, vyberte nebo odznačte volbu Dělit slova v panelu Odstavec.

  • Chcete-li aplikovat dělení slov jen na určité odstavce, nejdříve vyberte pouze ty odstavce, které chcete ovlivnit.

  • Chcete-li zvolit slovník pro dělení slov, zvolte jazyk z nabídky Jazyk dole v panelu Znaky.

 2. Chcete-li nastavit volby, zvolte Dělení slov z nabídky panelu Odstavec a nastavte následující volby:

  Slova delší než _ písmen

  Určuje minimální počet znaků ve slovech, která se mohou rozdělit.

  Po prvních _ písmenech a Před posledními _ písmeny

  Určuje minimální počet znaků na začátku nebo na konci slova, který se může oddělit rozdělovníkem. Když pro tyto volby zadáte například hodnotu 3, slovo aromatický se může rozdělit jako aro‑ matický ale ne jako ar‑ omatický ani aromatic‑ ký.

  Limit počtu dělení

  Určuje maximální počet po sobě jdoucích řádků, na kterých se mohou dělit slova. Nula znamená, že je povolený neomezený počet po sobě jdoucích rozdělovníků na koncích řádků.

  Zóna dělení

  Určuje vzdálenost od pravého okraje odstavce, která vymezuje část řádku, kde není povolené dělení slov. Nula znamená, že je dělení povolené všude. Tato volba se použije pouze v případě, že používáte Jednořádkovou sazbu Adobe.

  Dělit slova velkými písmeny

  Vyberte, pokud nechcete dělit slova s velkými písmeny (verzálkami).

Poznámka:

Nastavení dělení slov se vztahuje jen na znaky latinkového písma; dvoubytové znaky, které se vyskytují v čínských, japonských a korejských písmech, nejsou těmito volbami ovlivněny.

Použití slovníku pro dělení slov

Illustrator používá k určení toho, kde dělit slova, jazykové slovníky Proximity. Tyto slovníky umožňují nastavit různé jazyky až na úrovni jednotlivých znaků textu. Můžete vybrat výchozí slovník a upravit slovník v dialogovém okně Předvolby.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Dělení slov (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Dělení slov (Mac OS).
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li zvolit výchozí slovník pro dělení slov, vyberte volbu pro Výchozí jazyk a klikněte na OK.

  • Chcete-li přidat slovo do seznamu výjimek, zadejte slovo do pole Nová položka a klikněte na položku Přidat.

  • Chcete-li odstranit slovo ze seznamu výjimek, vyberte slovo a klikněte na Odstranit.

Zabránění rozdělení slov

Rozdělení slov na konci řádků můžete zabránit – například u vlastních jmen nebo u slov, která by po rozdělení mohla mít zavádějící smysl. Můžete také zachovat více slov nebo skupin slov pohromadě – například skupinu iniciál a příjmení.

 1. Vyberte znaky, které nechcete rozdělit.
 2. Z nabídky panelu Znaky zvolte Bez rozdělení.

  Poznámka:

  Pokud aplikujete volbu Bez rozdělení na příliš mnoho sousedících znaků, může se text zalomit uprostřed slova. Pokud aplikujete volbu Bez rozdělení na více než jeden řádek textu, nezobrazí se žádný text.

Metody sazby

Vzhled textu na stránce závisí na složitém procesu interakcí, kterému se říká sazba. S použitím nastavených mezer slov, mezer znaků, měřítka glyfů a voleb dělení slov aplikace Adobe vyhodnotí možná místa zalomení řádků a vybere taková místa, která nejlépe vyhovují zadaným parametrům.

Můžete zvolit jednu ze dvou metod sazby: víceřádkovou sazbu Adobe a jednořádkovou sazbu Adobe. Obě metody vyhodnocují možná místa zalomení řádků a vybírají taková místa, která nejlépe vyhovují volbám dělení slov a zarovnání, které jste zadali pro příslušný odstavec. Metoda sazby ovlivňuje pouze vybraný odstavec nebo odstavce, takže můžete pro různé odstavce snadno nastavit různé metody sazby.

Víceřádková sazba

Víceřádková sazba bere v úvahu řadu míst pro zalomení v určitém rozsahu řádků a může proto optimalizovat předcházející řádky odstavce, aby se vyloučila zvlášť nevhodná následující zalomení řádků.

Víceřádková sazba přistupuje k sazbě tak, že určí místa možného zalomení řádků, vyhodnotí je a přiřadí jim vážené ohodnocení na základě následujících pravidel:

 • Pro text zarovnaný doleva, doprava nebo na střed se dává přednost řádkům, které dosahují blíže k pravé straně, a ty dostanou méně záporných bodů.

 • Pro text zarovnaný do bloku je nejdůležitější rovnoměrnost mezer mezi znaky a slovy.

 • Dělení slov se pokud možno neprovádí.

Jednořádková sazba

Jednořádková sazba nabízí tradiční přístup k sazbě textu po jednotlivých řádcích. Tato volba je užitečná, pokud chcete ručně určovat, kde se mají řádky zalomit. Jednořádková sazba používá při výběru místa pro zalomení řádku následující pravidla:

 • Delším řádkům se dává přednost před kratšími řádky.

 • V textu zarovnaném do bloku se před dělením slov dává přednost zúžení nebo rozšíření mezer mezi slovy.

 • V textu, který není zarovnaný do bloku, je dělení slov lepší než zúžení nebo rozšíření mezer mezi písmeny.

 • Pokud se musí upravit mezery, je zúžení lepší než rozšíření.

  Chcete-li zvolit jednu z těchto metod, vyberte ji z nabídky panelu Odstavec. Chcete-li aplikovat vybranou metodu na všechny odstavce, nejdříve vyberte textový objekt; chcete-li metodu aplikovat pouze na aktuální odstavec, nejdříve vložte textový kurzor do příslušného odstavce.