Justere sideforstørrelse

Verktøy på verktøylinjen Merk og zoom kan endre forstørrelsen på PDF-dokumenter. Bare noen av disse verktøyene vises i standardvisningen til verktøylinjen. Du kan se alle verktøyene ved å høyreklikke og velge enkeltverktøy, eller å vise alle verktøy for zooming og merking. Noen få verktøy er også tilgjengelig på verktøylinjen Sidekontroll, for eksempel Zoom inn/ut og Zoom ved hjelp av verdi.

Merk og zoom-verktøy
Merk og zoom-verktøy

A. Markeringszoom B. Kontinuerlig eller dynamisk zoom C. Faktisk størrelse D. Zoom til sidenivå E. Tilpass bredde F. Panorer og zoom G. Lupeforstørrelsesglass 
Sidekontroll-verktøy
Sidekontroll-verktøy

A. Markering B. Hånd og panorer C. Zoom ut D. Zoom inn E. Zoomverdi F. Tilpass til vindu G. Tilpass full side til vindu H. Vis i lesemodus 
 • Verktøyet Markeringszoom virker på ulike måter. Du kan bruke det til å dra et rektangel rundt en del av en side du vil skal fylle visningsområdet. Hvis du klikker verktøyet, økes forstørrelsen med ett forhåndsinnstilt nivå sentrert rundt punktet der du klikket. Hvis du vil redusere forstørrelsen med ett forhåndsinnstilt nivå, Ctrl-klikker du verktøyet Markeringszoom.
 • Verktøyet Kontinuerlig zoom eller Dynamisk zoom zoomer inn når du drar det opp på siden, og zoomer ut når du drar det ned. Hvis du bruker musehjulet, zoomer verktøyet inn når du ruller frem og ut når du ruller tilbake.
 • Knappene Zoom inn og Zoom ut endrer dokumentets forstørrelse med forhåndsinnstilte nivåer.
 • Zoomverdialternativet endrer sidevisningen i henhold til en prosent du skriver inn eller velger på en hurtigmeny.
 • Faktisk størrelse viser siden ved 100 % forstørrelse.
 • Tilpass til bredde justerer forstørrelsen slik at PDF-dokumentet fyller dokumentruten vannrett.
 • Zoom til sidenivå justerer forstørrelsen slik at én side fyller dokumentruten loddrett.
 • Verktøyet Panorer og zoom justerer forstørrelsen og posisjonen på visningsområdet slik at det samsvarer med området i et justerbart rektangel i Panorer og zoom-vinduets miniatyrvisning av siden.
 • Lupeverktøy-vinduet viser en forstørret del av PDF-filen som samsvarer med området i et justerbart rektangel i dokumentruten.

Endre størrelsen på siden slik at den passer i vinduet

 • Hvis du vil endre størrelsen på siden slik at den passer nøyaktig i dokumentruten, velger du Vis > Zoom > Zoom til sidenivå.
 • Hvis du vil endre siden slik at den passer til vindusbredden, velger du Vis > Zoom > Tilpass til bredde Deler av siden kan være utenfor visningen.
 • Hvis du vil endre siden slik at den passer til vindushøyden, velger du Vis > Zoom > Tilpass til høyde Deler av siden kan være utenfor visningen.
 • Hvis du vil endre størrelse på siden slik at teksten og bildene er tilpasset til bredden av vinduet, velger du Vis > Zoom > Tilpass til synlig. Deler av siden kan være utenfor visningen.

Merk:

Åpne menyen Vis > Zoom for å se hurtigtaster for endring av dokumentstørrelsen.

Vise en side i faktisk størrelse

 1. Velg Vis > Zoom > Faktisk størrelse.

  Den faktiske størrelsen på en PDF-side er vanligvis 100 %, men dokumentet kan være satt til et annet forstørrelsesnivå da det ble opprettet.

Endre forstørrelsen med zoomverktøyene

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Zoom inn-knappen eller Zoom ut-knappen på verktøylinjen.

  • Angi en forstørrelsesprosent på verktøylinjen Vanlige verktøy ved å skrive den inn eller ved å velge en fra hurtigmenyen.

  • Dra verktøyet for markeringszoom for å definere området på siden som du vil fylle dokumentruten med. (Vis > Zoom > Markeringszoom)

  • Dra verktøyet for kontinuerlige zoom (også kalt dynamisk zoom)  opp for å øke forstørrelsen, og ned for å redusere forstørrelsen. (Vis > Vis/skjul > Verktøylinjeelementer > Merk og zoom > Dynamisk zoom)

  Merk:

  Når markeringszoomverktøyet er valgt, kan du Ctrl-klikke eller Ctrl-dra for å zoome ut. Hvis du holder nede Skift, bytter du midlertidig fra markeringszoomverktøyet til det dynamiske zoomverktøyet.

Endre forstørrelsen ved hjelp av verktøyet Vinduet Panorer og zoom

 1. Velg Vis > Zoom > Panorer og zoom, eller klikk Panorer og zoom-verktøyet på verktøylinjen Merk og zoom.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra boksens håndtak i vinduet Panorer og zoom for å endre dokumentforstørrelsen.

  • Dra midten av boksen for å panorere på tvers av området du vil vise.

  • Klikk navigasjonsknappene for å flytte til en annen side.

  • Angi en verdi i zoometekstboksen, eller klikk knappen pluss eller minus for å øke eller redusere forstørrelsen med forhåndsinnstilte verdier.

Endre forstørrelsen med lupeverktøyet

 1. Velg Vis > Zoom> Lupeverktøy.
 2. Klikk området i dokumentet du vil vise mer detaljert. Det vises et rektangel i dokumentet tilsvarende området som vises i Lupeverktøy-vinduet. Du kan dra eller endre størrelsen på rektanglet for å endre lupeverktøyvisningen.
 3. Hvis du vil endre forstørrelsen av lupeverktøyet, gjør du følgende:
  • Dra glidebryteren.

  • Klikk pluss- eller minusknappene.

  • Skriv en verdi i Zoom-tekstboksen.

  Lupeverktøy for å forstørre dokumentområdet
  Bruk lupeverktøyet til å vise et forstørret område i dokumentet.

  Merk:

  Du kan endre fargen på lupeverktøyrektangelet ved å klikke hurtigmenyen Linjefarge nederst til høyre i Lupeverktøy-vinduet og velge en ny farge.

Endre forstørrelsen ved hjelp av en sideminiatyr

 1. Klikk Sideminiatyrer-knappen i navigasjonsruten til venstre i vinduet.

 2. Finn miniatyren for siden. Plasser deretter pekeren over det nedre høyre hjørnet av sidevisningsboksen til pekeren endres til en dobbelthodet pil.
 3. Dra hjørnet av boksen for å redusere eller utvide visningen av siden.
 4. Flytt om nødvendig pekeren over zoomboksrammen i miniatyren til pekeren endres til et håndikon. Deretter drar du rammen for å se et annet område av siden i dokumentruten.
  Sidevisningsboks i en sideminiatyr
  En sidevisningsboks i en sideminiatyr angir området av siden som vises i dokumentruten

Endre standardvisningen

 1. Velg Sidevisning under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.
 2. Åpne hurtigmenyen Zoom og velg et standard forstørrelsesnivå.

Vise områder av en forstørret side som ikke vises på skjermen

Når du zoomer inn på en høy forstørrelse, kan det hende du bare kan se deler av en side. Du kan flytte visningen for å vise andre områder på siden uten å endre forstørrelsesnivået.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Bruk de vertikale rullelinjene til å flytte opp og ned på sidene eller de vannrette rullelinjene til å flytte tvers over siden.

  • Velg håndverktøyet på verktøylinjen Vanlige verktøy, og dra for å flytte siden, som om du flytter et papirark på et bord.

Angi sideoppsett og -retning

Det er spesielt nyttig å endre sideoppsettet når du vil zoome ut for å få en oversikt over dokumentoppsettet. Velg Vis > Sidevisning, og velg ett av følgende sideoppsett:

Enkeltsidevisning

Viser én side om gangen, uten at noen deler av de andre sidene er synlige.

Aktivere rulling

Viser sidene i en kontinuerlig, loddrett kolonne som er én side bred.

Tosidevisning

Viser hvert tosidersoppslag uten at noen deler av de andre sidene er synlige.

Tosiderulling

Viser sidene side ved side i en kontinuerlig, loddrett kolonne.

Merk:

Hvis et dokument har mer enn to sider kan du sikre at den første siden vises alene til høyre for dokumentruten. Velg enten Tosidevisning eller Tosiderulling. Velg også Vis > Sidevisning > Vis forside i tosidevisning.

Sidevisning for sideoppsett og retning
Enkeltsidevisning, Aktiver rulling, Tosidevisning, oppsett for Tosiderulling

Du kan også vise knapper for hvert av disse alternativene i verktøylinjen Hurtigverktøy ved å velge Vis > > Vis/Skjul > Verktøylinjeelementer > Sidevisning, og velge dem i menyen.

Merk:

Hvis du velger Rediger > Merk alt i Enkeltsidevisning, merkes all tekst på gjeldende side. I andre oppsett merkes all tekst i PDF-filen hvis du velger Merk alt.

Rotere sidevisningen

Du kan endre visningen på en side i 90-graders intervaller. Dette endrer visningen av siden, ikke den faktiske retningen.

 • Hvis du vil rotere sidevisningen midlertidig, velger du Vis > Roter visning > Med klokken eller Mot klokken. Denne endringen kan ikke lagres.

 • Hvis du vil lagre rotasjonen med dokumentet, velger du Verktøy > Ordne sider > Roter med klokken eller Roter mot klokken -verktøylinjen.

Endre standard sideoppsettet (standardvisning)

Du kan stille inn standardvisning i dialogboksen Innstillinger. (Se Angi innstillinger.)

 1. Velg Sidevisning under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.
 2. Åpne Sideoppsett-menyen og velg Automatisk, Enkeltside, Enkeltside kontinuerlig, Dobbeltarkvisning eller Dobbeltarkvisning kontinuerlig.

Merk:

PDF-filen åpnes med sideoppsettet som er angitt i Innstillinger, med mindre et annet sideoppsett er angitt i Dokumentegenskaper (Fil > Egenskaper > Standardvisning (Windows) eller Arkiv > Egenskaper > Standardvisning (Mac OS)). Innstillingen Dokumentegenskaper overstyrer innstillingen i Innstillinger. Hvis du bruker Dokumentegenskaper, må du lagre og lukke dokumentet for at endringen skal tre i kraft. Acrobat-brukere kan endre standardvisningen, med mindre sikkerhetsinnstillingene forhindrer endringer. Reader-brukere kan ikke endre standardvisningen.

Bruke delt vindu-visning

Du kan vise en PDF-fil med dokumentruten delt i to ruter (Del-kommando) eller fire ruter (kommandoen Deling av regneark).

Med Del-visningen kan du rulle, endre forstørrelsesnivå, eller gå til en annen side i den aktive ruten uten å påvirke den andre ruten.

Visningen Deling av regneark er nyttig hvis du vil at kolonneoverskrifter og radetiketter skal være synlige når du blar gjennom et stort regneark eller en tabell. I denne modusen endres størrelsen i alle ruter hvis størrelsen på én side endres. Rulling er i tillegg koordinert mellom rutene. Hvis du ruller en rute vannrett, vil dette også påvirke rutene over og under. Hvis du ruller loddrett, vil dette også påvirke ruten til høyre eller venstre.

 1. Opprett den delte visningen du ønsker:
  • For å dele en visning i to ruter velger du Vindu > Del, eller du kan dra den grå boksen over det vannrette rullefeltet.

  • Hvis du vil dele visningen i fire ruter med synkroniserte rulle- og zoomenivå, velger du Vindu > Deling av regneark.

 2. Hvis du vil endre størrelsen på rutene, drar du delefeltene opp, ned, mot venstre eller høyre etter behov.
 3. Juster zoomenivået etter behov.
  • I Delt visning klikker du en rute for å gjøre den aktiv og endrer zoomenivået for den enkelte ruten.

  • I visningen Deling av regneark justerer du zoomenivået for å endre visningene i alle fire rutene.

 4. Rulle, etter behov:
  • I Delt visning klikker du en rute for å gjøre den aktiv og ruller for å endre den enkelte ruten.

  • I visningen Deling av regneark klikker du en rute og ruller loddrett for å endre visningene av den aktive ruten og ruten ved siden av. Rull vannrett for å endre visningene i den aktive ruten og ruten over eller under.

 5. Hvis du vil gjenopprette visningen enkeltrute, velger du Vindu > Fjern Deling.

Vise et dokument i flere vinduer

Du kan opprette flere vinduer for samme dokument ved hjelp av kommandoen Nytt vindu. Nye vinduer har samme størrelse, forstørrelse og oppsett som det opprinnelige vinduet, og åpnes på samme side øverst i det opprinnelige vinduet. Når du åpner et nytt vindu, legges suffikset 1 til i navnet på den opprinnelige filen, og suffikset 2 tilordnes til det nye vinduet. Du kan åpne flere vinduer ved hjelp av suffikser i hvert nye vindu. Når du lukker et vindu, fører det til at de vinduene som fortsatt er åpne, får ny nummersekvens. Det vil si at dersom du har fem vinduer åpne og du lukker det tredje vinduet du åpnet, nummereres vinduene på nytt med suffiksene 1 til 4.

Merk:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når en PDF vises i en leser.

Åpne i nytt vindu

 1. Velg Vindu > Nytt vindu.

Lukke et vindu

 1. Klikk lukkeboksen i vinduet. Du blir spurt om du vil lagre endringer. Når du lukker et vindu, lukkes ikke et dokument hvis mer enn ett vindu er åpent.

Lukk alle vinduer for et dokument

 1. Velg Fil > Lukk. Du blir spurt om du vil lagre endringer før hvert vindu lukkes.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet