När du arbetar med en 3D-modell kan du när som helst gå tillbaka till startpunkten genom att välja standardvyn för modellen. En standardvy är inte samma sak som en förhandsgranskning, vilken i stället bestämmer hur 3D-modellen ser ut när den inte är aktiverad. Listan över alla tillgängliga vyer för 3D-modellen visas på menyn Vyer i 3D-verktygsfältet och i modellträdets vyruta.

Du kan också skapa ytterligare vyer över 3D-modellen i Acrobat, med vilka du snabbt kan navigera 3D-innehållet som du vill (till exempel topp, botten, vänster, höger, insida, utsida, exploderat eller monterat). En vy kan omfatta ljus, kameraposition, återgivningsläge, modellträdläget samt inställningar för genomskinlighet och tvärsnitt. Egna vyer kan inkludera precisa kameraegenskaper.

Du kan länka vyer till bokmärken på panelen Bokmärken eller så kan du använda åtgärden Gå till en 3D-vy för att länka vyer till knappar och länkar som du skapar på sidan.

Standardvy

När du skapar en PDF-fil från en 3D-modell eller lägger till en 3D-fil i en befintlig PDF-fil skapas en inledande standardvy automatiskt. Standardvyn genereras oavsett om extra standardvyer har skapats eller om det redan finns vyer i 3D-filen.

Egenskaperna för den genererade standardvyn är följande:

 • En perspektivprojektion används.

 • Vypunkten placeras på avstånd från objektet så att alla synliga noder fyller merparten av fältvyn.

 • Riktningen och orienteringen för förskjutningen är främst längs den negativa X-axeln, med en relativt liten förskjutning längs den negativa Y-axeln och en mindre positiv förskjutning längs Z-axeln.

 • Kamerapunkterna i mitten av de synliga noderna, orienterade så att Z-axeln är lodrät och uppåtriktningen är positiv i den visade anteckning.

Ställ in bakgrundsfärg, återgivningsläge och belysning för standardvyn genom att markera rutan Visa avancerade alternativ i dialogrutan Infoga 3D, öppna fliken 3D och justera de parametrar som visas.

Skapa en egen vy

 1. Aktivera 3D-modellen genom att klicka på den med handverktyget.
 2. Använd verktygen för rotering, panorering och zoomning i verktygsfältet 3D för att ändra vyn.
 3. Välj visningsinställningar för vyn i dialogrutan Vyegenskaper.

  De egenskaper som inte väljs får de inställningar som användes senast. Om du t ex inte väljer Bakgrundsfärg förblir vyns bakgrundsfärg densamma som tidigare vys bakgrundsfärg.

  Vyn listas som ny vy i modellträdets vyruta. Markera den om du vill ändra dess namn.

Visa en vy

 1. Byt vy på något av följande sätt:
  • Välj vyn i listrutan Vyer i verktygsfältet 3D.

  • Klicka på vynamnet i modellträdet.

  • Klicka på ikonen Standardvy .

Byta standardvy

 1. Gör något av följande i modellträdets vyruta:
  • Markera en vy och välj sedan Använd som standardvy på Alternativ-menyn.

  • Högerklicka på en vy och välj sedan Använd som standardvy.

Obs!

Om du vill skapa en ny vy väljer du Vyer > Hantera vyer i 3D-verktygsfältet eller på snabbmenyn. I dialogrutan Hantera vyer som visas klickar du på knappen Ny vy.

Ändra filmminiatyren så att den matchar standardvyn

 1. Dubbelklicka på 3D-modellen med objektmarkeringsverktyget (Verktyg > Multimedia > Markera objekt).

 2. Klicka på fliken Starta Inställningar i dialogrutan Redigera 3D.
 3. Under området med filmminiatyren väljer du Hämta filmminiatyr från standardvyn.
 4. Klicka på OK och spara sedan PDF-filen.

För anvisningarna nedan förutsätts att du har en 3D-modell med en eller flera definierade vyer (som du kan skapa själv). Du kan koppla vyer till befintliga bokmärken eller länkar, eller skapa nya för ändamålet.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa ett nytt bokmärke klickar du på knappen för nytt bokmärke  upptill på panelen Bokmärken och skriver ett nytt namn för bokmärket. Högerklicka sedan på bokmärket och välj Egenskaper.

  • Om du vill skapa en ny länk väljer du Verktyg > Redigera PDF > Länk > Lägg till eller redigera länk och drar för att skapa en länkrektangel någonstans på sidan. Aktivera sedan Egen länk under Länkåtgärd i dialogrutan Skapa länk och klicka på Nästa.

  • Om du vill länka en vy till ett befintligt bokmärke eller en befintlig länk högerklickar du på bokmärket eller länken och väljer Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Åtgärder i dialogrutan Egenskaper.
 3. Välj Gå till en 3D-/multimediavy i listrutan Välj åtgärd och klicka sedan på Lägg till.
 4. Dialogrutan Välj en 3D-vy visas. Markera 3D-anteckningen för 3D-modellen i listan till vänster, och aktivera sedan önskat vyalternativ till höger:

  Aktuell vy

  Matchar de egenskaper för 3D-rotation, panorering och zoomning som är aktiva i dokumentet när du skapar länken eller bokmärket, oavsett om denna vy är listad som en definierad vy i modellträdet eller inte.

  Första vyn

  Byter till den vy som finns längst upp i modellträdslistan.

  Sista vyn

  Byter till den vydefinition som finns längst ned i modellträdslistan.

  Föregående vy

  Flyttar uppåt i modellträdslistan, en vy i taget.

  Nästa vy

  Flyttar nedåt i modellträdslistan, en vy i taget.

  Namngiven vy

  Byter till den definierade vy som du väljer i listan under det här alternativet.

 5. (Valfritt) Om du vill att ett bokmärke eller en länk även ska gå till en viss sida och sidvy väljer du Gå till en sidvy i listrutan Välj åtgärd och klickar sedan på Lägg till. Justera sedan sidan med hjälp av rullningslisterna och zoomningsverktygen innan du klickar på knappen Ange länk. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper när du är klar.

Ta bort en 3D-vy

 1. Gör något av följande:
  • Välj Hantera vyer på snabbmenyn Vyer i verktygsfältet 3D. Markera de vyer som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort vy.

  • Markera de vyer som du vill ta bort i modellträdets vyruta. Klicka på knappen Ta bort  i vyrutan eller välj Ta bort vy på Alternativ-menyn i vyrutan.