Om tryckfärgssvällning

När ett offsettryckt dokument har mer än en tryckfärg på samma sida, måste varje tryckfärg tryckas med exakt passning (perfekt justerade) med alla andra tryckfärger som de finns bredvid, så att det inte uppstår något mellanrum mellan tryckfärgerna. Det är dock omöjligt att säkerställa exakt passning för varje objekt på varje papper i tryckpressen, vilket innebär att misspassning av tryckfärger kan uppstå. Misspassning skapar ett oavsiktligt mellanrum mellan tryckfärger.

Det går att kompensera för misspassning genom att förstora ett objekt en aning så att det överlappar ett objekt med en annan färg – en process som kallas svällning. När du placerar en tryckfärg över en annan tryckfärg görs en ursparning. Det innebär att tryckfärger som finns under tas bort för att förhindra oönskade färgblandningar. Svällning förutsätter emellertid att tryckfärger övertrycks (trycks ovanpå varandra) så att åtminstone en partiell överlappning uppnås.

Misspassning utan svällning (vänster) och med svällning (höger)
Misspassning utan svällning (vänster) och med svällning (höger)

Vid svällning används vanligtvis spridning, vilket betyder att ett ljust objekt förstoras inom ett mörkt objekt. Eftersom den mörkare av två intilliggande färger definierar objektets eller textens synliga kant kan du bibehålla den synliga kanten genom att förstora den ljusare färgen en aning inom den mörkare färgen.

Adobe In-RIP-svällning

Acrobat kan automatiskt svälla färgdokument med Adobe In-RIP-svällningsmotorn som finns på Adobe PostScript-utdataenheter som stödjer Adobe In-RIP-svällning.

Med Adobe In-RIP-svällning kan du exakt beräkna och tillämpa alla nödvändiga justeringar av kanter för typ och grafik i hela dokumentet. Effektiva svällningstekniker kan tillämpas på olika delar av ett enda objekt, även om objektet överlappar flera olika bakgrundsfärger. Svällningen utförs automatiskt och du kan definiera svällningsförinställningar för att uppfylla kraven hos ett visst sidintervall. Effekterna av svällning syns bara på färgseparationer som har genererats av svällningsmotorn. Du kan inte se resultaten på skärmen i programmet.

Var svällning ska göras bestäms i svällningsmotorn genom att kontrasterande färgkanter upptäcks. Svällningar skapas sedan baserat på neutrala densiteter (ljus eller mörker) för angränsande färger, i de flesta fall genom att sprida ljusare färger till intilliggande mörkare färger. Med de svällningsinställningar du anger på paletten Inställningar för svällning ändrar du resultatet av svällningsfunktionen.

Krav

Följande program- och maskinvara krävs av Adobe In-RIP-svällning:

 • En PPD-fil (PostScript Printer Description) för en skrivare med stöd för Adobe In-RIP-svällning. Du måste välja den här PPD-filen med operativsystemets drivrutin.

 • En Adobe PostScript Level 2-utdataenhet (eller senare) med en RIP med stöd för Adobe In-RIP-svällning. Du tar reda på om en PostScript-utdataenhet stödjer Adobe In-RIP-svällning genom att kontakta tillverkaren eller leverantören av trycktjänster.

Svälla en PDF

Svällning är en komplicerad process som beror på samverkan mellan färg, bläck och utskriftsfaktorer. Vilka de rätta inställningarna är varierar beroende på specifika tryckpressförhållanden. Ändra inte standardinställningarna för svällning innan du talat med leverantören av trycktjänster.

 1. Vid behov kan du välja Verktyg > Tryckproduktion > Inställningar för svällning för att skapa en förinställning för svällning med anpassade inställningar för ditt dokument och de tryckförhållanden som gäller.
 2. Tilldela svällningsinställningarna till en sidintervall.
 3. Välj Arkiv > Skriv ut för att öppna dialogrutan Skriv ut. Klicka sedan på Avancerat.
 4. Välj Utdata i listan till vänster.
 5. Välj In-RIP-separationer för Färg.
 6. Välj Adobe In-RIP för svällning.

  Obs!

  Alternativet fungerar bara när du använder en utdataenhet med stöd för Adobe In-RIP-svällning.

 7. Klicka på Tryckfärgshanteraren. Vid behov väljer du en tryckfärg, anger följande alternativ (bara om din leverantör av trycktjänster rekommenderar det) och klickar sedan på OK:

  Typ

  Välj en tryckfärgstyp som beskriver den valda tryckfärgen.

  Neutral densitet

  Ange ett värde som skiljer sig från standardvärdet.

  Svällningssekvens

  Ange ett värde för ordningen i vilken tryckfärger trycks.

 8. Fortsätt att ange andra utskriftsalternativ och skriv sedan ut dokumentet genom att klicka på OK.

Ange inställningar med förinställningar för svällning

En förinställning för svällning är en samling svällningsinställningar som du kan tillämpa på sidor i en PDF-fil. Använd dialogrutan Inställningar för svällning där du anger svällningsinställningar och sparar dessa som en förinställning. Om du inte tillämpar en svällningsinställning inom ett visst svällningsområde används svällningsinställningen [Standard] för det området. Denna inställning är en samling typiska svällningsinställningar som tillämpas på alla sidor i ett nytt dokument.

Obs!

I Acrobat tillämpas förinställningar för svällning och deras tilldelningar bara på dokumentet medan det är öppet. Svällningsinställningar sparas inte i PDF-filen. Detta beteende skiljer sig från InDesign där förinställningar för svällning och deras tilldelningar sparas tillsammans med InDesign-dokumentet.

Skapa eller ändra en förinställning för svällning

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion > Inställningar för svällning.
 2. Markera ett befintligt förval och klicka på Skapa.
 3. Ange följande alternativ och klicka på OK:

  Namn

  Ange ett namn på förinställningen. Du kan inte ändra namnet på någon av de två inbyggda förinställningarna: [Inga inställningar för svällning] och [Standard].

  Svällningsbredd

  Ange värden för mängden överlappning för tryckfärger.

  Svällningsutseende

  Ange alternativ för att styra formen på svällningarna.

  Bilder

  Ange inställningar för hur bilder ska svällas.

  Svällningströskelvärden

  Ange värden för förhållanden under vilka svällning sker. Många faktorer påverkar värdena som ska anges här. Mer information kan du få av leverantören av trycktjänster och se andra avsnitt om svällning.

Ta bort en förinställning för svällning

 1. Gå till dialogrutan Inställningar för svällning och välj där en eller flera inställningar. Klicka sedan på knappen Ta bort.

  Obs!

  Det går inte att ta bort någon av de inbyggda inställningarna [Inga inställningar för svällning] och [Standard].

Tilldela en förinställning för svällning till sidor

Du kan tilldela en svällningsinställning till ett dokument eller till ett sidintervall i ett dokument. Sidor utan angränsande färger skrivs ut snabbare om du inaktiverar svällning på dem. Svällningen utförs inte förrän dokumentet faktiskt skrivs ut.

Dialogruta Tilldela inställningar för svällning
I svällningstilldelningar visas förinställningar som du har tillämpat på olika sidor. Svällningstilldelningar uppdateras varje gång du klickar på Tilldela.

 1. Klicka på Tilldela i dialogrutan Inställningar för svällning.
 2. För Inställningar för svällning väljer du den förinställning du vill tilldela.
 3. Välj de sidor du vill tillämpa svällningsinställningen på.
 4. Klicka på Tilldela.

  Obs!

  Om du klickar på OK utan att klicka på Tilldela stängs dialogrutan utan att några ändringar görs i svällningstilldelningarna. De svällningstilldelningar som tidigare gjorts med knappen Tilldela bevaras.

 5. När du är färdig med att ha tilldelat förinställningar för svällning klickar du på OK.

Inaktivera svällning på sidor

 1. Klicka på Tilldela i dialogrutan Inställningar för svällning.
 2. Välj de sidor du vill inaktivera svällning för och välj [Inga inställningar för svällning] på menyn Inställningar för svällning.
 3. Klicka på Tilldela.
 4. När du är klar med att uppdatera dialogrutan klickar du på OK.

Inställningsalternativ för svällning

Du kan ändra inställningsalternativen för svällning när du skapar eller redigerar en inställning för svällning. Samma inställningsalternativ för svällning är tillgängliga i Acrobat och i InDesign. I Acrobat kan du visa förinställningar för svällning genom att välja Verktyg > Tryckproduktion > Inställningar för svällning. I InDesign väljer du Fönster > Utdata > Inställningar för svällning.

Svällningsbredder

Svällningsbredd är mängden överlappning för varje svällning. Olika papperstyper, raster och trycktekniska detaljer ställer olika krav på svällningsbredd. Rådgör med tryckeriet om vilka svällningsbredder som är lämpliga.

Standard

Anger bredden i punkter för svällning av samtliga färger utom de som innehåller solid svart. Standardvärdet är 0p0,25.

Svart

Anger hur långt tryckfärgerna ska överlappa solid svart, eller holdback-värdet, längden mellan de svarta kanterna eller de underliggande tryckfärgerna för svällning av solid svart. Standardvärdet är 0p0,5. Värdet anges ofta till 1,5 till 2 gånger högre än den förvalda svällningsbredden.

I InDesign bestämmer det värde som du anger för Svart färg värdet för solid svart eller djup svärta, en process svart (K) tryckfärg blandat med tryckfärger för ökad opacitet och djupare färg.

Obs!

(InDesign) Om du använder programmets inbyggda svällningsfunktion och anger en standardsvällningsbredd eller svart svällningsbredd som är större än 4 punkter, begränsas svällningens bredd till 4 punkter. Inställningen fortsätter emellertid att visa det värde du angav, och om du byter till Adobe In-RIP-svällning kommer svällningar som är större än 4 punkter att användas med det värde du angav.

Svällningsutseende

Ett hörn är den plats där två svällningskanter möts vid en gemensam ändpunkt. Du kan kontrollera formen på det yttersta hörnet av två svällningskanter och skärningspunkten för tre svällningar.

Hörnstil

Kontrollerar formen på den yttre delen av hörnet för två svällningskanter. Välj mellan Spets, Rund och Fas. Spets är standard och matchar tidigare svällningsresultat för att bibehålla kompatibilitet med tidigare versioner av Adobe-svällningsfunktionen.

Exempel på svällningshörn
Exempel på svällningshörn, vänster till höger: spetsigt hörn, runt hörn och avfasat hörn

Avsluta stil

Kontrollerar skärningspunkten för trevägssvällningar. Spets (standard) formar slutet av svällningen så att den hålls borta från det korsande objektet. Överlappning påverkar formen för svällningen som har skapats av det ljusaste objektet med neutral densitet som korsar två eller flera mörka objekt. Slutet på den ljusaste svällningen är figursatt runt den punkt där de tre objekten korsas.

Exempel på avslutning av svällning
Exempel på avslutning av svällning: spets (vänster) och överlappning (höger)

Svällningströskelvärden

Steg

Anger tröskelvärdet för färgändring vid vilket svällningsfunktionen skapar en svällning. För en del trycksaker behövs svällning endast vid stora färgändringar medan andra kräver mer subtila färgändringar. Stegvärdet anger hur mycket komponenter (t.ex. CMYK-värden) för intilliggande färger måste variera innan svällning kan ske.

För att ändra inställningen för hur mycket komponentfärgerna hos intilliggande färger får variera innan de svälls ökar eller minskar du värdet Steg i dialogrutan Ny svällningsförinställning eller Ändra alternativ för svällningsförinställning. Standard är 10%. Bäst resultat får du om du anger ett värde mellan 8 och 20 %. Låga procentvärden ökar känsligheten för färgskillnader och ger fler svällningar.

Svart färg

Anger den minsta mängden svart färg som krävs innan inställningen av svart svällningsbredd används. Standardvärdet är 100%. Bäst resultat får du om du anger ett värde över 70 %.

Svart densitet

Anger det gränsvärde för neutral densitet som används för att hantera en färg som svart i InDesign. Om du t.ex. vill att en svart dekorfärg ska använda inställningen av svart svällningsbredd, anger du värdet för den neutrala densiteten här. Det här värdet ställs ofta in nära standardvärdet på 1,6.

Glidande svällning

Bestämmer när svällningsfunktionen börjar följa färggränsens mittlinje. Värdet refererar till hur värdet för den ljusare färgens neutrala densitet förhåller sig till värdet för den mörkare intilliggande färgens neutrala densitet. Om du till exempel anger ett värde på 70 % för Glidande svällning börjar svällningen följa mittlinjen när den ljusare färgens neutrala densitet överskrider 70 % av den mörkare färgens (den ljusare färgens neutrala densitet dividerat med den mörkare färgens neutrala densitet > 0,70). Färger med identiska värden för neutral densitet svälls alltid exakt utmed mittlinjen om inte Glidande svällning har satts till 100 %.

Sväll färgreducering

Anger i vilken grad komponenter från intilliggande färger ska användas för att reducera svällningsfärgen. Det är praktiskt om du vill förhindra att vissa intilliggande färger (t.ex. pastellfärger) åstadkommer en ful svällning som är mörkare än båda färgerna. Om du anger ett värde för Sväll färgreducering som är lägre än 100 % blir svällningsfärgen ljusare. Är värdet 0 % uppnås en svällning vars neutrala densitet exakt motsvarar den neutrala densiteten hos den mörkare färgen.

Svälla importerade bilder

Du kan skapa en svällningsinställning för att styra svällningar inom bilder och för att styra svällningar mellan bitmappsbilder (till exempel fotografier och sådana som har sparats i PDF-filer med raster) och vektorobjekt, (till exempel från ritprogram och PDF-filer med vektorer). Varje svällningsmotor hanterar importerad grafik på olika sätt. Det är viktigt att känna till dessa skillnader när du anger svällningsalternativ.

Svällningsplacering

Bestämmer var svällningen placeras när vektorobjekt (även objekt som har ritats i InDesign) svälls mot bitmappsbilder. Samtliga alternativ utom Neutral densitet skapar en linje med obrutet utseende. Centrera skapar en svällning som följer kanten mellan objekt och bilder. Strypning gör att objektet överlappar intilliggande bild. Med alternativet Neutral densitet tillämpas samma svällningsregler som i resten av dokumentet. Om ett objekt svälls mot ett fotografi och Neutral densitet är valt kan det uppstå påtagligt ojämna kanter när svällningen flyttas från kantens ena sida till den andra. Överlappning gör att bitmappsbilden överlappar intilliggande vektorobjekt.

Sväll objekt till bilder

Aktiverar svällning av vektorobjekt (t ex ramar som används som konturlinjer) mot bilder enligt inställningarna för Svällningsplacering. Om det inte finns några vektorobjekt som överlappar bilder inom ett visst svällningsområde kan du avmarkera det här alternativet och på så sätt snabba upp svällningen i området.

Sväll bilder till bilder

Aktiverar svällning längs med kanten för överlappande eller intilliggande bitmappsbilder. Den här funktionen är aktiverad som standard.

Sväll bilder internt

Aktiverar svällning inom varje enskild bitmappsbild (inte bara där de gränsar mot vektorobjekt och text). Använd bara alternativet för områden som innehåller enkla kontrastrika bilder, t.ex. bildskärmskopior eller serieteckningar. Inaktivera det för bilder med kontinuerliga färgtoner eller andra komplicerade bilder då svällningen blir dålig. Svällningen går snabbare med det här alternativet avmarkerat.

Sväll 1-bitsbilder

Gör att bilder med 1-bitsfärgdjup sväller mot intilliggande objekt. Med det här alternativet används inte inställningarna för bildsvällningsplacering eftersom 1-bitsbilder endast använder en färg. Normalt bör du lämna alternativet omarkerat. I vissa fall, t.ex. för 1-bitsbilder där det är glest mellan bildpunkterna, kan dock bilden bli mörk och svällningen gå långsammare med alternativet aktiverat.

Om att svälla svart

När du skapar eller redigerar förinställningar bestämmer det värde du anger för Svart färg vad som anses vara solid svart och djup svärta. Färgen djup svärta är en svart färg som utnyttjar ett underliggande raster, som lägger till procentsatser av en eller flera processfärger för förstärkning av den svarta färgen.

Inställningen Svart färg är användbar när du måste kompensera för en hög grad av punktförstoring (som vid användning av papper av låg kvalitet). I sådana lägen trycks svarta procentsatser lägre än 100 % som helt fyllda ytor. Genom att rastrera med rent svart och djup svärta och minska värdet för Svart färg till lägre än det förinställda på 100 %, kan du kompensera för punktförstoringen och säkerställa att svällningsfunktionen använder rätt svällningsbredd och placering för svarta objekt.

När en färg når det gränsvärdet som är angett för Svart färg tillämpas värdet för svart svällningsbredd på alla intilliggande färger och keepaway-svällning används på djup svärta med hjälp av värdet för svart svällningsbredd.

Om underliggande raster når ända ut till kanten av en svart yta resulterar eventuell misspassning i att rastrets kanter blir synliga, vilket skapar en oönskad haloeffekt eller förvränger objektets kanter. Svällningsfunktionen använder keepaway-svällning, eller holdback-placering, för djup svärta för att hålla underliggande raster på ett visst avstånd från kanterna på negativa eller ljusa element i förgrunden, så att de ljusa elementen förblir skarpa. Med värdet för svart svällningsbredd anger du avståndet mellan underliggande raster och kanter.

Obs!

Om det är ett tunt element, som ett svart kant runt en bild, åsidosätter svällningsfunktionen automatiskt den svarta svällningsbredden och begränsar svällningen till hälften av bredden på det smala elementet.

Justera värden för tryckfärgens neutrala densitet

Du kan justera de värden för tryckfärgens neutrala densitet (ND) som den valda svällningsfunktionen använder för att bestämma en svällnings exakta placering. De förvalda ND-värdena för processfärger är baserade på värdena för neutral densitet i processfärgsdefinitioner enligt industristandarder i olika delar av världen. Den standard som används beror på vilken språkversion du har. ND-värdena för engelskspråkiga versioner (USA och Kanada) grundar sig t.ex. på den så kallade SWOP-standarden (Specifications for Web Offset Publications) för tryckfärgsdensitet som publicerats av organisationen Graphic Arts Technical Foundation of North America. Du kan justera processfärgernas värden för neutral densitet om du vill anpassa ett dokument till andra industristandarder för tryckning.

Svällningsfunktionen beräknar ND-värden för en dekorfärg med hjälp av värdena från motsvarande CMYK-färg. För de flesta dekorfärger är motsvarande CMYK-färgers ND-värden tillräckligt exakta för svällning på rätt sätt. Vissa dekorfärger går inte så lätt att simulera med hjälp av processfärger, t.ex. metallictryckfärg och lack, och deras ND-värden måste kanske därför justeras så att svällningsfunktion kan svälla dem på rätt sätt. Genom att skriva in nya värden ser du till att en tryckfärg som uppfattas som mörkare eller ljusare också tolkas så av svällningsfunktionen. Svällningen tillämpas sedan automatiskt.

Tryckeriet kan tala om vilka värden för neutral densitet du ska använda för en viss tryckfärg. Den pålitligaste metoden för att mäta en tryckfärgs ND-värde är att mäta ett prov av tryckfärgen med hjälp av en särskild densitetsmätare. Avläs värdet V eller tryckfärgens visuella densitet (använd inte processfilter). Om värdet avviker från standardvärdet skriver du ett nytt värde i textrutan för neutral densitet.

Obs!

Om du ändrar värdena för en dekorfärgs neutrala densitet påverkar det endast hur färgen kommer att svällas. Det påverkar inte hur färgen ser ut i ditt dokument.

Följ de här riktlinjerna när du justerar ND-värden:

Metallicfärger och ogenomskinliga färger

Metallicfärger är vanligen mörkare än motsvarande CMYK-färger, medan ogenomskinliga färger alltid döljer underliggande färger. I regel bör du ange betydligt högre ND-värden än standardvärdena för både metallicfärger och ogenomskinliga dekorfärger. På så sätt hindras dekorfärgerna från att breda ut sig.


Obs!

Om du väljer Ogenomskinlig eller Ignorera ogenomskinlig i listrutan Typ i tryckfärgshanteraren, förhindras en ogenomskinlig tryckfärg från att sprida sig in i andra färger, såvida inte andra ogenomskinliga färger har ett högre ND-värde.

Pastelltryckfärger

De här tryckfärgerna är normalt ljusare än motsvarande processfärger. Du bör ange ett lägre ND-värde än standardvärdet så att du är säker på att de går in i intilliggande mörkare färger.

Andra dekorfärger

En del dekorfärger, t.ex. turkos och neonorange, är betydligt mörkare eller ljusare än motsvarande CMYK-färger. Du kan kontrollera det genom att jämföra provtryck av dekorfärgerna med provtryck av motsvarande CMYK-färger. Du kan justera dekorfärgens ND-värde uppåt eller nedåt så mycket som behövs.

Anpassa svällning för specialtryckfärger

När du använder vissa tryckfärger ställs speciella krav på svällningen. Om du t.ex. använder ett lack i ett dokument vill du antagligen inte att det ska påverka svällningsberäkningen. Om du övertrycker vissa ytor med helt ogenomskinlig tryckfärg behövs ingen svällning för underliggande objekt. Det finns tryckfärgsalternativ för de här situationerna. I regel är det bäst att inte ändra standardinställningarna, såvida inte prepress-företaget rekommenderar att du ändrar dem.

Obs!

De speciella tryckfärger och lack som används i dokumentet kan ha skapats genom en blandning av två dekorfärger eller genom en blandning av en dekorfärg och en eller flera processfärger.

 1. Öppna tryckfärgshanteraren och markera en färg som behöver specialbehandling.
 2. Välj något av följande alternativ för Typ och klicka sedan på OK:

  Normal

  Används för vanliga processfärger och de flesta dekorfärger.

  Genomskinlig

  Används för att svälla objekt som ligger under icke täckande tryckfärger. Använd det här alternativet för lack och tryckfärger för skärning.

  Ogenomskinlig

  Välj Ogenomskinlig för heltäckande, ogenomskinliga tryckfärger om du vill förhindra svällning av underliggande färger, men tillåta svällning utmed färgkanten. Använd det här alternativet för metallicfärger.

  Ignorera ogenomskinlig

  Används för heltäckande, ogenomskinliga tryckfärger om du vill förhindra dels svällning av underliggande färger, dels svällning utmed färgkanten. Använd det här alternativet för tryckfärger som skapar oönskade effekter tillsammans med andra tryckfärger, t ex metallic- och lackfärger.

Justera svällningssekvensen

Svällningssekvensen (även kallad svällningsordning) matchar den ordning i vilken tryckfärger trycks i tryckpressen. Däremot matchar den inte ordningen för framställningen av separationerna på utdataenheten.

Svällningsordningen är särskilt viktig när du vill skriva ut med flera ogenomskinliga färger, t.ex. metallicfärger. Ogenomskinliga tryckfärger med låga ordningsnummer breder ut sig under ogenomskinliga tryckfärger med högre ordningsnummer. På så sätt förhindrar du att den senast pålagda färgen breder ut sig, samtidigt som svällningen blir rätt.

Obs!

Ändra inte den förinställda svällningssekvensen utan att först rådfråga det prepress-företag du anlitar.

 1. Öppna tryckfärgshanteraren. Den aktuella svällningsordningen visas i kolumnen Sekvens som finns i listan med tryckfärger.
 2. Markera en tryckfärg, ange ett nytt värde för Svällningssekvens och tryck sedan på tabb. Sekvenssiffran ändras för den markerade tryckfärgen och de andra sekvenssiffrorna ändras i enlighet med den.
 3. Upprepa föregående steg för de andra färger du vill ändra ordningen för och klicka sedan på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy