Během úvodního nasazení v podniku zakoupí vaše organizace plány nabízející přístup k různým produktům a službám Adobe. Produkty mohou zahrnovat produkty Creative Cloud, jakými jsou Photoshop, Illustrator nebo InDesign. Produkty mohou zahrnovat také produkty Document Cloud, jako je Acrobat, a služby jako například Adobe Sign. Plány mohou zahrnovat produkty Marketing Cloud, jakými jsou Adobe Analytics nebo Adobe Audience Manager.

Používání těchto plánů můžete dále upravit prostřednictvím profilů produktu ve vaší organizaci. Profily produktu umožňují povolit všechny služby Adobe nebo jejich části dostupné v rámci plánu a upravit nastavení pro daný produkt a plán. Následně můžete k profilům produktu přiřadit správce, kteří se nazývají správci produktu. Tito správci mohou přidávat koncové uživatele do profilů produktu, které spravují.

Na stránce Produkty v konzoli Admin Console naleznete možnosti pro správu produktů a profilů produktu.

Správa produktů

Z pozice správce produktu vám budou přiřazena oprávnění správce pro jeden nebo více produktů ve vaší organizaci. K produktům, které vám byly přiřazeny, můžete následně přiřadit uživatele a skupiny. Volitelně poté můžete těmto uživatelům přiřadit role. Můžete také vytvořit profily produktu a přiřadit k vytvořeným profilům správce profilu produktu.

Přidání uživatelů a skupin uživatelů k produktu

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console a přejděte do nabídky Produkty.

  Zobrazí se seznam všech plánů produktu Adobe, u nichž působíte jako správce.

 2. Klikněte na produkt, ke kterému chcete přiřadit uživatele.

 3. Přejděte na kartu Uživatelé a klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

 4. Na obrazovce Přidat uživatele zadejte jméno nebo e-mail uživatele a uživatele vyberte z nově otevřeného rozevíracího seznamu.

  Pokud uživatel, kterého se pokoušíte přidat, není v současné době doplněn do konzole Admin Console, můžete zadat jeho e-mailovou adresu. Budete vyzváni k vytvoření nového uživatele. Po zadání podrobností o uživateli bude uživateli odeslán e-mail s pozvánkou.

 5. Vyberte profil pro aktuální produkt a klikněte na tlačítko Uložit.

 6. Otevře se obrazovka Přidat uživatele, kde můžete přidat další uživatele k tomuto produktu.

  Kliknutím na tlačítko Zrušit můžete přejít zpět na stránku s podrobnostmi o produktu.

Uživatel je nyní uveden na kartě Uživatelé vybraného produktu.

Odebrání uživatelů a skupin uživatelů z produktu

 1. Při práci na produktu přejděte na kartu Uživatel.

 2. Označte pole nalevo od uživatelských jmen a klikněte na tlačítko Odstranit uživatele.

 3. V dialogovém okně s potvrzením klikněte na tlačítko Odebrat uživatele.

Export seznamu produktů

Příslušná role: Správce systému

Podle potřeby můžete exportovat seznam zakoupených a přiřazených produktů, který tak bude k dispozici oddělení nákupů ve vaší organizaci.

Stažený soubor CSV obsahuje seznam produktů ve vaší organizaci:

 • Přezdívka: popisný název profilu produktu
 • Produkt: název produktu, ke kterému profil patří
 • Kvóta pro licence: počet uživatelů přiřazených k profilu. Viz téma Definování a správa kvót.
 • Přiřazeno: uživatelé přiřazení k profilu
 • Správci: správci profilu
 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Přehled.

 2. Klikněte na ikonu Export do CSV v pravém horním rohu stránky.

 3. Zvolte umístění složky, do které chcete soubor stáhnout, a klikněte na tlačítko OK.

Vytváření a správa profilů produktu

Pokud má mít uživatel nárok na používání produktu nebo služby, musí být součástí profilu produktu. Správce produktů přiřadí licence k profilu produktu přidružením licence k plánu, který jste zakoupili.

Uživatel může patřit do více profilů produktu, kde každý uživateli uděluje odlišné licence. Konečný rozsah způsobilosti uživatele je součtem všech licencí udělených všemi profily produktu danému uživateli.

Poznámka:

Koncept profilů produktu značí přechod od způsobu, jakým byly produkty a služby Adobe dříve spravovány pomocí konzole Admin Console. Správci systému nově mohou přidávat správce produktu a definovat kvóty pro profily produktu namísto pro jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů. Správcům produktu je přiřazena odpovědnost za přidání uživatelů do profilů produktu, které spravují.

Profily produktu však nejsou k dispozici pro týmy. Uživatele můžete přiřadit přímo k produktu.

Pozor:

Správa profilu produktu není u produktu Adobe Experience Manager Mobile k dispozici. Uživatele je v takovém případě možné přidávat nebo odebírat na portálu Experience Manager Mobile Portal.

Vytvoření profilu produktu

Příslušná role: Správce produktu

Z pozice správce produktu můžete také vytvořit profily produktu a přiřadit k vytvořeným profilům správce profilu produktu.

Stejně tak můžete spravovat profily produktu, u kterých jste správcem. To poskytuje uživatelům možnost používat daný produkt. U produktů od společnosti Adobe, které podporují koncept rolí, můžete uživatelům daného produktu přiřadit role. To umožní uživatelům s přístupem na základě rolí využívat daný produkt.

 1. Při práci s produktem v konzoli Admin Console se ujistěte, že se nacházíte na kartě Profily produktu, a klikněte na tlačítko Nový profil.

  Otevře se průvodce Vytvořit nový profil.

  create-new-profile-wizard
 2. Na obrazovce Podrobnosti zadejte název profilu, zobrazený název a popis a klikněte na tlačítko Další.

  Podle potřeby můžete také upozornit uživatele na jejich přidání či odebrání z tohoto profilu.

 3. Na obrazovce Kvóta vyberte cílový počet licencí pro tento profil a klikněte na tlačítko Další.

  Další licence můžete nasadit kdykoli během roku dle vaší potřeby. Ceny budou upraveny o stejnou slevu EA jako vaše první objednávka, bez ohledu na počet dalších nasazených licencí.

 4. Na obrazovce Služby můžete povolit nebo zakázat jednotlivé služby v profilu produktu.

  Další informace naleznete v tématu Povolení/zakázání služeb pro profil produktu.

  services
 5. Kliknutím na tlačítko Hotovo uložte nový profil.

Budete přesměrováni zpět na seznam profilů produktu. Seznam bude nově obsahovat profil, který jste vytvořili.

Poznámka:

Nabídky služby Adobe Marketing Cloud jsou obvykle uspořádány do skupin s oprávněním týkajících se možností pro řešení Marketing Cloud. Při nastavování profilů produktu pro službu Marketing Cloud je třeba namísto zakázání přístupu ke službám (krok 6 v rámci postupu výše) vybrat skupinu řešení specifických pro jednotlivá oprávnění, která platí pro vytvářený profil produktu.

Odstranění profilů produktu

 1. Na stránce Podrobnosti o produktu označte pole nalevo od názvů profilu a klikněte na tlačítko Odstranit profily.

 2. V dialogovém okně s potvrzením klikněte na tlačítko Odstranit profily.

Budete přesměrováni zpět na seznam profilů produktu.

Přiřazení rolí pro správu profilu produktu ostatním uživatelům

Příslušná role: Správce produktu

Obvykle správce produktu přiřazuje k profilům produktu správce profilu produktu. Tito správci profilu produktu mohou přidávat koncové uživatele nebo skupiny do profilu produktu.

Správci produktu mohou přidat správce profilu produktu na kartě Správci profilu produktu s tím, že profil upraví později.

 1. Při práci na profilu produktu přejděte na kartu Správci.

 2. Klikněte na možnost Přidat správce.

 3. Na obrazovce Přidat správce zadejte jméno nebo e-mail uživatele a uživatele vyberte z nově otevřeného rozevíracího seznamu.

  Pokud vybraný uživatel není v současné době doplněn do konzole Admin Console, můžete zadat jeho e-mailovou adresu. Budete vyzváni k vytvoření nového uživatele. Po zadání podrobností o uživateli bude uživateli odeslán e-mail s pozvánkou.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

 5. Znovu se otevře obrazovka Přidat správce, kde můžete přidat další správce pro tento profil.

  Kliknutím na tlačítko Zrušit můžete přejít zpět na stránku s podrobnostmi o profilu produktu.

Správci je umožněna správa tohoto profilu a obdrží e-mail s oznámením jeho nových oprávnění.

Poznámky:

 • Přiřazení správce k profilu produktu neopravňuje daného správce používat příslušný produkt. Bude-li chtít správce získat přístup k produktu, musí přidat sám sebe jako uživatele v rámci profilu produktu.
 • Nastavení oznámení skupiny nemají vliv na e-mailová oznámení v rámci správy. Každý správce obdrží e-mail s oznámením o přiřazení jejich role.

Zrušení přiřazení rolí k profilu produktu

 1. Při práci na profilu označte pole nalevo od správců v seznamu. 

 2. Klikněte na možnost Odebrat správce.

  Otevře se dialogové okno Odebrat správce.

 3. Klikněte na možnost Odebrat správce.

Budete přesměrováni zpět na kartu Správci daného profilu.

Správa kvót pro profil

Příslušná role: Správce systému, správce produktu

Jakmile vytvoříte několik profilů produktu, můžete pomocí nástroje k rozdělení kvót definovat kvóty, které správci mohou používat jako vodítka pro počet uživatelů, které lze přiřadit k daným profilům. Pokud například vaše organizace zakoupila licence pro celkem 1 000 uživatelů produktu a vy vytvoříte čtyři profily produktu, můžete ke každému profilu produktu rychle přiřadit kvóty o výši 250 uživatelů. Stejně tak můžete kvóty přiřazené k profilům produktu doladit ručně.

Poznámka:

Funkce kvót není k dispozici pro služby Marketing Cloud a Adobe Stock, protože tyto služby nejsou určeny k prodeji pro jednotlivce.

 1. Při práci na profilu klikněte na tlačítko Nastavení v levém horním rohu stránky s podrobnostmi o profilu.

 2. Přejděte na kartu Kvóta.

  Správa kvót pro profil
 3. Na kartě Kvóta zadejte počet licencí, které chcete přiřadit k profilu produktu, a klikněte na tlačítko Uložit.

Správa uživatelů a skupin v profilech produktu

Jakmile vás správce produktu přidá jako správce profilu produktu, obdržíte e-mail s oznámením toho, že se můžete účastnit správy softwaru Adobe.

 1. V e-mailu s oznámením klikněte na tlačítko Přijmout pozvánku.

 2. Přihlaste se ke konzoli Admin Console za pomoci přihlašovacích údajů. Přečtěte si obsah úvodní obrazovky a stránky Přehled.

Nyní, když máte příslušná oprávnění, můžete přidávat nebo odebírat uživatele a skupiny z profilu produktu.

Přidání uživatelů a skupin uživatelů do profilu produktu

Příslušná role: Správce profilu produktu

 1. Při práci s profilem přejděte na kartu Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

 3. Na obrazovce Přidat uživatele zadejte jméno nebo e-mail uživatele a uživatele vyberte z nově otevřeného rozevíracího seznamu.

  Pokud vybraný uživatel není v současné době doplněn do konzole Admin Console, můžete zadat jeho e-mailovou adresu. Budete vyzváni k vytvoření nového uživatele. Po zadání podrobností o uživateli bude uživateli odeslán e-mail s pozvánkou.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka:

  V případě, že jeden nebo více zvolených profilů produktu jsou zakoupeny prostřednictvím licenčního programu VIP a všechny licence budou využity, zobrazí se následující zpráva:

 5. Otevře se obrazovka Přidat uživatele, kde můžete přidat další uživatele k tomuto profilu.

  Kliknutím na tlačítko Zrušit se vrátíte na kartu Uživatelé.

Budete přesměrováni zpět na kartu Uživatelé. Seznam na stránce bude nově obsahovat uživatele, které jste právě přidali.

Přidání více uživatelů do profilu produktu

Příslušná role: Správce profilu produktu

Pomocí operace Přidat uživatele pomocí formátu CSV můžete do profilu produktu přidávat více uživatelů současně.

Poznámka:

Tento postup přidá stávající uživatele do profilů produktu. Pokud budete chtít přidat uživatele do své organizace a do profilu produktu najednou, navštivte stránku Přidání více uživatelů.

 1. Při vytváření nebo úpravě profilu produktu přejděte na kartu Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko  a vyberte možnost Přidat uživatele pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Přidat uživatele pomocí formátu CSV můžete stáhnout aktuální seznam uživatelů nebo standardní šablonu CSV kliknutím na tlačítko Stáhnout šablonu CSV.

  Stažený soubor obsahuje následující údaje:

  • Typ identity (pouze podniky)
  • Uživatelské jméno (pouze podniky)
  • Doména (pouze podniky)
  • E-mail (podniky a týmy)
  • Křestní jméno (podniky a týmy)
  • Příjmení (podniky a týmy)

  Popis těchto polí naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 4. Soubor CSV otevřete v aplikaci Excel a upravte jej tak, aby obsahoval pouze řádky pro uživatele, které chcete přidat do tohoto profilu.

 5. V dialogovém okně Přidat uživatele pomocí formátu CSV přetáhněte soubor nebo klikněte na tlačítko Vybrat soubor a vyberte soubor ve svém počítači.

 6. Kliknutím na tlačítko Odeslat potvrďte operaci hromadného přidání.

Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Profil produktu > karta Výsledky hromadných operací.

Odebrání uživatelů a skupin uživatelů z profilu produktu

 1. Při práci s profilem přejděte na kartu Uživatelé.

 2. Označte pole nalevo od uživatelských jmen a klikněte na tlačítko Odstranit uživatele.

 3. V dialogovém okně s potvrzením klikněte na tlačítko Odebrat uživatele.

Odstranění více uživatelů z profilu produktu

Příslušná role: Správce profilu produktu

Pomocí operace hromadného odebrání uživatelů můžete z profilu produktu odebírat více uživatelů současně. Pokud například chcete přesunout několik uživatelů z jednoho profilu do druhého, můžete je odebrat z jednoho profilu a přidat je do druhého.

 1. Při vytváření nebo úpravě profilu produktu přejděte na kartu Uživatel.

 2. Klikněte na tlačítko  a vyberte možnost Zrušit přiřazení uživatelů pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Zrušit přiřazení uživatelů pomocí formátu CSV můžete stáhnout aktuální seznam uživatelů nebo standardní šablonu CSV kliknutím na tlačítko Stáhnout šablonu CSV.

  Stažený soubor obsahuje následující pole:

  • Typ identity (Pouze podniky)
  • Uživatelské jméno (pouze podniky)
  • Doména (pouze podniky)
  • E-mail (podniky a týmy)
  • Křestní jméno (podniky a týmy)
  • Příjmení (podniky a týmy)

  Popis těchto polí naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 4. Soubor CSV otevřete v aplikaci Excel a upravte jej tak, aby obsahoval pouze řádky pro uživatele, které chcete z tohoto profilu odebrat.

 5. V dialogovém okně Zrušit přiřazení uživatelů pomocí formátu CSV přetáhněte soubor nebo klikněte na tlačítko Vybrat soubor a vyberte soubor ve svém počítači.

 6. Kliknutím na tlačítko Odeslat potvrďte operaci hromadného přidání.

Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Profil produktu > karta Výsledky hromadných operací.

Export uživatelů v profilu

Příslušná role: Správce profilu produktu

Jako správce systému můžete stáhnout data týkající se uživatelů profilu. Poté můžete použít tento soubor pro přidání více uživatelů do jiného profilu produktu ve vaší organizaci.

Stažený soubor CSV obsahuje data odpovídající definici v předcházející části Formát souboru CSV.

 1. Při práci s profilem přejděte na kartu Uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko  a vyberte možnost Export seznamu uživatelů ve formátu CSV.

 3. Zvolte umístění složky, do které chcete soubor stáhnout, a klikněte na tlačítko OK.

Výsledky hromadných operací

Po provedení hromadné operace, jako je přidání nebo odebrání více uživatelů v profilu produktu, obdržíte e-mail. Podrobnosti o hromadné operaci jsou navíc k dispozici na stránce s výsledky hromadných operací.

 1. Při práci s profilem produktu přejděte na kartu Uživatelé a klikněte na tlačítko  v pravém horním rohu.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte možnost Výsledky hromadných operací.

 3. Pokud budete chtít zobrazit podrobnosti o hromadném procesu, klikněte na název operace v seznamu.

 4. Na stránce s podrobnostmi klikněte na tlačítko Stáhnout výsledky a stáhněte tak souboru CSV s podrobnostmi o hromadném procesu.

Důležité: Stránka Výsledky zobrazuje sestavy, které jsou staré 90 dnů nebo méně. Zprávy, které jsou starší než 90 dní, jsou automaticky bez zásahů správce systému odebrány.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online