Ytterligare kontroller och egenskaper

Preflight-verktyget innehåller en samling med ytterligare kontroller (som kallades regler i tidigare versioner av Acrobat) som du kan lägga till i en profil. Dessa kontroller är alla tillgängliga i avsnittet Egna kontroller i respektive profil. Du kan ändra dessa kontroller på olika sätt, beroende på vilken PDF-egenskap som de beskriver. Du kan även skapa enskilda kontroller som du kan köra snabbt utan att vara del av någon profil. Om du kör enskilda kontroller visas allt flaggat innehåll i resultatet som fel.

Vissa egenskaper definieras genom en enkel sats som antingen är sann eller falsk för ett givet objekt i en PDF-fil, t.ex. Teckensnittet är inte inbäddat eller Färghanterad färg används. En del egenskapssatser anger relationer mellan det verkliga värdet för en egenskap (t.ex. textstorlek eller namn på dekorfärg) och det värde som du anger i dialogrutan (t.ex. ”12” eller ”Djupblå”). Andra satser jämför numeriska värden.

Relation mellan egenskapsvärde och skrivet värde

Relation mellan numeriska värden

Boolean-egenskaper

motsvarar

motsvarar ej

är mindre än

är sant

innehåller

innehåller inte

är mindre än eller motsvarar

är inte sant

börjar med

börjar inte med

motsvarar

slutar med

slutar inte med

motsvarar ej

finns i

finns inte i

är större än

är större än eller motsvarar

Egenskapsgrupper

Egenskaperna som används för att definiera en kontroll är grupperade i kategorier. Du kan visa en lista över alla egenskapsgrupper i dialogrutan Redigera kontroll. Dessutom kan du visa de enskilda egenskaperna som utgör varje grupp, likväl som en förklaring av hur preflight-verktyget använder egenskaperna.

Följande egenskapsgrupper är tillgängliga:

Text

Innehåller information om hur text återges, t.ex. om den skalas anamorft eller lutande, eller om den kan Unicode-mappas och således kopieras eller exporteras korrekt.

Teckensnitt

Beskriver alla aspekter hos det teckensnitt med vilka texten återges. Observera att textstorlek är en textegenskap och inte en teckensnittsegenskap, eftersom ett teckensnitt kan användas i många olika storlekar i ett PDF-dokument. Textstorleken finns i egenskapsgruppen Text.

Bild

Innehåller bildupplösning, bitdjup, antal bildpunkter, återgivningsmetod m.m.

Färger

Innehåller information om färger, såsom färgrum, alternativa färgrum, mönster och dekorfärger. Alternativa färgrum gör det möjligt för Acrobat att visa och skriva ut vissa dekorfärger och flerkomponentsdekorfärger (DeviceN). För att t.ex. reproducera färgen orange på en skärm eller en skrivare kräver PDF-dokumentet en alternativ färgrymd (som utgörs av RGB- eller CMYK-färger) som definierar hur dekorfärgen ser ut.

ICC-färgrymder

Innehåller egenskaper för tillgänglighet för informationen om de inkluderade ICC-profilerna som definierar ICC-färgrymderna. ICC-profiler innehåller data för översättning av enhetsberoende färg till en enhetsoberoende färgmodell, såsom Lab. ICC-profiler gör det lättare att reproducera färger konsekvent över flera olika plattformar, enheter och ICC-kompatibla program (t.ex. Adobe Illustrator och Adobe InDesign). Ett dokument som innehåller objekt i olika färgrymder (såsom RGB, CMYK och Gråskala) kan ha olika ICC-profiler för kalibrering av färgen till varje färgrymd.

Egenskaper för grafiskt läge för fyllning

Innehåller grafiklägesinformation om hur områden har fyllts, speciellt färgvärdena och det aktuella färgrummet.

Egenskaper för grafiskt läge för linje

Innehåller grafiklägesinformation om hur områden har fyllts, speciellt färgvärdena och den aktuella färgrymden, liksom linjespecifika egenskaper som tjocklek.

Allmänna egenskaper för grafiskt läge

Innehåller inställningar som styr hur text, grafik och bilder visas på en PDF-sida. Till exempel finns Övertryckningsinställningar här.

Raster

Innehåller inställningar för grafiskt läge som är relevanta för prepress-åtgärder såsom skärmvinklar, frekvenser och dekorformer.

Sidbeskrivning

Innehåller allmän information om objekt på en PDF-sida, som typ av objekt (t.ex. om det är en bild, text eller en jämn ton), om det ligger innanför eller utanför sidans visningsbara område eller hur långt från sidans TrimBox det ligger.

OPI

Innehåller egenskaper för analys av alla befintliga OPI-länkar (kommentarer), oavsett om de kommer från OPI-version 1.3 eller 2.0. Möjliga OPI-poster i en PDF-fil är desamma som i PostScript-filer.

Inbäddad PostScript

Avser den PostScript-kod som kan bäddas in i PDF-filen. Det finns tre egenskaper: en för en PostScript-operator som används direkt i en sidbeskrivning, en PostScript-kod som är inbäddad i ett PostScript XObject-objekt och en för en tidig form av ett PostScript XObject, ett PostScript Form XObject.

Metadata för objekt

Inkluderar information som är inbäddad med objektet, t.ex. skapare, upplösning, färgrymd, copyright och nyckelord som har tillämpats på det. Om t.ex. en Photoshop-bild med metadata placeras i ett InDesign-dokument och dokumentet sedan konverteras till en PDF-fil, kan den här informationen hämtas och kontrolleras av egenskaperna i den här gruppen.

Anteckningar

Innehåller den mesta informationen om kommentarer och ritmarkeringar, svällning och skrivarmärken.

Formulärfält

Innehåller egenskaper för formulärfält.

Lager

Söker efter valfritt innehåll, som ibland kan ändra en sidas visuella utseende.

Sidor

Innehåller sidnummer och sidstorlekar som representerar de olika dokumentrutor som stöds av Adobe PDF 1.3 och senare teknik (MediaBox, BleedBox, TrimBox och ArtBox). Den här gruppen innehåller även plåtnamn för PDF-sidor som tillhör en förseparerad PDF-fil.

Dokument

Innehåller all den information som gäller för PDF-dokumentet som helhet, t.ex. om dokumentet har krypterats eller om det innehåller formulärfält eller bokmärken.

Dokumentinfo

Visar en lista över alla standardposter som också kan visas genom dialogrutan Dokumentinfo i Acrobat, samt information som har standardiserats genom ISO 15930-standarden (PDF/X).

Dokumentmetadata

Inkluderar information som är inbäddad i dokumentet, t.ex. dess titel, författare, copyright och nyckelord som har tillämpats på det. Informationen är även tillgänglig i avsnittet Dokumentmetadata i dialogrutan Dokumentegenskaper i Acrobat. (Välj Arkiv > Egenskaper, klicka på fliken Beskrivning och klicka sedan på Övriga metadata.)

Signaturer

Innehåller information signaturerna i dokumentet.

Strukturerad PDF

Innehåller flera grundegenskaper för taggningsstrukturen i ett taggat PDF-dokument, för vilket PDF/A-standarden definierar begränsningar.

Utdatametoder för PDF/X, PDF/A eller PDF/E

Definierar vilken utdataprocess PDF-filen har förberetts för. En PDF-fil som är avsedd för utskrifter med hög upplösning innehåller vanligtvis en utdatametod med en inbäddad ICC-profil, för att användas av en förhandsgranskningsenhet eller en enhets RIP (raster image processor).

Utdatametod för PDF/X, PDF/A eller PDF/E (egenskaper för ICC-profil)

Innehåller egenskaper för tillgänglighet för information från en ICC-profil som är inbäddad i utdatametoden. Den här gruppen innehåller samma egenskaper som ICC-profiler för objekt, såsom profilnamn och typ. ICC-profilen beskriver villkor för den utdataenhet som kommer att användas för dokumentet.

PDF-innehållsströmmens effektivitet

Hjälper till att fastställa hur effektivt sidbeskrivningen har kodats. Du kan t.ex. inkludera texten Hej som textoperator för hela ordet, eller flera textoperatorer för varje tecken i ordet. Det senare alternativet är mindre effektivt och det reducerar sidåtergivningens hastighet. Effektivitetskontrollerna returnerar procentvärden för flera olika typer av operatorer. Ett lågt värde är i de flesta fall bättre än ett högt.

Fel i PDF-syntaxen

Returnerar information om specifika fel i en PDF-syntax. Om t.ex. en viss nyckel som krävs av PDF-specifikationen inte finns med kan kanske Acrobat ändå återge filen. Om man vill ha en förutsägbar PDF-återgivning bör man helst koda alla PDF-dokument i strikt överensstämmelse med PDF-specifikationen.

Fel i strukturerad PDF

Returnerar information om fel i taggningsstrukturen i ett taggat PDF-dokument. Ett fel returneras t.ex. om det taggade objektets typ inte har specificerats korrekt. Egenskaperna i den här gruppen hjälper till att identifiera fel i taggningsstrukturen.

Fel i PDF-innehållsströmmen

Returnerar information om fel i sidbeskrivningarna i ett PDF-dokument. Tre sifferoperander krävs t.ex. för att definiera RGB-färg. Om operatorerna t.ex. är färre än tre går det inte att återge sidan. Egenskaperna i den här gruppen hjälper dig att fastställa orsaken till varför en PDF-sida inte kunde återges.

Översikt över dialogrutan Preflight Redigera profil (Egna kontroller)

Listan Profiler i dialogrutan Preflight Redigera profil innehåller fördefinierade profiler i Acrobat och eventuella egna profiler som du har skapat. Om du väljer Egna kontroller får du tillgång till fler alternativ för att välja och ändra objekt. Med knapparna längst ned i kolumnen utför du grundläggande redigeringsfunktioner såsom duplicering, borttagning och skapande. Med sökrutan kan du söka efter särskilda kontroller.

Egna kontroller
Egna kontroller

A. Sök B. Beskrivning C. Varningar D. Aktivera kontroll E. Skapa ny kontroll och inkludera i aktuell profil F. Duplicera kontroll och tilldela till aktuell profil G. Redigera kontroll H. Ta bort kontroll från profil I. Inkludera i profil J. Ny kontroll K. Duplicera kontroll L. Redigera kontroll M. Ta bort kontroll 

Lägga till kontroller till en profil

Acrobat innehåller flera fördefinierade preflight-profiler som du kan använda som de är eller ändra för att skapa anpassade profiler. Du kan ändra en profil som nästan uppfyller dina behov genom att lägga till en eller flera kontroller som analyserar dokumentet med olika villkor. En befintlig kontroll kan t.ex. söka efter all text som inte är en ren svart färg, t.ex. text som använder svart plus en del cyan, magenta och gul. Eftersom det här kan orsaka problem när text med liten storlek skrivs ut, kan du ändra kontrollen så att den flaggar textobjekt som använder mer än en färg och har en textstorlek som är 12 punkter eller mindre.

Du kan återanvända en kontroll i andra profiler där den behövs. Om du ändrar en kontroll som används i flera profiler, så ändras dock kontrollen i alla profiler som den används i. Ändra namnet på kontrollen för en speciell profil om du vill undvika att göra onödiga ändringar. Innan du redigerar en preflight-profil måste du låsa upp den.

 1. Markera en profil i dialogrutan och klicka sedan på länken Redigera intill profilnamnet, eller välj Redigera preflight-profilerAlternativ-menyn.

 2. Välj Olåst på snabbmenyn i övre vänstra hörnet.

 3. Välj Egna kontroller i listan över objekt som visas under profilnamnet.
 4. Arbeta med panelerna genom att göra något av följande:
  • Om du snabbt vill hitta en viss kontroll skriver du dess namn eller en del av namnet i sökrutan. Enbart de objekt som innehåller söktermen visas. Om du tar bort namnet från sökrutan visas alla kontroller på nytt.

  • Om du vill lägga till en kontroll till profilen, markerar du kontrollen till höger, klickar på vänsterpilen, justerar varningstypen, om så behövs, på snabbmenyn i dialogrutans nedre vänstra hörn. Varningstypen, vilken är Fel som standard, specificerar vilken typ av varning preflight-verktyget visar om en avvikelse hittas. Du kan lägga till så många kontroller som behövs.

  • Om du vill ta bort en kontroll från profilen, markerar du den på den vänstra panelen och klickar sedan på högerpilen.

  • Dubbelklicka på en kontroll om du vill redigera den.

Skapa eller ändra egna kontroller

Även om du kan ändra olåsta fördefinierade kontroller är det bäst att låta de fördefinierade kontrollerna behålla sin konfiguration. I stället kan du skapa en ny kontroll eller basera en kontroll på en befintlig.

Obs!

Kontroller med lås finns i låsta profiler och kan inte redigeras förrän de kontroller som använder kontrollen låses upp.

Skapa en egen kontroll för en profil

 1. Klicka på knappen Markera profiler  på panelen Profiler i dialogrutan Preflight.

 2. Markera en profil och klicka på knappen Redigera bredvid profilnamnet.

 3. Välj Olåst på snabbmenyn om så behövs.

 4. Välj Egna kontroller under profilen på vänster sida i dialogrutan.
 5. Öppna dialogrutan Preflight Redigera profil och gör något av följande under Egna kontroller i den här profilen:
  • Klicka på ikonen Ny i listan över kontroller .

  • Om du vill basera den nya kontrollen på en befintlig kontroll, väljer du en kontroll och klickar sedan på ikonen Duplicera .

 6. Till vänster i dialogrutan Ny/Duplicera kontroll gör du något av följande, efter behov:

  • Skriv det meddelande som du vill visa när kontrollen påträffar en avvikelse och när den inte gör det. Om du t.ex. definierar en kontroll mot användning av en dekorfärger kan ditt meddelande när inga avvikelser hittas vara ”Dokumentet saknar dekorfärger”.

  • Skriv en förklaring till kontrollen.

  • Markera objekten som kontrollen ska avse.

 7. Markera en grupp till höger om dialogrutan, markera en egenskap för gruppen och klicka på Lägg till.

Skapa en kontroll

 1. Klicka på knappen Markera enstaka kontroller  på panelen Profiler i dialogrutan Preflight.

 2. Välj Alternativ > Skapa kontroll.

 3. Markera en grupp till höger om dialogrutan, markera en egenskap för gruppen och klicka på Lägg till.

  Den nya kontrollen visas i den grupp som passar dess grupp och egenskaper.

Duplicera en kontroll

 1. Klicka på knappen Markera enstaka kontroller  på panelen Profiler i dialogrutan Preflight.

 2. Markera en befintlig kontroll och välj Alternativ > Kopiera kontroll.

Skapa favoritkontroller

 1. Klicka på knappen Markera enstaka kontroller  på panelen Profiler i dialogrutan Preflight.

 2. Expandera grupperna efter behov.
 3. Markera en enskild kontroll, klicka på flaggan intill namnet och välj sedan Favorit.

Se var en kontroll eller egenskap används

 1. Dubbelklicka på en kontroll i dialogrutan Preflight Redigera profil och markera sedan kryssrutan Användning i dialogrutan Redigera kontroll, så att du kan se vilka profiler som använder kontrollen.