Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer

Sideminiatyrer

Sideminiatyrer er miniatyrforhåndsvisninger av sidene i et dokument. Du kan bruke sideminiatyrer til å hoppe raskt til en valgt side eller til å justere visningen av en side. Når du flytter, kopierer eller sletter en sideminiatyr, flytter, kopierer eller sletter du den tilsvarende siden.

Merk:

Hvis du ikke ser sideminiatyrer i navigasjonsruten, kan du prøve å åpne ruten med F4. Eventuelt kan du velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Sideminiatyrer.

Sideminiatyrer i Acrobat

Opprette sideminiatyrer

Sideminiatyrer øker filstørrelsen, og Acrobat oppretter dem derfor ikke automatisk.

Merk:

Acrobat støtter ikke lenger innebygging og deaktivering av innebygging av sideminiatyrer. I Acrobat Distiller® finnes det imidlertid en alternativ metode for å bygge inn sideminiatyrer.

Opprette sideminiatyrer

 1. Klikk sideminiatyrknappen til venstre.

  Sideminiatyrer vises i navigasjonsruten. Dette kan ta flere sekunder, spesielt for store dokumenter. Tegningen av sideminiatyrer kan stanse midlertidig hvis du arbeider interaktivt med programmet mens miniatyrene blir opprettet.

Endre størrelse på sideminiatyrer

 1. Velg Reduser sideminiatyrer eller Forstørr sideminiatyrer på Alternativer-menyen  i sideminiatyrpanelet. Sideminiatyrer tilbakestilles til standardstørrelse hvis du lukker PDF-filen og åpner den på nytt.
  Alternativer for Sideminiatyrer i Acrobat

Angi tabulatorrekkefølge

Du kan angi hvilken rekkefølge skjemafelt, koblinger og kommentarer på en side skal navigeres gjennom med tabulatortasten, i sideminiatyrpanelet.

 1. Klikk sideminiatyrknappen til venstre.
 2. Velg en sideminiatyr, og velg Sideegenskaper på Alternativer-menyen  .
 3. Klikk Tabulatorrekkefølge i dialogboksen Sideegenskaper, og velg tabulatorrekkefølge:

  Bruk radrekkefølge

  Flytter gjennom radene fra venstre til høyre, eller fra høyre til venstre for sider med innbinding fra høyre til venstre.

  Bruk kolonnerekkefølge

  Flytter gjennom kolonnene fra venstre til høyre og fra øverst til nederst, eller fra høyre til venstre for sider med innbinding fra høyre til venstre.

  Bruk dokumentstruktur

  Flytter i rekkefølgen som er angitt i redigeringsprogrammet.

  Merk:

  For strukturerte dokumenter – PDF-filer som ble opprettet i DTP-programmer, eller som inneholder koder – er det best å velge Bruk dokumentstruktur for å oppnå samsvar med hensikten til redigeringsprogrammet.

  Hvis dokumentet er opprettet i en tidligere versjon av Acrobat, vil tabulatorrekkefølgen være Uspesifisert som standard. Med denne innstillingen går tabulatortasten først gjennom skjemafelt, så koblinger og deretter kommentarer ordnet etter rad.

Bokmerker

Et bokmerke er en type kobling med representativ tekst i Bokmerker-panelet i navigasjonsruten. Hvert bokmerke går til en egen visning eller side i et dokument. Når du oppretter en PDF-fil, genereres bokmerker automatisk fra oppføringer i innholdsfortegnelsen til dokumenter som er opprettet av de fleste DTP-programmer. Disse bokmerkene er ofte kodet og kan brukes til å redigere PDF-filen.

I utgangspunktet viser et bokmerke siden som ble vist da bokmerket ble opprettet, som er målet for bokmerket. I Acrobat kan du angi mål for bokmerker etter hvert som du oppretter dem. Noen ganger er det imidlertid enklere å opprette en gruppe bokmerker, og å angi målene senere.

I Acrobat kan du bruke bokmerker til å merke et sted i PDF-filen som du vil gå tilbake til, eller til å hoppe til et sted i PDF-filen, et annet dokument eller en webside. De kan også brukes til å utføre handlinger, for eksempel utføre en menykommando eller sende inn et skjema.

Merk:

En Acrobat-bruker kan bare legge til bokmerker i et dokument hvis sikkerhetsinnstillingene tillater dette.

Alternativer for Sidebokmerker i Acrobat
Bokmerker fungerer som innholdsfortegnelse for noen PDF-filer.

Opprette et bokmerke

 1. Klikk Bokmerker-knappen til venstre for å åpne bokmerkepanelet.
 2. Åpne siden du vil at bokmerket skal koble til, og juster visningsinnstillingene.
 3. Bruk markeringsverktøyet for å merke området på siden du vil angi et bokmerke for:
  • Hvis du vil sette inn et bokmerke i et enkeltbilde, klikker du i bildet eller drar et rektangel rundt bildet.

  • Hvis du vil sette inn et bokmerke for en del av et bilde, drar du et rektangel rundt den delen.

  • Hvis du vil sette inn et bokmerke, drar du for å utheve det merkede området. Den merkede teksten blir tekst i det nye bokmerket. Bokmerketeksten kan redigeres.

 4. Velg bokmerket du vil plassere det nye bokmerket under. Hvis du ikke velger noe bokmerke, vil det nye bokmerket automatisk legges til på slutten av listen.
 5. Velg Verktøy > Rediger PDF > Mer > Legg til bokmerke.

 6. Skriv inn eller rediger navnet på det nye bokmerket i bokmerkepanelet.

Redigere et bokmerke

Du kan gjøre det enklere å lese bokmerker i Reader ved å endre utseendet på bokmerketeksten.

I Acrobat kan du endre attributter for et bokmerke når som helst.

Endre navn på et bokmerke

 1. Velg bokmerket i Bokmerker-panelet, velg Endre navn på bokmerke på Alternativer-menyen , og skriv inn det nye bokmerkenavnet.

Bryte tekst i et langt bokmerke

 1. Klikk Bokmerker-knappen, og velg Bryt lange bokmerker på Alternativer-menyen  .

  All tekst i lange bokmerker vises uavhengig av bredden på navigasjonsruten. (Dette alternativet er på når det er merket, og av når det ikke er merket.)

Endre tekstutseendet på bokmerker

Du kan endre utseendet på et bokmerke for å trekke oppmerksomheten mot det.

 1. Velg ett eller flere bokmerker i Bokmerker-panelet.
 2. (Bare Acrobat) Hvis du vil endre fargen og stilen på teksten, velger du Vis > Vis/skjul > Verktøylinjeelementer > Egenskapslinje.
  Merk:

  Når du har definert utseende for et bokmerke, kan du bruke innstillingene for utseende om igjen. Det gjør du ved å velge bokmerket og velge Bruk gjeldende utseende som ny standard på Alternativer-menyen .

 3. Hvis du vil endre skriftstørrelse, velger du Tekststørrelse > [størrelse] på Alternativer-menyen .

Endre målet for et bokmerke

 1. Velg bokmerke i Bokmerker-panelet.
 2. Gå til den plasseringen du vil angi som nytt mål, i dokumentruten.
 3. Juster om nødvendig forstørrelsen av visningen.
 4. Velg Angi bokmerkemål på Alternativer-menyen  .
  Merk:

  Alternativet Angi bokmerkemål er kontekstavhengig. Det vises bare når du har valgt et eksisterende bokmerke.

Legge til en handling i et bokmerke

 1. Velg bokmerke i Bokmerker-panelet.
 2. Velg Egenskaper på Alternativer-menyen .
 3. Klikk Handlinger i dialogboksen Egenskaper for bokmerke.
 4. Velg en handling på Velg handling-menyen, og klikk Legg til.

Angi standard zoomnivå for bokmerker

Gjelder for Acrobat Pro DC og Acrobat Std DC

 1. Klikk på Alternativer-menyen i Bokmerker-panelet .

 2. Klikk på Angi zoomnivå for standard bokmerke, og velg ønsket zoomnivå. Som standard er alternativet Bruk zoom valgt.

  Angi zoomnivå for standard bokmerke

Endre sidetallet når du justerer zoomnivået for flere bokmerker

Når du justerer zoomnivået for flere bokmerker, beholdes destinasjonssidenummeret for de valgte bokmerkene som standard.

Alternativ for å beholde målsidetallet når du justerer zoomnivået for bokmerker
Bokmerke > Egenskaper > Handlinger > Gå til en side i dette dokumentet > Rediger

Gjør følgende for å endre destinasjonssidetallet for bokmerkene:

 1. Velg to eller flere bokmerker som du vil endre zoomnivået for.

 2. Høyreklikk på bokmerket og velg Egenskaper.

 3. Klikk på Handlinger i dialogboksen Egenskaper for bokmerke.

 4. Velg Gå til en side i dette dokumentet og klikk på Rediger.

 5. Opphev merkingen av alternativet Hold sidetallet uendret.

Slette et bokmerke

 1. Velg et bokmerke eller et område med bokmerker i Bokmerker-panelet, og trykk Delete.
  Merk:

  Når du sletter et bokmerke, slettes også alle underordnede bokmerker. Ingen tekst i dokumentet slettes.

Opprette et hierarki av bokmerker

Du kan neste en liste med bokmerker for å vise forholdet mellom emnene. Nesting oppretter et overordnet/underordnet forhold. Du kan vise og skjule denne hierarkiske listen slik du ønsker.

Neste ett eller flere bokmerker

 1. Marker bokmerket eller området med bokmerker du vil neste.
 2. Dra ikonet eller ikonene til de(t) er rett under ikonet for det overordnede bokmerket. Linjeikonet  angir ikonplasseringen.

  Bokmerket er nestet. Den faktiske siden forblir imidlertid på opprinnelig sted i dokumentet.

  Neste bokmerker i Acrobat
  Neste et bokmerke (venstre), og resultatet (høyre)

Flytte bokmerker ut av en nestet plassering

 1. Marker bokmerket eller området med bokmerker du vil flytte.
 2. Flytt de merkede bokmerkene ved å gjøre ett av følgende:
  • Dra ikonet eller ikonene slik at pilen plasseres rett under teksten i det overordnede bokmerket.

  • Velg Klipp ut på Alternativer-menyen , velg det overordnede bokmerket, og velg deretter Lim inn under valgt bokmerke på Alternativer-menyen.

  Flytte et nestet bokmerke (venstre), og resultatet (høyre)
  Flytte et nestet bokmerke (venstre), og resultatet (høyre)

Vise eller skjule alle bokmerker på øverste nivå

 1. Velg Vis bokmerker på øverste nivå eller Skjul bokmerker på øverste nivå på Alternativer-menyen .

Legge til kodede bokmerker

Med kodede bokmerker får du større kontroll over sideinnholdet enn med vanlige bokmerker. Siden kodede bokmerker bruker den underliggende strukturinformasjonen til dokumentelementene (for eksempel overskriftsnivåer, avsnitt og tabelltitler), kan du bruke dem til å redigere dokumentet, for eksempel omorganisere de tilsvarende sidene i PDF-filen eller slette sider. Hvis du flytter eller sletter et overordnet kodet bokmerke, flyttes eller slettes de underordnede kodede bokmerkene samtidig.

Mange DTP-programmer, for eksempel Adobe InDesign® og Microsoft Word, kan brukes til å opprette strukturerte dokumenter. Når du konverterer disse dokumentene til PDF-filer, konverteres strukturen til koder. Dette gjør det mulig å legge til kodede bokmerker. Konverterte websider inneholder ofte kodede bokmerker.

Hvis dokumentet ikke inneholder koder, kan du legge dem til i Acrobat.

 1. Velg Nye bokmerker fra struktur på Alternativer-menyen i Bokmerker-panelet. (Hvis dette alternativet ikke finnes, er ikke dokumentet strukturert.)
 2. Velg de strukturelementene du vil angi som kodede bokmerker. Ctrl-klikk hvis du vil legge til flere elementer i det merkede området.

  De kodede bokmerkene nestes under et nytt bokmerke uten navn.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din