Om åtgärder

Du kan aktivera en åtgärd när ett bokmärke eller en länk klickas eller när en sida visas. Du kan till exempel använda länkar och bokmärken för att hoppa till olika platser i ett dokument, köra menykommandon samt utföra andra åtgärder. Åtgärder ställs in i dialogrutan Egenskaper.

För bokmärken eller länkar anger du en åtgärd som inträffar när du klickar på bokmärket eller länken. För andra objekt, t.ex. sidor, medieklipp och formulärfält definierar du vad som ska utlösa åtgärden och sedan definierar du själva åtgärden. Du kan lägga till flera åtgärder till en utlösare.

Med alternativet Låst kan du förhindra att utseendet och åtgärderna som associeras med ett objekt ändras av misstag.

Lägga till en åtgärd i bokmärken, formulärfält, knappar eller klipp

 1. Gör något av följande:
  • Använd handverktyget för att högerklicka på bokmärket och välj Egenskaper.

  • Använd Verktyg > Multimedia > verktyget Markera objekt, dubbelklicka på länken, medieklippet eller formulärfältet och välj Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Åtgärder.

 3. Välj vilken åtgärdstyp som ska utlösas på menyn Välj åtgärd och klicka sedan på Lägg till. Du kan lägga till flera åtgärder. Åtgärder utförs i den ordning som de visas i listrutan Åtgärder.

 4. (Valfritt) Markera en åtgärd på fliken Åtgärder och använd knapparna för att ändra ordning på, redigera eller ta bort åtgärden.

 5. Klicka på OK när du vill acceptera åtgärderna. Klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet när du vill stänga multimediaverktyget.

Lägga till åtgärder till sidminiatyrer

Du kan förbättra dokumentets interaktiva kvalitet genom att ange åtgärder, till exempel ändra zoomningsstorlek, när en sida öppnas eller stängs.

 1. Klicka på knappen Sidminiatyrer till vänster.

 2. Välj sidminiatyren för sidan och välj sedan Sidegenskaper på Alternativ-menyn .

 3. Klicka på fliken Åtgärder.

 4. Välj Öppna sida på menyn Välj utlösare för att ange en åtgärd när sidan öppnas eller välj Stäng sida om du vill ange en åtgärd när sidan stängs.

 5. Välj en åtgärd på menyn Välj åtgärd och klicka sedan på Lägg till.

 6. Ange alternativen för åtgärden och klicka på OK. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vald åtgärd.

 7. För att skapa en serie åtgärder väljer du ytterligare en åtgärd på menyn och klickar på Lägg till igen. Använd upp- och nedpilarna för att ange i vilken ordning åtgärderna ska inträffa.

  Obs!

  Om du anger en åtgärd som växlar till Helskärm vid Öppna sida eller Stäng sida, aktiveras Helskärm nästa gång samma sida öppnas eller stängs.

 8. Stäng alla öppna dialogrutor. Klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet för att stänga verktyget.

Åtgärdstyper

Du kan tilldela följande åtgärder till länkar, bokmärken, sidor, medieklipp och formulärfält:

Utför ett menykommando

Utför ett visst kommando som åtgärd.

Gå till en 3D-/multimedievy

Hoppar till den angivna 3D-vyn.

Gå till en sidvy

Gå till angiven destination i det aktuella dokumentet eller i ett annat dokument.

Importera formulärdata

Hämtar formulärdata från en annan fil och placerar dem i det aktiva formuläret.

Multimedieåtgärd (Acrobat 9 och senare)

Utför en specificerad åtgärd för ett multimediaobjekt i filen (t.ex. att spela upp en ljudfil for). Du måste lägga till multimediaobjektet till filen innan du kan specificera någon åtgärd för det.

Öppna en fil

Startar och öppnar en fil. Om du distribuerar en PDF-fil med en länk till en annan fil, måste läsaren ha tillgång till originalprogrammet för den länkade filen för att kunna öppna den. (Eventuellt måste du lägga till inställningarna för att öppna målfilen.)

Öppna en webblänk

Går till angiven destination på Internet. Du kan definiera länken med hjälp av http-, ftp- och mailto-protokoll.

Spela upp ett ljud

Spelar upp den angivna ljudfilen. Ljudet bäddas in i PDF-dokumentet med ett plattformsformat.

Spela upp media (Acrobat 5-kompatibelt)

Spelar upp angiven QuickTime- eller AVI-film som skapats som Acrobat 5-kompatibel. Den angivna filmen måste vara inbäddad i ett PDF-dokument.

Spela upp media (Acrobat 6.0 eller senare)

Spelar upp en film som du anger och som skapats som Acrobat 6-kompatibelt. Den angivna filmen måste vara inbäddad i ett PDF-dokument.

Läsa en artikel

Följer en artikel i det aktiva dokumentet eller i ett annat PDF-dokument.

Återställ ett formulär

Raderar data som tidigare har skrivits in i formuläret. Du kan kontrollera fälten som återställs med dialogrutan Välj fält.

Kör ett JavaScript

Kör angivet JavaScript.

Ange lagersynlighet

Bestämmer vilka lagerinställningar som är aktiva. Innan du lägger till denna åtgärd anger du lämpliga lagerinställningar.

Visa/dölj ett fält

Växlar mellan att visa och dölja ett fält i ett PDF-dokument. Detta alternativ är särskilt användbart för formulärfält Om du till exempel vill att ett objekt ska visas när muspekaren förs över en knapp kan du ange en åtgärd som visar ett fält vid Musinträde och döljer det vid Musutträde.

Skicka ett formulär

Skickar formulärdata till den URL du anger.

Typer av utlösare

Utlösare bestämmer hur åtgärder ska aktiveras i medieklipp, sidor och formulärfält. Du kan till exempel ange att ett film- eller ljudklipp ska spelas upp när en sida öppnas eller stängs. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilka sidelement som angetts.

Du kan använda följande utlösare för medieklipp och formulärfält (dock inte för länkar eller bokmärken):

Mus upp (Acrobat Pro)

När musknappen släpps efter ett klick. Detta är den vanligaste knapputlösaren eftersom användaren ges en sista möjlighet att dra bort pekaren från knappen för att inte aktivera åtgärden.

Sidan synlig (endast medieklipp)

När sidan som innehåller medieklippet är synlig, oavsett om det är den aktuella sidan. En sida kan vara synlig även om den inteär den aktuella sidan, till exempel när motstående sidor visas kontinuerligt.

Sidan osynlig (endast medieklipp)

När sidan som innehåller medieklippet inte syns.

Sidinträde (endast medieklipp)

När sidan som innehåller medieklippet blir den aktuella sidan.

Sidutträde (endast medieklipp)

När en användare lämnar sidan som innehåller medieklippet.

Mus ned

När musknappen klickas (utan att musknappen släpps). Vanligen föredras Mus upp som utlösare.

Musinträde

När muspekaren inträder i ett fält eller uppspelningsområde.

Musutträde

När muspekaren utträder i ett fält eller uppspelningsområde.

Skärpa (endast medieklipp)

När länkområdet hamnar i skärpa, antingen genom en musåtgärd eller med hjälp av Tab-tangenten.

Oskärpa (endast medieklipp)

När skärpan flyttas till ett annat länkområde.

Om JavaScript i Acrobat

JavaScript-språket utvecklades av Netscape Communications för att det skulle bli enklare att skapa interaktiva webbsidor. Adobe har förbättrat JavaScript för att du lättare ska kunna göra dina PDF-dokument interaktiva.

Du kan aktivera JavaScript-kod med åtgärder som är kopplade till bokmärken, länkar och sidor. Med kommandot Ange dokumentåtgärder kan du skapa JavaScript-åtgärder på dokumentnivå som tillämpas på hela dokumentet. Om du t ex väljer Dokumentet sparades körs skriptet när dokumentet har sparats.

Du behöver Acrobat Pro för att använda JavaScript med formulär och åtgärdsguider.

I Acrobat Pro kan du även använda JavaScript med PDF-formulär och Åtgärdsguiden. Oftast används JavaScript i formulär vid dataformatering, databeräkning, datavalidering och tilldelning av åtgärder. Skript på fältnivå associeras med ett eller flera specifika formulärfält, t.ex. en knapp. Den här typen av skript körs när en händelse inträffar, t ex en Mus upp-åtgärd.

Om du vill veta hur du skapar JavaScript-skript kan du ladda ned JavaScript-handböcker från Adobes webbsida. Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ innehåller bakgrundsinformation och självstudier, och JavaScript™ for Acrobat®API Reference innehåller detaljerad referensinformation. Dessa och andra JavaScript-resurser finns på Adobes webbplats.