O řezech

Webové stránky mohou obsahovat mnoho různých elementů – HTML text, bitmapové obrazy a vektorové grafiky představují několik příkladů. V aplikaci Illustrator se používají řezy k určení hranic různých webových elementů v kresbě. Pokud například kresba obsahuje bitmapový obraz, který je potřeba optimalizovat ve formátu JPEG, zatímco zbytek obrazu je výhodnější optimalizovat jako soubor GIF, můžete bitmapový obraz oddělit s použitím řezu. Když ukládáte kresbu jako webovou stránku pomocí příkazu Uložit pro web a zařízení, můžete zvolit uložení každého řezu do samostatného souboru s vlastním formátem, nastavením a tabulkou barev.

Řezy v dokumentu aplikace Illustrator odpovídají buňkám tabulky ve výsledné webové stránce. Standardně se oblast řezu exportuje jako obrazový soubor, který je obsažený v buňce tabulky. Pokud chcete, aby buňka tabulky obsahovala HTML text a barvu pozadí místo souboru obrazu, můžete změnit typ řezu na Neobrazový. Pokud chcete převést text aplikace Illustrator na HTML text, můžete změnit typ řezu na HTML text.

Kresba rozdělená na různé typy řezů
Kresba rozdělená na různé typy řezů

A. Neobrazový řez B. Obrazový řez C. Řez s HTML textem 

Řezy můžete zobrazit na kreslicí ploše a v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení. Illustrator čísluje řezy zleva doprava a seshora dolů, se začátkem v levém horním rohu kresby. Pokud změníte uspořádání nebo celkový počet řezů, jejich číslování se aktualizuje tak, aby odpovídalo novému uspořádání.

Když vytvoříte řez, Illustrator rozdělí zbytek kresby na automatické řezy, aby se zachovalo rozvržení s použitím webové tabulky. Existují dva typy automatických řezů: automatické řezy a podřezy. Automatické řezy zahrnují oblasti kresby, které nebyly definovány jako řezy. Illustrator přegeneruje automatické řezy pokaždé, když přidáte nebo upravíte řezy. Podřezy označují, jak se rozdělí překrývající se řezy definované uživatelem. Přestože podřezy jsou očíslované a zobrazuje se v nich symbol řezu, nemůžete je vybrat nezávisle na základním řezu. Illustrator v průběhu vaší práce přegeneruje podřezy a automatické řezy podle potřeby.

Vytváření řezů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte jeden nebo více objektů na kreslicím plátně a zvolte Objekt > Řez > Vytvořit.

  • Vyberte nástroj řez a táhněte přes plochu, kde chcete vytvořit řez. Táhněte se stisknutou klávesou Shift, chcete-li omezit tvar řezu na čtverec. Táhněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), chcete-li kreslit ze středu.

  • Vyberte jeden nebo více objektů na kreslicí ploše a zvolte Objekt > Řez > Vytvořit z výběru.

  • Umístěte vodítka tam, kde chcete kresbu rozřezat, a zvolte Objekt > Řez > Vytvořit z vodítek.

  • Vyberte existující řez a zvolte Objekt > Řez > Duplikovat řez.

   Tip: Použijte příkaz Objekt > Řez > Vytvořit, když chcete, aby rozměry řezu odpovídaly hranicím elementu v kresbě. Pokud přemístíte nebo upravíte tento element, oblast řezu se automaticky přizpůsobí, aby obklopovala novou kresbu. Tento příkaz použijte také v případě, že chcete vytvořit řez, který zachytí text a základní charakteristiky formátování z textového objektu.

   Tip: Pokud chcete, aby rozměry řezu nezávisely na kresbě, použijte nástroj řez, příkaz Vytvořit z výběru nebo příkaz Vytvořit z vodítek. Řezy vytvořené jedním z těchto způsobů se objeví jako položky v panelu Vrstvy a můžete je přemísťovat, zvětšovat, zmenšovat a odstraňovat stejnými způsoby jako ostatní vektorové objekty.

Vybírání řezů

Chcete-li vybrat řez v okně ilustrace nebo v dialogovém okně Uložit pro web, použijte nástroj pro výběru řezu .

 • Chcete-li vybrat řez, klikněte na něj.
 • Chcete-li vybrat více řezů, klikněte na ně se stisknutou klávesou Shift. (V dialogovém okně Uložit pro web a zařízení můžete také táhnout se stisknutou klávesou Shift.)
 • Chcete-li vybrat spodní řez, když pracujete s překrývajícími se řezy, klikněte na jeho viditelnou část.

  Kromě toho můžete vybrat řezy v okně ilustrace jedním z následujících úkonů:

 • Chcete-li vybrat řez vytvořený příkazem Objekt > Řez > Vytvořit, vyberte odpovídající kresbu na kreslicí ploše. Pokud je řez svázaný se skupinou nebo vrstvou, vyberte ikonu cíle vedle skupiny nebo vrstvy v panelu Vrstvy.
 • Chcete-li vybrat řez, který byl vytvořen nástrojem řez, příkazem Vytvořit z výběru nebo Vytvořit z vodítek, nastavte řez jako cíl v panelu Vrstvy.
 • Klikněte na cestu řezu nástrojem pro výběr .
 • Chcete-li vybrat segment cesty řezu nebo kotevní bod řezu, klikněte na něj nástrojem pro přímý výběr.

  Poznámka: Automatické řezy nemůžete vybrat. Tyto řezy jsou ztlumené.

Nastavení voleb řezu

Volby řezu určují, jak bude obsah řezu vypadat a fungovat na výsledné webové stránce.

 1. S nástrojem pro výběr řezu proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte řez v okně ilustrace a zvolte Objekt > Řez > Volby řezu.

  • Poklepejte na řez v okně Uložit pro web a zařízení nástrojem pro výběr řezu.

 2. Vyberte typ řezu a nastavte odpovídající volby:

  Obrazový

  Vyberte tento typ, pokud má být v oblasti řezu na výsledné webové stránce obrazový soubor. Pokud chcete, aby obraz byl HTML odkaz, zadejte adresu URL a cílový rámec. Můžete také zadat zprávu, která se zobrazí ve stavovém řádku prohlížeče, když je nad obrazem ukazatel myši, alternativní text, který se zobrazí, když obraz není viditelný, a barvu pozadí buňky tabulky.

  Neobrazový

  Vyberte tento typ, pokud má oblast řezu na výsledné webové stránce obsahovat HTML text a barvu pozadí. Zadejte požadovaný text do okna Text zobrazený v buňce a zformátujte text s použitím standardních tagů HTML. Dejte si pozor a nevložte více textu, než se může zobrazit v oblasti řezu. (Pokud zadáte příliš mnoho textu, text přeteče do okolních řezů a ovlivní rozvržení webové stránky. Protože se ale text nezobrazuje na kreslicí ploše, nezjistíte to, dokud nezobrazíte webovou stránku v prohlížeči.) Nastavte volby Vodorovně a Svisle, chcete-li změnit zarovnání textu v buňce tabulky.

  HTML text

  Tento typ je dostupný pouze když řez vytvoříte z vybraného textového objektu příkazem Objekt > Řez > Vytvořit. Text aplikace Illustrator se na výsledné webové stránce převede na HTML text se základními atributy formátování. Chcete-li text upravit, změňte text v kresbě. Nastavte volby Vodorovně a Svisle, chcete-li změnit zarovnání textu v buňce tabulky. Můžete také vybrat barvu pozadí buňky tabulky.

  Tip: Chcete-li upravit text pro řez typu HTML text v dialogovém okně Volby řezu, změňte typ řezu na Neobrazový. Tím se přeruší vazba řezu na textový objekt na kreslicí ploše. Chcete-li ignorovat formátování textu, zadejte <neformátovaný> jako první slovo textového objektu.

Zamknutí řezů

Zamknutí řezů zabrání nežádoucím neúmyslným změnám, například změně velikosti nebo přemístění.

 • Chcete-li zamknout všechny řezy, zvolte Zobrazení > Zamknout řezy.
 • Chcete-li zamknout jednotlivé řezy, klikněte ve sloupci pro úpravy vedle řezu v panelu Vrstvy.

Nastavení hranic řezů

Pokud jste vytvořili řez pomocí příkazu Objekt > Řez > Vytvořit, poloha a velikost řezu je svázaná s kresbou, kterou obsahuje. Proto když kresbu přemístíte nebo změníte její velikost, hranice řezu se automaticky upraví.

Pokud jste řez vytvořili nástrojem řez, příkazem Vytvořit z výběru nebo Vytvořit z vodítek, můžete řez ručně nastavit následujícími způsoby:

 • Chcete-li řez přemístit, přetáhněte řez do nové polohy nástrojem pro výběr řezu . Podržte klávesu Shift, chcete-li omezit pohyb na svislý, vodorovný nebo šikmý s úhly po 45°.
 • Chcete-li změnit velikost řezu, vyberte řez nástrojem pro výběr řezu a přetáhněte jeho libovolný roh nebo stranu. Velikost řezu můžete také změnit s použitím nástroje pro výběr a panelu Transformace.
 • Chcete-li řezy zarovnat nebo rovnoměrně rozmístit, použijte panel Zarovnání. Zarovnání řezů může odstranit nepotřebné automatické řezy, aby se generoval menší a efektivnější soubor HTML.
 • Chcete-li změnit pořadí překrývání řezů, přetáhněte řez do nové polohy v panelu Vrstvy nebo vyberte příkaz Objekt > Uspořádat.
 • Chcete-li řez rozdělit, vyberte ho a zvolte Objekt > Řez > Rozdělit řezy.

  Můžete zkombinovat řezy, které byly vytvořeny libovolným způsobem. Vyberte řezy a zvolte Objekt > Řez > Zkombinovat řezy. Výsledný řez bude mít rozměry a polohu obdélníku vytvořeného spojením vnějších okrajů kombinovaných řezů. Pokud spolu kombinované řezy nesousedí nebo mají různé proporce nebo zarovnání, může nový řez překrývat jiné řezy.

  Chcete-li změnit velikost všech řezů podle hranic kreslicího plátna, zvolte Objekt > Řez > Oříznout na kreslicí plátno. Řezy, které přesahují mimo kreslicí plátno, se oříznou podle hranic kreslicího plátna a automatické řezy, které leží uvnitř kreslicího plátna, se rozšíří po jeho hranice; všechny kresby ale zůstanou stejné.

Odstraňování řezů

Řezy můžete odstranit jejich vymazáním nebo uvolněním od odpovídající kresby.

 • Chcete-li řez odstranit, vyberte ho a stiskněte klávesu Delete. Pokud byl řez vytvořen pomocí příkazu Objekt > Řez > Vytvořit, odstraní se současně také odpovídající kresba. Pokud chcete zachovat odpovídající kresbu, musíte řez místo odstranění uvolnit.
 • Chcete-li odstranit všechny řezy, zvolte Objekt > Řez > Odstranit vše. Řezy vytvořené příkazem Objekt > Řez > Vytvořit se neodstraní, ale uvolní.
 • Chcete-li řez uvolnit, vyberte ho a zvolte Objekt > Řez > Uvolnit.

Zobrazení nebo skrytí řezů

 • Chcete-li skrýt řezy v okně ilustrace, zvolte Zobrazení > Skrýt řezy.
 • Chcete-li skrýt řezy v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení, klikněte na tlačítko Přepnout viditelnost řezů .
 • Chcete-li skrýt čísla řezů a změnit barvy čar řezů, zvolte Úpravy > Předvolby > Automatická vodítka a řezy (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Automatická vodítka a řezy (Mac OS).

Vytváření obrazových map

Obrazové mapy umožňují navázat jednu nebo více oblastí obrazu – nazývaných aktivní oblasti – k URL. Když uživatel klikne na aktivní oblast, prohlížeč webu načte připojený soubor.

Hlavní rozdíl mezi použitím obrazové mapy a použitím řezů k vytvoření odkazů je v tom, jak se kresba exportuje jako webová stránka. Při použití obrazové mapy se kresba zachová neporušená jako jeden obrazový soubor, zatímco použití řezů způsobí, že se kresba rozdělí do samostatných souborů. Další rozdíl mezi obrazovými mapami a řezy je v tom, že obrazové mapy umožňují navázat mnohoúhelníkové nebo obdélníkové oblasti v kresbě, zatímco řezy umožňují navázat pouze obdélníkové oblasti. Pokud potřebujete vytvořit odkazy pouze pro obdélníkové oblasti, může být použití řezů vhodnější než použití obrazových map.

Poznámka:

Abyste předešli neočekávaným výsledkům, nevytvářejte aktivní oblasti obrazových map v řezech, které obsahují odkazy na URL – v některých prohlížečích se mohou ignorovat buď odkazy obrazové mapy nebo odkazy řezu.

 1. Vyberte objekt, na který chcete navázat URL.
 2. V panelu Atributy vyberte tvar obrazové mapy z nabídky Obrazová mapa.
 3. Zadejte relativní nebo úplný URL do textového pole URL nebo vyberte URL ze seznamu dostupných URL. Adresu URL můžete ověřit kliknutím na tlačítko Prohlížeč.

  Poznámka:

  Chcete-li zvětšit počet zobrazovaných položek v nabídce URL, vyberte Volby panelu z nabídky panelu Atributy. Zadejte hodnotu od 1 do 30, která určuje, kolik položek URL chcete zobrazovat v seznamu URL.