Obs!

En komplett lista med artiklar om säkerhet finns i Översikt av säkerheten i Acrobat och PDF-innehåll.

Skyddsprofilstyper

Om du ofta tillämpar samma säkerhetsinställningar på flera olika PDF-filer kan du spara inställningarna som en profil som sedan kan användas igen. Säkerhetsprofiler sparar tid samtidigt som de ger ett mer sammanhängande och säkrare arbetsflöde. Genom att skapa profiler för lösenord och certifikatskydd kan du återanvända samma skyddsinställningar för ett valfritt antal PDF-filer. Det finns två typer av tillgängliga skyddsprofiler:

 • Organisationsprofiler är särskilt användbara om du vill att andra personer endast ska ha tillgång till PDF-filer under en begränsad tidsperiod. Profiler för Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) lagras på en server. Användarna måste ha tillgång till servern för att kunna använda dessa profiler. Om du skapar dessa profiler måste du ange dokumentmottagarna från en lista på Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd). Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) kontrollerar åtkomst till PDF-filer och granskningshändelser enligt definitionen i skyddsprofilen. Du kan använda Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) om ditt företag har licensierat programvaran och gjort den tillgänglig för dig.

 • Användarprofiler är profiler som skapas och används av enskilda individer. Om du använder samma skyddsprofil på flera dokument kan du spara tid genom att skapa en användarprofil. Sedan tillämpar du användarprofilen på dokumenten. Användarprofiler för lösenord och certifikat med allmänna nycklar sparas på den lokala datorn. Med åtkomst till Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) kan du skapa en användarprofil som lagras på formulärservern. Profilen är tillgänglig bara för dig.

Hur organisationsprofiler autentiseras

Förutom att återanvända säkerhetsinställningar, gör profiler som lagras på Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) även att du kan upphäva och återkalla dokument. Du kan också upprätthålla ansvarighet genom att granska de användare som öppnar skyddade dokument.

Adobe LiveCycleRights Management
Skyddsprofiler

A. Profiler sparas på servern. B. Profiler tillämpas på PDF-filer. C. Användare kan bara öppna, redigera och skriva ut dokument om profilen tillåter det. 

Användningen av serverbaserade skyddsprofiler omfattar fyra huvudsteg:

Konfigurera Adobe LiveCycle Rights Management ES

Systemadministratören för ditt företag eller din grupp konfigurerar vanligtvis Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd), hanterar konton och konfigurerar organisationsprofiler. Mer information om att konfigurera Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) finns på Adobes webbplats.

Publicera ett dokument med en skyddsprofil

En författare skapar en PDF-fil och tillämpar en skyddsprofil som finns på Adobe Experience Manager-formulärservern på filen. Servern genererar en licens och en unik krypteringsnyckel för PDF-filen. Licensen bäddas in i PDF-filen och filen krypteras med hjälp av krypteringsnyckeln. Författaren eller administratören kan spåra och granska PDF-filen med hjälp av licensen.

Visa ett dokument med en profil

När användare försöker öppna den skyddade PDF-filen i Acrobat måste de legitimera sig. Om användaren har behörighet att öppna PDF-filen dekrypteras och öppnas filen med de behörigheter som anges i profilen.

Administrera händelser och ändra tillgången

Genom att logga in på ett konto på Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) kan författaren eller administratören spåra händelser och ändra tillgången till profilskyddade PDF-filer. Administratörer kan visa alla PDF-filer och systemhändelser, ändra konfigurationsinställningarna och ändra tillgången till profilskyddade PDF-filer.

Skapa en användarskyddsprofil

Användarprofiler kan använda lösenord, certifikat eller Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) för att autentisera dokument.

Profiler för lösenord och certifikat kan sparas på en lokal dator. Skyddsprofiler som skapats med hjälp av Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) lagras på en server. Du kan kontrollera åtgärderna och ändra säkerhetsinställningarna dynamiskt. Du kan använda Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) om ditt företag har licensierat programvaran och gjort den tillgänglig för dig.

Skapa en lösenordsprofil

 1. I Acrobat väljer du Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Hantera skyddsprofiler

 2. Klicka på Ny.
 3. Välj Använd lösenord och klicka på Nästa.

 4. Ange ett namn och en beskrivning för profilen, gör något av följande och klicka sedan på Nästa:
  • Avmarkera Spara lösenord med profilen om du vill ange ett lösenord och begränsningar när du kopplar profilen till ett dokument.

  • Om du vill spara lösenord och begränsningar tillsammans med profilen väljer du Spara lösenord med profilen.

 5. Ange kompatibilitetsinställningar och lösenordsalternativ. Om du har valt Spara lösenord med profilen anger du lösenordet och begränsningarna. Klicka på OK.
 6. Granska profilinformationen och klicka sedan på Stäng.

Skapa en certifikatprofil

 1. I Acrobat väljer du Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Hantera skyddsprofiler

 2. Klicka på Ny.
 3. Välj Använd ett publikt nyckelcertifikat och klicka sedan på Nästa.
 4. Ange ett namn och en beskrivning för profilen och ange de dokumentkomponenter som ska krypteras.

  Certifikat måste vara aktuella och ha nycklar som möjliggör kryptering.

 5. Bestäm hur profilen ska användas:
  • Om du vill skapa en profil som kopplas till enskilda mottagare ska du inte markera Fråga efter mottagare när profilen tillämpas.

  • Om du vill skapa en profil som kopplas till enskilda dokument markerar du Fråga efter mottagare när profilen tillämpas.

 6. Välj en krypteringsalgoritm på menyn. Den ska vara kompatibel med mottagrnas version av Acrobat. Klicka sedan på Nästa.
 7. Gör något av följande:
  • Om du markerade Fråga efter mottagare när profilen tillämpas, kontrollerar du profilinställningarna och klickar på Slutför.

  • Om du inte markerade Fråga efter mottagare när profilen tillämpas, anger du mottagarna genom att välja digitala ID:n (inklusive ditt eget digitala ID). Klicka sedan på Nästa.

 8. Klicka på Slutför.

Skapa profiler för skyddade bilagor

Du kan lägga till skydd till ett eller flera dokument genom att bädda in dem i ett skyddskuvert och skicka det som en bifogad fil i ett e-postmedddelande. Denna metod är användbar om du vill skicka en skyddad bilaga utan att behöva kryptera filerna. Du kan bädda in dokumenten som bifogade filer i ett skyddskuvert som sedan krypteras och skickas till mottagarna. När mottagarna öppnar kuvertet kan de extrahera de bifogade filerna och spara dem. De sparade filerna är identiska med de ursprungliga bifogade filerna och de är inte längre krypterade när de har sparats.

Anta att du t.ex. vill skicka konfidentiella dokument, även filer som inte är PDF-filer, som du bara vill att mottagarna ska läsa igenom. Du kan bädda in dessa dokument som bifogade filer i ett skyddskuvert, kryptera kuvertet och sedan skicka det via e-post. Vem som helst kan sedan öppna kuvertet, läsa dess försättsblad och även se en förteckning över kuvertets innehåll. Det är dock bara mottagaren som kan se de inbäddade bifogade filerna och extrahera dem för läsning.

Bädda in bilagor i skyddade kuvert för säker överföring
Bädda in bilagor i skyddade kuvert för säker överföring.

 1. Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Skapa skyddat kuvert

 2. Klicka Lägg till fil som ska skickas, markera dokumenten som ska bifogas och klicka på Öppna. Klicka på Nästa.

 3. Välj en kuvertmall och klicka på Nästa.

 4. Välj en leveransmetod och klicka på Nästa.

 5. Om du har skapat en kuvertprofil markerar du den, eller så väljer du Ny profil och följer därefter anvisningarna för hur man skapar en profil.

 6. Granska informationen och klicka på Slutför.

 7. När det gäller vissa profiler ombeds du att ange vilken information i kuvertet du vill se. Ange tillräckligt med information så att mottagarna kan identifiera avsändaren.
 8. Fyll i skyddsinformation (lösenord, certifikat eller profil).
 9. Skriv in namnen på mottagarna när kuvertet visas. Klicka sedan på ikonen för att spara eller skicka som e-post på verktygsfältet.

  Om du klickar på ikonen för e-post startar ditt standardprogram för e-post med kuvertet som en bifogad fil. Skriv mottagarnas e-postadresser och skicka sedan meddelandet.

Skapa en användarskyddsprofil med Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd)

Om du har tillgång till Adobe Experience Manager-dokumentskydd kan du begränsa dokumentåtkomst och behörigheter för de mottagare som har registrerats på servern. När du skapar en användarprofil med hjälp av Adobe Experience Manager-formulärserver, omdirigeras du till webbplatsen för Experience Manager-formulärserver.

 1. Gör något av följande:
  • Om det är en enskild PDF-fil eller PDF-komponentfil i en PDF-portfölj öppnar du PDF-filen.

  • Om det är en PDF-portfölj öppnar du den och väljer Visa > Portfölj > Försättsblad.

 2. Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Hantera skyddsprofiler

 3. Klicka på Ny.
 4. Välj Använd Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) och klicka på Nästa.

 5. På webbplatsen för Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) klickar du på Profiler och sedan på Ny.

 6. Ange ett namn och en beskrivning, ställ in giltighetsperioden och eventuella alternativ.
 7. Välj användare eller grupper, ställ in behörighet för dem och klicka sedan på OK.

 8. Ange de dokumentkomponenter som du vill kryptera och om du vill ha en vattenstämpel.
 9. När du är klar klickar du på Spara överst på sidan.

Tillämpa skyddsprofiler på PDF-filer

Du kan tillämpa antingen en organisationsprofil eller en användarprofil på en PDF-fil. Om du vill tillämpa en serverprofil på ett dokument, ansluter du till Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd). Skyddsprofiler för Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) måste vara sparade på en server, men de PDF-filer som profilerna tillämpas på behöver inte vara det. Du kan tillämpa profiler på PDF-filer med hjälp av Acrobat, gruppsekvenser på serversidan eller ett annat program, till exempel Microsoft Outlook.

Endast profiladministratören kan redigera eller ta bort organisationsprofiler.

Tillämpa en skyddsprofil på en PDF

 1. Gör något av följande:
  • Om det är en enskild PDF-fil eller PDF-komponentfil i en PDF-portfölj öppnar du PDF-filen.

  • Om det är en PDF-portfölj öppnar du den och väljer Visa > Portfölj > Försättsblad.

 2. Om du använder en serverprofil väljer du Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Hantera skyddsprofiler. Välj en policy. Välj en profil för Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) i listan och klicka sedan på Uppdatera.

  Genom att uppdatera skyddsprofilerna har du garanterat tillgång till de allra senaste serverprofilerna.

 3. Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Hantera skyddsprofiler. Välj en profil och klicka sedan på Tillämpa på dokument.

Tillämpa en profil på bifogade filer i Outlook

Du kan skicka olika typer av filer som skyddade bifogade PDF-filer i Microsoft Outlook. Det här alternativet är endast tillgängligt om Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) har konfigurerats och är tillgänglig i Acrobat.

 1. Välj Nytt e-postmeddelande på hemmenyfliken i Outlook.
 2. Klicka på knappen Bifoga som skyddad Adobe PDF på menyfliken Adobe PDF.
 3. Välj den fil som du vill bifoga genom att skriva filsökvägen eller genom att använda knappen Bläddra.
 4. Ange hur du vill skydda dokumentet och klicka sedan på OK.

  Filen konverteras till PDF-format och krypteras sedan med den dokumentskyddsmetod som du väljer.

 5. Slutför e-postmeddelandet och klicka sedan på Skicka.

Ta bort en användarskyddsprofil från en PDF

Du kan ta bort en skyddsprofil från en PDF-fil om du har sådan behörighet. I normala fall kan dokumentägaren ta bort en skyddsprofil från en PDF-fil.

 1. Gör något av följande:
  • Om det är en enskild PDF-fil eller PDF-komponentfil i en PDF-portfölj öppnar du PDF-filen.

  • Om det är en PDF-portfölj öppnar du den och väljer Visa > Portfölj > Försättsblad.

 2. Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Ta bort skydd

Exportera skyddsinställningar

 1. I Acrobat väljer du Redigera > Inställningar > Skydd > Exportera.

 2. Ange vilken grupp av inställningar du vill dela och klicka sedan på OK.

 3. Granska och ändra skyddsinställningarna efter behov och klicka sedan på Exportera.
 4. Välj krypteringsmetod för kryptering av skyddsinställningarna (om så önskas) och klicka på OK.

 5. Välj Mottagare och klicka på OK två gånger.

 6. Underteckna filen.

Kopiera, redigera eller ta bort en profil

 1. Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Hantera skyddsprofiler.

 2. Använd listrutan Visa för att välja om du vill visa alla profiler som du har tillgång till, användarprofiler som du har skapat eller organisationsprofiler.
 3. Markera en profil och använd sedan de alternativ du önskar:

  Obs!

  Alternativ för att redigera eller ta bort organisationsprofiler är inte tillgängliga om du inte har administratörsbehörighet till Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd). Ändringar av dessa profiler kan endast göras på Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd), som öppnas automatiskt när du väljer ett alternativ.

  Kopiera

  Använd det här alternativet om du vill skapa en profil som baseras på inställningarna i en befintlig profil.

  Redigera

  Om du redigerar en användarprofil som lagrats lokalt på datorn påverkas bara de dokument på vilka profilen tillämpas efter det att den har redigerats. För användarprofiler som sparas på en server kan du redigera behörighetsinställningar och andra alternativ. Det här alternativet är inte tillgängligt för organisationsprofiler.

  Ta bort

  Det här alternativet är vanligtvis inte tillgängligt för organisationsprofiler.

  Favorit

  Om det här alternativet är valt visas en stjärna bredvid profilen. Klicka på Favorit igen om du vill ta bort en profil från favoriterna. Du kan tillämpa alternativet Favorit på flera profiler. Använd det här alternativet om du vill göra det enklare att hämta profilen.

Spärra en profilskyddad PDF

Om du vill begränsa tillgången till en profilskyddad PDF som du har gjort tillgänglig för en grupp användare, kan du spärra dokumentet.

 1. Gör något av följande:
  • När det gäller en enskild PDF-fil eller PDF-komponentfil i en PDF-portfölj öppnar du PDF-filen och loggar in på Adobe LiveCycle Rights Management ES.

  • Om det är en PDF-portfölj öppnar du den, loggar in på Adobe Experience Manager-formulärserver (dokumentskydd) och väljer Visa > Portfölj > Försättsblad.

 2. Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Dokumentskydd > Återkalla

 3. På menyn på webbsidan väljer du ett alternativ som förklarar varför du spärrar dokumentet eller skriv ett meddelande. Om du ersätter det spärrade dokumentet skriver du URL-adressen för det nya dokumentet.
 4. Klcika på OK för att spara ändringarna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy