V panelu Tah (Okna > Tah) se nastavuje, zda je čára plná nebo přerušovaná, posloupnost čar a mezer pro přerušovanou čáru, tloušťka tahu, zarovnání tahu, limit úkosu, šipky, profily šířky a styly pro spoje a zakončení čar.

Panel Tah
Panel Tah

Můžete aplikovat volby tahu na celý objekt nebo můžete použít skupiny živé malby a aplikovat různé tahy na různé hrany uvnitř objektu.

Učitel Dave Cross z časopisu Layers Magazine vám na tomto videu poradí, jak používat výplně a tahy v aplikaci Illustrator a ukáže vám několik souvisejících užitečných zkratek.

Aplikace barvy tahu, šířky nebo zarovnání

 1. Vyberte objekt. (Chcete-li vybrat hranu ve skupině živé malby, použijte nástroj pro výběr živé malby.)
 2. Klikněte na pole Tah v panelu nástrojů, v panelu Barvy nebo v ovládacím panelu. Tím určíte, že chcete aplikovat tah a ne výplň.
  Pole Tah
  Pole Tah

 3. Vyberte barvu z panelu Barvy nebo políčko vzorníku z panelu Vzorník nebo ovládacího panelu. Nebo poklikejte na pole Tah a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy.

  Poznámka:

  Pokud chcete použít platnou barvu v poli Tah, můžete jednoduše přetáhnout tuto barvu z pole Tah na objekt. Přetažení nefunguje u skupin živé malby.

 4. Vyberte tloušťku v panelu Tah nebo v ovládacím panelu.
 5. Pokud je objekt uzavřená cesta (a není ve skupině živé malby), zvolte v panelu Tah volbu zarovnání tahu podél cesty:
  •  Zarovnat tah na střed 

  •  Zarovnat tah na vnitřek 

  •  Zarovnat tah na vnějšek 

  Poznámky:

  • V aktuální verzi aplikace Illustrator se používá implicitně při vytváření webového dokumentu volba Zarovnat tah na vnitřek. V některých starších verzích aplikace Illustrator se použije implicitně volba Zarovnat tah na střed.
  • Pokud se pokusíte zarovnat cesty, které mají odlišná zarovnání tahu, je možné, že se cesty přesně nezarovnají. Přesvědčte se, že nastavení zarovnání cesty jsou stejná, pokud potřebujete, aby byly hrany přesně zarovnané.

Vytváření tahů s variabilní šířkou

Nástroj Šířka nacházející se na panelu Nástroje umožňuje vytvářet tahy s variabilní šířkou a ukládat proměnnou šířku jako profil, který lze použít na jiné tahy.

Pokud najedete myší na tah používající nástroj šířka, zobrazí se na cestě prázdný kosočtverec s táhly. Šířku tahu nastavíte přesunutím šířkového bodu, duplikováním šířkového bodu a odstraněním šířkového bodu.

U více tahů upraví nástroj Šířka pouze aktivní tah. Chcete-li upravit jeden tah, ujistěte se, že jste jej v panelu Vzhled vybrali jako aktivní tah.

Video o používání nástroje Šířka najdete na stránce Používání proměnných šířek tahů.

Šířkový bod vytvoříte nebo změníte poklikáním na tah používající nástroj šířka a upravením hodnot šířkového bodu v dialogovém okně Úpravy šířkového bodu. Pokud zaškrtnete políčko Upravit sousedící body šířky, změny vybraného šířkového bodu ovlivní také sousední šířkové body.

Chcete-li automaticky zaškrtnout políčko Upravit sousedící body šířky, stiskněte klávesu Shift a poklikejte na bod šířky.

Při přizpůsobení variabilní šířky rozlišuje nástroj Šířka mezi spojitými a nespojitými šířkovými body.

width-point-edit
Dialogové okno Úpravy šířkového bodu pro spojité body

Chcete-li vytvořit nespojitý šířkový bod, postupujte takto:

 1. Vytvořte na tahu s variabilní šířkou dva šířkové body.

  discontinuous-width-points1
  Vytvořeny dva šířkové body
 2. Přetažením jednoho šířkového bodu na druhý vytvoříte nespojitý šířkový bod tahu.

  discontinuous-width-points2
  Nespojitý šířkový bod vytvořený přetažením jednoho šířkového bodu na druhý šířkový bod

U nespojitých šířkových bodů se v dialogovém okně Úpravy šířkového bodu zobrazují obě skupiny šířek stran.

width-point-edit-discontinuous_1
Dialogové okno Úpravy šířkového bodu pro nespojité body

Ovládací prvky nástroje Šířka

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Šířku tahu v daném umístění na cestě můžete upravit přetažením táhla směrem ven nebo dovnitř. Šířkové body vytvořené u rohu nebo u přímo vybraného kotevního bodu zůstávají během úprav cesty u kotevního bodu.
 • Polohu šířkového bodu změníte tažením bodu po cestě.
 • Více šířkových bodů vyberete stisknutím klávesy Shift a kliknutím. V dialogu Upravit bod šířky zadejte hodnoty do polí Strana 1 a Strana 2 více bodů. Jakékoli úpravy šířkových bodů ovlivní všechny vybrané šířkové body.
 • Tloušťku tahu můžete upravit rovněž globálně pro všechny šířkové body určením tloušťky tahu z rozbalovací nabídky Tloušťka v panelu Tah.

Uložení profilů šířky

Po definování šířky tahu můžete z panelu Tah, z ovládacího panelu nebo z panelu Vlastnosti uložit profil s proměnnou šířkou.

width-profiles
A. Volba Profil jednotné šířky B. Ikona Uložit profil šířky C. Ikona Odstranit profil šířky D. Ikona Obnovit profil šířky 

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Chcete-li profily šířky použít na vybrané cesty, vyberte je v rozbalovací nabídce Profil šířky v ovládacím panelu nebo panelu Tah. Pokud je vybrán tah bez variabilní šířky, zobrazí seznam volbu Jednotná. Výběrem volby Jednotná můžete odstranit z objektu profil s variabilní šířkou.
 • Výchozí profil šířky obnovíte kliknutím na tlačítko Obnovit profily dole v rozbalovací nabídce Profil.

Poznámka:

Obnovení výchozího profilu šířky nastaveného v dialogovém okně Volby tahu odstraní všechny vlastní uložené profily.

Pokud na tah použijete profil s variabilní šířkou, zobrazí se v panelu Vzhled hvězdička (*).

U objektových stop a stop se vzorkem se po úpravách cesty štětce pomocí nástroje pro variabilní šířku nebo po použití přednastavené šířky profilu pro velikost v dialogovém okně Volby tahu automaticky vybere možnost Šířkové body/profil šířky. Jakékoli změny profilu šířky odstraníte výběrem volby Pevný pro velikost nebo jednoho z datových kanálů tabletu (například Tlak, kterým se obnoví volby dat tabletu).

Vytváření přerušovaných nebo tečkovaných čár

Společnost Adobe doporučuje

Společnost Adobe doporučuje
Mordy Golding

Tečkovanou nebo čárkovanou čáru můžete vytvořit nastavením atributů tahu objektu.

 1. Vyberte objekt.
 2. V panelu Tah vyberte Přerušovaná čára. Pokud se volba Přerušovaná čára nezobrazuje, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu Tah.
 3. Klikněte na ikonu: Zarovná čáry k rohům a koncům cest, nastaví odpovídající délky . Tato volba umožňuje vytvoření čar v rozích a nastavení konzistentních a předvídatelných zakončení cesty. Pokud potřebujete zachovat vzhled čar bez zarovnání, vyberte ikonu Zachovat přesné délky čar a mezer.
  Přizpůsobení čar v rozích
  Přizpůsobení čar v rozích

  A. Délky čar a mezer jsou přesně zachovány B. Čáry zarovnané k rohům a koncům cest s nastavením odpovídající délky 
 4. Určete posloupnost přerušování pomocí délek čar a mezer mezi nimi.

  Zadaná čísla se opakují za sebou, takže jakmile stanovíte vzorek přerušování, nemusíte vyplňovat všechna textová pole.

 5. Vyberte volbu zakončení, která změní zakončení jednotlivých čárek. Volba Useknutý konec vytváří hranaté zakončení čar; Zaoblený konec vytváří zaoblené čáry nebo tečky; Přesahující konec přetahuje konce čar.
  Volby mezer
  Přerušované čáry s tloušťkou 6 bodů a s čárkami a mezerami 2, 12, 16, 12

  A. Useknuté konce B. Oblé konce C. Přesahující konce 

  Podívejte se na video o vytváření dokonalých čárkovaných tahů Vytváření přerušovaných čar zarovnaných podle rohů.

Změna zakončení nebo spojů čáry

Zakončení je konec otevřené čáry; spoj je místo, kde rovná čára mění svůj směr (vytváří roh). Zakončení a spoje čar můžete změnit nastavením atributů tahu objektu.

 1. Vyberte objekt.
 2. V panelu Tah vyberte volbu zakončení a spojů.

  Pokud jsou tyto volby skryté, zvolte Zobrazit volby z nabídky panelu.

  Useknutý konec

  Vytváří vytažené čáry s hranatými konci.

  Oblý konec

  Vytváří vytažené čáry s polokruhovými konci.

  Přesahující konec

  Vytváří vytažené čáry s hranatými konci, které přesahují o polovinu šířky čáry za konec čáry. Tato volba způsobí, že tloušťka čáry rozšiřuje cestu rovnoměrně ve všech směrech kolem cesty.

  Ostrý spoj

  Vytváří vytažené čáry s ostrými rohy. Zadejte limit úkosu mezi 1 a 500. Limit úkosu určuje, kdy program přepne z ostrého (špičatého) spoje na zkosený (oříznutý) spoj. Výchozí limit úkosu je 10, to znamená, že když délka špičky dosáhne desetinásobku tloušťky tahu, program přepne z ostrého spoje na zkosený spoj. Limit úkosu 1 způsobí, že se použije zkosený spoj.

  Oblý spoj

  Vytváří vytažené čáry se zaoblenými rohy.

  Zkosený spoj

  Vytváří vytažené čáry s hranatými rohy.

Přidání šipek

V aplikaci Illustrator jsou šipky přístupné z panelu Tah a souvisejících ovládacích prvků. Výchozí šipky jsou dostupné z rozbalovací nabídky Šipky v panelu Tah. Pomocí panelu Tah lze šipky rovněž snadno zaměňovat.

Šipky v panelu Tah
Šipky v panelu Tah

Volbou Změnit velikost můžete také nezávisle měnit velikost hrotu nebo konce šipky. Chcete-li měnit velikost počátku a konce šipky společně, klikněte na ikonu Propojit velikost počátku a konce šipky vedle volby Změnit velikost.

Pomocí volby Zarovnat můžete rovněž nastavit zarovnání cesty k hrotu nebo konci šipky. Máte následující možnosti:

 • Rozšířit hrot šipky za konec cesty

 • Umístit hrot šipky na konec cesty

  Poznámka: Šipky z objektů odstraníte výběrem volby Žádná šipka z rozbalovací nabídky.

Přizpůsobení šipek

Chcete-li definovat vlastní šipky, otevřete soubor Arrowheads.ai, který je umístěný ve složce ShowPackageContent\Required\Resources\<locale>\ (pro Mac) nebo \Support Files\Required\Resources\<locale>\ (pro Windows). Vlastní šipky vytvoříte postupem podle pokynů v souboru.

Aktualizovaný soubor Arrowheads.ai umístěte do složky <Illustrator home>\Plug-ins\ a zabraňte nahrazení stávajícího souboru Arrowheads.ai.