Ändra återgivningsläge, ljus, projektion och bakgrund

Modellens återgivningsläge bestämmer hur ytan på 3D-modellen ser ut. Standardåtergivningsläget är heldraget, men du kan välja ett annat återgivningsläge. Du kan också ändra ljus och bakgrund för 3D-modellen.

Ändra 3D-modellens utseende
Ändra 3D-modellens utseende

A. Standardutseende B. Återgivningsläget Trådram C. Färgat ljus D. Annan bakgrundsfärg 
 1. Med verktygen och alternativen i verktygsfältet 3D kan du göra följande ändringar:
  • Om du vill byta återgivningsläge väljer du ett alternativ på snabbmenyn Modellåtergivningsläge .

  • Om du vill visa en ortografisk projektion klickar du på knappen Använd ortografisk projektion . En ortografisk projektion tar bort en dimension, bevarar storleksförhållandet mellan objekt men ger 3D-modellen ett mindre realistiskt utseende. Klicka på knappen igen om du vill använda perspektivprojektion.

  • Om du vill aktivera eller inaktivera ljuset eller ändra till en annan ljussättning väljer du ett alternativ på snabbmenyn Aktivera extra ljus .

  • Om du vill byta bakgrundsfärg klickar du på pilen bredvid knappen Bakgrundsfärg och väljer en färg.

  Obs!

  Du kan också välja modellåtergivningslägen, ljusscheman och alternativ för bakgrundsfärg genom att högerklicka på 3D-modellen och sedan klicka på Visningsalternativ. Modellåtergivningslägena finns också på Alternativ-menyn i modellträdet.

Exempel på modellåtergivningslägen

Modellåtergivningslägena kombinerar faktorer som påverkar 3D-objektets utseende. Bilden nedan visar ett enkelt objekt återgivet i de olika lägena.

Modellåtergivningslägen
Modellåtergivningslägen

A. Heldragen B. Genomskinlig satsyta C. Genomskinlig D. Heldragen trådram E. Illustration F. Heldragen kontur G. Skuggad illustration H. Satsyta I. Genomskinlig satsytekontur J. Trådram K. Skuggad trådram L. Genomskinlig trådram M. Dold trådram N. Hörn O. Skuggade hörn 

Dölja, isolera och ändra delarnas utseende

En del 3D-modeller består av enskilda delar. Med hjälp av modellträdet kan du dölja eller isolera delar, zooma in delar eller göra delar genomskinliga. Delar som visas i 3D-modellen är markerade med bockar i i trädet.

Manipulera delar
Manipulera delar

A. Markerad del B. Dold del C. Isolerad del D. Genomskinlig del 
 1. Använd handverktyget och klicka på den del som du vill manipulera i 3D-modellen. Om en inställning hindrar dig från att använda handverktyget väljer du delen i modellträdslistan.
 2. Välj något av följande alternativ på Alternativ-menyn överst i modellträdet:

  Obs!

  Vilka objekt som visas på menyn Alternativ beror på om 3D-modellen är uppbyggd av bara en del eller av flera delar. Många av dessa alternativ kan också väljas genom att högerklicka på en del i 3D-modellen.

  Modellåtergivningsläge

  Ändrar ytutseendet på hela 3D-modellen utifrån det alternativ du väljer på undermenyn, till exempel Genomskinlig satsyta, Solid, Genomskinlig eller Solid trådram.

  Visa alla delar

  Visar hela 3D-modellen.

  Synligt

  Visar alla synliga delar och centrerar dem i vyn.

  Visa fysiska egenskaper

  Visar yta och volym (om uppgifterna är tillgängliga) i modellträdets objektsdataruta.

  Visa satsyta

  Visar den ram som omger 3D-objektet eller markerade delar av modellen.

  Ange färg för satsyta

  Ändrar begränsningsramens färg. Välj det här alternativet, markera en färg och klicka sedan på OK.

  Dölj

  Visar modellen med markerade delar dolda. Du kan också dölja och visa olika delar genom att markera och avmarkera kryssrutor i modellträdets övre ruta.

  Isolera

  Visar endast den markerade delen, andra delar döljs.

  Isolera del

  Visar geometrin, PMI (Product Manufacturing Information) och alla vyer (även PMI-vyer) enbart för den isolerade delen. Vyer och information för alla andra delar är dolda eller avmarkerade. Ändringar sker även i modellträdet. Endast den isolerade delen markeras i panelen Struktur (överst). De övriga delarnas struktur är tillgänglig men inte markerad. Vyrutan (i mitten) listar bare de vyer som har definierats för den isolerade delen, inklusive PMI-vyer. Om du klickar på en vy visas bara PMI för den vyn i dokumentrutan. (Om du vill visa PMI för den isolerade delen bör du kontrollera att 3D PMI har markerats på panelen Struktur.) Vyrutan döljer vyer som relaterar till sammansättningen eller andra delar, inklusive anpassade vyer som har skapats i Acrobat. Du kan lägga till delar till vyn genom att markera dem i modellträdet. Du kan även använda kommandona Visa/dölj på modellträdets alternativmeny. Om du vill avbryta den isolerade delen gör du något av följande:

  • Välj en annan del med kommandot Isolera del.

  • Markera den översta sammansättningen i modellträdet.

  • Välj hemvyknappen.

  Zooma in del

  Byter centerfokus från hela 3D-modellen till markerade delar. Den här inställningen är särskilt användbar för att rotera en del, vilket gör att delen kan roteras kring sitt eget centerfokus i stället för kring hela modellens centerfokus.

  Delåtergivningsläge

  Visar alla återgivningslägen som är tillgängliga för delen. Återgivningsläget ändrar utseendet på 3D-modellen beroende på vilket återgivningsläge du väljer.

  Genomskinlig

  Visar en genomskinlig version av den markerade delen.

  Exportera som XML

  Skapar en separat XML-fil av hela trädet eller 3D-modellens aktuella nod.

  Exportera som CSV

  Skapar en separat fil i CSV-format som innehåller alla modelldata. Du kan exportera data från hela modellträdet eller från en utvald nod. Filen kan öppnas i vilket program som helst som stöder CSV-formatering, t.ex. Microsoft Excel.

  Obs!

  Om 3D-modellen innehåller PMI (Product Manufacturing Information) finns alternativ för att visa och dölja PMI på den här menyn.

Modellträdsöversikt

Modellträdet visas i navigeringsrutan till vänster på arbetsytan. Du kan också öppna modellträdet genom att klicka på knappen Modellträd på/av  i 3D-verktygsfältet. Eller högerklicka på 3D-modellen och välj Visa modellträd.

Obs!

Du måste ha version 7.0.7 eller senare av antingen Acrobat eller Adobe Reader för att använda modellträdet. I tidigare versioner går det att arbeta med 3D-modeller, men inte med modellträdet.

Modellträdet innehåller tre rutor, där varje ruta visar en specifik typ av information eller kontroller.

Panelen Struktur

I den översta rutan visas 3D-objektets trädstruktur. Ett 3D-objekt som avbildar en bil har t.ex. separata objektgrupper (som kallas noder) för chassi, motor och hjul. I den här rutan kan du flytta runt i hierarkin och välja, isolera eller dölja olika delar.

PMI (Product Manufacturing Information) visas som en grupp objekt på samma hierarkiska nivå som dess tillhörande objekt eller sammansättning.

Vyruta

Mellersta vyrutan visar de vyer som har definierats för 3D-objektet. När du ändrar en vy, klicka på en av vyerna i listan för att 3D-modellen ska återgå till ett sparat läge. Läs mer i Ställa in 3D-vyer i PDF-filer.

Du kan också lägga till och redigera vyer i vyrutan. Om du t.ex. har isolerat och roterat en viss del, kan du spara just den vyn, inklusive kameravinkel, bakgrund, ljus och andra attribut. Denna funktion finns inte i Adobe Reader.

Objektdataruta

Den nedre rutan visar annan information, inklusive egenskaper och eventuella metadata om objektet eller delen. Du kan inte redigera den här informationen för 3D-objekt i Acrobat.

Modellträd
Modellträd

A. 3D-objekthierarki B. Sparade vyer C. Del- eller objektinformation 

Obs!

Du kan ändra standardbeteendet för modellträdet genom att öppna dialogrutan med inställningar och under kategorier välja 3D och multimedia. Välj sedan något av alternativen på menyn Öppna modellträd vid 3D-aktivering.

Den som skapar PDF-filen kan konfigurera 3D-modellen i konverteringsinställningarna så att modellträdet visas automatiskt när användaren klickar på modellen.

Skapa tvärsnitt

Du kan visa ett tvärsnitt av en 3D-modell och se efter hur den ser ut på insidan. Du använder dialogrutan Tvärsnittskontroller när du vill ställa in justering, förskjutning och lutning på det skärande planet.

Före och efter tvärsnitt
Före och efter tvärsnitt

 1. Klicka på ikonen Tvärsnitt på/av  i verktygsfältet 3D för att växla mellan att visa och inte visa tvärsnittet.
 2. (Valfritt) Klicka på pilen bredvid ikonen Tvärsnitt på/av och välj Egenskaper för tvärsnitt, vilket öppnar dialogrutan Tvärsnittsegenskaper. Gör sedan något av följande:
  • Ändra inställningarna under Justering, Visningsinställningar och Position och orientering.

  • Klicka på knappen Spara avsnittsvy för att spara den aktuella tvärsnittsvyn. (Den sparade vyn visas i listrutan Vyer i verktygsfältet 3D och i modellträdets vyruta med standardnamnet Avsnittsvy[n].)

Tvärsnittsegenskaper

Ändringar som du gör här får omedelbar effekt. Se till att dialogrutan Tvärsnittsegenskaper inte skymmer den aktiva 3D-modellen, så att du kan se resultatet av ändringarna. Dialogrutan Tvärsnittsegenskaper ligger alltid överst även när du fokuserar eller gör någonting med den underliggande PDF-filen. Om du vill stänga dialogrutan klickar du på stängningsknappen i det övre, högra hörnet.

Aktivera tvärsnitt

När du markerar den här kryssrutan blir de övriga alternativen tillgängliga.

Justering

Anger vilken axel (x, y eller z) som tvärsnittet baserar sig på.

Anpassa till yta

Skär tvärsnittet längs ett plan som definieras av den yta som du klickar på i 3D-modellen. (Dialogrutan är nedtonad till dess att du klickar på en modelldels yta.)

Justera till 3 punkter

Skär tvärsnittet längs ett plan som definieras av tre punkter som du klickar på i 3D-modellen. (Dialogrutan är nedtonad till dess att du klickar på tre punkter på en modelldel.)

Visa skärningar

Visar var det skärande planet skär 3D-modellen med en färgad kontur. Klicka på färgväljaren om du vill välja en annan färg.

Visa skärande plan

Visar det tvådimensionella fältet som skär 3D-modellen. Klicka på färgrutan för att välja en annan färg, och ange en annan procentsats för att ändra planets opacitet.

Ignorera valda delar

Tar bort valda delar från tvärsnittsvyn.

Visa genomskinligt

Visar delar som inte ingår i tvärsnittet.

Opacitet för skärande plan

Definierar genomskinlighetsnivån för det skärande planet.

Justera kamera med skärande plan

Roterar 3D-modellen så att den ligger i nivå med det skärande planet.

Förskjutning

Anger hur mycket av 3D-modellen som skärs. Dra skjutreglaget åt vänster eller åt höger, eller ändra procentvärdet.

Obs!

För att få en känsla av hur respektive axel delar 3D-modellen kan du aktivera en axel och sedan dra skjutreglaget fram och tillbaka. Observera ändringarna i den inbäddade 3D-modellen.

Vänd

Kastar om tvärsnittet. Om t ex den övre halvan av modellen är bortskuren och du klickar på Vänd så visas den övre halvan medan den undre halvan skärs bort.

Lutningsreglage

Anger vinkeln mellan det skärande planet och axlarna. Dra skjutreglagen åt vänster eller åt höger, eller ändra procentvärdena.

Spara avsnittsvy

Öppnar dialogrutan Vyegenskaper, i vilken du kan markera de visningsegenskaper som ska sparas med vyn. När du har markerat de egenskaper som ska sparas, läggs tvärsnittsvyn till i listan med vyer i 3D-verktygsfältet och modellträdet. Den sparade vyn får standardnamnet Avsnittsvy[n].

De visningsegenskaper som du väljer att inte spara återgår till föregående vys inställningar. Om du t.ex. inte sparar bakgrundsfärgen, kommer tvärsnittsvyn att behålla föregående vys bakgrundsfärg.

Ändra kameraegenskaper

Kameraegenskaper anger exakt vinkel och position för en vy av ett objekt. Kameraegenskaperna bildar en kameravy, som kan användas för både vyer och filer.

 1. Klicka på ikonen Kameraegenskaper i 3D-verktygsfältet.

  Om du inte ser ikonen klickar du på pilen närmast navigeringsverktyget till vänster i 3D-verktygsfältet.

 2. I dialogrutan Kameraegenskaper klickar du på Spara som för att namnge en ny kameravy eller väljer en befintlig vy på menyn.
 3. Flytta dialogrutan Kameraegenskaper så att du kan se 3D-modellen. Välj en kamerajustering:
  • Välj Mål för att justera kameraegenskaperna enbart i förhållande till målpositionen.

  • Välj Kamera och mål för att justera kamerans egenskaper i förhållande till både kamerariktning och målposition.

 4. Välj typ av justering:

  Välj modell

  När du har valt detta alternativ klicka på en 3D-modell i dokumentet. Den aktuella kamerapositionen visas i dialogrutan Kameraegenskaper.

  • Om du väljer Mål är den nya positionen för kameramålet i mitten av den valda modellen.

  • Om du väljer Kamera och Mål är positionen för kameramålet i mitten av den valda modellen. Kameran justeras till den valda modellen.

  Välj yta

  När du har valt detta alternativ, klicka på ytan på en 3D-modell i dokumentet. Den aktuella kamerapositionen visas i dialogrutan Kameraegenskaper.

  • Om du väljer Mål är den nya positionen för kameramålet i mitten av den valda ytan.

  • Om du väljer Kamera och Mål är positionen för kameramålet i mitten av den valda ytan. Kameran är anpassad till den ytan.

  Välj 3 punkter

  När du valt detta alternativ, väljer du tre punkter på samma eller olika modeller i dokumentet. Den aktuella kamerapositionen visas i dialogrutan Kameraegenskaper.

  • Om du väljer Mål är den nya positionen för kameramålet i mitten av de tre valda punkterna.

  • Om du väljer Kamera och Mål är positionen för kameramålet i mitten av de tre valda punkterna. Kamerapositionen är justerad till det plan som utgörs av de tre valda punkterna.

 5. Välj Vinkelenheter i sektionen Position för att ändra X, Y och Z till azimuth, höjd och distans. Dessa värden gör att du kan hantera kameran i förhållande till azimuth (distans) och höjd (X-axeln), och zooma genom att använda distansvärdet.
 6. Flytta reglagen i kamera- och målpositionerna till önskad plats.
 7. För att ändra kamerans fokalvinkel drar du reglaget Synfält till önskad grad.
 8. För att ändra kamerans rollvinkel drar du reglaget Roll till önskad grad.
 9. Klicka på Spara kameravy för att spara inställningarna och lägga till vyn i modellträdet.

  Vyn läggs till i modellträdet med standardnamnet Kameravy[n], där [n] är ett successivt ökande tal. Du kan byta namn på kameravyn i listan Vyer.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy