Översikt över verktyget Läsordning

Att använda verktyget Läsordning är det enklaste och snabbaste sättet att åtgärda problem med läsordning och grundläggande taggning. När du väljer verktyget öppnas en dialogruta där du kan visa markeringar som anger ordningen på sidinnehållet. Varje markerat område numreras och markeras med grå eller färgade block. Numret anger områdets placering i sidans läsordning. När du har kontrollerat läsordningen på sidan kan du korrigera andra, mer subtila taggproblem om det behövs.

Verktyget Läsordning är avsett för att reparera PDF-filer som har taggats i Acrobat, inte för att reparera PDF-filer som har taggats vid konvertering från ett redigeringsprogram. Om möjligt bör du gå tillbaka till källfilen och lägga till tillgänglighetsfunktionerna i redigeringsprogrammet. Om du reparerar originalfilen slipper du att slutredigera PDF-filen i Acrobat varje gång som du konverterar originalfilen till PDF.

Du kan använda Läsordning till följande åtgärder för hjälpmedel:

 • Visuellt kontrollera och reparera läsordningen för sidinnehåll

 • Tagga ifyllbara formulärfält och deras etiketter

 • Lägga till alternativ text till figurer och beskrivningar till formulärfält

 • Åtgärda taggningen av enkla tabeller och förbereda komplicerade tabeller för mer avancerade åtgärder i det logiska strukturträdet

 • Ta bort oväsentligt innehåll, t ex dekorativa sidkantlinjer, från det logiska strukturträdet

Om du vill utföra avancerade läsordnings- och taggningsuppgifter, som att åtgärda komplicerade tabeller, ta bort överflödiga taggar och lägga till alternativ text till länkar, måste du använda panelen Taggar. Mer information finns i Redigera taggar med panelen Taggar.

Tips för användning av verktyget Läsordning

 • Spara dokumentet (eller en kopia av det) innan du använder verktyget Läsordning eftersom ångra/gör om inte stöds för alla åtgärder. Mer information finns i Ångra och gör om taggändringar med verktyget Läsordning.
 • Välj Visa > Sidvisning > Enkelsidig vy när du använder verktyget Läsordning. När du klickar på knappen Töm sidstruktur tar Acrobat bort taggarna från alla synliga sidor, även från sidor som bara är delvis synliga.

Välja verktyget Läsordning

 • Välj Verktyg > Tillgänglighet och sedan Läsordning i den högra rutan. Dialogrutan för Läsordning visas.
Slutredigeringsverktyget för läsordning

Alternativ för läsordning

Du kan välja alternativ för Läsordning i dialogrutan, på snabbmenyn som visas när du högerklickar på ett markerat område eller på Alternativ-menyn på panelen Ordning. I verktyget Läsordning ingår följande alternativ:

Text/Stycke

Taggar markeringen som text.

Illustration

Taggar markeringen som en figur. Texten i en figurtagg definieras som en del av bilden och kan inte läsas av skärmläsare.

Formulärfält

Taggar markeringen som ett formulärfält.

Figur/bildtext

Taggar en markerad figur och bildtext som en tagg. All text i den här taggen definieras som en bildtext. Detta är användbart om du vill tagga foton och bildtexter och förhindra att bildtext läggs till på ett felaktigt sätt i angränsande textblock. För figurer krävs alternativ text.

Rubrik 1, Rubrik 2, Rubrik 3, Rubrik 4, Rubrik 5, Rubrik 6

Taggar markeringen som en första-, andra-, tredje-, fjärde-, femte- eller sjättenivås rubriktagg. Du kan konvertera rubriktaggar till bokmärken för att underlätta navigeringen i dokumentet.

Tabell

Taggar markeringen som en tabell när markeringen har analyserats för att bestämma platsen för rubriker, kolumner och rader.

Cell

Taggar markeringen som en tabell- eller rubrikcell. Det här alternativet kan du använda om du vill slå ihop celler som har delats på ett felaktigt sätt.

Formel

Taggar markeringen som en formel. I talprogram kan formeltaggar hanteras på ett annat sätt än normal text, då kan du lägga till en beskrivning med alternativ text.

Anteckning

Taggar markeringen som en anteckning.

Referens

Taggar markeringen som en referens.

Bakgrund/Artefakt

Taggar markeringen som ett bakgrundselement eller en artefakt och tar bort objektet från taggträdet. På så sätt visas det inte i det flödesomformade dokumentet, och skärmläsare läser inte det.

Tabellredigerare

Analyserar automatiskt den markerade tabellen, identifierar celler och lägger in lämpliga taggar. Tabellen måste vara taggad som en tabell innan du kan använda kommandot Tabellredigerare på tabellen.

Visa sidinnehållsgrupper

Visar innehållselement som markerade områden med nummer som anger läsordningen. Klicka på färgväljaren och välj markeringsfärg.

Visa tabellceller

Markerar innehållet i enskilda tabellceller. Klicka på färgväljaren och välj markeringsfärg.

Visa liknande element i ett enda block

Intilliggande fyrkanter med samma taggtyp komprimeras till en enda större fyrkant med en gemensam taggtyp, som omfattar den ursprungliga fyrkanten.

Visa tabeller och illustrationer

Markerar varje tabell och illustration med en genomstrykningsruta. I rutan anges även om elementet innehåller alternativ text. Klicka på färgväljaren och välj färg för rutan.

Töm sidstruktur

Tar bort kodstrukturen från sidan. Använd det här alternativet om du vill börja om och skapa en ny struktur om den befintliga strukturen innehåller för många fel.

Visa ordningspanel

Öppnar fliken Ordning, där du kan ändra ordning på det markerade innehållet.

Redigera alternativ text

Det här alternativet finns på snabbmenyn som visas när du högerklickar på en markerad figur. Med det här alternativet kan användaren lägga till eller redigera en textbeskrivning av illustrationsegenskaperna som läses av en skärmläsare eller andra hjälpmedelstekniker.

Redigera text i formulärfält

Det här alternativet finns på snabbmenyn som visas när du högerklickar ett formulärfält. Med det här alternativet kan användaren lägga till eller redigera en formulärfältstextbeskrivning som läses av en skärmläsare eller andra hjälpmedelstekniker.

Redigera tabellsammanfattning

Det här alternativet finns på snabbmenyn som visas när du högerklickar på en markerad tabell. Med det här alternativet kan användaren lägga till eller redigera en textbeskrivning av tabellegenskaperna som läses av en skärmläsare eller andra hjälpmedelstekniker.

Kontrollera och korrigera läsordning (Acrobat Pro)

Du kan snabbt kontrollera läsordningen i taggade PDF-dokument med verktyget Läsordning. Verktyget kan även användas för att lägga till text i bilder och korrigera många typer av taggproblem som beskrivs i den rapport som genereras av Acrobat när du lägger till taggar i ett PDF-dokument.

Läsordningsproblem visas med en gång när du använder Läsordning. Varje avsnitt av sammanhängande sidinnehåll visas som ett separat markerat område och numreras efter dess placering i läsordningen. Inom respektive område ordnastextfrån vänster till höger samt uppifrån och ned. (Du kan ändra den här ordningen i Slutredigering inställningar.) Om ett enskilt markerat område innehåller två kolumner med text eller text som inte flödar som den ska, delar du upp området i delar som kan ordnas. Eftersom markerade områden är rektangulära, kan de överlappa varandra något, särskilt om dess sidinnehåll är oregelbundet utformat. Om sidinnehåll inte överlappar eller finns inom två markerade områden, uppstår inga läsordningsfel. Sidinnehållet ska inte tillhöra mer än ett markerat område.

Du kan ändra läsordning på markerade områden genom att flytta ett objekt på panelen Ordning eller genom att dra det på sidan i dokumentrutan. Om du ändrar ordning på markerade områden på sidan kan du göra en illustration och bildtext vid den specifika punkt som de refererar till i texten. Om du ändrar ordningen för ett markerat område, ändrar du samtidigt läsordningen för det objektet utan att ändra PDF-dokumentets faktiska utseende.

Kontrollera läsordning med verktyget Läsordning

 1. Välj verktyget Läsordning i den högra rutan.

 2. I dialogrutan Läsordning väljer du Visa sidinnehållsgrupper och klickar sedan på Ordning för sidinnehåll.

  Obs!

  Om markerade områden inte visas i dokumentrutan finns det inga taggar i dokumentet.

 3. Du kan även göra något av följande:
  • Om du vill ange en markeringsfärg klickar du på färgrutan och väljer önskad färg i färgväljaren.

  • Om du vill markera tabeller och figurer och visa alternativ text för illustrationer väljer du Visa tabeller och illustrationer.

 4. Kontrollera läsordningen på text i varje markerat område.

  Obs!

  Det kan underlätta om du zoomar in.

 5. Kontrollera den numrerade ordningen på alla markerade områden. Om områden med löpnummer inte följer efter varandra ordnar du om dem på panelen Ordning.
 6. Klicka på Visa ordningspanel och markera sedan varje innehållspost (i hakparenteser [ ]) på panelen Ordning för att markera innehållsområdet i dokumentrutan. Använd den här metoden om du vill söka efter de numrerade områdena som du inte kan se eller hitta på sidan.

Ändra läsordning på panelen Ordning

 1. Välj verktyget Läsordning i den högra rutan.

 2. Klicka på Visa ordningspanel i dialogrutan Läsordning.

 3. Navigera på panelen Ordning för att visa en lista över markerade områden som visas i dokumentrutan.
 4. Dra taggen för ett markerat område till önskad plats på panelen Ordning. När du drar visas en linje med potentiella platser. När du har dragit objektet till en ny plats, numreras de markerade områdena om för att visa den nya läsordningen. Du kan markera och flytta flera, angränsande områden.

Ändra läsordning genom att dra på sidan

 1. Välj verktyget Läsordning.

 2. I dialogrutan Läsordning väljer du Visa sidinnehållsgrupper och klickar sedan på Ordning för sidinnehåll.

 3. I dokumentrutan placerar du pekaren över numret på det markerade område som du vill flytta. Dra det sedan dit du vill att det ska läsas. Textinsättningspunkten visar målplatserna i texten.

  När du släpper ner det markerade området blir platsen för textinsättningspunkten delningslinjen. Det underliggande markerade området delas i två nya markerade områden. Alla markerade områden numreras om för att visa den nya läsordningen.

Redigera taggar med verktyget Läsordning (Acrobat Pro)

Du kan använda verktyget Läsordning om du vill skapa taggar i ej taggade PDF-dokument eller lägga till nya taggar i en befintlig struktur. Manuell taggning ger dock inte samma detaljnivå för taggningsstrukturen som kommandot Lägg till taggar i dokument, t ex stycken, punktlistor och numrerade listor, radbrytningar och bindestreck. Innan du tömmer den befintliga strukturen måste du kontrollera att manuell taggning är den enda lösningen.

 1. Använd verktyget Läsordning och dra i dokumentrutan för att markera ett område av sidan som innehåller en typ av innehåll (t ex ett textblock).

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till mer sidinnehåll i den aktuella markeringen håller du ned Skift och drar.

  • Om du vill ta bort sidinnehåll från aktuell markering Ctrl-drar du.

 3. Ange taggtyp genom att klicka på motsvarande knapp i dialogrutan Läsordning.

Ändra taggen för ett område

Om Acrobat taggar ett sidelement på ett felaktigt sätt, kan du ändra taggtypen för det markerade området.

 1. Välj verktyget Läsordning i den högra rutan.

 2. I dialogrutan Läsordning väljer du Visa sidinnehållsgrupper och klickar sedan på Ordning för sidinnehåll.

 3. Om du vill markera ett markerat område gör du på något av följande sätt:
  • Dra för att markera det.

  • Klicka på numret på ett markerat område.

 4. Klicka på knappen för den taggtyp som du vill använda för det markerade området.

Ångra och gör om taggändringar med verktyget Läsordning

Obs!

Ångra eller göra om ändringar i läsordningen stöds för alla taggar utom följande:

 • Tabell, tabellredigerare och relaterade taggar.
 • Skapande och ändringar av taggar gjorda med hjälp av Dra och Välj i verktyget Läsordning.

För att ångra ändringar i läsordning i Acrobat klickar du på Redigera > Ångra redigera. För att göra om ändringarna klickar du på Redigera > Göra om redigera.

Ångra eller göra om ändringar i läsordning

Lägga till eller ta bort innehåll från ett taggat område

Verktyget Läsordning visar alltid så få markerade områden som möjligt. Om innehållet i ett markerat område inte flödar som det ska, kanske du måste dela ett område för att kunna ordna om det. I markerade områden kan det även finnas angränsande, ej relaterat sidinnehåll eller som kräver en annan taggtyp. Sidinnehåll kan lämnas kvar från relaterade element, särskilt om innehållet inte passar inom en rektangulär form. Med verktyget Läsordning kan du lägga till eller ta bort innehåll från ett område eller dela upp ett område och ordna om innehållet.

 1. Välj verktyget Läsordning.

 2. I dialogrutan Läsordning väljer du Visa sidinnehållsgrupper och klickar sedan på Ordning för sidinnehåll.

 3. Markera ett markerat område i dokumentfönstret.
 4. Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till innehåll till aktuell markering Skift-klickar du på innehållet som du vill lägga till. Pekaren ändras så att den innehåller ett plustecken (+).

  • Om du vill ta bort innehållet från den aktuella markeringen Ctrl-klickar du på innehållet som du vill ta bort. Pekaren ändras så att den innehåller ett minustecken (-).

 5. Klicka på knappen för den taggtyp som du vill använda för det markerade området.

Dela upp ett område i två områden

 1. Välj verktyget Läsordning.

 2. I dialogrutan Läsordning väljer du Visa sidinnehållsgrupper och klickar sedan på Ordning för sidinnehåll.

 3. I dokumentfönstret drar du för att markera en liten del av innehållet nära kantlinjen i det första området som du vill skapa.
 4. Klicka på knappen Bakgrund/artefakt i dialogrutan. Det markerade området delas upp i två områden, numrerade från höger till vänster.

 5. Om du vill korrigera läsordningen klickar du på knappen Visa ordningspanel och drar det nya markerade området till rätt plats på panelen Ordning.
 6. Dra för att markera det första innehållsområdet du skapade, inklusive Bakgrund/artefakt. Ställ sedan in taggen genom att klicka på en knapp i dialogrutan Läsordning.

Ange en rubriktagg

Du kan hjälpa läsare att navigera genom dokumentet och hitta den information de behöver genom att kontrollera att rubrikerna är taggade med rätt nivå för att indikera deras hierarki i innehållet.

 1. Välj verktyget Läsordning och markera sedan rubriktexten i PDF-dokumentet.

 2. I dialogrutan Läsordning klickar du på knappen för önskad rubriktagg (t ex Rubrik 1, Rubrik 2).

  Obs!

  När du har angett rubriktaggarna kan du konvertera rubrikerna till bokmärken för att underlätta navigeringen. Mer information finns i avsnittet Lägga till taggade bokmärken.

Ta bort sidelement från taggstrukturen

När du taggar ett PDF-dokument kan Acrobat inte alltid skilja mellan instruktiva figurer och dekorativa sidelement. Objekt som visuellt förbättrar sidlayouten, t.ex. dekorativa kanter, linjer eller bakgrundselement, kan göra att det blir rörigt i strukturlayouten och bör tas bort. Därför kan det hända att artefakter eller sidelement på ett felaktigt sätt taggas som illustrationstaggar. Du kan ta bort artefakter och irrelevanta sidelement från taggstrukturen genom att definiera om dem med taggen Bakgrund/artefakt eller genom att ta bort deras taggar. Om en taggad bild i dokumentet inte innehåller användbar eller illustrativ information för användaren kan du ta bort elementet från den taggade strukturen så att den inte läses upp eller att flödet omformas.

 1. Välj verktyget Läsordning.

 2. I dialogrutan Läsordning väljer du Visa sidinnehållsgrupper och klickar sedan på Ordning för sidinnehåll. Markera sedan Visa tabeller och illustrationer.

 3. Ta bort sidelement på något av följande sätt:
  • Markera sidelementet i dokumentfönstret och klicka på Bakgrund/artefakt i dialogrutan.

  • Markera sidelementet på panelen Ordning och tryck på Delete.

Redigera taggar för figurer och tabeller (Acrobat Pro)

Du kan använda verktyget Läsordning för att lägga till och redigera taggar och alternativ text för figurer och tabeller.

Ange en figurtagg

Du kan markera ett element och definiera det som en figur med verktyget Läsordning. När du har definierat det som en figur kan du lägga till alternativ text som beskriver figuren.

 1. Markera figuren med verktyget Läsordning.

 2. Klicka på Figur i dialogrutan Läsordning.

 3. Högerklicka på området i dokumentrutan och välj sedan Redigera alternativ text.

 4. Ange den alternativa texten och klicka på OK.

Kontrollera och korrigera figurtaggar

Du kan använda verktyget Läsordning om du vill identifiera och korrigera taggresultat för figurer. Ange om illustrationerna innehåller eller kräver alternativ text för att de ska kunna läsas på rätt sätt med hjälpmedelstekniker. Helst bör illustrationstaggar identifiera sidinnehåll som är meningsfullt i dokumentet i sin helhet, som t.ex. grafik eller illustrativa fotografier. Om bakgrunds-/artefaktelementen som inte kan läsas är taggade som figurer, definierar du om dem som bakgrund/artefakt.

 1. Välj verktyget Läsordning och klicka på Visa tabeller och illustrationer i dialogrutan.

 2. Gör något av följande:

  • Om en figur inte är taggad som en figur markerar du det innehållsområde du vill ha och klickar på Figur eller Figur/bildtext i dialogrutan.

  • Om du vill ta bort text som kombinerats på ett felaktigt sätt med en figur drar du för att markera texten och klickar på Text/stycke i dialogrutan.

  • Om du vill ta med en bildtext som är grupperad med figuren, markerar du figuren och bildtexten och klickar på Figur/bildtext i dialogrutan.

Kontrollera och lägga till annan text till figurer

Om du vill att skärmläsare ska beskriva grafiska element som illustrerar viktiga koncept i dokumentet, måste du ange en beskrivning med alternativ text. Figurer identifieras och eller läses inte av en skärmläsare om du inte lägger till alternativ text till taggegenskaperna. Om du använder alternativ text i textelement läses bara beskrivningen och inte den verkliga texten.

 1. Välj verktyget Läsordning.

 2. Markera Visa tabeller och illustrationer i dialogrutan.
 3. Högerklicka på figuren och välj Redigera alternativ text på snabbmenyn.

 4. I dialogrutan Redigera alternativ text anger du en ny (eller redigerar en befintlig) beskrivning för figuren. Sedan klickar du på OK.

Redigera tabelltaggar och tagga oidentifierade tabeller

Tabeller är svåra att hantera för skärmläsare eftersom de presenterar text- eller numeriska data som ska vara enkla att referera till. Innehåll i tabellceller kan vara komplexa och innehålla listor, stycken med text, formulärfält eller en annan tabell.

För bästa resultat använder du programmet som du skapade dokumentet med för att lägga till taggar när du skapar PDF-dokumentet. Om PDF-dokumentet inte är taggat kan du lägga till taggar med kommandot Lägg till taggar i dokument. De flesta tabeller går att identifiera med det här kommandot, men kommandot kan inte identifiera en tabell som saknar tydliga kantlinjer, rubriker, kolumner och rader. Använd verktyget Läsordning för att bestämma om tabellen har identifierats på rätt sätt och för att korrigera igenkänningsfel. Om du vill lägga till specialformatering till tabeller och tabellceller använder du panelen Taggar.

Du kan använda funktionen för tabellredigering för att automatiskt identifiera tabellkomponenterna och lägga in lämpliga taggar, men du kan fortfarande behöva kontrollera och korrigera en del taggar manuellt. Genom att visa tabelltaggar kan du bestämma om kolumner, rader och celler har korrigerats på rätt sätt. Tabeller som saknar väldefinierade kanter och regler är ofta felaktigt taggade eller innehåller angränsande sidelement. Du kan korrigera felaktigt taggade tabeller genom att markera och definiera om dem eller dela upp kombinerade celler genom att skapa en tagg för varje cell.

För att korrigera komplicerade tabelltaggningsproblem måste du ofta använda panelen Taggar.

 1. Välj verktyget Läsordning och klicka på Visa tabeller och illustrationer.

 2. Om tabellen inte är tydligt märkt i dokumentfönstret, drar du för att markera hela tabellen och klickar på Tabell i dialogrutan.

 3. Klicka på Visa tabellceller och kontrollera att alla celler i tabellen har definierats som enskilda element.

 4. Gör något av följande om celler inte visas som separata dokument:
  • Om en eller flera celler är sammanslagna använder du verktyget Läsordning för att markera området i en enskild cell. Klicka sedan på Cell i dialogrutan. Upprepa för varje sammanslagen cell.

  • Om cellerna inte är markerade används eventuellt inte standardformatering för tabellen. Skapa om tabellen i redigeringsprogrammet.

 5. Om tabellen innehåller celler som löper över två eller fler kolumner, anger du ColSpan- och RowSpan-attributen för dessa rader i kodstrukturen.

Ta bort eller ersätta dokumentstrukturtaggar (Acrobat Pro)

Om du lägger till taggar i ett PDF-dokument i Adobe Acrobat och en taggningsstruktur som är alltför komplicerad eller för problematisk att korrigera uppstår, kan du använda verktyget Läsordning för att ta bort eller ersätta den aktuella strukturen. Om dokumentet nästan bara innehåller text kan du markera en sida och sedan ta bort rubriker, tabeller och andra element för att skapa en renare, enklare kodstruktur.

Acrobat kan tagga om ett redan taggat dokument om du först tar bort alla befintliga taggar från trädet.

Ta bort alla taggar från en PDF-fil

 1. Öppna panelen Taggar (Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Taggar) och välj rottaggen Taggar (överst).

 2. På Tagg-panelen väljer du Ta bort tagg på alternativmenyn.

Ersätta den befintliga taggstrukturen

Proceduren fungerar bäst på sidor som innehåller en enskild kolumn med text. Om sidan innehåller flera kolumner måste varje kolumn markeras och taggas individuellt.

 1. Välj verktyget.
 2. Dra för att markera hela sidan i dokumentfönstret. Markeringen innehåller både element med text och element utan text.
 3. Ctrl-dra runt sidelement utan text, till exempel figurer och bildtexter, för att avmarkera dem tillsendasttext är markerad på sidan. Klicka på Text/Stycke i dialogrutan Läsordning.

 4. Markera ett sidelement utan text i dokumentfönstret, t.ex. en illustration och en bildtext, och klicka på motsvarande knapp i dialogrutan för att tagga den. Upprepa tills allt sidinnehåll har taggats.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy