Preflight-profiler (Acrobat Pro)

Om preflight-profiler

Hur framgångsrik en preflight-undersökning är beror på hur villkoren för undersökningen har definierats. Undersökningsvillkoren finns i en så kallad preflight-profil. En preflight-profil består av en eller flera kontroller eller korrigeringar, eller både kontroller och korrigeringar. Varje kontroll innehåller ett eller flera egenskapssatser som validerar PDF-innehållet. Preflight visar ett fel enbart om samtliga egenskapssatser i kontrollen är felaktiga. I dialogrutan Preflight Redigera profil kan du ange vilka värden som ska användas och hur avvikelser ska hanteras. Du kan t.ex. välja en profil som helt enkelt rapporterar avvikelser, eller en som automatiskt korrigerar avvikelser enligt sina angivna parametrar. En profil med en korrigering visas med en ifylld grå skiftnyckelsikon.

Adobe Acrobat innehåller flera fördefinierade preflight-profiler, ordnade i grupper, t ex Digital tryckning, PDF-analys, Prepress och PDF/A-, PDF/E- eller PDF/X-överensstämmelse. Du kan använda de fördefinierade profilerna som de är, eller skapa egna profiler genom att redigera dem. Kontrollerna som tillsammans utgör profilerna (kallades regler i tidigare versioner av Acrobat) är ordnade efter kategori, t.ex. Dokument, Sidor, Bilder osv. Varje kontroll i en kategori styr en speciell dokumentegenskap.

Om du vill förstå vilka dokumentegenskaper som preflight-profilen analyserar kan du ta del av informationen om varje markerad kontroll i dialogrutan Preflight Redigera profil. Den här informationen beskriver vilka villkor kontrollen använder för att analysera och eventuellt korrigera en dokumentegenskap.

Visa profiler

 1. Gör något av följande:

   

  • Om dialogrutan Preflight inte är öppen väljer du Verktyg > Tryckproduktion > Preflight.
  • Växla till önskat bibliotek med hjälp av listrutan högst upp.
  • Om en annan ruta visas i dialogrutan Preflight klickar du på fliken Profiler.

   

 2. Expandera profilgrupperna som du vill.

  Listan innehåller alla fördefinierade profiler och alla egna profiler som du har skapat.

Ange favoritprofiler

 1. Gör något av följande:
  • Om dialogrutan Preflight inte är öppen väljer du Verktyg > Tryckproduktion > Preflight.

  • Om en annan ruta visas i dialogrutan Preflight klickar du på fliken Profiler.

 2. Expandera grupperna efter behov.
 3. Markera en profil, klicka på flaggan intill namnet och välj sedan Favorit.

Översikt över dialogrutan Preflight Redigera profil

I dialogrutan Preflight Redigera profil visas alla tillgängliga profiler, och här visas vilka dokumentegenskaper som analyseras. Från den här dialogrutan kan du låsa upp och låsa profiler, skapa nya grupper för att ordna profilerna och ange särskilda undersökningsvillkor. Du kan ta fram ytterligare alternativ och information genom att expandera profilen.

Du öppnar dialogrutan Redigera profil genom att expandera profilgruppen i dialogrutan Preflight, markera en profil och sedan klicka sedan på Redigera (eller välja Redigera preflight-profiler på Alternativ-menyn).

Dialogrutan Preflight Redigera profil
Dialogrutan Preflight Redigera profil

A. Profil B. Fördefinierade kontrolluppsättningar C. Fler alternativ D. Profilgrupper 

Lägga till och ta bort profiler

Du kan skapa egna anpassade preflight-profiler. Innan du skapar en ny profil från början, kan du undersöka befintliga profiler för att se om det finns sådana som uppnår resultat som liknar de som du vill uppnå. Om det är möjligt kan du duplicera en befintlig profil och sedan ändra enbart de relevanta delarna.

En preflight-profil måste innehålla åtminstone en kontroll eller korrigering och en egenskap som validerar PDF-innehållet. När du skapar en kontroll från början, kan du använda befintliga egenskaper eller skapa nya. För att få bästa resultat när du skapar och ändrar profiler lägger du endast till så många kontroller som du behöver för att validera PDF-innehållet och håller kontroller och egenskaper enkla. Du kan t.ex. använda en PDF/X-profil för att kontrollera vissa villkor och sedan lägga till kontroller för icke-PDF/X-villkor, t.ex. bildupplösning.

Skapa en profil

 1. Klicka på knappen Markera profiler  på panelen Profiler i dialogrutan Preflight.

 2. Välj Alternativ > Skapa profil.

 3. Ange namn och syfte för den nya profilen och ange ytterligare alternativ efter behov.

  Nya profiler visas som standard i gruppen Egna profiler, såvida du inte tilldelar dem till en annan grupp.

 4. Expandera profilen i kolumnen till vänster.
 5. Ändra kontroller (som de tillhandahålls).
 6. Lägga till extra kontroller och korrigeringar.

Duplicera en profil

 1. Klicka på knappen Markera profiler  på panelen Profiler i dialogrutan Preflight.

 2. Markera en befintlig profil och välj Alternativ > Kopiera profil.

  Den kopierade profilen läggs till i samma grupp som originalfilen.

Skapa en profilgrupp

 1. Välj en profil i dialogrutan Preflight Redigera profil.

 2. Välj Ny grupp i grupplistrutan.

 3. Ge gruppen ett namn och klicka sedan på OK.

  Obs!

  Om du markerar en grupp med profiler flyttas samtliga profiler till den nya gruppen.

Ta bort en profil

 1. I dialogrutan Preflight Redigera profil markerar du en profil och klickar på Ta bort .

Importera och exportera preflight-profiler

Preflight-profiler kan delas med andra användare. En leverantör av utskriftstjänster kan t.ex. tillhandahålla preflight-profiler till sina kunder för att kontrollera jobb innan de lämnas till nästa instans. Användare i en arbetsgrupp kan skapa egna profiler som ett sätt att kontrollera ett dokument innan det läggs upp på webben eller skrivs ut på en speciell skrivare, eller för att kontrollera egen produktion.

Om du vill ändra en profil paketerar du den för import och export. Paketet innehåller alla kontroller och egenskaper för den valda profilen.

Importera en preflight-profil

 1. Gör något av följande:
  • Välj Importera preflight-profil på Alternativ-menyn i dialogrutan.

  • Klicka på ikonen Importera i dialogrutan Redigera Preflight-profil   .

 2. Kontrollera var filen med preflight-paketet är placerad (tillägget .kfp) och klicka på Öppna. Profilen visas i listan med profiler i gruppen Importerade profiler.
 3. (Valfritt) Om profilen är låst väljer du Olåst på snabbmenyn i dialogrutan Preflight Redigera profil. Du kan redigera en profil efter det att du har låst upp den.
 4. (Valfritt) Ange ett lösenord om du uppmanas till det.
Obs!

Du kan även importera en preflight-profil genom att dra filen till Acrobat-fönstret eller Acrobat -programikonen.

Exportera en preflight-profil

 1. Byt namn på profilen, om så behövs (i dialogruatn Redigera profil) inan du börjar exportera.
 2. Om du vill låsa profilen innan du exporterar den väljer du Låst på snabbmenyn i dialogrutan Preflight Redigera profil. Du kan också välja Lösenordsskyddad och skriva ett lösenord.
 3. Gör något av följande:
  • Välj Exportera preflight-profil på Alternativ-menyn i dialogrutan.

  • Klicka på ikonen Exportera i dialogrutan Redigera Preflight-profil   .

 4. Ange en plats för paketet och klicka sedan på Spara. Ändra inte namn på filen.

Låsa, låsa upp och lösenordsskydda profiler

Du kan förhindra obehöriga ändringar i preflight-profilerna genom att låsa dem och förse dem med lösenord. Detta kan vara klokt om preflight-profilerna delas av många användare. Du kan låsa eller lösenordsskydda preflight-profiler när du skapar dem eller i samband med att du sparar dem. Alla fördefinierade preflight-profiler är låsta som standard.

Låsa upp en låst preflight-profil
Låsa upp en låst preflight-profil

Låsa en profil

 1. Välj en profil i dialogrutan Preflight Redigera profil.
 2. Välj Låst på snabbmenyn i dialogrutans övre vänstra hörn.

  Alternativen blir otillgängliga.

Lösenordsskydda en profil

 1. Välj en profil i dialogrutan Preflight Redigera profil.
 2. Välj Lösenordsskyddad på snabbmenyn i dialogrutans övre vänstra hörn.

 3. Skriv ditt lösenord två gånger och klicka sedan på OK. Du kan använda både versaler och gemener, siffror och skiljetecken.

  Alternativen blir otillgängliga.

Låsa upp eller ta bort skydd från en profil

 1. Välj en profil i dialogrutan Preflight Redigera profil.
 2. Välj Olåst på snabbmenyn i dialogrutans övre vänstra hörn.

 3. Om du blir ombedd anger du korrekt lösenord och klickar sedan på OK.

Ändra profilinställningar

Du kan ändra inställningarna för en enskild profil.

Ändra allmänna profilinställningar

 1. Öppna dialogrutan Preflight Redigera profil.
 2. Expandera profilgruppen och välj sedan en profil.
 3. Om profilen är låst väljer du Olåst på snabbmenyn.
 4. Ändra någon av följande inställningar:
  • Skriv ett nytt namn för profilen och beskriv den i rutan Syfte.

  • Om du vill lösenordsskydda profilen väljer du Lösenordsskyddad på snabbmenyn. Skriv ditt lösenord två gånger när du uppmanas till detta och klicka sedan på OK. I annat fall väljer du Olåst.

  • Ange ditt namn och din e-postadress.

  • Tilldela profilen till en grupp. Välj en befintlig grupp på menyn, eller välj Ny grupp, skriv ett namn och klicka sedan på OK. Grupper sorteras i alfabetisk ordning.

 5. När du har redigerat färdigt en lösenordsskyddad profil väljer du Låst på snabbmenyn. Du kanske även vill lösenordsskydda den igen.
 6. Klicka på OK eller på Spara, om du vill spara ändringarna utan att stänga dialogrutan.

Ändra befintlig kontroll och varningsinställningar

 1. Öppna dialogrutan Preflight Redigera profil.
 2. Expandera profilgruppen och välj sedan en profil.
 3. Om profilen är låst väljer du Olåst på snabbmenyn.
 4. Expandera profilen så att profilens tillgängliga egenskapsgrupper visas.
 5. Markera en egenskapsgrupp.
 6. Ange villkor för inspektionen genom att välja alternativ. Alternativen varierar beroende på vilken egenskapskategori som markerats under profilen. Du kan markera och avmarkera villkor, redigera värden och aktivera egenskaper.
 7. Välj ett varningsalternativ på snabbmenyn och ange hur du vill att avvikelser ska hanteras under undersökningen.
 8. Klicka på OK eller på Spara, om du vill spara ändringarna utan att stänga dialogrutan.

Preflight varningsalternativ

För varje kontroll i en profil kan du ange hur du vill att avvikelser ska hanteras under undersökningen. Du kan välja på menyn bredvid respektive varningsikon. Varningsikonen visas intill kontrollen i dialogrutan Preflight.

Fel 

Genererar ett felmeddelande för denna kontroll (eller andra kontroller i denna kategori). Välj det här alternativet för avvikelser som måste korrigeras innan du kan gå vidare till nästa steg i arbetsgången.

Varning 

Genererar ett varningsmeddelande för denna kontroll (eller andra kontroller i denna kategori). Välj det här alternativet för bristande överensstämmelser som du vill känna till och kan behöva korrigera innan du är klar med slutversionen.

Information 

Genererar en kommentar för denna kontroll (eller andra kontroller i denna kategori). Välj det här alternativet för bristande överensstämmelser som du vill känna till, men inte behöver korrigera innan du färdigställer slutversionen.

Inaktiv

Genererar aldrig något varningsmeddelande för denna kontroll (eller andra kontroller i denna kategori). Välj det här alternativet för bristande överensstämmelser som inte påverkar PDF -dokumentets utskriftskvalitet. Du måste ändra statusen från Inaktiv till något annat för att textrutorna ska vara tillgängliga.

Visa en profilsammanfattning

Du kan visa en beskrivning av varje kontroll och dess undersökningsvillkor för en given profil genom att skapa en profilsammanfattning.

 1. Markera en profil i dialogrutan Preflight och välj Skapa profilsammanfattning på menyn Alternativ.
  En profilsammanfattning är en PDF-fil
  En profilsammanfattning är en PDF-fil.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto