Geospatiala PDF-filer

En geospatial PDF-fil innehåller information som krävs för georeferensdata. När geospatiala data importeras till ett PDF-dokument behåller Acrobat de geospatiala koordinaterna. Med hjälp av koordinaterna kan du visa och interagera med PDF-dokumentet för att söka efter och markera platsdata.

Geospatiala data kan vara vektor- eller rasterbaserade, eller en kombination av båda. Efter det att du har importerat geospatiala data i Acrobat kan du använda informationen på flera olika sätt:

 • Söka efter och markera platskoordinater.

 • Mäta avstånd, perimetrar och areor.

 • Ändra koordinatsystemet och måttenheterna.

 • Kopiera platskoordinater till Urklipp, och sedan använda dem för att visa platser i flera webbkarttjänster.

Skapa geospatiala PDF-filer

Du kan skapa en geospatial PDF-fil på något av följande sätt:

 • Öppna en geospatialt aktiverad TIFF (GeoTIFF)- eller JPEG 2000-fil

 • Georegistrera en PDF-karta eller skannade geospatiala data

När du öppnar en importerad fil visas mått, positionspunkter och längd med geometriska koordinater, vilka du kan ändra, mäta och markera. Du kan även sätta samman en PDF-kart från flera olika källor.

Öppna GeoTIFF- och JPEG 2000-filer

GeoTIFF-filer och JPEG 2000-filer är rasterbilder som du kan importera som nya dokument eller som nya lager i ett befintligt dokument. Acrobat bevarar de geospatiala koordinater som har bäddats in i filen. Dessa filer behåller sina geospatiala data när de importeras. Om du importerar dessa filer till befintliga dokument, konverteras deras koordinatsystem till dokumentets koordinatsystem.

 1. Välj Arkiv > Skapa > PDF från fil.

 2. Markera den geospatialt aktiverade fil som ska importeras.
 3. Välj inställningar och klicka på OK.

Importera formfiler

Du kan importera en formfil som ett nytt lager till en befintlig PDF-fil. Formfilen måste överlappa den aktuella PDF-kartan. I annat fall importeras den inte. Om den överlappar endast delvis, importeras bara den del som överlappar den aktuella PDF-filen.

En formfil består av flera filer med olika filnamnstillägg. Acrobat kräver både SHP-filen och DBF-filen för att kunna importera.

 1. Öppna en PDF-karta och välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Lager.

 2. Välj Alternativ under Lager och klicka på Importera som lager.

 3. Bläddra till SHP-filen och markera den.
 4. Klicka på Inställningar och ändra linjeegenskaperna till heldragen linje och linjefärgen till blått.

Samverka med geospatiala PDF-filer

När du öppnar en geospatialt aktiverad PDF-fil, kan du hitta platser, mäta avstond och lägga till platsmarkörer. Du kan även kopiera koordinaterna till Urklipp och sedan använda dem i webbkarttjänst.

Visa de geospatiala mätverktygen genom att välja Verktyg > Mät.

Använd det geospatiala platsverktyget för att göra följande åtgärder:

 • Visa latituder och longituder medan markören rör sig över ett område som innehåller geospatial information.

 • Markera en plats med en geospatialanteckning.

 • Sök efter en plats i ett dokument.

Hitta platser på kartan

 1. Öppna en geospatial PDF-fil och välj Verktyg > Mät > Geospatialt platsverktyg.

 2. Högerklicka i kartan och klicka sedan på Hitta en plats.

 3. Skriv latitud- och longitudvärdena (grader, minuter, sekunder eller decimaler) i de två textrutorna och klicka på Sök.

  Om minst en plats är tillgänglig markeras den med en blå kvadrat och sidan centreras kring den markerade platsen.

 4. Om PDF-filen innehåller flera kartor klickar du på knappen Nästa eller Föregående om du vill se eventuella ytterligare resultat. Flera platser kan förekomma i följande fall:

  • När ett dokument innehåller flera kartor (tillexempel,om en PDF innehåller en mindre karta inuti en större karta som en stad i en karta över ett land eller en delstat). När du söker efter en plats i en stad hittar Acrobat den både på den stora kartan och på stadskartan.

  • När ett dokument innehåller en flersidig karta (om sida 1 t.ex. är en karta över ett land och sida 2 är en karta över en del av det landet).

 5. (Valfritt) Om du vill lägga till en kommentar (t.ex. ett platsnamn eller en adress) klickar du på platsmarkören och lägger till informationen i kommentarrutan.
 6. Avsluta sökningen genom att högerklicka i kartan. Ta sedan bort sökrutorna gneom att välja Dölj platssökning.

Markera geospatiala platser

 1. Öppna en geospatial PDF-fil och välj Verktyg > Mät > Geospatialt platsverktyg.

 2. Flytta muspekaren över dokumentet om du vill visa latitud- och longitudvärdena för de områden som innehåller geospatial information. Högerklicka i kartan och gör sedan följande:
  • Om du vill hitta en plats klickar du på Hitta en plats. Skriv latitud- och longitudvärdena och klicka på Sök.

  • Om du vill markera en plats med geospatial information klickar du på Markera plats.

 3. (Valfritt) Om du vill lägga till en kommentar (t.ex. ett platsnamn eller en adress) klickar du på platsmarkören och lägger till informationen i kommentarrutan.

Mäta avstånd, perimetrar och areor på kartor

När du öppnar en geospatial PDF-fil läser Acrobats mätverktyg den geospatiala informationen och mäter avstånd och arealer i stället för sid- eller objektmått. Använd mätverktygen för att beräkna avstånd, perimetrar och areor i geospatialt aktiverade PDF-dokument. När du flyttar muspekaren över dokumentets innehåll visas snäppmarkörer som indikerar att du är på en väg eller vid en slutpunkt. Du kan även se latitud- och longitudvärdena för markörens position när du drar muspekaren över geospatialt innehåll.

 1. Välj Verktyg > Mät > Mätverktyg.

 2. Välj mättyp i mätningsverktyget: avstånd , area  eller perimeter .

 3. Välj ett lås till-alternativ:
  • Fäst mot banor

  • Fäst mot slutpunkter

  • Fäst mot mittpunkter

  • Fäst mot skärningar

 4. Gör något av följande:
  • Om du använder avståndsverktyget klickar du där du vill påbörja mätningen och drar sedan till slutpunkten och klickar igen. Avståndet visas i det nedre högra hörnet.

  • Om du använder perimeterverktyget klickar du i ett av perimeterhörnen och drar till respektive hörn. Klicka på varje hörn och dubbelklicka sedan vid slutpunkten. Informationsfönstret visar perimeterstorleken.

  • Om du använder areaverktyget klickar du i ett av areans hörn och drar sedan till ett annat hörn. Klicka innan du ändrar riktning. Dubbelklicka slutligen för att visa den totala arean.

 5. Avsluta mätningen genom att högerklicka och välja Fullständigt mått. Du kan också välja Avbryt mätning.

Kopiera platskoordinater till Urklipp för användning med en webbkarttjänst.

När du har hittat en plats i en geospatial PDF-fil kan du kopiera koordinaterna till Urklipp. Från Urklipp kan du sedan klistra in informationen i en webbkarttjänst som läser latitud- och longitudkoordinater.

 1. Välj Verktyg > Mät > Geospatialt platsverktyg och högerklicka på önskad plats på kartan och välj Markera plats.

 2. Öppna platsanteckningen och kopiera platsinformationen.

  Acrobat kopierar informationen i följande format: latitud följt av longitud, avskiljt med blanksteg. Klistra in informationen i webbkarttjänstens adressfält, varefter platsinformationen tolkas.

Ändra måttenheter i ett dokument

Om du vill ändra måttenhet högerklickar du inuti kartan med mätningsverktyget och väljer Distansenhet eller Områdesenhet. Välj sedan en mättyp.

Ändra inställningar för geospatial mätning

Du kan ändra måttenheter för alla geospatiala PDF-dokument i dialogrutan Inställningar. Klicka på Mätning (Geo) i avsnittet Kategorier.

Aktivera måttmarkeringar

Lägger till en etikett till ett geospatialt mått. När du har markerat Aktivera måttmarkeringar väljer du Använd etikett och skriver sedan en måttetikett.

Inställningar för Fäst mot

Markera de vägdelar till vilka du vill fästa måtten.

Visa värde som

Fastställer hur latitud- och longitudvärdena beräknas. Välj Decimal om du vill visa latitud- och longitudvärden som decimaltal. Välj Grader, Minuter, Sekunder för att dela upp varje longitudgrad i 60 minuter, vilka var och en är indelade i 60 sekunder.

Visa riktning som

Välj mellan alternativen för signerad eller namngiven. Namngiven riktning visas som N (nord) eller S (syd) intill latituden, och ett Ö (öst) eller V (väst) för longitud.

Visa alltid latitud och longitud som WGS 1984

Välj att kontrollera att den aktuella standardreferensramen för jorden (World Geodetic System 1984) används för latitud och longitud. För äldre kartor, som har ritats med ett tidigare rutnät (t.ex. NAD 1927), kan du avmarkera det här alternativet för att se originalvärdena. När en äldre karta registreras med sina ursprungliga koordinater, kan koordinatpositionerna avvika från den aktuella standard som används i GPS-enheter och webbkarttjänster.

Använd standardavståndsenhet.

Markera den måttenhet som du vill använda.

Använd standardområdesenhet

Arean kan mätas med en annan enhet än avstånd.

Visa inte genomskinliga lager i GeoTIFF och JPEG 2000-bilder

Rasterbildsformaten innehåller ett genomskinligt lager som du kan välja att ta bort.

Exportera positioner och mätmarkeringar

Du kan exportera geospatiala plats- och mätdata till en FDF-fil. Varje geospatial anteckning har en GPTS-post. Posten motsvarar latituden och longituden för var och en av mätningspunkterna. De typer av information som kan exporteras omfattar följande:

 • Markerade platser som har besökts med hjälp av det geospatiala platsverktyget.

 • Avstånds-, perimeter- (sammansatt avstånd) och områdesmått anges med hjälp av mätningsverktyget på det geospatiala innehållet.

Du kan exportera geospatiala data genom att använda panelen Kommentarlista.

 1. Om du vill exportera alla kommentarer öppnar du panelen Kommentarlista (Verktyg > Kommentar) och väljer Alternativ > Exportera alla till datafil.

 2. Om du vill exportera en underuppsättning med kommentarer markerar du kommentarerna och väljer Alternativ > Exportera markerade till datafil. Skriv filnamnet och klicka på Spara. FDF-filen sparas.