PDF-lager

Du kan granska, navigera och skriva ut innehåll i lager i PDF-filer som skapats i program som InDesign, AutoCAD och Visio.

Du kan styra visningen av lager med hjälp av inställningarna för standardläge och inledande läge. Du kan till exempel dölja ett lager som innehåller ett upphovsrättsmeddelande när ett dokument visas på en bildskärm, men samtidigt försäkra dig om att samma lager alltid skrivs ut.

I Acrobat Pro DC kan du byta namn på, förenkla och sammanfoga lager, ändra deras egenskaper och lägga till åtgärder i lagren. Du kan också ordna om lager, importera lager från bildfiler och andra PDF-filer och låsa lager för att förhindra att de döljs.

Acrobat Pro DC medger inte att du skapar lager som ändrar synligheten i enlighet med zoomnivån. Men du kan färgmarkera en del av ett lager som är särskilt viktigt genom att skapa ett bokmärke som förstorar eller döljer lagret med hjälp av sidåtgärder. Du kan också lägga till länkar så att användare kan klicka på en synlig eller osynlig länk för att navigera till eller zooma in i ett lager.

Om du vill behålla lager när du konverterar InDesign CS-dokument till PDF i Acrobat Pro DC bör du kontrollera att kompatibiliteten har satts till Acrobat 6.0 (PDF 1.5) eller senare. Se dessutom till att alternativet för att skapa Acrobat-lager är markerat i dialogrutan Exportera till Adobe PDF.

Visa eller dölja lager

Information kan lagras i olika lager i ett PDF-dokument. Lagren som visas i PDF-dokumentet är baserade på de lager som skapats i ursprungsprogrammet. Använd panelen Lager för utforska lager och visa eller dölja innehållet som är kopplat till varje lager. Objekt i låsta lager går inte att dölja.

Vissa lager kan har ordnats i kapslade grupper med ett huvudlager. Övriga lager kan finnas i grupper utan något överordnat lager.

Obs!

En låsikon på panelen Lager visar att ett lager endast finns för information. Låsta lager kan skapas från AutoCAD- och Visio-filer. I Acrobat Standard DC kan du inte ändra synligheten för ett låst lager. I Acrobat Pro DC använder du dialogrutan Lageregenskaper om du vill ändra synligheten för ett låst lager.

Panelen Lager
Panelen Lager

A. Ögonikonen indikerar ett lager som visas B. Låst lager C. Dolt lager 
 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Lager.
 2. Om du vill dölja ett lager klickar du på ögonikonen. Om du vill visa ett dolt lager klickar du på den tomma rutan. (Ett lager är synligt när ögonikonen visas och dolt när ögonikonen är borta. Den här inställningen åsidosätter tillfälligt inställningarna i dialogrutan Lageregenskaper.)

  Obs!

  Om det överordnade lagret är dolt i en kapslad lagergrupp, är de kapslade lagren dolda automatiskt. Om de överordnade lagret är synligt kan de kapslade lagren göras synliga eller dolda.

 3. Välj något av följande på Alternativ-menyn :

  Lista över lager för alla sidor

  Visar alla lager för alla sidor i dokumentet.

  Lista över lager för synliga sidor

  Visar bara lager på de sidor som är synliga just nu.

  Återställ till ursprunglig synlighet

  Återställer lager till deras standardläge.

  Tillämpa åsidosättning av utskrift

  Visar lager enligt utskriftsinställningarna i dialogrutan Lageregenskaper (Skrivs ut när det är synligt, Skrivs aldrig ut, Skrivs alltid ut).

  Tillämpa åsidosättning av export

  Visar lager enligt exportinställningarna i dialogrutan Lageregenskaper (Exporteras när det är synligt, Exporteras aldrig, Exporteras alltid).

  Tillämpa åsidosättning av lager

  Visar alla lager. Det här alternativet påverkar allt alternativt innehåll i PDF-dokumentet, även lager som inte är listade på panelen Lager. Alla lager är synliga oavsett inställningarna i dialogrutan Lageregenskaper. Du kan inte ändra lagersynligheten med hjälp av ögonikonen förrän du avmarkerar det här kommandot. När du redigerar lageregenskaper i dialogrutan Lageregenskaper träder ändringarna inte i kraft förrän du väljer Återställ till ursprunglig synlighet på Alternativ-menyn. (Ändringar i lagernamnet träder dock i kraft direkt.)

  Obs!

  Du kan inte spara visningen av en PDF-fil med lager genom att använda ögonikonen på panelen Lager för att visa och dölja lager. När du sparar filen ändras lagrens synlighet automatiskt till det ursprungliga läget.

  Om du vill spara en annan vy av en PDF-fil med lager i Acrobat Pro måste du ändra standardläge för lagren i dialogrutan Lageregenskaper.

Redigera lageregenskaper (Acrobat Pro DC)

Du kan kombinera standardlägesinställningen, synlighetsinställningen och utskriftsinställningen för att styra när ett lager är synligt och när det skrivs ut. Om ett lager till exempel innehåller en vattenstämpel kanske du vill att lagret ska vara dolt på bildskärmar, men alltid skrivas ut vid utskrift och alltid exporteras till andra program. Då kan du ställa in standardläget på aktiverat, den inledande synligheten på Aldrig synlig (bilden visas inte på skärmen), den inledande utskriftsstatusen på Skrivs alltid ut och den inledande exportstatusen på Exporteras alltid. Lagret behöver inte vara listat på panelen Lager eftersom alla lägesändringar hanteras automatiskt.

Obs!

Inställningarna i dialogrutan Lageregenskaper börjar bara gälla om Tillåt att lagerstatus anges av användarinformationen är markerat på panelen Dokument i dialogrutan Inställningar. Om alternativet inte är markerat ignoreras inställningarna i dialogrutan Lageregenskaper, förutom Lagernamn och Standardläge.

 1. Klicka på knappen Lager i navigeringsrutan.
 2. Markera ett lager och välj sedan Lageregenskaper på Alternativ-menyn .
 3. I dialogrutan Lageregenskaper redigerar du lagernamnet eller någon av följande egenskaper och klickar sedan på OK:

  Metod

  Markera Visa för att aktivera eller inaktivera lagret, eller välj referensalternativet. Då är lagret aktiverat hela tiden och redigering av egenskaperna är tillåtna. Om alternativet för referensåtergivning är markerat visas lagret i kursiv stil.

  Standardläge

  Anger det ursprungliga synlighetsläget för lagret när ett dokument först öppnas eller när den ursprungliga synligheten återställs. Lagrens ögonikoner visas eller döljs utifrån det här värdet. Om det här värdet t.ex. inte är aktiverat döljs ögonikonen för ett lager när du först öppnar dokumentet eller när du väljer Återställ till ursprunglig synlighet på Alternativ-menyn.

  Synlighet

  Anger PDF-lagrets synlighet på skärmen. Du kan visa ett lager när dokumentet öppnas, dölja ett lager när dokumentet öppnas eller låta standardläget avgöra om ett lager visas eller döljs när dokumentet öppnas.

  Skriv ut

  Anger om ett lager ska skrivas ut.

  Exportera

  Avgör om lagret ska visas i resultatdokumentet när PDF-filen exporteras till ett program eller filformat med stöd för lager.

  Alla andra egenskaper som skaparen av PDF-dokumentet med lager har kopplat till ett särskilt lager visas i rutan längst ned i dialogrutan Lageregenskaper.

Sortera om lager

Du kan ordna om enskilda lager i lagerrutan. Den här åtgärden är användbar om du vill ändra ordningen på lagren i listan eller flytta ett lager från en lagergrupp till en annan.

Obs!

Du kan inte ordna om låsta lager eller ordna om lager i kapslade lagergrupper.

 1. Markera ett lager på navigeringspanelen Lager.
 2. Placera pekaren till vänster om lagernamnet och håll ned Alt-tangenten samtidigt som du drar lagret till en ny plats.

Lägga till lagernavigering

Du kan lägga till länkar och destinationer till lager, så att du kan ändra visningen av ett dokument när användaren klickar på ett bokmärke eller en länk.

Obs!

Ändringar som görs för lagersynlighet med hjälp av ögonikonen på panelen Lager registreras vanligtvis inte i verktygsfältet Navigering.

Koppla ihop lagersynlighet med bokmärken

 1. Ställ in nödvändiga lageregenskaper, synlighet och förstoringsgrad för PDF-mållagret i dokumentrutan.
 2. Klicka på knappen Bokmärken och välj Nytt bokmärke på Alternativ-menyn .
 3. Markera det nya bokmärket och välj Egenskaper på Alternativ-menyn .
 4. Klicka på fliken Åtgärder i dialogrutan Egenskaper för bokmärken.
 5. För Välj åtgärd väljer du Ange lagersynlighet och klickar sedan på Lägg till. Klicka slutligen på OK.
 6. Markera bokmärkesetiketten på panelen Bokmärken och ge bokmärket ett namn.
 1. Ställ in nödvändiga lageregenskaper för destinationen i dokumentrutan.
 2. Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Destinationer.

  Destinationsrutan visas i en flytande panel. Du kan lägga till den vid de andra panelerna genom att dra den till navigeringsrutan. Om panelen är komprimerad klickar du på knappen Destinationer för att expandera den.

 3. Välj Ny destination på Alternativ-menyn  och ge destinationen ett namn.
 4. Markera länkverktyget  och dra i dokumentrutan för att skapa en länk. (Eftersom innehåll har lagts till i alla lager spelar det ingen roll att du skapar länken i mållagret. Länken fungerar från alla lager.)
 5. I dialogrutan Skapa länk markerar du Egen länk och klickar på Nästa.
 6. Klicka på fliken Utseende i dialogrutan Länkegenskaper och ställ in länkens utseende.
 7. Klicka på fliken Åtgärder i dialogrutan Länkegenskaper, välj Ange lagersynlighet och klicka på Lägg till.
 8. Stäng dialogrutorna.

  Du kan testa länken genom att ändra lagerinställningarna, markera handverktyget och klicka på länken.

Importera lager (Acrobat Pro DC)

Du kan importera lager från en PDF-fil eller en bildfil till en PDF-målfil. De bildformat som stöds är BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG och TIFF.

 1. Klicka på knappen Lager i navigeringsrutan.
 2. Välj Importera som lager på Alternativ-menyn .
 3. Klicka på Bläddra i dialogrutan Importera som lager och sök efter den fil som ska importeras. Om källfilen innehåller flera dokument anger du det sidnummer du vill importera i Sidnummer. Om målfilen är ett dokument med många sidor, anger du målsidesnummer i förhandsgranskningsavsnittet i dialogrutan.
 4. Välj något av följande importalternativ:

  Skapa nytt lager

  Skapar ett enskilt, separat lager från källdokumentet. Ange ett namn på det nya lagret.

  Lägg till i grupp

  Specificerar den befintliga lagergruppen till vilken du vill lägga till det importerade lagret. Det här alternativet är tillgängligt enbart när PDF-målfilen innehåller en eller flera befintliga grupper, och när Skapa nytt lager valts.

  Lägg till i befintligt lager

  Lägger till dokumentet från källfilen till ett befintligt lager i måldokumentet. Välj ett lager från ditt måldokument. Det importerade innehållet har samma lageregenskaper som det befintliga lager i måldokumentet. Det här alternativet är tillgängligt enbart när måldokumentet innehåller lager.

  Kopiera lager från källa

  Importerar lager från källdokumentet. Det här alternativet är tillgängligt enbart när källdokumentet innehåller lager.

 5. Justera positions- och utseendeinställningarna.

Sammanfoga eller förenkla lager (Acrobat Pro DC)

Sammanfogade lager får de egenskaper som lagret de sammanfogas med har (mållagret). Förenklade PDF-lager döljer innehåll som inte är synligt när förenklingsåtgärden utförs, samt komprimerar alla lager.

Obs!

Du kan inte ångra en sammanfogning eller en förenkling.

Sammanfoga lager

 1. Klicka på knappen Lager och välj sedan Sammanfoga lager på Alternativ-menyn .
 2. I rutan Lager som ska sammanfogas markerar du ett eller flera lager, och klicka på Lägg till.
 3. Om du vill ta bort ett lager från centralpanelen, välj ett eller flera lager, och klicka på Ta bort.
 4. I rutan Lager som ska sammanfogas i markerar du det lager som du vill sammanfoga de markerade lagren i.

Förenkla lager

 1. Klicka på knappen Lager och välj sedan Förenkla lager på Alternativ-menyn .

Redigera innehåll i lager

Du kan markera eller kopiera innehåll i ett PDF-dokument med lager genom att använda markeringsverktyget eller verktyget för ögonblicksbild. (I Acrobat Reader DC måste PDF-filen innehålla användningsbehörighet.) I Acrobat DC kan du redigera innehåll med verktyget Redigera text & bilder. De här verktygen identifierar och markerar allt innehåll som är synligt, oavsett om innehållet finns i ett markerat lager eller inte.

Om innehållet som du redigerar eller tar bort i Acrobat DC är kopplat till ett lager, syns ändringen i lagrets innehåll. Om innehållet som du redigerar eller tar bort är kopplat till mer än ett lager, syns ändringen i alla lagers innehåll. Om du t.ex. vill ändra en titel och signatur som visas på samma rad på den första sidan i ett dokument, och titeln och signaturen finns i två olika synliga lager, ändras innehållet i båda lagren om du gör ändringar i det ena lagrets innehåll.

Du kan lägga till innehåll, t.ex. granskningskommentarer, stämplar och formulärfält, i dokument med lager precis som du kan i andra PDF-dokument. Innehållet läggs dock inte till i ett särskilt lager även om det lagret är markerat när innehållet läggs till. Innehållet läggs i stället till i hela dokumentet.

I Acrobat DC kan du använda kommandot Sammanfoga filer i en enda PDF för att kombinera PDF-dokument som innehåller lager. Lagren i varje dokument är grupperade under en separat rubrik på panelen Lager i navigeringsrutan. Du kan expandera och komprimera gruppen genom att klicka på ikonen i gruppens namnlist.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy