Úvod

Jako správce produktu Adobe jste pravděpodobně tradičně spravovali uživatele a řídili jejich přístup k různým funkcím produktů prostřednictvím rozhraní pro správu produktu. Nově můžete dosáhnout stejných výsledků prostřednictvím konzole Adobe Admin Console. Tento dokument vysvětluje výhody tohoto postupu a poskytuje kroky, které vás jím provedou.

Dokument poskytuje přehled kroků potřebných k přesunutí správy uživatelů z vašeho stávajícího rozhraní v rámci produktu do konzole Adobe Admin Console. Odkazuje na další dokumenty, které podrobně popisují specifické postupy.

Komu je tento dokument určen

Tento dokument je zaměřen na následující role pro správu.

Poznámka:

Konkrétní názvy těchto rolí se mohou u vámi spravovaného produktu lišit. 

Správci systému

Správci aktuálního produktu, kteří jsou odpovědní za správu uživatelů. Tato role zahrnuje například tyto úlohy:

 • přidání a pozvánka uživatelů k produktu;
 • úprava vlastností uživatelů;
 • odebrání uživatelů.

Správci produktu

Správci aktuálního produktu, kteří jsou odpovědní za přiřazení oprávnění k produktu uživatelům vyžadujícím přístup k různým funkcím produktu. Tato role zahrnuje například tyto úlohy:

 • povolení a zrušení oprávnění pro konkrétní funkce produktu;
 • přiřazení role pro konkrétní produkt určitému uživateli.

Poznámka:

Tento dokument není určen pro koncové uživatele. Proces migrace je obvykle pro koncové uživatele bezproblémový a nevyžaduje jejich účast. Jako správce systému můžete koncové uživatele informovat o tom, co mohou od této migrace očekávat.

Výhody přesunu do konzole Admin Console

Proč se přesunout do konzole Admin Console

Konzole Adobe Admin Console slouží jako centrální rozhraní pro řízení správců, uživatelů, skupin uživatelů, oprávnění pro produkty a role v produktech pro všechny produkty Adobe, které vaše organizace zakoupila.

Podle potřeby můžete úkoly spojené se správou systému delegovat na ostatní uživatele vytvořením dalších správců systému. Stejně tak můžete delegovat správce konkrétních produktů a nechat je spravovat produkty Adobe, které vaše organizace zakoupila. Podrobnosti naleznete v tématu Role pro správu.

Průběžně s tím, jak společnost Adobe představuje nové produkty a služby, můžete rychle svým uživatelům poskytovat přístup k těmto produktům prostřednictvím konzole Admin Console. Pomocí profilů produktu můžete také spravovat oprávnění týkající se produktu a rolí.

Je též možné vytvořit skupiny uživatelů a skrze ně souhrnně řídit oprávnění k produkturole k produktu. Jednoduše vytvářejte skupiny uživatelů podle svých potřeb a tyto skupiny uživatelů přiřazujte k vámi definovaným profilům produktu.

Další podrobnosti naleznete v tématu Konzole Admin Console.

Kdo bude z migrace těžit

Správci systému

Pokud jste správcem systému, konzole Admin Console vám poskytne jednotné rozhraní pro správu všech uživatelů ve vaší organizaci bez ohledu na to, které produkty Adobe používají. Nové uživatele můžete do konzole Admin Console přidávat zadáním jejich Adobe ID nebo podnikových přihlašovacích údajů.

Postup přidání uživatelů naleznete v tématu Pozvání uživatelů. Pomocí souboru CSV můžete také přidat více uživatelů najednou. Konzole poskytuje různé hromadné operace pro správu uživatelů.

Správci produktu

Pokud jste správcem produktu, konzole Admin Console vám poskytne jednotné rozhraní pro správu oprávnění pro jednotlivé produkty a role uživatelů ve vaší organizaci. Pokaždé, když společnost Adobe přidá nové funkce do produktů, které vaše organizace používá, můžete všechna nová oprávnění pro vaše stávající uživatele spravovat v rámci téhož rozhraní. Pokud vaše organizace zakoupila od společnosti Adobe nové produkty, můžete k nim pomocí téže konzole Admin Console poskytnout uživatelům přístup a spravovat jejich oprávnění a role pro tyto nové produkty.

Další informace o tom, jak spravovat oprávnění a role v produktu, naleznete v tématu Správa produktů a profilů.

Koncoví uživatelé

Koncoví uživatelé přistupují ke všem stávajícím i novým produktům Adobe dostupným ve vaší organizaci pomocí týchž přihlašovacích údajů.

Kroky před migrací

V rámci produktu obdržíte oznámení, které vám pomůže začít s migrací.

E-mail s pozvánkou od společnosti Adobe určený primárnímu správci

Pokud vaše organizace zatím konzoli Admin Console nepoužívá, budete označeni za primárního správce systému a obdržíte od společnosti Adobe e-mailovou pozvánku ke konzoli Admin Console. K přihlášení použijte své přihlašovací údaje Adobe ID.

Pracovní postup migrace

Následuje přehled kroků, které je třeba provést při přenesení správy uživatelů do konzole Admin Console.

Krok 1: Naplánování typu identity pro uživatele

Prvním krokem je rozhodnout o typu identity pro uživatele. Systém pro řízení identit Adobe pomáhá správcům vytvářet a spravovat přístup uživatelů k aplikacím a službám. Společnost Adobe nabízí tři různé typy identit nebo účtů, které lze použít pro ověřování a autorizaci uživatelů. Ty používají e-mailovou adresu jako uživatelské jméno. Můžete zvolit kterýkoli z následujících typů identity podporovaných v konzoli Admin Console.

 • Federated ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací a propojeny s adresářem podniku prostřednictvím federace. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává jednotné přihlašování prostřednictvím poskytovatele identity SAML2.
 • Enterprise ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací. Společnost Adobe hostuje Enterprise ID a provádí ověřování, ale organizace Enterprise ID spravuje.
 • Adobe ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány koncovým uživatelem. Společnost Adobe provádí ověřování a koncový uživatel spravuje identitu.

Na základě požadavků vaší organizace můžete zvolit nejvhodnější model identity, který chcete implementovat a používat.

Poznámka:

Společnost Adobe důrazně doporučuje podnikům, aby po předcházející přípravě začaly přecházet k přidávání uživatelů pouze s typem identity Federated ID nebo Enterprise ID. Používání těchto typů identity poskytuje větší kontrolu nad vašimi uživateli a datovými zdroji používanými ve vašich firemních doménách.

Důležité: Můžete používat buď Federated ID nebo Enterprise ID (ne však obě). Společně s Adobe ID však můžete zvolit jen jeden z těchto typů identity. Nemůže se tedy stát, že se někteří uživatelé přihlašují k vašemu produktu pomocí přihlašovacích údajů vašeho podniku (například jannovak@priklad.cz), zatímco jiní uživatelé používají e‑maily, které z vašeho podniku nepochází (například jananovakova@gmail.com).

Další informace naleznete v tématu Podporované typy identity.

Krok 2: Vytvoření Adobe ID

Poznámka:

Pokud jste se rozhodli používat pouze typ Enterprise ID nebo Federated ID, můžete tento krok ve svém pracovním postupu přeskočit.

Adobe ID je doporučeno používat, pokud se vaši uživatelé v současné době přihlašují k produktu pomocí e-mailové adresy, která není součástí domény vaší organizace. Pokud někteří nebo všichni vaši uživatelé používají typ identity Adobe ID, požádejte každého z těchto uživatelů o vytvoření Adobe ID na stránce http://www.adobe.com/cz.

Krok 3: Nastavení adresáře

Abyste mohli Enterprise ID nebo Federated ID používat, je nutné nejprve vytvořit adresář, ke kterému lze připojit aspoň jednu doménu.

Podrobnosti najdete v tématu Nastavení identity.

Krok 4: Deklarování domény (pokud jste v kroku 1 vybrali typ Enterprise ID nebo Federated ID)

Koncoví uživatelé jsou ověřováni vůči doménám, které nastavíte v konzoli Admin Console. Pokud je vaše e‑mailová adresa petr@priklad.cz, vaše doména je priklad.cz. Deklarovanou doménu lze použít buď s Enterprise ID, nebo Federated ID, ale ne s oběma identifikátory. Podle potřeby lze však deklarovat více domén.

Aby mohla vaše organizace doménu deklarovat, musí nejprve prokázat, že ji spravuje. Doménu lze navíc deklarovat pouze jednou.

Pokud už byla doména deklarována (například jiným oddělením stejné společnosti), je možné požádat o přístup k ní v rámci procesu deklarování domény. První oddělení, které doménu deklaruje (vlastník), bude odpovědné za schvalování všech žádostí o přístup jiných oddělení (důvěryhodných stran). Podrobnosti najdete v tématu Důvěryhodnost adresářů.

Po nastavení Federated ID můžete nakonfigurovat jednotné přihlášení. Když organizace nakonfigurují a povolí jednotné přihlášení, uživatelé z dané organizace získají možnost využívat firemní přihlašovací údaje pro přístup k softwaru Adobe.

Krok 5: Migrace správy uživatelů

Poznámka:

Než začnete s migrací, je třeba provést jednu (nebo obě) z následujících akcí:

 • Pokud jste se rozhodli používat Adobe ID (výhradně nebo v kombinaci s Enterprise ID nebo Federated ID), vaši uživatelé si museli vytvořit Adobe ID na stránce http://www.adobe.com/cz.
 • Pokud jste se rozhodli používat Enterprise ID nebo Federated ID, je nutné doménu pro váš podnik deklarovat.

Až vaši si uživatelé vytvoří svá Adobe ID a deklarujete doménu pro váš podnik, můžete zahájit proces migrace přímo z produktu Adobe.

Krok 6: Uživatelé obdrží e‑mail s pozvánkou

Všichni uživatelé, které chcete spravovat prostřednictvím konzole Admin Console, obdrží e‑mail s vysvětlením, k čemu jim byl udělen přístup.

Ke konzoli Admin Console budou mít přístup správci systému a produktů.

Koncoví uživatelé budou mít možnost přihlásit se k produktu pomocí svých přihlašovacích údajů.

Kroky po migraci

Po dokončení migrace se projeví následující změny:

Správci systému

Uživatele už nespravujete v daném produktu.

Ke správě uživatelů používejte konzoli Admin Console. Úvod k používání konzole Admin Console naleznete v tomto článku.

Pokud jste primárním (nebo prvním) správcem systému konzole Admin Console ve vaší organizaci, můžete přiřadit role pro správu ostatním uživatelům. Mezi tyto role patří následující:

 • další správci systému;
 • správci produktu.

Správci produktu

Uživatele, jejich oprávnění ani role už nespravujete v daném produktu.

Jsou vám přiřazena oprávnění správce pro jeden nebo více produktů ve vaší organizaci. Můžete vytvořit profily produktu a přiřadit k vytvořeným profilům správce. Volitelně můžete také k těmto profilům produktu přiřadit uživatele a skupiny uživatelů. Volitelně poté můžete těmto uživatelům a skupinám uživatelů přiřadit role. 

Další informace o správě profilů produktu v konzoli Admin Console naleznete v tématu Správa produktů a profilů.

Koncoví uživatelé

Vaši koncoví uživatelé budou mít možnost přihlásit se ke stávajícímu produktu pomocí svých přihlašovacích údajů. Všechny informace o uživateli jsou specifické pro dané Adobe ID nebo se řídí nastavením pro váš podnik (pokud zvolíte typ Federated ID nebo Enterprise ID).