PDF-lag

Du kan vise, navigere og skrive ut laginnhold i PDF-filer som er opprettet i InDesign, AutoCAD, Visio eller lignende programmer.

Du kan kontrollere visningen av lag ved å bruke standardinnstillingene. Hvis for eksempel et lag i dokumentet inneholder en opphavsrettserklæring, kan du skjule laget når dokumentet vises på skjermen, men sikre at laget alltid blir skrevet ut.

I Acrobat Pro DC kan du gi nytt navn til, slå sammen og flette lag, endre egenskaper for lag og legge til handlinger for lag. Du kan også omorganisere lag, importere lag fra bildefiler og andre PDF-filer og låse lag for å hindre at de skjules.

I Acrobat Pro DC kan du ikke opprette lag som endrer synlighet i henhold til zoomnivå. Du kan imidlertid merke en del av et lag som er spesielt viktig, ved å opprette et bokmerke som forstørrer eller skjuler laget ved bruk av sidehandlinger. Du kan også legge til koblinger som gjør at brukere kan klikke en synlig eller usynlig kobling for å navigere til eller zoome inn på et lag.

Hvis du vil beholde lag når du konverterer InDesign CS-dokumenter til PDF i Acrobat Pro DC, må Kompatibilitet være satt til Acrobat 6.0 (PDF 1.5) eller høyere. Kontroller også at det er merket av for opprettelse av Acrobat-lag i dialogboksen Eksporter Adobe PDF.

Vise eller skjule lag

Informasjon kan lagres i ulike lag i en PDF-fil. Lagene som vises i PDF-filen, er basert på lag som er opprettet i det opprinnelige programmet. Bruk Lag-panelet til å undersøke lag og vise eller skjule innholdet på et lag. Elementer i låste lag kan ikke skjules.

Noen lag kan være organisert i nestede grupper med et overordnet lag. Andre lag kan være organisert i grupper uten noe overordnet lag.

Merk:

Et låsikon i Lag-panelet angir at et lag bare er ment for informasjon. Låste lag kan opprettes fra AutoCAD- og Visio-filer. I Acrobat Standard DC kan du ikke endre synligheten for et låst lag. I Acrobat Pro DC kan du bruke dialogboksen Egenskaper for lag til å endre synligheten for et låst lag.

Lag-panelet
Lag-panelet

A. Øyeikonet angir at laget vises B. Låst lag C. Skjult lag 
 1. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Lag.
 2. Hvis du vil skjule et lag, klikker du øyeikonet. Hvis du vil vise et skjult lag, klikker du den tomme boksen. (Et lag er synlig når øyeikonet vises og skjult når øyeikonet ikke vises. Denne innstillingen overstyrer midlertidig innstillingene i dialogboksen Egenskaper for lag.)

  Merk:

  Hvis det overordnede laget i en nestet laggruppe er skjult, skjules også de nestede lagene automatisk. Hvis det overordnede laget er synlig, kan nestede lag vises eller skjules.

 3. Velg ett av følgende på Alternativer-menyen :

  Vis lagene for alle sider

  Viser alle lag på hver side av dokumentet.

  Vis lagene for synlige sider

  Viser lagene bare på sidene som vises i øyeblikket.

  Tilbakestill til standard synlighet

  Tilbakestiller lagene til standardtilstanden.

  Bruk overstyring for utskrift

  Viser lag i tråd med utskriftsinnstillingene i dialogboksen Egenskaper for lag (Skrives ut når synlig, Skrives aldri ut, Skrives alltid ut).

  Bruk overstyring for eksport

  Viser lag i tråd med eksportinnstillingene i dialogboksen Egenskaper for lag (Eksporteres når synlig, Eksporteres aldri, Eksporteres alltid).

  Bruk overstyring for lag

  Viser alle lag. Dette alternativet påvirker alt valgfritt innhold i PDF-filen, også lag som ikke er oppført i Lag-panelet. Alle lag er synlige, uansett hvilke innstillinger som er valgt i dialogboksen Egenskaper for lag. Du kan ikke endre synlighet for lag med øyeikonet før du opphever valget av denne kommandoen. Når du redigerer lagegenskaper i dialogboksen Egenskaper for lag, aktiveres ikke endringene før du velger Tilbakestill til standard synlighet på Alternativer-menyen. (Unntaket er endringer i lagnavn, som aktiveres med det samme.)

  Merk:

  Du kan ikke lagre visningen av en lagvis PDF-fil ved å bruke øyeikonet i Lag-panelet til å vise og skjule lag. Når du lagrer filen, tilbakestilles vis/skjul-statusen automatisk til opprinnelig tilstand.

  Hvis du vil lagre en annen visning av en lagvis PDF-fil Acrobat Pro, må du endre standardtilstanden for lagene i dialogboksen Egenskaper for lag.

Rediger lagegenskaper (Acrobat Pro DC)

Du kan kombinere innstillingene for standardtilstand, synlighet og utskrift for å kontrollere når et lag er synlig og når det skrives ut. Hvis et lag for eksempel inneholder et vannmerke, vil du kanskje ikke at laget skal vises på skjermen, men at det alltid skal kunne skrives ut og eksporteres til andre programmer. I slike tilfeller kan du sette standardtilstanden til På, den opprinnelige synligheten til Aldri synlig (bildet vises ikke på skjermen), og de opprinnelige tilstandene for utskrift og eksport til Skrives alltid ut og Eksporteres alltid. Laget må ikke være oppført i Lag-panelet ettersom alle tilstandsendringer håndteres automatisk.

Merk:

Innstillingene i dialogboksen Egenskaper for lag trer i kraft bare hvis Tillat at lagtilstand angis av brukerinformasjon er valgt i dokumentinnstillingene. Hvis dette alternativet ikke er valgt, ignoreres alle andre innstillinger for dialogboksen Egenskaper for lag enn Lagnavn og Standardtilstand.

 1. Klikk Lag-knappen i navigasjonsruten.
 2. Velg et lag, og velg Egenskaper for lag på Alternativer-menyen .
 3. Rediger lagnavnet eller noen av følgende egenskaper i dialogboksen Egenskaper for lag, og klikk deretter OK:

  Gjengivelse

  Velg Vis, slik at laget kan aktiveres eller deaktiveres, eller velg Referanse hvis du vil at laget skal være aktivert til enhver tid og det skal være mulig å redigere egenskapene. Når alternativet for referanseform er valgt, vises laget i kursiv.

  Standardtilstand

  Definerer den opprinnelige synligheten for laget når et dokument åpnes for første gang, eller når den opprinnelige synligheten tilbakestilles. Øyeikonene for lag vises eller skjules i utgangspunktet basert på denne verdien. Hvis denne verdien for eksempel er satt til Av, er øyeikonet for et lag skjult når dokumentet åpnes for første gang, eller når Tilbakestill til standard synlighet er valgt på Alternativer-menyen.

  Synlighet

  Definerer synligheten til PDF-laget på skjermen. Du kan vise et lag når dokumentet åpnes, du kan skjule et lag når dokumentet åpnes, eller du kan la standardtilstanden bestemme om et lag skal vises eller skjules når dokumentet åpnes.

  Skriv ut

  Bestemmer om et lag blir skrevet ut.

  Eksportere

  Bestemmer om laget skal vises i det resulterende dokumentet når PDF-filen eksporteres til et program eller et filformat som støtter lag.

  Eventuelle tilleggsegenskaper som oppretteren av den lagvise PDF-filen har knyttet til et bestemt lag, vises i boksen nederst i dialogboksen Egenskaper for lag.

Endre rekkefølge på lag

Du kan endre rekkefølgen for enkeltlag i lagruten. Dette er nyttig når du vil endre rekkefølgen for lagene i listen eller flytte et lag fra én laggruppe til en annen.

Merk:

Du kan ikke endre rekkefølgen for låste lag, og du kan heller ikke endre rekkefølgen for lag i nestede laggrupper.

 1. Velg et lag i navigasjonspanelet Lag.
 2. Plasser markøren til venstre for lagnavnet og hold nede Alt-knappen mens du drar laget til den nye plasseringen.

Legge til lagnavigasjon

Du kan legge til koblinger og mål i lag, slik at visningen av et dokument kan endres når brukeren klikker et bokmerke eller en kobling.

Merk:

Når du endrer synlighet for lag ved hjelp av øyeikonet i Lag-panelet, registreres dette vanligvis ikke på navigasjonsverktøylinjen.

Knytte synlighet for lag til bokmerker

 1. Angi nødvendige lagegenskaper, synlighet og forstørrelsesnivå for PDF-mållaget i dokumentruten.
 2. Klikk Bokmerker-panelet, og velg Nytt bokmerke på Alternativer-menyen .
 3. Velg det nye bokmerket, og velg Egenskaper på Alternativer-menyen .
 4. Klikk kategorien Handlinger i dialogboksen Egenskaper for bokmerke.
 5. Velg Angi synlighet for lag under Velg handling, klikk Legg til og deretter OK.
 6. Merk bokmerkeetiketten i Bokmerker-panelet, og gi bokmerket et navn.
 1. Angi nødvendige lagegenskaper for målet i dokumentruten.
 2. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Mål.

  Målruten vises som et fristilt panel. Du kan legge det til de andre panelene ved å dra det til navigasjonsruten. Hvis panelet er skjult, klikker du Mål-knappen for å vise det.

 3. Velg Nytt mål på Alternativer-menyen , og gi målet et navn.
 4. Velg koblingsverktøyet , og dra i dokumentruten for å opprette en kobling. (Fordi innhold legges til i alle lag, har det ingen betydning at du tilsynelatende oppretter koblingen i mållaget. Koblingen virker fra alle lag.)
 5. Velg Egendefinert kobling i dialogboksen Opprett kobling, og klikk Neste.
 6. Klikk kategorien Utseende i dialogboksen Koblingsegenskaper, og angi utseende for koblingen.
 7. Klikk kategorien Handlinger i dialogboksen Koblingsegenskaper, velg Angi synlighet for lag, og klikk Legg til.
 8. Lukk dialogboksene.

  Du kan teste koblingen ved å endre innstillingene for lag, velge håndverktøyet og klikke koblingen.

Importere lag (Acrobat Pro DC)

Du kan importere lag fra en PDF-fil eller en bildefil til en PDF-målfil. Følgende bildefilformater støttes: BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG og TIFF.

 1. Klikk Lag-knappen i navigasjonsruten.
 2. Velg Importer som lag på Alternativer-menyen .
 3. Klikk Bla gjennom i dialogboksen Importer som lag, og finn filen du vil importere. Hvis kildefilen er et dokument med flere sider, skriver du inn ønsket sidetall under Sidetall. Hvis målfilen er et dokument med flere sider, angir du målsidetallet under Forhåndsvisning i dialogboksen.
 4. Velg ett av følgende importalternativer:

  Opprett nytt lag

  Oppretter ett separat lag fra kildedokumentet. Skriv inn et navn for det nye laget.

  Legg til i gruppe

  Angir den eksisterende gruppen der det importerte laget skal legges til. Dette alternativet er bare tilgjengelig når PDF-målfilen allerede inneholder én eller flere laggrupper, og når Opprett nytt lag er valgt.

  Legg til i eksisterende lag

  Legger til innholdet fra kildedokumentet på et eksisterende lag i måldokumentet. Velg et lag i måldokumentet. Det importerte innholdet vil ha de samme lagegenskapene som det eksisterende laget i måldokumentet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når måldokumentet inneholder lag.

  Kopier lag fra kilde

  Importerer lagene fra kildedokumentet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når kildedokumentet inneholder lag.

 5. Juster om nødvendig innstillingene for Plassering og Utseende, og klikk deretter OK.

Flette eller slå sammen lag (Acrobat Pro DC)

Sammenslåtte lag får egenskapene til laget de blir slått sammen med (mållaget). Ved sammenslåing av PDF-lag skjules eventuelt innhold som ikke er synlig når sammenslåingen er utført, og alle lag konsolideres.

Merk:

Du kan ikke angre fletting eller sammenslåing.

Flette lag

 1. Klikk Lag-knappen, og velg Flett lag på Alternativer-menyen .
 2. Velg ett eller flere lag i ruten Lag som skal flettes, og klikk Legg til.
 3. Hvis du vil fjerne et lag fra det midterste panelet, velger du ett eller flere lag og klikker Fjern.
 4. Velg laget du vil flette de valgte lagene med, i ruten Mållag det skal flettes til.

Slå sammen lag

 1. Klikk Lag-knappen, og velg Slå sammen lag på Alternativer-menyen .

Redigere laginnhold

Du kan merke eller kopiere innhold i et lagvist PDF-dokument ved hjelp av markeringsverktøyet eller verktøyet for øyeblikksbilder. (I Acrobat Reader DC må PDF-filen inneholde bruksrettigheter.) I Acrobat DC kan du redigere innhold ved hjelp av verktøyet Rediger tekst og bilder. Disse verktøyene gjenkjenner og merker alt synlig innhold, uansett om innholdet er på et valgt lag eller ikke.

Hvis innholdet du skal redigere eller slette i Acrobat DC er knyttet til ett lag, gjenspeiles innholdsendringen i laget. Hvis innholdet du skal redigere eller slette, er knyttet til flere lag, gjenspeiles innholdsendringen i alle lagene. Hvis du for eksempel skal endre en tittel og en signatur som vises på samme linje på den første siden i et dokument, og tittelen og signaturen er på to forskjellige synlige lag, endres innholdet i begge lag når du redigerer innholdet i ett av lagene.

Du kan legge til innhold, for eksempel korrekturkommentarer, stempler eller skjemafelt, i lagvise dokumenter, på samme måte som du legger til innhold i andre PDF-dokumenter. Innholdet legges imidlertid ikke til i et bestemt lag, selv om det laget er valgt når du legger til innholdet. Innholdet legges til i hele dokumentet.

I Acrobat DC kan du bruke kommandoen Slå sammen filer til én PDF-fil til å kombinere PDF-dokumenter som inneholder lag. Lagene for hvert dokument grupperes under en egen overskrift i Lag-panelet i navigasjonsruten. Du viser og skjuler gruppen ved å klikke ikonet på tittellinjen for gruppen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet