Visa rutnät

Använd rutnät när du vill placera text och objekt på en exakt plats i ett dokument. När rutnätet är synligt visas det över hela dokumentet. Med alternativet Fäst mot rutnät justeras ett objekt mot närmaste rutnätslinje när du flyttar objektet.

Visa eller dölja rutnätet

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Linjaler och rutnät > Rutnät. En bockmarkering visas bredvid kommandonamnet när rutnätet visas.

Aktivera eller inaktivera alternativet Fäst mot rutnät

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Linjaler och rutnät > Fäst mot rutnät. En bockmarkering visas bredvid kommandonamnet när alternativet är aktivt.

Ändra rutnätets utseende

 1. Välj Enheter och stödlinjer i dialogrutan Inställningar under Kategorier.

 2. Ändra rutnätsinställningarna genom att göra något av följande:
  • Om du vill ändra avståndet mellan rutnätslinjerna anger du ett värde för Bredd mellan linjerna och Höjd mellan linjerna.

  • Om du vill ändra rutnätets origo anger du ett värde för Förskjutning från vänsterkanten och Förskjutning från överkanten.

  • Om du vill ändra antalet indelningar i varje rutnätsruta anger du ett värde för Indelningar. Indelningslinjerna är ljusare än rutnätslinjerna.

  • Du ändrar färg på rutnätslinjerna genom att klicka på rutan Rutnätets linjefärg och välja en ny färg på snabbmenyn Färg.

Skapa stödlinjer

Med hjälp av de vågräta och lodräta linjalerna kan du kontrollera storleken på objekt i dokumentet. Du kan också skapa stödlinjer i dokumentet. De är användbara om du vill justera objekt i räta rader, t.ex. formulärfält. Du kan ändra den måttenhet och färg som används i en linjal.

Skapa nya stödlinjer

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Linjaler och rutnät > Linjaler.

 2. Gör något av följande:
  • Dra nedåt från den vågräta linjalen om du vill skapa en vågrät stödlinje eller dra åt höger från den lodräta linjalen om du vill skapa en lodrät stödlinje.

  • Dubbelklicka någonstans på den vågräta linjalen för att skapa en lodrät stödlinje eller dubbelklicka någonstans på den lodräta linjalen för att skapa en vågrät stödlinje.

Visa eller dölja stödlinjer

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Linjaler och rutnät > Stödlinjer.

Flytta eller ta bort stödlinjer

 1. Om du vill flytta en stödlinje klickar du på den för att markera den och drar den sedan till en ny plats.

 2. Om du vill ta bort en stödlinje klickar du på den för att markera den och trycker sedan på Delete-tangenten.

 3. Om du vill ta bort alla stödlinjer högerklickar du i linjalområdet och väljer Ta bort alla stödlinjer eller Ta bort stödlinjer på sidan.

Ändra färg på stödlinjer

 1. Välj Enheter och stödlinjer i dialogrutan Inställningar under Kategorier.

 2. Klicka på rutan Färg på stödlinjer och välj en ny färg på snabbmenyn Färg.

Mäta höjden, bredden eller området för objekt

Använd mätverktygen för att mäta avstånd och areor för objekt i PDF-dokument. Mätverktygen är användbara när du behöver visa avstånd och areor för objekt i formulär eller CAD-ritningar. Du kan även använda dessa verktyg när du vill mäta vissa ytor i ett dokument innan du skickar det till tryckning. Mätverktygen är bara tillgängliga för Acrobat Reader DC-användare om den som har skapat PDF-filen har aktiverat mätfunktionen.

När du använder ett mätverktyg visar panelen för mätningsinformation information om mätningarna, till exempel aktuellt mått, deltavärden och skalningsförhållanden. I Acrobat DC infogas kommentarer med de värden som har beräknats för avstånd, perimeter eller område.

Mätverktyg i Acrobat
Mätningsverktyg

A. Verktygsfältet Mätning B. Objekt som ska mätas C. Mätningsinformationspanelen 
 1. Välj Verktyg > Mät.

  Mätverktygen visas i det sekundära verktygsfältet.

 2. Klicka på Mätverktyg i det sekundära verktygsfältet.

  Verktygsfältet Mätning och panelen med mätningsinformation visas.  

 3. Välj någon av följande mätningstyper om du vill mäta områden i en PDF-fil:
  • Välj avståndsverktyget om du vill mäta avståndet mellan två punkter. Klicka på den första punkten, flytta pekaren till den andra punkten och klicka sedan igen.

  • Välj perimeterverktyget om du vill mäta en uppsättning avstånd mellan flera punkter. Klicka på varje punkt som du vill mäta. Dubbelklicka därefter på den sista punkten. 

  • Välj områdesverktyget om du vill mäta området innanför de linjesegment som du ritar. Klicka på varje punkt som du vill mäta. När du har klickat på minst två punkter klickar du på den första punkten för att slutföra mätningen. 

 4. Gör något av följande när du mäter objekt:
  • Om du vill fästa mätningen till slutet av en linje väljer du Fäst mot banor .

  • Om du vill fästa mätningen till ändpunkten på en linje väljer du Fäst mot ändar .

  • Om du vill fästa mätningen till mittpunkten på en linje väljer du Fäst mot mittpunkter .

  • Om du vill fästa mätningen till skärningspunkten för flera linjer väljer du Fäst mot skärningar 

  • Om du vill begränsa mätningslinjerna till intervall på 45º håller du ned Skift-tangenten.

  • Om du vill avbryta en mätning högerklickar du och väljer Avbryt mätning.

  • Om du vill ta bort en mätmarkering klickar du på den med mätverktyget och trycker på Delete-tangenten.

Alternativ för mätverktyg

Du ställer in mätverktygsalternativ genom att markera verktyget och högerklicka någonstans i PDF-filen för att visa alternativen.

Ändra skalningsförhållande

Ändra skalningsförhållandet (t.ex. 3:2) och måttenheten på ritområdena.

Ändra markeringsetikett

Lägg till eller ändra text som visas med mätningen.

Inaktivera/aktivera måttmarkeringar

När det här alternativet är aktivt läggs de mätningslinjer du ritar till i PDF-filen. När alternativet är inaktiverat försvinner mätningslinjerna när du mäter ett annat objekt eller väljer ett annat verktyg.

Aktivera/inaktivera orto

När det här alternativet är aktiverat är mätningslinjerna enbart ortografiska.

Visa/dölj linjaler

Visar eller döljer lodräta och vågräta linjaler på sidan. (Detta har samma effekt som om du väljer Visa > Visa/Dölj > Linjaler och rutnät > Linjaler.)

Fäst mot sidinnehåll/Fäst inte mot sidinnehåll

Aktiverar/inaktiverar alla fästfunktioner.

Exportera måttmarkeringar till Excel

Spara informationen för alla mätningar i PDF-filen till en CSV-fil.

Inställningar

Öppna mätningsinställningarna (2D).

Mätningsinställningar

Du kan ange flera olika inställningar för hur 2D-data ska mätas.

Obs!

I Acrobat Reader DC gäller mätningsinställningar PDF-filer där kommentarer är aktiverade.

Använd skala och enheter från dokument (i förekommande fall)

När det här alternativet är aktiverat används de mätningar som baseras (i förekommande fall) på de enheter som har genererats från originaldokumentet. Avmarkera det här alternativet om du vill ange måttenheter manuellt.

Använd ortografiska linjer

När det här alternativet är aktiverat är mätningslinjerna enbart ortografiska.

Mätningslinjens färg

Specificerar färgen på den linje som används vid ritning.

Aktivera måttmarkeringar

När det här alternativet är aktivt läggs de mätningslinjer du ritar till i PDF-filen. När alternativet är inaktiverat försvinner mätningslinjerna när du mäter ett annat objekt eller väljer ett annat verktyg. Du kan använda standardmätningsetiketterna eller specificera din egen etikett.

Använd standardledarlängd (enbart avståndsverktyget)

När du avmarkerar det här alternativet flyttar du musen för att fastställa ledarlängden varje gång du ritar en avståndsmätning.

Standardlinjeslut (enbart avståndsverktyget)

Specificerar linjeslutens utseende i avståndsmätningar.

Bildtextformat (enbart avståndsverktyget)

Specificerar om bildtexten till avståndsmätningen är innanför eller över mätningslinjen.

Standardledarlängd (enbart avståndsverktyget)

Specificerar längden på den ledarlinje som visas på ena sidan av mätningspunkterna.

Standardledarutsträckning ovanför linje (enbart avståndsverktyget)

Specificerar längden på den ledarutsträckning som visas ovanför mätningslinjen.

Standardledarförskjutning från linjepunkter (enbart avståndsverktyget)

Specificerar hur stort mellanrum som visas mellan mätningspunkterna och ledaren.

Inställningar för Fäst mot 2D-innehåll

Specificera fästbeteende. Känslighet anger hur nära ett objekt pekaren måste vara för att mätlinjen ska fästa. Fästtipsfärg anger färgen för fästlinjen som visas när du håller pekaren över objektet.

Visa markörkoordinater

Markörkoordinaterna visar koordinatpositionerna för markören i dokumentfönstret. Positionsnumreringen börjar i det övre, vänstra härnet av dokumentet. Markörinformationen visar även bredden och höjden på ett markerat objekt när du ändrar dess storlek.

Visa X- och Y-koordinater

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Markörkoordinater.

 2. Flytta pekaren så att X- och Y-koordinaterna visas.

Ändra mätenheter för markörkoordinater

 1. Välj Enheter och stödlinjer i dialogrutan Inställningar under Kategorier.

 2. Välj en annan måttenhet i listrutan för sid- och linjalenheter.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy