Vise rutenett

Bruk rutenett til å plassere tekst og objekter nøyaktig på linje i et dokument. Når det er slått på, vises rutenettet over dokumentet. Hvis alternativet Fest til rutenett er valgt, plasseres objekter ved nærmeste linje i rutenettet når du flytter dem.

Vise eller skjule rutenettet

 1. Velg Vis > Vis/Skjul > Linjaler og rutenett > Rutenett. Det vises en hake ved siden av kommandonavnet når rutenettet er aktivt.

Slå av eller på alternativet Fest til rutenett

 1. Velg VisVis/skjul > Linjaler og rutenett > Fest til rutenett. Det vises en hake ved siden av kommandonavnet når alternativet er slått på.

Endre rutenettets utseende

 1. Velg Enheter og hjelpelinjer under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.

 2. Hvis du vil endre rutenettinnstillinger, gjør du følgende:
  • Hvis du vil endre avstanden mellom rutenettlinjer, angir du en verdi for Bredde mellom linjer og Høyde mellom linjer.

  • Hvis du vil endre det opprinnelige rutenettet, angir du en verdi for Rutenettforskyvning fra venstre kant og Rutenettforskyvning fra øvre kant.

  • Hvis du vil endre antallet delelinjer mellom hovedlinjene i nettet, angir du en verdi for Underinndelinger. Underinndelingslinjer er lysere enn rutenettlinjer.

  • Hvis du vil endre farge på linjene i rutenettet, klikker du ruten Linjefarge i rutenett og velger en ny farge fra hurtigmenyen Farge.

Opprette hjelpelinjer for linjal

Du kan bruke vannrette og loddrette linjaler til å kontrollere størrelsen på objekter i dokumentet. Du kan også opprette hjelpelinjer i dokumentet, og disse er spesielt nyttige for plassering av objekter, for eksempel skjemafelt. Du kan endre målenheten og fargen som brukes på linjalen.

Opprette nye hjelpelinjer for linjal

 1. Velg Vis > Vis/Skjul > Linjaler og rutenett > Linjaler.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra ned fra den vannrette linjalen for å opprette en vannrett hjelpelinje, eller dra til høyre for den loddrette linjalen for å opprette en loddrett hjelpelinje.

  • Dobbeltklikk et sted på den vannrette linjalen for å opprette en loddrett hjelpelinje, eller dobbeltklikk et sted på den loddrette linjalen for å opprette en vannrett hjelpelinje.

Vise eller skjule hjelpelinjer

 1. Velg Vis > Vis/Skjul > Linjaler og rutenett > Hjelpelinjer.

Flytte eller slette hjelpelinjer for linjal

 1. Hvis du vil flytte en hjelpelinje, klikker du hjelpelinjen for å velge den, og deretter drar du den til en ny plassering.

 2. Hvis du vil slette en hjelpelinje, klikker du hjelpelinjen for å velge den, og deretter klikker du DEL-tasten.

 3. Hvis du vil slette alle hjelpelinjer, høyreklikker du linjalområdet og velger Fjern alle hjelpelinjer eller Fjern hjelpelinjer på side.

Endre farge på hjelpelinjen

 1. Velg Enheter og hjelpelinjer under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.

 2. Klikk ruten Farge på hjelpelinjer, og velg en ny farge fra hurtigmenyen Farge.

Måle objekters høyde, bredde eller omfang

Bruk måleverktøyene til å måle avstander og områder med objekter i PDF-dokumenter. Måleverktøyene er nyttige for å vise avstander og områder knyttet til objekter i et skjema eller i en CAD-tegning (computer-aided design). Du kan også bruke verktøyene til å måle bestemte områder i et dokument før du sender det til et trykkeri. Måleverktøyene er tilgjengelige for Acrobat Reader DC-brukere bare hvis oppretteren av PDF-filen har aktivert målefunksjonalitet.

Når du bruker måleverktøy, viser informasjonspanelet for mål informasjon om målene, for eksempel gjeldende mål, deltaverdier og skaleringsforhold. Acrobat DC setter inn kommentarer med verdiene som er beregnet for avstand, omkrets eller område.

Måleverktøy i Acrobat
Måleverktøy

A. Måleverktøylinje B. Objekt som måles C. Informasjonspanel for mål 
 1. Velg Verktøy > Mål.

  Verktøysettet for måling vises på den sekundære verktøylinjen.

 2. Klikk Måleverktøy på den sekundære verktøylinjen.

  Måleverktøylinjen og informasjonspanelet for mål vises.  

 3. Hvis du vil måle områder i PDF-dokumentet, velger du en av følgende måletyper:
  • Velg Avstandsverktøy for å måle avstanden mellom to punkter. Klikk det første punktet, flytt pekeren til det andre punktet, og klikk på nytt.

  • Velg Perimeterverktøy  for å måle et sett med avstander mellom flere punkter. Klikk hvert punkt du vil måle. Dobbeltklikk deretter på det siste punktet. 

  • Velg Områdeverktøy for å måle området i linjesegmentene du tegner. Klikk hvert punkt du vil måle. Når du har klikket minst to punkter, klikker du det første punktet for å fullføre områdemålingen. 

 4. Når du måler objekter, gjør du følgende:
  • Hvis du vil feste målingen til slutten av en linje, velger du Fest til baner .

  • Hvis du vil feste målingen til endepunktet på en linje, velger du Fest til endepunkter .

  • Hvis du vil feste målingen til midtpunktet på en linje, velger du Fest til midtpunkter .

  • Hvis du vil feste målingen til skjæringspunktet for flere linjer, velger du Fest til skjæringspunkter .

  • Hold nede Skift-tasten for å begrense målelinjene til økninger på 45º.

  • Hvis du vil avbryte en måling, høyreklikker du og velger Avbryt mål.

  • Hvis du vil slette en målmarkering, klikker du den med måleverktøyet og trykker DEL-tasten.

Alternativer for måleverktøy

Hvis du vil angi alternativer for målingsverktøy, velger verktøyet, og høyreklikker deretter hvor som helst i PDF-filen for å vise alternativene.

Endre skaleringsforhold

Endre skaleringsforholdet (for eksempel 3:2) og målenhet for tegneområdene.

Endre markeringsetikett

Legge til eller endre tekst som vises med mål.

Deaktiver/aktiver målmarkering

Når aktivert, blir målelinjene du tegner, lagt til i PDF-filen. Når deaktivert, forsvinner målelinjene når du måler et annet objekt eller velger et annet verktøy.

Aktiver/deaktiver orto

Når aktivert, er målelinjene bare ortografiske.

Vis/skjul linjaler

Vis eller skjul loddrette og vannrette linjaler på siden. (Har samme effekt som å velge Vis > Vis/skjul > Linjaler og rutenett > Linjaler.)

Fest til sideinnhold / Ikke fest til sideinnhold

Aktiver eller deaktiver alle Fest aktiverer.

Eksporter målmarkering til Excel

Lagrer informasjonen for alle målene i PDF-filen i en CSV-fil.

Innstillinger

Åpne innstillingene Måling (2D).

Måleinnstillinger

Endre innstillingene for 2D-mål for å bestemme hvordan 2D-data måles.

Merk:

I Acrobat Reader DC gjelder disse måleinnstillingene for PDF-filer som har kommentering aktivert.

Bruk skalering og enheter fra dokument (når tilgjengelig)

Når aktivert, brukes målenheter basert på enhetene som er generert fra det opprinnelige dokumentet, hvis disse finnes. Deaktiver dette alternativet for å angi målenhetene manuelt.

Bruk ortografiske linjer

Når aktivert, er målelinjene bare ortografiske.

Linjefarge for mål

Angir fargen eller linjen som vises når du tegner.

Aktiver målmarkering

Når aktivert, blir målelinjene du tegner, lagt til i PDF-filen. Når deaktivert, forsvinner målelinjene når du måler et annet objekt eller velger et annet verktøy. Du kan bruke standardetikettene for måling, eller angi din egen etikett.

Bruk standard ledelinjelengde (bare avstandsverktøy)

Når merket, flytter du musen for å bestemme ledelinjelengden hver gang du tegner et avstandsmål.

Standard linjeslutt (bare avstandsverktøy)

Angir utseendet på linjesluttene i avstandsmålinger.

Bildetekststil (bare avstandsverktøy)

Angir om teksten for avstandsmålingen er innenfor eller over målelinjen.

Standard ledelinjelengde (bare avstandsverktøy)

Angir ledelinjelengden som vises på en side av målepunktene.

Standard ledelinjeforlengelse over linje (bare avstandsverktøy)

Angir ledelinjeforlengelsen som vises over målelinjen.

Standard ledelinjeforlengelse fra linjepunkt (bare avstandsverktøy)

Angir størrelsen på mellomrommet som vises mellom målepunktene og ledelinjen.

Innstillinger for 2D-festing

Angir virkemåten for feste. Følsomhet angir hvor nært pekeren må være elementet det skal festes til. Festehintfarge angir fargen på festelinjen som vises når du holder pekeren over objektet.

Vise markørkoordinater

Markørkoordinatene viser koordinatposisjonen for pekeren innenfor dokumentruten. Posisjonsnummereringen begynner øverst til venstre i dokumentet. Markørkoordinatene viser også bredden og høyden på et merket objekt mens du skalerer det.

Vise x- og y-koordinater

 1. Velg Vis > Vis/skjul > Markørkoordinater.

 2. Flytt markøren for å vise x- og y-koordinater.

Endre målenheter for markørkoordinater

 1. Velg Enheter og hjelpelinjer under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.

 2. Velg en annen målenhet på rullegardinlisten Side og linjalenheter.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet