Det här dokumentet beskriver hur du anger åtgärdsknappar i PDF-formulär. (Om du letar efter information om hur du skapar ett formulär från grunden och distribuerar det, spårar formulär eller fyller i och signerar ett formulär kan du klicka på lämplig länk ovan. Klicka på länken Vanliga frågor och svar om formulär om du vill läsa vanliga frågor om formulär.)

 

Om knappar

Knappar kopplas oftast till formulär, men du kan lägga till knappar i alla dokument. Knappar kan användas för att öppna en fil, spela upp ett ljud eller ett filmklipp, skicka data till en webbserver, m.m. När du bestämmer dig för hur en åtgärd ska initieras, bör du komma ihåg att knappar ger flera möjligheter som länkar och bokmärken inte ger:

 • En knapp kan aktivera en enskild åtgärd eller en serie åtgärder.

 • En kapp kan ändra utseende som svar på musåtgärder.

 • Det är lätt att kopiera en knapp på många sidor.

 • Musåtgärder kan aktivera olika knappåtgärder. Exempel: Mus ned (ett klick), Mus upp (när musknappen släpps efter ett klick), Musinträde (rör pekaren över knappen) och Musutträde (flytta pekaren bort från knappen) kan aktivera olika åtgärder för samma knapp.

  Knappar är ett enkelt och användarvänligt sätt för användarna att aktivera en åtgärd i PDF-dokument. Knapparna kan kombineras med etiketter och ikoner så att användarna guidas genom en serie åtgärder eller händelser, allteftersom musen flyttas. Du kan t.ex. skapa knappar med etiketterna ”Spela upp”, ”Paus” och ”Stopp” och lämpliga ikoner. Därefter kan du ange åtgärder för knapparna att spela upp, göra paus och stoppa en film. Du kan välja en valfri kombination av musbeteenden för en knapp och ange valfri kombination av åtgärder för ett musbeteende.

Lägga till en knapp i ett Acrobat PDF-formulär

 1. Gå till redigeringsläget genom att välja Verktyg > Förbered formulär och välj sedan Knapp i verktygsfältet. Markören ändras till ett hårkors.

 2. Klicka på det ställe på sidan där du vill lägga till knappen med standardstorlek. För att göra en knapp i egen storlek, dra en rektangel för att ange knappens storlek.
 3. Dubbelklicka på knappfliken och ange ett namn, funktionsbeskrivning och andra gemensamma egenskaper.
 4. Klicka på fliken Utseende och ange alternativ för hur knappen ska se ut på sidan. Tänk på att om du väljer en bakgrundsfärg syns inte bilderna bakom knappen. Textalternativen påverkar vilken etikett du kan välja under fliken Alternativ, inte knappnamnet under fliken Allmänt.

  Obs!

  Om kryssrutan Aktivera alternativ för höger-till-vänster-språk är markerad på panelen Internationell i dialogrutan Inställningar innehåller fliken Utseende alternativ för att ändra sifferstilen och textriktningen för knappar.

 5. Klicka på fliken Alternativ och välj hur etiketterna och ikonerna ska visas på knappen.
 6. Klicka på fliken Åtgärder. Ange vad som ska hända när användaren klickar på knappen, t.ex. gå till en annan sida eller spela upp ett medieklipp.
 7. Klicka på Stäng.

  Obs!

  Om du skapar flera knappar kan du fästa objektet mot rutnätets linjer eller stödlinjer.

 8. Förhandsgranska och testa knappen genom att klicka på Förhandsgranska till höger i verktygsfältet. När du är klar kan du antingen klicka på Redigera för att gå tillbaka till verktyget Förbered formulär eller klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet när du vill stänga verktyget.

Lägga till en Skicka-knapp

När du distribuerar ett formulär kontrollerar Acrobat automatiskt formuläret. Om det inte hittar en skickaknapp, lägger det automatiskt till en Skicka formulär-knapp i dokumentets meddelandefält. Användarna kan klicka på knappen Skicka formulär för att skicka det ifyllda formuläret tillbaka till dig. Om du inte tänker använda den Skicka formulär-knapp som Acrobat skapade, kan du lägga till en egen skicka-knapp i formuläret.

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Använd knappverktyget  och dra över området där du vill att knappen ska visas. Dubbelklicka på knappen och ställ in alternativ på flikarna Allmänt och Alternativ.

 3. På fliken Alternativ väljer du ett alternativ i listrutan Layout för knappetiketten, ikonbilden eller bådadera. Gör något eller båda av följande:

  • Skriv texten som identifierar knappen som en skicka-knapp i rutan Etikett.

  • Klicka på Välj ikon och ange sökvägen till en bildfil eller klicka på Bläddra och gå till den bildfil som du vill använda.

 4. Gå till fliken Åtgärder, välj Skicka ett formulär på menyn Välj åtgärd och klicka sedan på Lägg till.

 5. Gör något av följande i dialogrutan Val för skickning av formulär:
  • Om du vill samla formulärdata på en server anger du platsen i Ange en URL-adress för denna länk. Exempel: http://www.[domän]/[mapp]/[undermapp]/ för en Internetadress eller \\[server]\[mapp]\[undermapp]\ för ett ställe på ett lokalt nät.

  • Om du vill samla in formulärdata som bilagor till e-post skriver du mailto: följt av e-postadressen om du vill skicka formulärdata till en e-postadress. Exempel: mailto:ingen@adobe.com.

 6. Välj alternativ för Exportformat, Fältval och Val för datum och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på Stäng.

 8. Förhandsgranska och testa knappen genom att klicka på Förhandsgranska till höger i verktygsfältet. När du är klar kan du antingen klicka på Redigera för att gå tillbaka till verktyget Förbered formulär eller klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet när du vill stänga verktyget.

Obs!

Om data returneras i FDF- eller XFDF-format måste serverns URL sluta med tillägget #FDF, till exempel http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.

Alternativ för att skicka formulär

Följande alternativ är tillgängliga i dialogrutan Val för skickning av formulär:

Ange en URL-adress för denna länk

Anger den URL där formulärdata ska samlas.

FDF

Returnerar användardata utan att skicka tillbaka den underliggande PDF-filen. Om du vill kan du markera kryssrutorna Fältdata, Kommentarer och Inkrementella förändringar i PDF-dokumentet.

Obs!

Genom att markera alternativet för inkrementella förändringar kan du ta emot digitala signaturer på ett sätt som enkelt kan läsas och rekonstrueras av en server.

HTML

Returnerar formuläret i HTML-format.

XFDF

Returnerar användardata som en XML-fil. Du kan inkludera kommentarer med fältdata eller enbart fältdata.

PDF

Returnerar hela PDF-filen med användardata.

Fältval

Anger vilka fält som returneras. Om du bara vill få en del av ifyllda fältdata aktiverar du alternativet Endast dessa, klickar på Välj fält och väljer sedan vilka fält som ska inkluderas eller exkluderas i dialogrutan Fältval.

Du kan till exempel använda det här alternativet för att utesluta vissa beräknade eller duplicerade fält, som bara är till för att underlätta för användaren och inte ger någon ny information.

Val för datum

Standardiserar formatet för datum som användaren anger.

Få knappar att ändra utseende

En knapp kan ha en etikett, en ikon eller båda. Du kan ändra visningen av knappen för varje mustillstånd (Upp, Ner och Över). Du kan t.ex. skapa en knapp med etiketten ”Hem” som när musen förs över knappen ändras till ”Klicka för att återgå till hemsidan”.

Du kan skapa knappikoner av alla filformat som kan visas i Acrobat, t.ex. PDF, JPEG och GIF. Oavsett vilket format du väljer används hela sidan. Om du vill använda endast en del av sidan som en ikon måste du beskära bilden eller sidan innan du utför denna procedur. Den minsta storleken för en PDF-sida är 1 × 1 tum (2,54 x 2,54 cm). Om du vill att ikonen ska vara mindre än 1 × 1 tum, ändrar du skalan så att ikonen får plats inuti rutan som ritades med knappverktyget. Klicka på Avancerat på fliken Alternativ i dialogrutan Egenskaper för knapp för att bestämma hur en knappikon ska anpassas till knappens storlek.

Knapplayouter
Knapplayouter

A. Endast etikett B. Endast ikon C. Ikon över, etikett under D. Etikett över, ikon under E. Ikon vänster, etikett höger F. Etikett vänster, ikon höger G. Etikett över ikon 

Redigera en knapp

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Välj knappfältet och gör något av följande:
  • För att redigera egenskaper för knappfältet dubbelklickar du på knappen.

  • För att ändra utseende på knappar använder du alternativen för utseende på fliken Utseende i dialogrutan Egenskaper för knapp.

  • För att justera, centrera eller distribuera knappen i andra formulärfält, eller för att ändra storlek eller kopiera knappen, högerklickar du på knappen och väljer sedan ett alternativ på snabbmenyn.

 3. Stäng alla öppna dialogrutor. Klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet Förbered formulär när du vill stänga verktyget.

Ange visningsegenskaper för knappar i Acrobat

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Dubbelklicka på en befintlig knapp och klicka sedan på fliken Alternativ i dialogrutan Egenskaper för knapp.
 3. För Layout, välj önskad typ av etikettvisning. (Mer information om skalförändring av knappikoner finns i nästa procedur.)
 4. För Funktion, anger du hur knappen ska visas vid klickning på knappen.
 5. Definiera etiketten eller ikonen som visas på knappen:
  • Om du väljer ett etikettalternativ i listrutan Layout skriver du texten i rutan Etikett.

  • Om du väljer ett ikonalternativ i listrutan Layout klickar du på Välj ikon, klickar på Bläddra och markerar filen. (Klicka på Radera för att ta bort den markerade ikonen.)

 6. Stäng alla öppna dialogrutor. Klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet Förbered formulär när du vill stänga verktyget.

Alternativ för knappfunktioner

Inget

Anger att knappen visas med samma utseende.

Tryck

Anger utseendena för mustillstånden Upp, Ned och Över. Välj ett alternativ under Läge och ange sedan ett etikett- eller ikonalternativ.

Upp

Anger hur knappen ska se ut när musknappen inte klickas.

Ned

Anger hur knappen ska se ut när användaren klickar på den, men innan musen släpps.

Över

Anger hur knappen ska se ut när muspekaren är placerad över knappen.

Ytterkontur

Markerar knappens ram.

Invertera

Kastar om mörka och ljusa fält på knappen.

Skalförändring och placering av knappar

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Dubbelklicka på en befintlig knapp för att öppna dialogrutan Egenskaper för knapp.
 3. Klicka på fliken Alternativ. Välj sedan ett av ikonalternativen i listrutan Layout och klicka sedan på Avancerat.

  Obs!

  Knappen Avancerat är inte tillgänglig om du väljer Endast etikett i listrutan Layout.

 4. Välj ett alternativ i listrutan Skalas när:

  Alltid

  Skalförändrar ikonen enligt definitionen oberoende av dess storlek i förhållande till knappstorleken.

  Aldrig

  Bevarar ikonens ursprungliga storlek. Om ikonen inte får plats, beskärs den. Om du väljer Aldrig är skalförändringsalternativen inte tillgängliga.

  Ikonen är för stor

  Skalförändrar ikonen enligt definitionen bara om den är större än knappen.

  Ikonen är för liten

  Skalförändrar ikonen enligt definitionen bara om den är mindre än knappen.

 5. I listrutan Skalförändra väljer du om du vill skalförändra ikonen proportionellt. Om ikonen inte skalförändras proportionellt kan den bli förvrängd.

 6. Om du vill vara säker på att ikonens alla sidor är fästa vid knappens sidor väljer du Anpassa till område.

 7. Ange var ikonen är placerad inuti knappen genom att dra pilarna på skjutreglaget. Ikonens placering bestäms av hur stort utrymme i procent som finns mellan ikonen och det vänstra fältets gräns och mellan ikonen och det undre fältets gräns. Standardinställningen (50, 50) placerar ikonen mitt på fältet. Du kan när som helst återgå till standardplaceringen genom att klicka på Återställ.

 8. Klicka på OK och sedan på Stäng.

 9. Förhandsgranska och testa knappen genom att klicka på Förhandsgranska till höger i verktygsfältet. När du är klar kan du antingen klicka på Redigera för att gå tillbaka till verktyget Förbered formulär eller klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet om du vill stänga verktyget.

Dölja en Acrobat-knapp utom när muspekaren är placerad över den

I vissa fall kanske du vill att knappområdet ska vara osynligt tills muspekaren rör sig över det. Genom att ömsom visa, ömsom dölja en knapp, kan du skapa intressanta effekter i ett dokument. När du t.ex. flyttar en pekare över en stad på en karta kan en detaljkarta för staden visas som sedan försvinner när pekaren flyttas från staden.

Visa och dölja ikoner
Visa och dölja ikoner

A. Pekare ej över knappområde B. Pekare inträder i knappområde C. Pekare utträder ur knappområde 
 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Använd knappverktyget  och dra över området där du vill att snabbmenyknappen ska visas. Om PDF-filen till exempel innehåller en karta över Frankrike drar du musen över området där du vill att en detaljkarta över Paris ska visas.

 3. Dubbelklicka på knappen, klicka på fliken Alternativ och välj sedan Endast ikon i listrutan Layout.

 4. Välj TryckBeteende-menyn och välj sedan Över i listan Tillstånd.

 5. Klicka på Välj ikon och sedan på Bläddra. Välj filtyp i listrutan för filformat. Navigera till bildfilen och dubbelklicka på den. I detta exempel väljer du en karta över Paris. Acceptera den förhandsvisade bilden som knapp genom att klicka på OK.

 6. Klicka på fliken Utseende. Vid behov avmarkerar du Ramfärg och Fyllningsfärg och klickar sedan på Stäng.

 7. Om du är i redigeringsläge klickar du på Förhandsgranska. Det bildfält du definierat visas när pekaren träder in i knappområdet och försvinner vid utträdet.

  Obs!

  Om du vill göra bilden större än det område som pekaren förs över eller om du vill att bilden ska visas på en annan plats än där bildknappen visas, använder du åtgärden Visa/dölj ett fält. Först anger du en ikon för knappen som ska visas och döljas, enligt beskrivningen ovan. Därefter skapar du en andra knapp som fungerar som ett klickbart område när pekaren flyttas över den. Du tilldelar inte den andra knappen någon ikon för hur den ska se ut. Du använder i stället fliken Åtgärder för att visa den första knappen när pekaren förs över den andra knappen och gömma den första knappen när pekaren flyttas från området.

 8. När du är klar kan du antingen klicka på Redigera för att gå tillbaka till verktyget Förbered formulär eller klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet om du vill stänga verktyget.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy