Správa oken a panelů

Můžete vytvořit vlastní pracovní prostor přesunutím a zpracováním oken a panelů Dokument. Můžete také ukládat pracovní plochy a přepínat mezi nimi.

Okna dokumentu můžete volně měnit, ukotvit nebo mohou být plovoucí

Při otevření jednoho nebo více souborů jsou okna Dokument označeny značkami.

 • Chcete-li změnit uspořádání oken dokumentů se záložkami, přetáhněte záložku požadovaného okna na nové místo ve skupině.
 • Chcete-li zrušit ukotvení, plovoucí stav nebo záložku okna Dokument ze skupiny oken, přetáhněte ouško okna mimo skupinu.
 • Chcete-li okno Dokument ukotvit v samostatné skupině oken Dokument, přetáhněte okno do této skupiny.
 • Chcete-li vytvořit skupiny překrývajících se nebo dlaždicově uspořádaných dokumentů, přetáhněte okno na jednu z cílových zón přetažení u horního, dolního nebo bočního okraje jiného okna. Uspořádání skupiny lze zvolit pomocí tlačítka Rozvržení v pruhu aplikace.
 • Chcete-li se během přetahování výběru přepnout do jiného dokumentu ve skupině se záložkami, přetáhněte výběr na chvíli nad záložku daného dokumentu.

Ukotvení panelů a zrušení ukotvení

Zásuvka je sada panelů nebo skupin panelů zobrazovaných společně, obvykle se svislou orientací. Panely můžete ukotvit nebo uvolnit jejich přesunutím do zásuvky nebo ven ze zásuvky.

 • Chcete-li panel ukotvit, přetáhněte ho za jeho záložku do zásuvky, nad, pod nebo mezi ostatní panely.

 • Chcete-li ukotvit skupinu panelů, přetáhněte ji za její titulní pruh (prázdný pruh nad záložkami) do zásuvky.

 • Chcete-li odstranit panel nebo skupinu panelů, přetáhněte je mimo zásuvku za záložku nebo titulní pruh. Můžete ho přetáhnout do jiné zásuvky nebo ho můžete změnit na volně plovoucí.

Panel Navigátor přetahovaný do nového doku
Panel Navigátor přetahovaný do nové zásuvky, označené modrým svislým zvýrazněním

Panel Navigátor nyní ve vlastní zásuvce
Panel Navigátor nyní ve vlastní zásuvce

Poznámka:

Můžete zabránit, aby panely vyplnily celý prostor v ukotvení. Táhněte dolní okraj ukotvení směrem nahoru, aby se přestal dotýkat okraje pracovní plochy.

Přemísťování panelů

Při přemísťování panelů uvidíte modře zvýrazněné cílové zóny přetažení, což jsou oblasti, kam můžete panel přemístit. Můžete například posunout panel nahoru nebo dolů v zásuvce jeho přetažením do úzké modré cílové zóny přetažení nad nebo pod jiným panelem. Pokud ho přetáhnete do oblasti, která není cílovou zónou přetažení, panel bude plovoucí na pracovní ploše.

Poznámka:

Poloha kurzoru myši (na rozdíl od polohy panelu) aktivuje zónu přetažení. Pokud však zónu přetažení nevidíte, zkuste myš přetáhnout do míst, kde by se měla nacházet.

 • Chcete-li panel přesunout, přetáhněte ho za jeho záložku.

 • Chcete-li přesunout skupinu panelů, přetáhněte ji za titulní pruh.

Úzká modrá cílová zóna přetažení označuje, že ovládací panel se samostatně ukotví nad skupinou panelů Vrstvy.
Úzká modrá cílová zóna přetažení označuje, že panel Vzorník se samostatně ukotví nad skupinou panelů Barvy.

A. Titulní pruh B. Tabulátor C. Cílová zóna přetažení 

Poznámka:

Stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), pokud nechcete, aby se panel při přemísťování ukotvil. Při přesouvání panelu zrušíte tuto operaci stisknutím klávesy ESC.

Přidání a odebrání panelů

Pokud odstraníte všechny panely ze zásuvky, tato zásuvka zmizí. Ukotvení můžete vytvořit přesunutím panelů na pravou stranu pracovního prostoru, dokud se nezobrazí zóna pro umístění panelu.

 • Chcete-li panel odebrat, klepněte na něj pravým tlačítkem myši (Windows) nebo podržte stisknutou klávesu Control (Mac) a klepněte na jeho ouško a pak vyberte tlačítko Zavřít nebo zrušte výběr z nabídky Okno.

 • Chcete-li přidat panel, vyberte ho z nabídky Okno a ukotvěte ho do libovolného místa.

Manipulace se skupinami panelů

 • Chcete-li přesunout panel do skupiny, přetáhněte záložku panelu do zvýrazněné cílové zóny přetažení ve skupině.

Přidání panelu do skupiny panelů
Přidání panelu do skupiny panelů

 • Chcete-li změnit uspořádání panelů ve skupině, přetáhněte záložku panelu do nového místa ve skupině.

 • Chcete-li odstranit panel ze skupiny tak, aby byl plovoucí, přetáhněte panel za jeho záložku ven ze skupiny.

 • Chcete-li přesunout skupinu, přetáhněte ji za titulní pruh (oblast nad záložkami).

Svázání plovoucích panelů

Když přetahujete panel mimo ukotvení, ale jinam než do cílové zóny přetažení, panel volně plave. Plovoucí panel lze umístit kdekoli na pracovní ploše. Plovoucí panely nebo skupiny panelů můžete svázat, aby se při přetažení horního titulního pruhu pohybovaly jako jeden celek.

Svázané plovoucí panely
Svázané plovoucí panely

 • Chcete-li svázat plovoucí panely, přetáhněte panel za záložku do cílové zóny přetažení na dolním okraji jiného panelu.

 • Chcete-li změnit pořadí ve svazku, přetáhněte panel nahoru nebo dolů za jeho záložku.

  Poznámka: Záložku musíte uvolnit nad úzkou cílovou zónou přetažení mezi panely, ne nad širokou zónou v titulním pruhu.

 • Chcete-li odstranit panel nebo skupinu panelů ze svazku, aby byl volně plovoucí, přetáhněte ho ven za jeho záložku nebo titulní pruh.

Změna velikosti panelů

 • Poklepejte na záložku, chcete-li minimalizovat nebo maximalizovat panel, skupinu panelů nebo svázané panely. Můžete také poklepat na oblast záložky (prázdný prostor vedle záložek).

 • Chcete-li změnit velikost panelu, přetáhněte jeho libovolnou stranu. Velikost některých panelů, například panelu Barvy v aplikaci Photoshop, nelze změnit tažením.

Sbalení a rozbalení ikon panelu

Panely můžete sbalit do ikon a omezit tím přeplnění pracovní plochy. V některých případech jsou panely sbaleny do ikon již ve výchozí pracovní ploše.

Panely sbalené do ikon
Panely sbalené do ikon

Panely rozbalené z ikon
Panely rozbalené z ikon

 • Chcete-li sbalit nebo rozbalit všechny ikony panelů ve sloupci, klepněte na dvojitou šipku nahoře v ukotvení.
 • Chcete-li rozbalit ikonu jednoho panelu, klepněte na ni.
 • Chcete-li změnit ikony panelů tak, aby se zobrazovaly pouze ikony (a nikoli popisky), upravte šířku ukotvení, dokud text nezmizí. Chcete-li text ikony znovu zobrazit, nastavte ukotvení jako širší.
 • Chcete-li sbalit rozbalený panel zpátky do ikony, klepněte na jeho záložku, ikonu nebo na dvojitou šipku v titulním pruhu panelu.
 • Chcete-li přidat plovoucí panel nebo skupinu panelů do ukotvení ikon, přetáhněte ho za záložku nebo titulní pruh. (Panely se automaticky sbalí do ikon, když je přidáte do zásuvky ikon.)
 • Chcete-li přesunout ikonu panelu (nebo skupinu ikon panelů), přetáhněte ikonu. Ikony panelů můžete přetáhnout nahoru nebo dolů v ukotvení, do jiného ukotvení (kde se zobrazí ve stylu panelů tohoto ukotvení) nebo mimo ukotvení (kde se zobrazí jako plovoucí ikony).

Použití nabídek panelů

Nabídky panelů zobrazíte pomocí ikony v pravém horním rohu panelu.

Nabídka panelu (panel Symboly)
Nabídka panelu (panel Symboly)

Nastavení barvy uživatelského rozhraní

Rozhraní můžete přizpůsobit pomocí jedné z dostupných barevných možností: Tmavá, Středně tmaváStředně světláSvětlá.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • (Windows) Vyberte možnost Upravit > Předvolby > Uživatelské rozhraní.
  • (Mac OS) Vyberte možnost Illustrator > Předvolby > Uživatelské rozhraní.
 2. Požadovanou barvu rozhraní můžete vybrat z následujících voleb jasu: Tmavý, Středně tmavý, Středně světlý a Světlý.

  Set UX color
  Dostupné barevné možnosti uživatelského rozhraní

 3. Pomocí některé z následujících možností vyberte barvu plátna:

  • Shoda jasu s uživatelským rozhraním Nastaví barvu plátna na vybranou úroveň jasu.
  • Bílá Nastaví barvu plátna na bílou.

   

Škálování uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní aplikace Illustrator můžete škálovat na základě rozlišení vaší obrazovky. Když spustíte aplikaci Illustrator s čistým nastavením předvoleb, rozpozná rozlišení vaší obrazovky a podle toho přizpůsobí měřítko aplikace.

Poznámka: Škálování uživatelského rozhraní není podporováno v systémech Windows 7 a u obrazovek s nízkým rozlišením.

Chcete-li na své obrazovce škálovat uživatelské rozhraní, proveďte následující kroky:

 1. Jedním z následujících úkonů otevřete předvolby uživatelského rozhraní:

  • (Windows) Vyberte možnost Upravit > Předvolby > Uživatelské rozhraní.
  • (Mac OS) Vyberte možnost Illustrator > Předvolby > Uživatelské rozhraní.
 2. Na kartě předvoleb Uživatelské rozhraní kliknutím na posuvník Škálování uživatelského rozhraní zvyšte nebo snižte škálování uživatelského rozhraní na základě rozlišení vaší obrazovky.

  Poznámka:

  • Počet možností zobrazených na posuvníku závisí na rozlišení vaší obrazovky. U obrazovek s vyšším rozlišením je zobrazeno více možností.
  • Aplikace Illustrator škáluje komentáře, když je měřítko nastaveno na pátou nebo vyšší možnost.

  Můžete se podívat na náhled škálovaného uživatelského rozhraní, který je zobrazen vedle posuvníku, jak je znázorněno na obrázku níže:

  Scaled_UI
 3. Vyberte možnost Měnit proporcionálně měřítko kurzoru a škálujte tak ikony kurzory v poměru k uživatelskému rozhraní.

 4. Znovu spusťte aplikaci Illustrator, aby se projevilo aktualizované nastavení. Pokud aplikaci Illustrator nerestartujete nyní, změny se projeví při jejím příštím spuštění.

Přejmenování nebo duplikování pracovní plochy

 1. Zvolte Okna > Pracovní plocha > Správa pracovních ploch.
 2. Proveďte libovolné z následujících úkonů a pak klepněte na OK:
  • Chcete-li pracovní plochu přejmenovat, vyberte ji a upravte text.

  • Chcete-li pracovní plochu duplikovat, vyberte ji a klepněte na tlačítko Nová.

Video o přizpůsobení pracovní plochy pro různé pracovní postupy najdete na stránce www.adobe.com/go/vid0032_cz.

Uložení a přepnutí pracovních prostorů

Když uložíte stávající velikosti a polohy panelů jako pojmenovanou pracovní plochu, můžete obnovit tuto pracovní plochu i v případě, že přesunete nebo zavřete některý panel. Názvy uložených pracovních prostorů se zobrazí v přepínači pracovního prostoru v pruhu Aplikace.

Uložení vlastní pracovní plochy

 1. Vyberte možnost Okna > Pracovní plocha > Uložit pracovní plochu.

 2. Zadejte název pracovní plochy.

Zobrazení nebo přepínání mezi pracovními plochami

 1. V přepínači pracovního prostoru v pruhu Aplikace vyberte pracovní prostor.

Odstranění vlastní pracovní plochy

Zvolte Okna > Pracovní plocha > Správa pracovních ploch, vyberte pracovní plochu a pak klikněte na ikonu Odstranit.

Obnovení výchozího pracovního prostoru

 1. Z přepínače pracovní plochy na panelu aplikací vyberte pracovní plochu Výchozí nebo Základní.