Om Preflight-variabler

Preflight-variabler är självständiga dataobjekt som kan användas för att utveckla flexibla och kraftfulla arbetsflöden. De gör att du kan ändra värdena för kontroller och korrigeringar utan att själva profilen ändras. Variablerna gör det möjligt att kontrollera information och korrigeringar under körningen, istället för att låta fördefiniera sådan information. En stor fördel med att använda variabler är att du kan skjuta upp kontroller och korrigeringar för bearbetning av PDF-filer till den stund då bearbetningen börjar. Du kan ta en Preflight-profil och konfigurera andra jobb, som vart och ett utför en annan operation utifrån de variabler som du lägger till i jobbdefinitionen. Du kan välja olika värden för operationen varje gång.

Många Preflight-aspekter såsom profiler, kontroller och korrigeringar kan hanteras med variabler. Variabler kan användas för att konfigurera följande:

 • På-/avomkopplare för kontroller och korrigeringar i en profil.
 • Ändra allvarlighetsgrad för kontroller och korrigeringar.
 • Bläddra mellan olika alternativ av snabbmenyer.
 • Fält av typen kryssrutor, snabbmenyer eller indatafält för text och siffror.
 • Namnfält eller beskrivande fält.

Du får åtkomst till variabelalternativen när du redigerar en Preflight-profil, kontroll eller korrigering. När du klickar på variabelikonen visas en lista med variabler. Variabeln som används i aktuellt sammanhang (profil, kontroll eller korrigering) visas först, följt av variablerna i det aktuella biblioteket.

Skapa variabel

 1. Klicka på variabeln

 2. Välj Ny variabel. Dialogrutan Preflight: Ny variabel öppnas.

 3. Ange följande parametrar för den nya variabeln:

  • Nyckel:  För att konfigurera värden i profiler, kontroller eller korrigeringar.
  • Etikett: Används i gränssnittet. I exempelvis Preflight: Ange Dialogrutan Variabelvärden.
  • Skriv: Skriv värdet som används för variabeln.
  • Standardvärde: Det standardvärde som ska användas om inte något annat värde anges under körningen.
  • Begränsa inmatningsvärden till specifika värden: För att definiera omfattningen av specifika värden som en variabel kan ha.
  • Lista: Välj en värdelista för variabeln under körning.
  • Visa utvärderingsresultat: För att kontrollera om ett givet värde är godkänt för variabeln eller inte.
 4. Klicka på OK.

Tilldela variabler

 1. I dialogrutan Preflight väljer du Alternativ > Skapa kontroll.

 2. I den högra rutan väljer du egenskapen och klickar sedan på Lägg till.

  Preflight: Ny kontroll
 3. Klicka på variabelikonen .

  Tilldela variabel
 4. Skapa en ny variabel och ange värdet. Du kan även tilldela värdet till den tillagda egenskapen genom att välja en variabel från listan med alla variabelnycklar.

  Variabelnyckeln visas som <key: värde> i respektive fält (för textinmatningsfält eller snabbmenyer) eller intill det (för kryssrutor).

  Obs!

  Variabelalternativet är inte tillgängligt för alla egenskaper.

 5. Klicka på OK.

Ta bort variabeltilldelning

Ta bort variabeltilldelningen genom att ta bort vad som angivits i textinmatningsfältet. Om du vill välja en annan variabel klickar du på variabelikonen och markerar en variabel.

Köra profiler med variabler

När du kör en profil, kontroll eller korrigering som innehåller en eller flera variabler för vilka en inmatning krävs, kommer dialogrutan Preflight: Ange variabelvärde att öppnas.

 

Ange variabelvärde

Om du vill kontrollera ytterligare information om det angivna värdet ska du klicka på ikonen .

Kontrollera ytterligare information

Ange de nya värdena eller låt de redan ifyllda standardvärdena stå kvar. Du får ett felmeddelande om det angivna värdet inte är korrekt.

Fel för inkorrekt värde angivet

Variabelvärdena visas även i Prefligh-rapporten Resultat.

Variabelvärden i Preflight: Resultat