Preflight-korrigeringar

Du kan använda preflight-verktyget för att korrigera många fel i ett dokument. För att göra det lägger du till korrigeringar till en profil. Korrigeringen åtgärdar automatiskt problement om det går, eller så får du information så att du kan korrigera problemet i källfilen. En profil med en korrigering visas med en grå skiftnyckelsikon. Konturen av en skiftnyckel innebär att profilen för närvarande inte har några korrigeringar.

Preflight erbjuder flera fördefinierade korrigeringar som du kan lägga in i en profil. De täcker ett brett urval av fel som påverkar färg, teckensnitt, bilder, tryckproduktion, överensstämmelse med internationella standarder som PDF/X and PDF/A och andra områden. Preflight innehåller även verktyg så att du kan skapa egna enskilda korrigeringar.

Obs!

Korrigeringar ändrar dokumentet för alltid.

Korrigeringar kan t.ex. genomföra följande åtgärder för att korrigera fel:

 • Konverterar färgrymder, på samma sätt som med funktionen Konvertera färg.

 • Reparera dokument och eliminerar onödigt innehåll, så att filstorleken minskar, på samma sätt som med funktionen PDF-optimering.

 • Konvertera PDF till en annan version.

 • Bredda hårlinjer.

 • Förenkla genomskinlighet.

 • Ta bort objekt utanför TrimBox och BleedBox.

 • Förbered PDF-filen för PDF/X-, PDF/E- eller PDF/A-konvertering.

 • Ange dokumentinformation.

Lägga till korrigeringar till en profil

Preflight innehåller en samling korrigeringar som du kan lägga in i en profil. Dessa är alla tillgängliga i avsnittet Korrigeringar i respektive profil.

 1. Öppna dialogrutan Preflight (Verktyg > Tryckproduktion > Preflight), välj en profil och klicka på länken Redigera bredvid profilnamnet.

 2. Expandera kategorin med profilen som du vill använda och expandera sedan profilen.
  Expanderad kategori
 3. Om det behövs låser du upp profilen, så att du kan ändra den. Välj Olåst på snabbmenyn längst upp.

 4. Välj Anpassade korrigeringar från objekten nedanför profilen.

  Korrigeringar är tillgängliga i avsnittet Korrigeringar i respektive profil
  Korrigeringar är tillgängliga i avsnittet Korrigeringar i respektive profil.

 5. Välj en korrigering i kolumnen till höger och klicka sedan på vänsterpilen för att flytta korrigeringen till den vänstra kolumnen.

  Du kan lägga till valfritt antal korrigeringar.

  Obs!

  Om du vill ta bort en korrigering från en profil, markerar du korrigeringen i den vänstra listan och klickar sedan på högerpilen.

Översikt över dialogrutan Redigera korrigering

I dialogrutan Redigera korrigering visas fördefinierade korrigeringar som du kan lägga till i en profil samt värdena för varje korrigering. Du kan använda dialogrutan Redigera korrigering för att ändra värdena som är kopplade till en korrigering, eller skapa en egen korrigering utifrån en redan befintlig korrigering. Korrigeringar, liksom kontroller, är ordnade i kategorier.

Dialogrutan Redigera korrigering
dialogrutan Redigera korrigering

A. Namn på korrigering B. Korrigeringskategorier C. Sök D. Områden i korrigeringen som kan ändras E. Korrigeringskriterier F. Knapp för att se vilka profiler som använder korrigeringen 

Skapa eller ändra korrigeringar

Du kan skapa en egen korrigering för vissa jobb eller utdataenheter. Inställningarna som du anger avgör t.ex. vilken utdatametod som används, vilka färgkonverteringar som utförs, hur bilder komprimeras och samplas och vilken PDF-kompatibilitetsnivå PDF-filen måste stödja. Även om du kan ändra alla fördefinierade korrigeringar, förutsatt att de inte är låsta, är det bättre att duplicera en befintlig korrigering och sedan ändra dess värde. Den här metoden är användbar om korrigeringen tillhör flera låsta profiler och du inte vill söka efter och låsa upp alla de profilerna. En korrigeringsdubblett är som standard olåst eftersom den ännu inte tillhör någon profil. Du kan även skapa enskilda korrigeringar som du kan köra snabbt utan att vara del av någon profil.

Skapa en korrigering för en profil.

 1. Klicka på knappen Markera profiler  på panelen Profiler i dialogrutan Preflight.

 2. Markera en profil och klicka på knappen Redigera bredvid profilnamnet.

 3. Välj Korrigeringar under profilen på vänster sida i dialogrutan.

 4. Välj Olåst på snabbmenyn om så behövs.

 5. Klicka på ikonen Ny  under Korrigeringar i den här profilen.

 6. Ge korrigeringen ett namn och ange sedan villkoren.

Skapa en korrigering baserad på en befintlig

 1. Följ steg 1 till 4 i processen för att skapa en korrigering för en profil.
 2. Markera den korrigering som du vill ändra i Preflight-dialogrutan Redigera profil och klicka sedan på knappen Duplicera  till höger.

 3. Ändra informationen efter behov eller skapa en ny kolumn i dialogrutan Duplicera korrigering.
 4. Klicka på Användning om du vill se vilka profiler som använder den här korrigeringen. Du kan behöva låsa upp andra profiler innan du kan ändra korrigeringen.

 5. Gör något av följande och klicka sedan på OK:

  • Om du vill byta namn på korrigeringen skriver du det nya namnet i rutan Namn upptill i dialogrutan.

  • Om du vill ändra hur ett fel hanteras, anger du alternativ eller värden för varje valt korrigeringsalternativ.

Skapa en enskild korrigering

 1. Klicka på knappen Markera enstaka korrigeringar på panelen Profiler i dialogrutan Preflight .

 2. Välj Alternativ > Skapa korrigering.

 3. Ge korrigeringen ett namn och ange sedan villkoren.

  Den nya korrigeringen visas i den grupp som passar dess kategori och typ.

Duplicera en enskild korrigering

 1. Klicka på knappen Markera enstaka korrigeringar på panelen Profiler i dialogrutan Preflight .

 2. Markera en befintlig korrigering och välj Alternativ > Kopiera korrigering.

Skapa favoritkorrigeringar

 1. Klicka på knappen Markera enstaka korrigeringar på panelen Profiler i dialogrutan Preflight .

 2. Expandera grupperna efter behov.
 3. Markera en enskild korrigering, klicka på flaggan intill namnet och välj sedan Favorit.