Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar (Acrobat Pro)

Åtgärda flödesomformningsproblem med panelen Innehåll

Använd panelen Innehåll för att korrigera problem med flödesomformning i ett PDF-dokument som inte kan korrigeras med verktyget Läsordning. Eftersom ett PDF-dokument kan skadas om du redigerar innehållsobjekten, måste du se till att du känner till PDF-strukturen innan du gör några ändringar. Omfattande information om PDF-strukturen finns i PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7PDF reference (enbart på engelska) på Adobes webbplats.

På panelen Innehåll finns en hierarkisk vy över objekt i ett PDF-dokument, inklusive själva PDF-dokumentet. Varje dokument innehåller en eller flera sidor, en uppsättning anteckningar (t.ex. kommentarer och länkar) och innehållsobjekten för sidan. Innehållet består av behållare, text, sökvägar och bilder. Objekten listas i den ordning de visas på sidan, ungefär som taggar i det logiska strukturträdet. PDF-dokument kräver dock inte taggar för att du ska kunna visa eller ändra objektstrukturen.

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Innehåll.
 2. Visa sidor och objekt genom att expandera dokumentet.
 3. Flytta en behållare eller ett objekt genom att markera den/det och gör på något av följande sätt:
  • Dra behållaren eller objektet till önskad plats.

  • Välj Klipp ut på Alternativ-menyn, markera taggen ovanför den plats där du vill klistra in den utklippta taggen och välj Klistra in på Alternativ-menyn.

  Obs!

  Element för behållaren kan inte klistras in direkt i sidelement. Om du vill flytta en behållare till en annan sida klipper du ut behållaren. Markera sedan en behållare på den sida dit du vill flytta behållaren och välj Klistra in på Alternativ-menyn. Dra sedan ut behållaren en nivå till den plats du vill ha den på.  

Alternativ för panelen Innehåll

Använd Alternativ-menyn på panelen Innehåll eller högerklicka på ett objekt för att välja bland följande alternativ:

Ny behållare

Lägger till ett behållarobjekt i slutet på den valda sidan eller den valda behållaren.

Redigera ordlista för behållare

Anger ordlistan för behållaren. Fel i den här dialogrutan kan skada PDF-dokumentet. Endast tillgänglig för behållare med ordlistor.

Klipp ut

Klipper ut och kopierar det markerade objektet (inte det relaterade sidinnehållet).

Klistra in

Klistrar inte innehåll precis nedanför det markerade objektet på samma hierarkinivå.

Klistra in underordnad

Klistrar in innehåll i det markerade objektet som ett underordnat innehållsobjekt.

Ta bort

Tar bort objektet (inte det relaterade sidinnehållet) från dokumentet.

Sök innehåll i markering

Söker efter objekt på panelen Innehåll som innehåller objektet som du har markerat i dokumentrutan.

Sök

Söker efter omärkta (ej taggade) artefakter, innehåll, kommentarer och länkar. Du kan söka på sidan eller i dokumentet och lägga till taggar till hittade objekt.

Skapa Artefakt

Definierar markerade objekt som artefakter. Artefakter läses inte av en skärmläsare eller funktionen Läsa upp högt. Sidnummer, sidhuvuden och sidfötter är oftast bäst att tagga som artefakter.

Visa på taggpanelen

Växlar automatiskt till panelen Taggar och väljer den tagg som motsvarar innehållselementet.

Ta bort artefakt

Tar bort artefaktdefinitionen från det markerade objektet.

Markera innehåll

Om det här alternativet är markerat visas markeringar i dokumentrutan runt innehåll relaterat till ett markerat objekt på panelen Innehåll.

Visa metadata

Med det här alternativet kan du visa och redigera bild- eller objektmetadata.

Egenskaper

Öppnar dialogrutan Egenskaper för slutredigering.

Panelen Taggar

På panelen Taggar kan du visa och redigera taggar i det logiska strukturträdet, eller taggträdet, i ett PDF-dokument. På panelen Taggar visas taggarna i en hierarkisk ordning, som anger dokumentets lässekvens. Det första objektet i den här strukturen är taggroten. Alla andra objekt är taggar och är underordnade av taggroten. Taggar använder taggade elementtyper som visas inom vinkelparenteser (< >). Varje element, inklusive strukturella element som avsnitt och artiklar, visas i den logiska strukturen ordnade efter typ, följt av en rubrik och elementets innehåll eller en beskrivning av innehållet. Strukturella element visas vanligen som behållartaggar (överordnade taggar). De innehåller flera mindre element (underordnade taggar).

Obs!

Mer information om logiska strukturer hittar du i PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 på PDF reference (endast på engelska) på Adobes webbplats.

Även om du kan korrigera de flesta taggproblem med verktyget Läsordning måste du använda panelen Taggar för detaljerad taggning av tabeller och underordnade objekt, som stycken, listor och avsnitt som kräver flera språk. Lägg bara till taggar manuellt till ett dokument på panelen Taggar som en sista utväg. I första hand bör du använda kommandot Lägg till taggar i dokument.

Visa taggar på panelen Taggar

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Taggar.
 2. Gör något av följande:
  • Expandera taggen för önskat avsnitt.

  • Visa alla taggar i det logiska strukturträdet genom att Ctrl-klicka på plustecknet (Windows) eller genom att Alternativ-klicka på triangeln (Mac OS) bredvid taggroten.

Redigera taggar med panelen Taggar

Du kan redigera taggtiteln, ändra platsen för taggen eller ändra taggtyp för ett element. Allt sidinnehåll måste taggas, markeras som en artefakt eller tas bort från det logiska strukturträdet.

Redigera en taggtitel

 1. Utöka avsnittet med den logiska strukturen du vill redigera på panelen Taggar.
 2. Redigera titeln genom att markera taggen, välja Egenskaper på Alternativ-menyn, skriva text i rutan Titel och klicka på Stäng.

Flytta en tagg

 1. Expandera taggroten på panelen Taggar för att visa alla taggar.
 2. Markera taggikonen för det element du vill flytta.
 3. Gör något av följande:
  • Dra taggen till önskad plats. När du drar visas en linje vid potentiella platser.

  • Välj Klipp ut på Alternativ-menyn och markera taggen som finns ovanför den plats där du vill klistra in den utklippta taggen. Välj Klistra in på Alternativ-menyn för att flytta taggen till samma nivå som den markerade taggen eller välj Klistra in underordnad för att flytta in taggen under den markerade taggen.

Ändra elementtypen

 1. Utöka avsnittet med den logiska strukturen du vill ändra på panelen Taggar.
 2. Markera ett element och välj Egenskaper på Alternativ-menyn.
 3. Välj en ny elementtyp i listrutan Typ och klicka sedan på Stäng.

Alternativ för panelen Taggar

Använd Alternativ-menyn på panelen Taggar eller högerklicka på en tagg i det logiska strukturträdet och välj bland följande alternativ:

Ny tagg

Skapar en tagg i det logiska strukturträdet efter det objekt som är markerat för tillfället. Ange typ och rubrik på den nya taggen.

Klipp ut

Tar bort den markerade taggen från dess aktuella plats och placerar den i Urklipp.

Klistra in

Placerar den tagg som finns i Urklipp på angiven plats och ersätter den markerade taggen.

Klistra in underordnad

Placerar den tagg som finns i Urklipp på angiven plats som underordnad till den markerade taggen.

Ta bort tagg

Tar bort den markerade taggen.

Sök tagg från markering

Söker efter taggen på panelen Taggar som innehåller text eller objekt som du har markerat i dokumentrutan.

Skapa tagg från markering

Skapar en tagg i det logiska strukturträdet efter det objekt som är markerat i dokumentrutan. Ange typ och rubrik på den nya taggen.

Sök

Söker efter artefakter, osäkra OCR och innehåll, kommentarer, länkar och anteckningar som är omärkta (otaggade). Med Alternativ kan du söka efter sidan eller dokumentet och lägga till taggar för att hitta objekt.

Ändra tagg till artefakt

Ändrar markerade taggar till artefakter och tar bort det taggade innehållet från strukturträdet.

Kopiera innehåll till Urklipp

Kopierar allt innehåll i de markerade taggarna.

Redigera map-karta

Med det här alternativet kan du lägga till, ändra och ta bort map-kartan för klass eller stilordlista för dokumentet. Map-kartor för klass sparar attribut som associeras med varje element.

Redigera map-karta för roll

Med det här alternativet kan du lägga till, ändra, och ta bort map-kartor för roll för dokumentet. Med map-kartor för roll kan varje dokument innehålla en unikt definierad tagguppsättning. Om du mappar dessa anpassade taggar till fördefinierade taggar i Acrobat, är det lättare att identifiera och redigera anpassade taggar.

Tagganteckningar

Om det här alternativet är markerat läggs alla nya kommentarer och formulärfält till i taggträdet efter det markerade taggelementet. Befintliga kommentarer och formulärfält läggs inte till i taggträdet. Markerade och understrukna kommentarer associeras automatiskt och taggas med texten som kommenteras. Det här alternativet krävs inte.

Dokument är PDF-taggat

Flaggar PDF-dokumentet som ett taggat dokument. Avmarkera om du vill ta bort flaggan.

Obs!

Det här alternativet indikerar inte nödvändigtvis att PDF-dokument överensstämmer med PDF-riktlinjerna och bör användas med gott omdöme.

Markera innehåll

Om det här alternativet är markerat visas markeringar runt innehåll i dokumentrutan när du markerar den relaterade taggen på panelen Taggar.

Visa metadata

Öppnar en skrivskyddad dialogruta som innehåller referensinformation om den markerade taggen.

Egenskaper

Öppnar dialogrutan Egenskaper för slutredigering.

Lägga till annan text och tilläggsinformation till taggar

Vissa taggade PDF-dokument kanske inte innehåller all den information som behövs för att göra dokumentinnehållet fullständigt tillgängligt. Om du t ex vill göra dokumentet tillgängligt i en skärmläsare måste PDF-dokumentet innehålla alternativ text för figurer, språkegenskaper för delar av texten som är på ett annat språk än dokumentets standardspråk samt utökad text för förkortningar. Att tilldela olika textelement rätt språk är en garanti för att rätt tecken används och att rätt ordlista används vid stavningskontroll när du återanvänder dokumentet.

Du kan lägga till alternativ text och flera språk i en tagg från panelen Taggar. (Om det bara är ett språk som krävs väljer du språket via Arkiv > Egenskaper i stället.) Du kan också lägga till alternativ text med verktyget Läsordning.

Obs!

Se till att alternativa beskrivningar är så kortfattade som möjligt.

Skärmläsare kan visserligen läsa upp URL-adresser i webblänkar, men du kan hjälpa användarna avsevärt genom att lägga till meningsfull, alternativ text. Genom att lägga till alternativ text kan du t ex få en skärmläsare att läsa upp ”gå till sidan om tillgänglighet på webbsidan adobe.com” i stället för ”gå till http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html.”

Du lägger till alternativ text till länkens <Link>-tagg.

Obs!

Lägg bara till alternativ text till taggar som inte har underordnade taggar. Om du lägger till alternativ text till en överordnad tagg kan skärmläsarna inte läsa några av de underordnade taggarna.

 1. I taggträdet väljer du taggen <Link> för länken och Egenskaper på alternativmenyn.
 2. Välj panelen Taggar i dialogrutan Egenskaper för slutredigering.
 3. Skriv den alternativa texten för länken och klicka sedan på Stäng.

Lägga till annan text i en figur

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Taggar.
 2. Expandera det logiska strukturträdet och markera taggelementet <Figure> för bilden.
  Obs!

  Det blir enklare att hitta en tagg om du använder verktyget Läsordning för att markera figuren eller text bredvid figuren i dokumentfönstret. Sedan väljer du Sök tagg från markering på Alternativ-menyn på panelen Taggar.

 3. Välj Markera innehåll på Alternativ-menyn på panelen Taggar om du vill se ett markerat område i dokumentet som motsvarar taggen.
 4. Välj Egenskaper på Alternativ-menyn på panelen Taggar.
 5. Klicka på panelen Taggar i dialogrutan Egenskaper för slutredigering.
 6. I Alternativ text skriver du in texten som beskriver figuren.

Lägg till alternativ text för en förkortning

 1. Leta efter förkortningen på panelen Taggar på något av följande sätt:
  • Expandera taggträdet så att du kan se elementen med förkortningen.

  • Använd slutredigeringsverktyget för text eller markeringsverktyget för att markera förkortningen i dokumentet och välj sedan Sök tagg från markering på Alternativ-menyn för att leta efter texten i taggträdet.

 2. Markera taggen för det elementet och välj Egenskaper på Alternativ-menyn.
  Obs!

  Om förkortningen innehåller ytterligare text klipper du ut den texten och placerar den i en ny underordnad <Span>-tagg i samma överordnade <Span>-tagg.

 3. Välj panelen Taggar i dialogrutan Egenskaper för slutredigering.
 4. Skriv den oförkortade formen av den förkortade termen i Alternativ Text.
 5. Klicka på Stäng.

Skapa en ny underordnad tagg

 1. Välj den överordnade noden på panelen Taggar (ikonen på samma nivå som du vill skapa en underordnad tagg på) i taggträdet där du vill skapa en underordnad tagg.
 2. Välj Ny tagg på Alternativ-menyn.
 3. Välj önskad taggtyp i listrutan Typ eller ange en anpassad taggtyp, (valfritt) namnge taggen och klicka på OK.

Lägga till taggar till kommentarer

Om du taggar ett PDF-dokument som har kommentarer, taggas även kommentarerna. Men om du lägger till kommentarer i ett PDF-dokument som redan är taggat, taggas inte dina kommentarer om du inte först aktiverar kommentartaggning.

Obs!

Du aktiverar kommentartaggning i en PDF-fil genom att välja Tagganteckningar på Alternativ-menyn på panelen Taggar. Kommentarer eller markeringar som du lägger till i PDF-dokumentet taggas automatiskt.

Om ett dokument innehåller kommentarer som inte är taggade kan du leta upp dem i det logiska strukturträdet och tagga dem med kommandot Sök på panelen Taggar.

 1. Välj Sök på Alternativ-menyn på panelen Taggar.
 2. I dialogrutan Sök efter element väljer du Omärkta kommentarer på snabbmenyn Sök och klickar på Sök.
 3. Om kommentartypen visas i typfältet (t ex Text) klickar du på taggelementet, väljer Anteckning på snabbmenyn Typ i dialogrutan Ny tagg och klickar sedan på OK.
 4. I dialogrutan Sök efter element klickar du på Sök nästa och letar upp och taggar alla kommentarer. Sedan klickar du på Stäng.

Korrigera tabelltaggar med panelen Taggar

Använd verktyget Läsordning för att kontrollera att tabeller taggas på rätt sätt. Om du behöver strukturera figurer och text i cellerna i tabellen, kanske du föredrar att återskapa tabellen i redigeringsprogrammet innan du konverterar den till ett tillgängligt PDF-dokument. Att lägga till taggar i en cellnivå i Acrobat är en besvärlig procedur.

Innan du gör några ändringar i tabellelement använder du verktyget Läsordning för att fastställa om tabellen har taggats på rätt sätt.

Kontrollera tabellelement

 1. Expandera taggroten på panelen Taggar för att visa en tabelltagg.
 2. Markera tabelltaggen <Table> och verifiera att den innehåller ett av följande element:
  • Tabellrader, som var och en innehåller tabellrubrikceller <TH> eller tabelldataceller <TD>.

  • <THead>, <TBody> och <TFoot>-avsnitt, som vart och ett innehåller tabellrader. (Tabellrader innehåller <TH>-celler, <TD>-celler eller bådadera.)

 3. Gör något av följande:
  • Om taggen för tabellen inte innehåller dessa element men rader, kolumner och celler visas i tabellen i dokumentrutan, använder du verktyget Läsordning för att markera och definiera tabellen eller enskilda celler.

  • Om tabellen innehåller celler som löper över två eller fler kolumner, anger du ColSpan- och RowSpan-attributen för dessa rader i taggstrukturen.

  • Återskapa tabellen i redigeringsprogrammet, och konvertera den till ett taggat PDF-dokument.

Ange ColSpan- och RowSpan-attribut

 1. Välj ett <TD>- eller <TH>element på panelen Taggar.
 2. Välj Egenskaper på Alternativ-menyn.
 3. I dialogrutan Egenskaper för slutredigering klickar du på panelen Taggar och sedan på Redigera attributobjekt.
 4. Välj Attributobjekt, och klicka på Nytt objekt om du vill skapa en ny ordlista för attributobjekt.
 5. Expandera den nya ordlistan, markera attributet Layout och klicka sedan på Ändra objekt.
 6. Ändra layoutvärdet till Tabell.
 7. Välj alternativet för ordlista för attributobjekt och klicka på Nytt objekt.
 8. I dialogrutan Lägg till nyckel och värde skriver du ColSpan eller RowSpan i rutan Nyckel, anger antalet kolumner eller rader i rutan Värde, väljer Heltal i listrutan Värdetyp och klickar sedan på OK.

Standardtaggar i PDF-filer

I det här avsnittet beskrivs standardtaggtyperna för taggade PDF-filer. Standardtaggarna förser hjälpmedel med semantiska och strukturella element som används för att tolka dokumentstrukturen och presentera innehållet på ett användbart sätt.

PDF-taggarkitekturen är utökningsbar, så PDF-dokument kan innehålla vilken tagguppsättning som helst som ett redigeringsprogram använder. En PDF-fil kan t.ex. ha XML-taggar som kommer från ett XML-schema. Egna taggar som du definierar (t.ex. taggnamn som har genererats från styckeformat i ett redigeringsprogram) bör ha en map-karta för roll. Map-kartan för roll matchar varje egen tagg med en standardtagg. När hjälpmedel kommer till en egendefinierad tagg kan de kontrollera map-kartan för roll vid tolkningen av taggarna. Om du taggar en PDF-fil med någon av metoderna som beskrivs här skapas vanligen en korrekt map-karta för roll för dokumentet.

Obs!

Du kan visa och redigera en PDF-fils map-karta för roll genom att välja Alternativ > Redigera map-karta för roll på panelen Taggar.

Adobes standardelementtaggtyper är tillgängliga i dialogrutan Ny tagg. De är också tillgängliga i dialogrutan Egenskaper för slutredigering i Acrobat Pro. Du bör använda dessa taggtyper, eftersom de ger det bästa resultatet när taggat innehåll konverteras till ett annat format. Bland dessa format finns HTML, Microsoft Word och tillgängliga textformat för användning av andra typer av hjälpmedel.

Blocknivåelement är sidelement som består av text i ett styckeliknande format. Blocknivåelement ingår i ett dokuments logiska struktur. De här elementen kan sedan delas in i behållarelement, rubrik- och styckeelement, etikett- och listelement, specialtextelement och tabellelement.

Behållarelement

Behållarelement är den högsta elementnivån och de tillhandahåller en hierarkisk gruppering för andra blocknivåelement.

Dokument

Dokumentelement. Rotelementet i ett dokuments taggträd.

Part

Delelement. En större indelning av ett dokument. Kan samgruppera mindre enheter, t ex avdelningselement, artikelelement eller avsnittselement.

Div

Avdelningselement. Ett allmänt blocknivåelement eller grupp av blocknivåelement.

Art

Artikelelement. Ett stycke brödtext som utgör en självständig enhet.

Sect

Avsnittselement. En allmän behållarelementtyp, jämförbar med Division (DIV Class=”Sect”) i HTML, som vanligen är en komponent i ett delelement eller ett artikelelement.

Rubrik- och styckeelement

Rubrik och styckeelement är styckeliknande, blocknivåelement som inkluderar taggar för specifika rubriknivåer och allmänt stycke ( P ). Ett rubrikelement (H) måste vara det första underordnade elementet i indelningar på högre nivå. Sex nivåer av rubriker (H1 till H6) är tillgängliga för program som inte kapslar avsnitt hierarkiskt.

Etikett- och listelement

Etikett- och listelement är blocknivåelement som används för att strukturera listor.

L

Listelement. En sekvens av objekt med liknande innebörd eller annan relevans; omedelbara underordnade element ska vara listobjektselement.

LI

Listobjektselement. Objekt i en lista; kan ha ett etikettelement (valfritt) och listelementtext (obligatoriskt) som underordnade.

LBL

Etikettelement. En punkt, ett namn eller en siffra som identifierar och åtskiljer ett element från andra i samma lista.

LBody

Listobjektselement. Det beskrivande innehållet i ett listobjekt.

Specialtextelement

Specialtextelement identifierar text som inte används som ett allmänt stycke (P).

BlockQuote

Blockcitatelement. Ett eller flera textstycken som härrör från någon annan än författaren till den omgivande texten.

Caption

Bildtextelement. En kort beskrivning av en tabell eller figur.

Index

Registerelement. En sekvens av poster som innehåller identifierande text och referenselement som hänvisar till textförekomsten i dokumentets brödtext.

TOC

Innehållsförteckningselement. Ett element som innehåller en strukturerad lista över poster och etiketter som identifierar posterna; har en egen hierarki.

TOCI

Innehållsförteckningspostelement. En post i en lista som är kopplad till ett innehållsförteckningselement.

Tabellelement

Tabellelement är speciella element för strukturering av tabeller.

Table

Tabellelement. En tvådimensionell uppställning av data- eller textceller som innehåller tabellradselement som underordnade element och kan ha ett bildtextselement som första eller sista underordnade element.

TR

Tabellradselement. En rad med rubriker eller data i en tabell; kan innehålla tabellrubrikcellelement och tabelldatacellelement.

TD

Tabelldatacellelement. En tabellcell som innehåller data, inte en rubrik.

TH

Tabellrubrikcellelement. En tabellcell som innehåll rubriktext eller data som beskriver en eller flera rader eller kolumner i en tabell.

Radnivåelement

Radnivåelement identifierar ett textområde som har speciell formatering eller funktion. De skiljer sig åt från blocknivåelement. Radnivåelement kan inkluderas i eller inkludera blocknivåelement.

BibEntry

Bibliografipostelement. En beskrivning av var citerad information kan hittas.

Quote

Citatelement. Text på radnivå som härrör från någon annan än författaren till den omgivande texten; skiljer sig åt från blockcitat som består av ett helt stycke eller flera stycken.

Span

Omfångselement. Textsegment på radnivå; används ofta för att avgränsa text som är kopplad till en uppsättning formategenskaper.

Speciella radnivåelement

Speciella radnivåelement beskriver text på radnivå som har speciell formatering eller funktion.

Code

Kodelement. Datorgenererad text som är inbäddad i ett dokument.

Figure

Figurelement. En figur eller grafisk representation kopplad till text.

Form

Formulärelement. En PDF-formulärsanteckning som kan eller har fyllts i.

Formula

Formulärelement. En matematisk formel.

Link

Länkelement. En hyperlänk som är inbäddad i ett dokument. Målet kan finnas i samma dokument, i ett annat PDF-dokument eller på en webbplats.

Note

Kommentarelement. Beskrivande text eller dokumentation, t ex en fotnot eller slutnot, som refereras till i brödtexten.

Reference

Referenselement. En hänvisning till text eller data som finns någon annanstans i dokumentet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto