Preflight-resultat

Du kan visa resultatet av en preflight-undersökning som en lista, som kommentarer, eller individuellt i dialogrutan Preflight. I resultatlistan visas avvikelser efter allvarlighetsgrad. Med andra ord visas alla fel först, följt av varningar och sedan bara information. En varningsikon visas intill varje kontroll som inte uppfyller de villkor som har angetts i preflight-profilen.

Dialogrutan Preflight med problemobjekt
Dialogrutan Preflight med problemobjekt

Ikonerna upptill i dialogrutan Preflight anger att minst ett problem med en bestämd allvarsgrad har hittats: den röda felikonen , den gula varningsikonen  och den blå informationsikonen  endast i informationssyfte (inga fel eller varningar). Den gröna bockmarkeringen  innebär att inga problem påträffades.

Visar resultaten i en lista

I dialogrutan Preflight visas de problem som har flaggats efter en undersökning som testar mot de villkor som har angetts i den valda profilen.

 1. Gör en förhandskontroll.
 2. Gör något av följande när resultatet visas:
  • Om det finns detaljerad information expanderar du ett område så att du kan se all information om problemobjektet. Dina preflight-inställingar avgör hur många eventuella resultat som visas.

  • Om du vill se ett objekt i en separat vy väljer du Visa i ögonblicksbild.

  • Om du vill bädda in ett granskningsspår klickar du på Bädda in granskningsspår. Du kan bädda in ett granskningsspår endast om du använde en profil när du körde preflight-granskningen.

  • Om du växlade till en annan vy i dialogrutan Preflight klickar du på Resultat, så att du kommer tillbaka till resultatlistan.

  • Om du vill se ett objekt i sitt sammanhang på PDF-sidan dubbelklickar du på objektet. Objektet markeras med en prickad linje så att du lättare kan identifiera det. Det här alternativet är användbart när ett objekt, t.ex. ett teckensnitt, finns på flera platser i dokumentet. I en del fall är objektet attribut till ett objekt (t.ex. ett färgrum). I de fallen hittar undersökningen de objekt som använder attributet.

  Obs!

  Du kan ändra linjetyp, linjetjocklek och linjefärg på fliken Färgmarkering i dialogrutan Preflight-inställningar.

  Problemobjekt på PDF-sidan
  Problemobjekt på PDF-sidan

Visa ett problemobjekt i fästvyn

Använd fästvy för att isolera ett objekt när du arbetar med sidor som innehåller komplexa, överlappande områden. Vissa saker, t.ex. dokumentinformationsfält och sidoetiketter, kan inte visas.

 1. Expandera en resultatkategori och visa de problemobjekt som påträffats under undersökningen.
 2. Markera ett problemobjekt i listan.
 3. Klicka på Visa i ögonblicksbild.
 4. Välj ett alternativ på menyn Bakgrundsfärg i fönstret Fästvy. Alla problemobjekt visas mot den här färgen i fästvyn.

  Obs!

  Du kan navigera genom resultaten i den här vyn genom att klicka på pilknapparna. Om resultatrutan är aktiv kan du även använda pilknapparna på tangentbordet.

  Fästvy för problemobjekt
  Fästvy för problemobjekt

Visa resurser och allmän information

I avsnittet Översikt i dialogrutan Preflight visas information om alla egenskaper och resurser för dokumentet. Här listas de färgrymder, teckensnitt, mönster, rasterinställningar, grafiklägen och bilder som används. Här listas även allmän information om det analyserade dokumentet. Denna information avser det program i vilket dokumentet skapades, det datum det skapades och när det senast ändrades.

 1. Visa detaljinformation genom att utvidga översikts- och preflight-avsnitten i dialogrutan Preflight.
 2. I översiktsavsnittet kan du expandera en egenskap och visa resurserna.

Visa resultatet som kommentarer

Du kan bädda in preflight-resultat som kommentarer i ett PDF-dokument och sedan visa dem som vilka PDF-kommentarer som helst. Du kan till exempel välja Verktyg > Kommentar > Kommentarlista i den högra rutan så anges alla kommentarer (eller filtrerade kommentarer) i en lista.

Infoga och visa preflight-kommentarer

 1. I resultatrutan i Preflight-dialogrutan väljer du Infoga resultat som kommentarer från Alternativ-menyn.

 2. Klicka på Inkludera om du vill inkludera kommentarer, oavsett hur många som finns.
 3. Håll pekaren över en kommentar i PDF-dokumentet, så visas dess innehåll.
  Exempel på en PDF-rapport med en anteckning
  Exempel på en PDF-rapport med en anteckning

Ta bort preflight-kommentarer

 1. Välj Ta bort preflight-kommentarer på Alternativ-menyn i dialogrutan Preflight.

Bädda in granskningsversion

När du bäddar in en granskningsversion läggs en digital signatur till, förutom granskningsversionsinformationen. I granskningsversionsinformationen listas den profil som används och det program som har använts. Här specificeras även om preflight-granskningen lyckades.

 1. Kör en preflight-granskning med en komplett profil.
 2. När resultatet visas klickar du på Bädda in granskningsspår.
 3. Om en informationsdialogruta visas klickar du på OK.
 4. Spara filen och stäng preflight-dialogrutan.
 5. Om du vill ha grundläggande granskningsversionsinformation klickar du på ikonen Standarder i navigeringsrutan till vänster. I rutan Standarder kan du göra följande saker:
  • Verifiera genom att klicka på Kontrollera profilfingeravtryck att den profil som används i dokumentet är samma profil som den som finns på din lokala dator. Om du t.ex. har bett en kund använda en viss profil kan du använda den här kontrollen för att bekräfta att kunden har använt profilen.

  • Om du vill ta bort ett granskningsspår klickar du på Ta bort Preflight granskningsspår och sparar filen.

 6. Om du vill visa ytterligare information om granskningsspår väljer du Arkiv > Egenskaper och klickar på Övriga metadata på fliken Beskrivning. Klicka på Avancerat i dialogrutan. Utvidga http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1 i listan. Förutom den grundläggande preflight-informationen omfattar den här listan en resultatöversikt och de datum och tidpunkter då profilen exekverades.

Obs!

Du kan skriva över en befintlig granskningsversion genom att bädda in en ny.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy