O nástroji Shaper

Nástroj Shaper pomáhá vytvářet složité a nádherné návrhy pomocí kreslení, překrývání a umísťování tvarů dohromady a následným jejich kombinováním, slučováním, odstraňováním nebo přesouváním. Pomocí jednoduchých, vizuálně intuitivních gest můžete provádět operace, pro které bylo dříve vyžadováno více akcí.

Pomocí nástroje Shaper můžete přeměnit přirozená gesta na vektorové tvary. Myší nebo jednoduchými akcemi dotykového zařízení můžete vytvářet mnohoúhelníky, obdélníky nebo kruhy. Nakreslené tvary jsou živé tvary. Tato funkce je zapnutá v tradičních pracovních plochách a ve specializované dotykové pracovní ploše.

Používání nástroje Shaper (kreslení tvarů)

 1. V liště nástrojů aplikace Illustrator klikněte na nástroj Shaper (Shift+N).

 2. V dokumentu nakreslete tvar. Nakreslete například hrubé znázornění obdélníku, kruhu, elipsy, trojúhelníku nebo jiného mnohoúhelníku.

 3. Vámi nakreslený tvar se převede na ostrý geometrický tvar. Vytvořený tvar je živý a lze jej plně upravovat jako libovolný živý tvar.

  Převádějte gesta nakreslená rukou na ostré vektorové tvary
  Převádějte gesta nakreslená rukou na ostré vektorové tvary

Používání nástroje Shaper (vytváření nebo vyřezávání tvarů)

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte v dokumentu několik překrývajících se tvarů
  • Pomocí nástroje nakreslete překrývající se tvary
  • Pomocí nástroje Shaper (Shift + N) můžete rychle nakreslit obdélníky, kruhy nebo mnohoúhelníky
 2. Pokud není nástroj Shaper ještě vybraný, vyberte jej (Shift + N).

 3. Pomocí myši (na nedotykovém zařízení) nebo prstu udělejte klikyhák na oblasti, kterou chcete sloučit, odstranit nebo vyseknout.

  Následující pravidla určují, jak budou části tvarů vyseknuty nebo sloučeny a jaká bude barva sloučeného tvaru:

  • Pokud nakreslíte klikyhák v rámci jednoho tvaru, dojde k vyseknutí této oblasti.
  • Pokud nakreslíte klikyhák přes vzájemně se protínající oblasti dvou či více tvarů, dojde k vyseknutí těchto protínajících se oblastí
  • Pokud klikyhák začíná na tvaru v popředí:
   • Z nepřekrývající se oblasti do překrývající se oblasti, dojde k vyseknutí tvaru v popředí
   • Z překrývající se oblasti do nepřekrývající se oblasti, dojde ke sloučení tvarů s tím, že barvou sloučené oblasti bude barva počátečního bodu klikyháku.
  • Pokud klikyhák začíná na tvaru v pozadí:
   • Z nepřekrývající se oblasti do překrývající se oblasti, dojde ke sloučení tvarů s tím, že barvou sloučené oblasti bude barva počátečního bodu klikyháku.
  Ukázky používání klikyháku pomocí nástroje Shaper
  (Vlevo) akce klikyháku a (vpravo) výsledné skupiny Shaper Groups

Vybrání tvarů ve skupině Shaper Group

Všechny tvary ve skupině Shaper Group jsou i nadále upravitelné, a to i poté, co byly některé části tvarů vyseknuty nebo sloučeny. Pomocí následujících akcí můžete vybrat jednotlivé tvary nebo skupinu:

Režim výběru plochy

 1. Vyberte nástroj Shaper.

 2. Klepněte nebo klikněte na skupinu Shaper Group. Provede se výběr skupiny Shaper Group a zobrazí se ohraničovací rámeček s widgetem šipka .

 3. Znovu na tvar klepněte (nebo na jednotlivý tvar, pokud existují jednotlivé tvary). Nyní jste v režimu výběru plochy.

 4. Pokud skupina Shaper Group obsahuje sloučené tvary, zobrazí se plocha tvaru matně. Můžete změnit barvu výplně tvarů.

  Režim výběru plochy
  Režim výběru plochy

Režim konstrukce

 1. S vybranou skupinou Shaper Group proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klepněte nebo klikněte na widget šipky tak, aby ukazoval směrem nahoru .
  • Dvojitě klikněte na tvar.
  • Jednou klikněte na tah tvaru.
 2. Když je vybraný jeden podkladový objekt, můžete změnit libovolnou vlastnost nebo vzhled tohoto objektu.

  Režim konstrukce v aplikaci Illustrator
  Režim konstrukce

Odebrání tvaru ze skupiny Shaper Group

 1. Proveďte kroky potřebné k přechodu do režimu konstrukce.
 2. Přetáhněte tvar z ohraničovacího rámečku.

O nástroji pro vytváření tvaru

Nástroj pro vytváření tvaru je interaktivní nástroj pro vytváření složitých tvarů slučováním a mazáním jednodušších tvarů. Pracuje s jednoduchými i složenými cestami.

Intuitivně označí hrany a oblasti vybraného obrazu, které lze sloučit do nových tvarů. Hrana se definuje jako oddíl cesty, který neprotíná žádnou jinou cestu vybraných objektů. Oblast je uzavřená plocha ohraničená hranami.

Standardně je nástroj v režimu slučování, který umožňuje kombinovat cesty nebo oblasti. Chcete-li vymazat nechtěné hrany nebo oblasti, můžete stisknutím klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac) přepnout do režimu mazání.

Video o vytvoření nových tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru najdete zde: www.adobe.com/go/lrvid5203_ai_cz.

Nastavení voleb nástroje pro vytváření tvaru

Pro dosažení požadovaných možností slučování a lepší vizuální zpětnou vazbu můžete nastavit a přizpůsobit různé volby, například detekci mezer, zdroj vybarvení a zvýraznění.

Chcete-li v dialogovém okně nástroje pro vytváření tvaru nastavit tyto volby, poklepejte v panelu Nástroje na ikonu nástroje pro vytváření tvaru.

Dialogové okno Možnosti nástroje pro vytváření tvaru
Dialogové okno Možnosti nástroje pro vytváření tvaru

Detekce mezer

Rozbalovací seznam Délka mezer slouží k nastavení délky mezer. Dostupné hodnoty jsou Malé (3 body), Střední (6 bodů) a Velké (12 bodů).

Pokud chcete zadat přesnou délku mezer, vyberte pole Vlastní.

Pokud zvolíte délku mezer, Illustrator najde pouze ty mezery, které jsou přibližně stejně dlouhé, jako je zadaná hodnota. Zkontrolujte, že je hodnota délky mezer přibližně stejná, jako je skutečná délka mezer na obraze. Zda jsou mezery skutečně detekovány, zjistíte zadáváním různých hodnot délky mezer, dokud nebudou mezery na obraze detekovány.

Pokud například nastavíte délku mezer na 12 bodů a tvary, které potřebujete sloučit, přitom obsahují mezery o délce 3 body, Illustrator nemusí mezery detekovat.

Detekce mezer
Zvýrazněná plocha zobrazuje detekovanou mezeru, která je považována za oblast

Považovat otevřenou vyplněnou cestu za uzavřenou

Pokud je vybrána tato volba, je za účelem vytvoření oblasti pro otevřenou cestu vytvořen neviditelný okraj. Když klepnete uvnitř oblasti, vytvoří se tvar.

V režimu sloučení přeruší klepnutí při tahu cestu

Zaškrtněte políčko V režimu sloučení přeruší klepnutí při tahu cestu. Tato volba umožňuje rozdělit nadřazenou cestu na dvě. První cesta se vytvoří od okraje, na který jste klepli, zbývající část nadřazené cesty bez první cesty je druhá cesta. Pokud je vybraná tato volba, ukazatel se změní na a zároveň rozdělí cestu.

Vybrat barvu z

Výběr barvy pro objekty lze provést pomocí vzorníků barev nebo barev použitých ve stávající kresbě. Pro výběr volby Vzorník barev nebo Kresba použijte rozbalovací nabídku Vybrat barvu z.

Pokud vyberete volbu Vzorník barev, aktivuje se volba Náhled vzorku kurzoru. Výběrem volby Náhled vzorku kurzoru lze zobrazit náhled barev a vybírat barvy. Pokud vyberete tuto volbu, vzorek kurzoru se nastaví na styl Živá malba. Umožňuje opakování (pomocí kláves se šipkami) a výběr barev z panelu vzorníků.

Poznámka: Opakování pomocí kláves se šipkami můžete využít i když je volba Náhled vzorku kurzoru vypnutá.

Chcete-li změnit barvu stopy, přesuňte ukazatel nad okraje objektu tak, aby se zvýraznily, a změňte barvu stopy. Tato volba funguje, pouze pokud je v režimu slučování vybraná volba Klepnutí na stopu rozdělí cestu.

Barvu výplně oblasti vyberete ukázáním na jakékoli místo v dokumentu.

Poznámka: Při slučování se náhled vzorku kurzoru nezobrazuje, aby byly tvary zřetelně viditelné.

Pokud vyberete volbu Kresba, Illustrator použije stejná pravidla, jako používá u jiných stylů kreslení u sloučených objektů. Další informace víz krok 6 v tématu Vytváření tvarů s použitím nástroje pro vytváření tvaru.

Výplň

Zaškrtávací políčko Výplň je ve výchozím nastavení zapnuto. Pokud je vybraná tato volba, cesta nebo oblast, které můžete sloučit, se při najetí myši nad vybranou cestu zvýrazní šedou barvou. Pokud tato volba není vybraná, vybraný region nebo cesta zůstávají zobrazené normálně.

Zvýraznit stopu, pokud je upravitelná

Pokud je tato volba vybraná, Illustrator zvýrazní stopy, které lze upravovat. Upravitelná stopa se zobrazí v barvě, kterou vyberete z rozbalovací nabídky Barva.