Det finns många alternativ och möjligheter för att köra effektiva sökningar i Adobe Acrobat. En sökning kan vara bred eller smal och innehålla flera olika typer av data ochomfattaflera olika Adobe PDF-filer.

Om du arbetar med många PDF-filer kan du definiera dem som en katalog i Acrobat Pro som genererar ett PDF-index för PDF-filerna. Om du söker i PDF-indexet, i stället för i PDF-filerna, går sökningen betydligt snabbare. Mer information finns i Skapa PDF-index.

Översikt över sök- och ersättfunktionen

Du kan söka efter specifika saker i PDF-filer. Du kan göra en enkel sökning, t ex söka efter en term i en enskild fil, eller göra en mer komplex sökning, där du söker efter olika typer av data i en eller flera PDF-filer. Du kan ersätta text selektivt.

Du kan göra en sökning via antingen fönstret Sök eller verktygsfältet Sök. Oavsett metod söker Acrobat igenom PDF-filens brödtext, lager, formulärfält och digitala signaturer. Du kan också inkludera bokmärken och kommentarer i sökningen. Det är bara verktygsfältet Sök som innehåller alternativet Ersätt med.

Verktygsfältet Sök i Acrobat
Verktygsfältet Sök med alternativ för att söka och ersätta

När du skriver de första bokstäverna för att söka i en PDF-fil ger Acrobat förslag på matchande ord och dess förekomstfrekvens i dokumentet. När du väljer ordet markerar Acrobat alla matchande resultat i PDF-filen.

Söka efter ord i en PDF-fil

I fönstret Sök finns fler alternativ och fler typer av sökningar att välja mellan jämfört med verktygsfältet Sök. När du använder fönstret Sök, söks även objektdata och bild-XIF-metadata (utökat bildfilformat) igenom. När du söker i flera PDF-filer tar Acrobat även hänsyn till dokumentegenskaper och XMP-metadata, och indexerade strukturtaggar söks igenom när du söker i ett PDF-index. Om de PDF-filer du söker i har bifogade PDF-filer, kan du inkludera de bifogade filerna i sökningen.

Obs!

PDF-filer kan ha flera lager. Om sökresultaten innehåller en förekomst i ett dolt lager visas en varning när förekomsten markeras. Du tillfrågas då om du vill göra lagret synligt.

Komma åt sökfunktionerna

Var du börjar din sökning beror på vilken typ av sökning du vill göra. Använd verktygsfältet Sök om du vill göra en snabb sökning i aktuell PDF-fil och ersätta text. Använd fönstret Sök om du vill söka efter ord eller dokumentegenskaper i flera PDF-filer, använda avancerade sökalternativ och söka i PDF-index.

Visa verktygsfältet Sökning

 1. Öppna den genom att välja Redigera > Sök (Ctrl/Kommando+F).
Verktygsfältet Sök i Acrobat
Sök

A. Sökfält B. Sök föregående C. Sök nästa D. Ersätt med utvidgas för att ge plats åt textfältet. 

Öppna fönstret Sök

 1. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Avancerad sökning (Skift+Ctrl/Kommando+F).

  • I verktygsfältet Sök klickar du på pilen  och väljer sedan Öppna fullständig sökning i Acrobat.

  Sökfönstret visas som ett separat fönster som du kan flytta, ändra storlek på, minimera eller placera helt eller delvis bakom PDF-fönstret.

Ordna PDF-dokumentfönstret och sökfönstret

 1. I fönstret Sök klickar du på Ordna fönster .

  Acrobat ändrar storlek på och placerar de två fönstren sida vid sida så att de tillsammans fyller nästan hela skärmen.

  Obs! Om du klickar på knappen Ordna fönster en andra gång ändras storleken på dokumentfönstret, men fönstret Sök förblir oförändrat. Om du vill göra fönstret Sök större eller mindre drar du hörnet eller kanten på samma sätt som du storleksändrar andra fönster i operativsystemet.

   

Söka och ersätta text i PDF-filer

Söka och ersätta text i en PDF-fil

Den PDF-fil som är öppen söks igenom med verktygsfältet Sök. Du kan ersätta sökordet selektivt med någon annan text. Du ersätter textsträngen i en förekomst åt gången. Du kan inte utföra globala ändringar i hela PDF-filen eller i flera PDF-filer.

 1. Välj Redigera > Sök (Ctrl/Command+F).
 2. Skriv den text som du vill söka efter i textrutan i verktygsfältet Sök.
 3. Om du vill ersätta text klickar du på Ersätt med för att utöka verktygsfältet och skriver sedan den nya texten i textrutan Ersätt med.
 4. (Valfritt) Klicka på pilen  bredvid textrutan och välj ett eller flera av följande alternativ:

  Endast hela ord

  Söker bara efter förekomster av hela ordet som du skrev i textrutan. Om du t.ex. söker efter ordet bilar, kommer orden bil och bilarna inte att hittas.

  Gemener/VERSALER

  Söker bara efter förekomster av ordet som överensstämmer med hur du skrev ordet (med gemener eller versaler). Om du t.ex. söker efter ordet Webben, kommer orden webben och WEBBEN inte att hittas.

  Inkludera bokmärken

  Även text på panelen Bokmärken söks igenom.

  Inkludera kommentarer

  Även text i eventuella kommentarer söks igenom.

 5. Klicka på Nästa.

  Acrobat går till den första förekomsten av söktermen, som visas markerad.

 6. Klicka på Ersätt om du vill ändra den markerade texten eller klicka på Nästa för att gå till nästa förekomst av söktermen. Du kan också klicka på Föregående om du vill gå tillbaka till föregående förekomst av söktermen.

Söka efter text i flera PDF-filer

Med fönstret Sök kan du söka efter söktermer i flera PDF-filer. Du kan t ex söka i alla PDF-filer på en specifik plats eller i en öppen PDF-portfölj. Alternativet Ersätt med är inte tillgängligt i sökfönstret.

Obs!

Om dokumenten är krypterade (skyddade), kan du inte söka i dem som en del av en sökning i flera dokument. Öppna dokumenten först och sök i dem var för sig. Dokument som krypterats som Adobe digitala upplagor är undantagna från denna regel och går att söka i vid sökning i flera dokument.

 1. Öppna Acrobat på datorn (inte i en webbläsare).

 2. Gör något av följande.
  • Skriv den text som du vill söka efter och välj sedan Öppna fullständig sökning på snabbmenyn i Acrobat.

  • Skriv söktexten i fönstret Sök.

 3. Markera Alla PDF-dokument i fönstret Sök. Välj Leta efter plats, på snabbmenyn precis nedanför detta alternativ.
 4. Välj var du vill utföra sökningen, antingen på din dator eller i ett nätverk, och klicka på OK.
 5. Om du vill ange ytterligare sökkriterier klickar du på Visa avancerade sökalternativ och anger alternativen.
 6. Klicka på Sök.

  Obs!

  Under en sökning kan du klicka på ett resultat eller använda tangentbordets kortkommandon för att gå till resultaten utan att sökningen avbryts. Om du klickar på Stopp under sökningen avbryts sökningen och resultaten begränsas till de förekomster som hittats hittills. Sökfönstret stängs inte och resultatlistan tas inte bort. Om du vill se fler resultat gör du en ny sökning.

Granska och spara PDF-sökresultat

Granska sökresultaten

När du har gjort en sökning via fönstret Sök, visas resultaten i sidordning, inkapslade under namnen på de dokument som sökts igenom. Varje post i listan innehåller ett par ord ur sammanhanget (om relevant) och en ikon som anger typen av förekomst.

Gå till en specifik förekomst bland sökresultaten (endast enskilda PDF-filer)

 1. Utvidga sökresultatet om så behövs. Välj därefter en förekomst bland resultaten om du vill visa den i PDF-filen.
 2. Om du vill se andra förekomster klickar du på en annan förekomst i resultaten.

Sortera förekomsterna i sökresultatet

 1. Välj ett alternativ på menyn Sortera efter långt ned i sökfönstret. Resultaten kan sorteras efter Relevans, Ändrad, Filnamn eller Plats.

Ikoner som visas i samband med sökresultatet

Den ikon som visas bredvid en förekomst i sökresultatet anger i vilket sökområde förekomsten finns. Detta händer om du väljer en av ikonerna:

Dokumentikon 

Aktiverar dokumentet i dokumentfönstret. Utvidga listan så att de enskilda sökresultaten i dokumentet visas.

(Allmänt) Ikonen Sökresultat

I PDF-filer förflyttas du till förekomsten av söktermen, vanligtvis i PDF-filens brödtext. Förekomsten visas markerad i dokumentet.

Sökresultatsikon eller metadataikon för filer som inte är PDF-filer []

Öppnar filen om den inte är PDF. Om filtypen inte går att öppna öppnas en meddelandedialogruta.

Ikonen Bokmärke

Panelen Bokmärken öppnas och alla förekomster av söktermerna visas markerade.

Ikonen Kommentarer

Panelen Kommentarer öppnas och alla förekomster av söktermerna visas markerade.

Ikonen Lager

Eventuellt öppnas ett meddelande som anger att lagret är dolt, och du tillfrågas om du vill göra lagret synligt.

Ikonen Bifogad fil

En fil som bifogats den överordnade, genomsökta PDF-filen öppnas, och alla förekomster av söktermerna visas markerade.

Spara sökresultat

Du kan spara sökresultaten som en PDF-fil eller CSV-fil. En video finns i Spara sökresultat i Acrobat .

 1. Klicka på  och välj Spara resultat till PDF eller Spara resultat till CSV.

Alternativ för avancerad sökning

Som standard visas de grundläggande sökalternativen i fönstret Sök. Klicka på Visa fler alternativ långt ned i fönstret för att visa ytterligare alternativ. Återställ de grundläggande sökalternativen genom att klicka på Visa färre alternativ långt ned i fönstret.

Obs!

Du kan ställa in så att fler sökalternativ alltid visas i fönstret Sök. Välj Kommentar under Kategorier i dialogrutan Sök.

Leta i

Begränsar sökningen till den aktuella PDF-filen, samtliga delar i en öppen PDF-portfölj (om relevant), ett index eller en plats på datorn. Om du väljer att söka i ett index, på en plats eller i en PDF-portfölj, visas fler alternativ under Använd dessa extra kriterier.

Vilket ord eller vilken fras vill du söka efter

Skriv den text eller fras du vill söka efter.

Returnera resultat som innehåller

Begränsar sökresultatet i enlighet med det alternativ du väljer:

Matcha exakt ord eller fras

Söker hela textsträngen, inklusive mellanrum, i samma ordning som i textrutan.

Matcha något av orden

Söker efter alla förekomster av minst ett av orden du skrivit in. Om du t.ex. söker efter med ens, omfattar resultatet alla förekomster där ett eller båda orden finns med: med, ens, med ens, eller ens med.

Matcha alla ord

Söker efter alla sökorden, men inte nödvändigtvis i samma ordning som du skrivit in dem. Det här alternativet är bara tillgängligt när du söker i flera PDF-filer eller indexdefinitionsfiler.

Boolesk fråga

Använder de booleska operatorer som du anger i samband med sökorden i rutan Vilket ord eller vilken fras vill du söka efter. Det här alternativet är bara tillgängligt när du söker i flera PDF-filer eller PDF-index.

Obs! Du kan inte använda asterisk (*) eller frågetecken (?) som jokertecken när du söker i PDF-index.

Använd dessa extra kriterier (textalternativ)

Omfattar de grundläggande sökalternativen plus ytterligare fem alternativ:

Närhet

Söker efter två eller flera ord som åtskiljs av högst ett angivet antal ord, enligt vad som angetts på panelen Sök i dialogrutan Inställningar. Det här alternativet är bara tillgängligt när du söker i flera dokument eller indexdefinitionsfiler samt när Matcha alla ord är valt.

Ordstam

Söker efter ord som innehåller en del (ordstammen) av det angivna sökordet. Om du exempel gör en sökning på öppnar hittas förekomsterna öppna, öppnad, öppnas, och öppnat. Detta alternativ kan tillämpas på enstaka ord och fraser när du söker i den aktuella PDF-filen, i en mapp eller ett index som skapats med Acrobat 6.0 eller senare. Jokertecken (*, ?) är inte tillåtna i sökningar på ordstam. Det går inte att söka på ordstam om alternativen Endast hela ord eller Gemener/VERSALER har valts.

Inkludera bokmärken

Söker texten i alla bokmärken som de visas på panelen Bokmärken.

Inkludera kommentarer

Söker texten i alla kommentarer som har lagts till i PDF-filen som de visas på panelen Kommentarer.

Inkludera bifogade filer

Söker i de filer som bifogats den aktuella PDF-filen eller andra bifogade PDF-filer (upp till två nivåers djup).

Använd dessa extra kriterier (dokumentegenskaper)

Visas bara vid sökning i flera PDF-filer eller PDF-index. Du kan välja flera kombinationer av egenskaper-ändringar-värde och tillämpa dem när du söker. Dessa inställningar påverkar inte icke-PDF-filer i PDF-portföljer.

Obs! Du kan söka efter enbart dokumentegenskaper genom att använda alternativen för dokumentegenskaper tillsammans med en sökning efter specifik text.

 

Kryssruta

Tillämpar de kriterier som anges i de tre alternativen i anslutning till sökningen. (Kryssrutan väljs automatiskt när du anger information i något av de tre alternativen. När du har angett alternativen, rensas inte posterna bort när du avmarkerar kryssrutan; de tillämpas helt enkelt inte i sökningen.)

Första listrutan (egenskap)

Anger vilka dokumentegenskaper som du vill söka efter. De tillgängliga alternativen omfattar Skapat den, Ändrat den, Författare, Titel, Ämne, Filnamn, Nyckelord, Bokmärken, Kommentarer, JPEG-bilder, XMP-metadata och Objektdata.

Andra listrutan (modifierare)

Anger matchningsnivå. Om valet i den första listrutan är ett datum blir de tillgängliga alternativen i den andra listrutan Är exakt, Är före, Är efter och Är inte. I annat fall är de tillgängliga alternativen Innehåller och Innehåller inte.

Tredje rutan (värde eller text)

Anger den information som ska matchas, som du skriver in. Om valet i den första listrutan är ett datum, kan du klicka på pilen och öppna en kalender där du kan ställa in önskat datum.

Booleska operatorer

Vanliga boolesk operatorer omfattar följande:

OCH

Använd OCH mellan två ord om du vill hitta dokument som innehåller båda termerna, i valfri ordningsföljd. Skriv till exempel ParisOCHFrankrike för att identifiera dokument som innehåller både Paris och Frankrike. Sökningar med OCH och inga andra booleska operatorer ger samma resultat som om du markerar alternativet Matcha alla ord..

 

INTE

Använd INTE före en sökterm om du vill utelämna dokument som innehåller den termen. Skriv till exempel INTEkentucky för att hitta alla dokument som inte innehåller ordet kentucky. Eller skriv ParisINTEkentucky för att hitta alla dokument som innehåller ordet Paris men inte ordet kentucky.

 

ELLER

Använd ELLER för att söka efter alla förekomster av något av orden. Skriv t.ex. epost ELLER e-post för att hitta alla dokument med någon av stavningarna. Sökningar med ELLER och inga andra booleska operatorer ger samma resultat som om du markerar alternativet Matcha något av orden..

 

^ (exklusivt ELLER)

Använd ^ (exklusiv ELLER) för att hitta alla förekomster som innehåller någon av termerna, men inte båda. Skriv t.ex. katt ^ hund för att hitta alla dokument med antingen katt eller hund men inte både katt och hund.

 

( )

Använd parenteser för att specificera utvärderingsordningen för termerna. Skriv till exempel vit OCH (val ELLERahab) för att hitta alla dokument som innehåller antingen vit och val eller vit och ahab. (Frågeprocessorn utför en ELLER-fråga på val och ahab och utför sedan en OCH-fråga på dessa resultat med vit.)

 

 

Du kan läsa mer om booleska frågor, syntax och andra booleska operatorer som du kan använda vid sökning i bland annat standardtexter, webbplatser ellerandra resursermed fullständig boolesk information

Sök i indexfiler på katalogiserade PDF-filer

Ett heltextindex skapas när någon använder Acrobat för att definiera en katalog av PDF-filer. Du kan söka i indexet i stället för att göra en heltextsökning av alla enskilda PDF-filer i katalogen. En indexsökning skapar en resultatlista med länkar till förekomster i de indexerade dokumenten.

Obs!

Om du vill söka i ett PDF-index måste du öppna Acrobat som ett fristående program, inte i webbläsaren.

I Mac OS är index som skapats med äldre versioner av Acrobat inte kompatibla med sökfunktionen i Acrobat X. Om du nyligen har uppgraderat uppdaterar du indexet innan du använder Acrobat X för att söka.

 1. Välj Redigera > Avancerad sökning.
 2. Skriv söktexten och klicka sedan på Visa fler alternativ längst ned i fönstret.
 3. Vid Leta i väljer du Välj index.
 4. Välj ett index i listan eller klicka på Lägg till och lägg till ett index. Upprepa efter behov.

  Obs!

  Om du vill läsa fildata om ett markerat index klickar du på Information. Om du vill utesluta ett index från sökningen, markerar du det och klickar på Ta bort.

 5. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan Val av index, och välj sedan Aktuella valda index på menyn Leta i.
 6. Fortsätt med sökningen på vanligt sätt.

  Obs!

  Om du väljer alternativet Matcha endast hela ord när du söker i index, går sökningen betydligt fortare. Mer information finns i Skapa PDF-index.

Inställningar för sökfunktioner

Välj Kommentar under Kategorier i dialogrutan Sök.

Ignorera asiatisk teckenbredd

Hittar både halv- och helbreddsvarianter av asiatiska språktecken i söktexten.

Ignorera diakritiska tecken och accenter

Hittar söktermerna med alla variationer av de alfabetiska tecknen. Om du t.ex. skriver cafe hittas både cafe och café. Och om du skriver café hittas båda alternativen. Om det här alternativet inte är valt och du skriver cafe hittas inte café och vice versa.

Visa alltid fler alternativ i avancerad sökning

Visar ytterligare alternativ som är tillgängliga i fönstret Sök, utöver basalternativen.

Visa dokumenttitel i sökresultat

Visar dokumenttitlar i sökresultat. Om ett dokument saknar titel visas filnamnet. Om du inte markerar alternativet visas filnamnen i sökresultatet.

Maximalt antal dokument återlämnade till resultat

Begränsar sökresultaten som visas i fönstret Sök efter PDF till ett visst antal dokument. Standard är 500, men du kan välja vad du vill mellan 1 och 10 000.

Ordintervall för närhetssökningar

Begränsar sökresultaten till dem där antalet ord mellan söktermerna inte överstiger det antal du angett. Du kan ange ett intervall mellan 1 och 10 000.

Aktivera snabbsökning

Skapar ett cache-minne med information från den PDF-fil som du söker i. Cache-minnet gör att efterföljande sökningar i PDF-filen går fortare.

Maximal cachestorlek

Begränsar det tillfälliga cacheminnet för sökinformation för snabbsökningsalternativet till den angivna storleken i MB (mellan 5 och 100 000). Standardinställningen är 100.

Töm cacheinnehåll

Den tillfälliga cachen med sökinformation tas bort.