Använd 3D-mätningsverktyget för att mäta 3D-modeller. Du kan mäta avståndet mellan kombinationer av punkter eller kanter i 3D-modellen. När du för pekaren över 3D-modellen markeras specifika punkter och kanter. 3D-mätningsverktyget har stöd för fyra typer av mätningar: vinkelrätt avstånd mellan två raka kanter, linjärt avstånd mellan två punkter, radien för cirkulära kanter samt vinkeln mellan två kanter (eller tre punkter).

Du kan koppla 3D-mått till specifika vyer. Om standardvyn är aktiv när ett mått läggs till, skapas et ny mätvy. Vyn läggs till i vyhierarkin i modellträdet. Måttet kopplas enbart till den vyn. Måttet visas som underordnat vyn.

Du kan också visa kommentarer medan du mäter. Dessa kommentarer (som även kallas mätmarkeringar) bevaras när dokumentet stängs.

3D-mätning, visa
3D-mätning, visa

Mäta 3D-objekt

 1. Aktivera en 3D-modell i en PDF-fil genom att klicka på den.
 2. Klicka på 3D-mätningsverktyget  i 3D-verktygsfältet. (Om verktygsfältet 3D har ställts in för konsoliderade verktyg väljer du 3D-mätningsverktyget på snabbmenyn intill navigeringsverktyget.)
 3. Välj önskade alternativ under Fäst aktiverar och Mätningstyper på paletten 3D-mätningsverktyg.
 4. Högerklicka på modellbakgrunden och ändra alternativen efter behov. Låt paletten 3D-mätningsverktyg vara öppen.
 5. Mät 3D-modellen.
  • Om du vill mäta avståndet mellan två positioner i 3D-modellen klickar du först där mätningen ska börja. Flytta sedan pekaren till en annan plats eller en kant.

  • Om du vill mäta omkretsen för en rund form flyttar du pekaren till kanten på formen så att en cirkel visas och klickar sedan en gång.

  • Om du vill skapa en mätningsanteckning högerklickar du på objektbakgrunden och väljer Ändra markeringsetikett. Skriv en markeringsetikett Mät 3D-modellen enligt den tidigare beskrivningen. Klicka på den första mätpunkten och klicka sedan en tredje gång för att ange plats för mätning och etikett.

  • Om du vill spara ett mått som en kommentar väljer du handverktyget, högerklickar på måttet och klickar sedan på Konvertera till kommentar.

  • Om du vill avbryta en mätning högerklickar du och väljer Avbryt mätning.

  • Om du vill ta bort en mätmarkering klickar du på den med 3D-mätningsverktyget och trycker sedan på Delete-tangenten.

  Obs!

  Om du vill lära dig hur du roterar, panorerar, zoomar och fäster medan du mäter högerklickar du på modellen och väljer Navigeringstips för 3D-mätning.  

Alternativ för Fäst aktiverar på paletten 3D-mätningsverktyg

3D fäste mot kantslutpunkter 

Fäster mot hela kanten.

3D fäste mot linjära kanter

Fäster mot ett rakt linjesegment i en kant.

3D fäste mot radiella kanter

Fäster mot en omkrets.

3D fäste mot siluetter

Fäster mot den synliga kanten hos en del, till exempel sidan på en cylinder.

3D fäste mot plana ytor

Fäster mot det geometriska planet som utgör en yta hos delen.

Alternativ för Mätningstyper på paletten 3D-mätningsverktyg

3D punkt till punkt-mätning

Mäter avståndet mellan två punkter i 3D-modellen. Klicka om du vill ange en startpunkt och klicka sedan på ett annat ställe för att ange slutpunkten eller kanten.

3D vinkelrät dimension

Mäter avståndet mellan två kanter vinkelrätt mot startkanten.

3D radiell dimension

Mäter radien på den plats där du klickar.

3D vinkelmätning

Mäter vinkeln mellan två kanter.

Inställningar för enheter och markeringar

Om du vill använda verktygen Enheter och Måttmarkeringar väljer du 3D-mätningsverktyget och högerklickar sedan inuti modellen.

Definiera modellenheter

Väljs för att ändra måttenheter.

Aktivera visning av koordinat

Visar eller döljer koordinaterna för musmarkörens läge i fönstret för mätningsinformation.

Ändra markeringsetikett

Skriv texten som ska visas tillsammans med mätningen, både i 3D-modellområdet och på panelen Kommentarer. (Inte tillgänglig om Måttmarkeringar inte har markerats.)

Inaktivera måttmarkeringar

Väljs när du vill ta mått i en modell men inte lägga till dem i dokumentet. Måtten är bara synliga medan den aktuella mätningen är aktiv. Om du börjar en ny mätning eller byter verktyg försvinner markeringen.

Fäst inte mot 3D-innehåll

Inaktiverar möjligheten att fästa insättningspunkten mot ett förmodat mål. Välj detta alternativ om du vill förbättra prestanda när du arbetar med en stor modell. Gå tillbaka till Fäst mot 3D-innehåll för att ge exakt mätning av 3D-objekt.

Navigeringstips för 3D-mätning

Öppnar en dialogruta som visar kortkommandon för flera navigeringskommandon. Du kan använda kortkommandona medan du mäter.

Inställningar

Öppnar dialogrutan med inställningar för 3D-mätning.

Dölj/visa fönstret för mätningsinformation

Fönstret för mätningsinformation visar modellens inställningar för enheter och markeringar. Väljs för att ta bort fönstret från modellfönstret.

Dölj/visa mätningsverktygsfält

Döljer/visar paletten 3D-mätningsverktyg.

Mätningsinställningar

Ändra inställningarna för 3D-mätningar för att ange hur 3D-data ska mätas. Alternativen finns på panelen Mätning (3D) i dialogrutan Inställningar.

Obs!

I Adobe Acrobat Reader DC gäller dessa inställningar PDF-filer där kommentarer är aktiverade.

Använd skala och enheter från modell (i förekommande fall)

Använder modellenheterna (om det finns några) som genereras från original-3D-modellen vid mätningen. Avmarkera det här alternativet om du vill ange måttenheter manuellt. Den här inställningen kan ändras på paletten 3D-mätningsverktyg.

Använd förvald visningsenhet

Använder måttenheter som du anger här i stället för måttenheterna i 3D-modellen.

Signifikanta siffror att visa

Anger maximalt antal siffror i mätvärdet.

3D-mätning – linjefärg

Anger färgen för den linje som visas när du klickar eller drar för att mäta ett objekt.

Mät feedbackstorlek

Anger textstorlek för visning av mätning.

Vinkelräta mätningar visas i

Anger enheter som antingen grader eller radianer.

Cirkelmätningar visade som

Anger om diametern eller radien mäts för cirkulära delar.

Visa cirkel för radiella mätningar

Visar den omkrets som kopplats till den radiella mätningen.

Inställningar för Fäst mot 3D-innehåll

Aktiverar fästfunktionen och anger om den ska fästa mot punkter, bågar, silhuettkanter eller ytor. Känslighet anger hur nära ett objekt pekaren måste vara för att mätlinjen ska fästa. Fästtipsfärg anger färgen för fästlinjen som visas när du håller pekaren över 3D-objektet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy