Preflight-profiler (Acrobat Pro)

Preflight-profiler

Om en Preflight-undersøkelse skal bli vellykket er avhengig av hvordan du definerer kriteriene for undersøkelsen. Undersøkelseskriteriene er lagret i en fil som kalles en Preflight-profil. En Preflight-profil inneholder én eller flere kontroller, eller rettelser eller både kontroller og rettelser. Hver kontroll inneholder én eller flere egenskapssetninger som validerer PDF-innholdet. Preflight viser en feil bare hvis alle egenskapssetningene i kontrollen er feil. Ved hjelp av dialogboksen Rediger profil for Preflight kan du angi verdier og måten du vil håndtere uoverensstemmelser på. Du kan for eksempel velge en profil som rapporterer om uoverensstemmelser på en enkel måte, eller en profil som automatisk løser en uoverensstemmelse i henhold til de angitte parameterne. En profil med en rettelse vises med det utfylte grå skrunøkkelikonet ved siden av seg.

Adobe Acrobat inneholder flere forhåndsdefinerte Preflight-profiler som er ordnet i grupper, for eksempel Digital utskrift, PDF-analyse, Førtrykk og PDF/A-, PDF/E- eller PDF/X-kompatibilitet. Du kan bruke de forhåndsdefinerte profilene som de er, eller du kan endre dem for å opprette egendefinerte profiler. Kontrollene som profilene består av (kalt regler i tidligere versjoner av Acrobat), er ordnet etter kategorier, for eksempel Dokument, Sider, Bilder og så videre. Hver kontroll i en kategori styrer en bestemt dokumentegenskap.

Du kan se gjennom informasjon om hver av de valgte kontrollene i dialogboksen Rediger profil for Preflight for å finne ut hvilke dokumentegenskaper preflight-profilen analyserer. Denne informasjonen beskriver hvilke kriterier kontrollen bruker for å analysere, og muligens reparere, en dokumentegenskap.

Vise profiler

 1. Gjør ett av følgende:

   

  • Hvis dialogboksen Preflight ikke er åpen, velger du Verktøy > Trykkeriarbeid > Preflight.
  • Bytt til ønsket bibliotek ved å bruke bibliotekslisten øverst.
  • Hvis et annet panel vises i dialogboksen Preflight, klikker du kategorien Profiler.

   

 2. Utvid profilgruppene som du ønsker.

  Listen inneholder alle forhåndsdefinerte profiler og eventuelle egendefinerte profiler du har laget.

Konfigurere profiler

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis dialogboksen Preflight ikke er åpen, velger du Verktøy > Trykkeriarbeid > Preflight.

  • Hvis et annet panel vises i dialogboksen Preflight, klikker du kategorien Profiler.

 2. Utvid gruppene etter behov.
 3. Velg en profil, klikk flagget ved siden av navnet, og velg Favoritt.

Preflight, oversikt over dialogboksen Rediger profil

Dialogboksen Rediger profil for Preflight viser alle tilgjengelige profiler og hvilke dokumentegenskaper som blir analysert. Ved hjelp av denne dialogboksen kan du låse opp og låse en profil, opprette en ny gruppe for å ordne profiler og angi undersøkelseskriterier. Du kan få tilgang til flere alternativer og mer informasjon ved å utvide profilen.

Du åpner dialogboksen Rediger profil for ved å utvide en profilgruppe i dialogboksen Preflight, velge en profil og klikke Rediger (eller velge Rediger Preflight-profiler på Alternativer-menyen).

Preflight, dialogboksen Rediger profil
Preflight, dialogboksen Rediger profil

A. Profil (Photoshop) eller Profile (Illustrator) B. Forhåndsdefinert sett med kontroller C. Flere alternativer D. Profilgrupper 

Legge til og fjerne profiler

Du kan lage egendefinerte preflight-profiler. Før du oppretter en ny profil fra bunnen av, bør du se i eksisterende profiler etter noen som gir resultater som ligner dem du vil oppnå. Hvis det er mulig, kopierer du en eksisterende profil og endrer bare den relevante delene.

En Preflight-profil må inneholde minst én kontroll eller rettelse og én egenskap som validerer PDF-innholdet. Når du bygger en kontroll fra bunnen av, kan du bruke eksisterende egenskaper eller lage nye egenskaper mens du arbeider. For å oppnå best resultat når du oppretter og endrer profiler, legger du bare til så mange kontroller du trenger til å validere PDF-innholdet. Hold kontrollene og egenskapene enkle og likefrem. Du kan for eksempel bruke en PDF/X-profil til å kontrollere bestemte forhold og deretter legge til kontroller for å kontrollere andre forhold enn PDF/X, for eksempel bildeoppløsning.

Opprette en profil

 1. Klikk på Velg profiler-knappen  i profilpanelet i dialogboksen Preflight.

 2. Velg Alternativer > Opprett profil.

 3. Skriv inn et navn på og et formål for den nye profilen, og angi andre alternativer etter ønske.

  Som standard vises nylig opprettede profiler under gruppen Egendefinerte profiler, hvis du ikke har tilordnet dem til en annen gruppe.

 4. Utvid profilen i kolonnen til venstre.
 5. Endre kontroller (tilgjengelige).
 6. Legg til ytterligere kontroller og rettelser.

Kopiere en profil

 1. Klikk på Velg profiler-knappen  i profilpanelet i dialogboksen Preflight.

 2. Velg en eksisterende profil, og velg deretter Alternativer > Kopier profil.

  Den kopierte profilen blir lagt til i den samme gruppen som den opprinnelige filen.

Opprette en profilgruppe

 1. Velg en profil i dialogboksen Rediger profil for Preflight.

 2. Velg Ny gruppe fra Gruppe-listen.

 3. Skriv inn et navn på gruppen, og klikk OK.

  Merk:

  Hvis du velger en profilgruppe, flyttes alle profilene til den nye gruppen.

Fjerne en profil

 1. Velg en profil i dialogboksen Rediger profil for Preflight, og klikk Slett .

Importere eller eksportere Preflight-profiler

Preflight-profiler kan deles med andre brukere. Trykkerier kan for eksempel dele dem med kundene sine for å sikre at jobber består en undersøkelse som er definert av disse profilene, før jobbene leveres. Brukere i arbeidsgrupper kan lage sine egne profiler for å kontrollere et dokument før det lastes opp til weben eller skrives ut på en spesialskriver, eller for å kontrollere intern produksjon.

Når du skal utveksle en profil, pakker du den til import og eksport. Pakken inneholder alle kontrollene og egenskapene for den valgte profilen.

Importere en Preflight-profil

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Importer Preflight-profil på Alternativer-menyen i dialogboksen.

  • I dialogboksen Rediger profil for Preflight klikker du på Importer- ikonet  .

 2. Finn preflight-pakkefilen (filtypen KFP) og klikk Åpne. Profilen vises i profillisten i Importerte profiler-gruppen.
 3. (Valgfritt) Hvis profilen er låst, velger du Ikke låst på hurtigmenyen i dialogboksen Rediger profil for Preflight. Når profilen er låst opp, kan du redigere den.
 4. (Valgfritt) Skriv inn passordet hvis du blir bedt om det.
Merk:

Du kan også importere en Preflight-profil ved å dra filen til Acrobat-vinduet eller Acrobat -programikonet.

Eksportere en Preflight-profil

 1. Endre om nødvendig navnet på profilen (i dialogboksen Rediger profil) før du starter eksporten.
 2. Hvis du vil låse profilen før du eksporterer den, velger du Låst på hurtigmenyen i dialogboksen Rediger profil for Preflight. Du kan også velge Passordbeskyttet og skrive inn et passord.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg Eksporter Preflight-profil på Alternativer-menyen i dialogboksen.

  • I dialogboksen Rediger profil for Preflight klikker du på Eksporter- ikonet  .

 4. Angi en plassering for pakken, og klikk Lagre. Ikke gi nytt navn til filen.

Låse, låse opp og passordbeskytte profiler

Du kan forhindre uautoriserte endringer i preflight-profiler ved å låse profilene og gi dem passord. Dette kan være nyttig hvis preflight-profiler deles av flere brukere. Du kan låse eller passordbeskytte Preflight-profiler når du oppretter dem eller når du lagrer dem. Som standard er alle forhåndsdefinerte Preflight-profiler låst.

Låse opp en låst preflight-profil
Låse opp en låst preflight-profil

Låse en profil

 1. Velg en profil i dialogboksen Rediger profil for Preflight.
 2. Velg Låst fra hurtigmenyen øverst til venstre i dialogboksen.

  Alternativene blir utilgjengelige.

Passordbeskytte en profil

 1. Velg en profil i dialogboksen Rediger profil for Preflight.
 2. Velg Passordbeskyttet fra hurtigmenyen øverst til venstre i dialogboksen.

 3. Skriv inn passordet, skriv det inn på nytt, og klikk deretter på OK. Du kan bruke store og små bokstaver, tall eller tegnsetting.

  Alternativene blir utilgjengelige.

Låse opp eller oppheve beskyttelsen av en profil

 1. Velg en profil i dialogboksen Rediger profil for Preflight.
 2. Velg Låst opp fra hurtigmenyen øverst til venstre i dialogboksen.

 3. Når du blir bedt om det, skriver du inn riktig passord og klikker OK.

Endre profilinnstillinger

Du kan endre innstillingene for én enkelt profil.

Endre generelle profilinnstillinger

 1. Åpne dialogboksen Rediger profil for Preflight.
 2. Utvid profilgruppen, og velg en profil.
 3. Hvis profilen er låst, velger du Ikke låst på hurtigmenyen.
 4. Endre de du vil av følgende innstillinger:
  • Skriv inn et nytt navn på profilen, og beskriv den i Hensikt-boksen.

  • Hvis du vil passordbeskytte profilen, velger du Passordbeskyttet på hurtigmenyen. Skriv inn passordet når du blir bedt om det, skriv det inn på nytt, og klikk deretter på OK. Hvis ikke, velger du Ikke låst.

  • Skriv inn navn og e-postadresse.

  • Tilordne profilen til en gruppe. Velg en eksisterende gruppe på menyen, eller velg Ny gruppe, skriv inn et navn, og klikk OK. Grupper sorteres alfabetisk.

 5. Når du er ferdig med å redigere en passordbeskyttet profil, velger du Låst på hurtigmenyen. Du vil kanskje ønske å beskytte den med et nytt passord.
 6. Klikk OK, eller klikk Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS) for å lagre endringene uten å lukke dialogboksen.

Endre eksisterende innstillinger for kontroller og varsler

 1. Åpne dialogboksen Rediger profil for Preflight.
 2. Utvid profilgruppen, og velg en profil.
 3. Hvis profilen er låst, velger du Ikke låst på hurtigmenyen.
 4. Utvid profilen for å vise gruppene med egenskaper som er tilgjengelige for profilen.
 5. Velg en egenskapsgruppe.
 6. Angi alternativer for fastsette kriteriene for undersøkelsen. Alternativene varierer etter den valgte egenskapskategorien under profilen. Du kan velge eller oppheve valg av kriterier, redigere verdier eller aktivere en egenskap.
 7. Velg et varselsalternativ på hurtigmenyen, og angi hvordan Preflight skal håndtere uoverensstemmelser under en undersøkelse.
 8. Klikk OK, eller klikk Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS) for å lagre endringene uten å lukke dialogboksen.

Preflight -varslingsalternativer

For hver kontroll i en profil angir du hvordan Preflight skal håndtere uoverensstemmelser under en undersøkelse. Du kan velge på menyen ved siden av hvert varselsikon. Ikonet for varselet vises ved siden av kontrollen i dialogboksen Preflight.

Feil 

Genererer en feilmelding for denne kontrollen (eller en kontroll i denne kategorien). Velg dette alternativet for uoverensstemmelser som må rettes opp før det er mulig å fortsette til neste stadium i arbeidsflyten.

Advarsel 

Genererer en advarselsmelding for denne kontrollen (eller en kontroll i denne kategorien). Velg dette alternativet for uoverensstemmelser du vil vite om og kanskje må endre før endelig utskrift.

Info 

Genererer en enkel kommentar for denne kontrollen (eller en kontroll i denne kategorien). Velg dette alternativet for uoverensstemmelser du vil vite om, men ikke trenger å rette opp før endelig utskrift.

Inaktiv 

Genererer aldri noen feilmelding for denne kontrollen (eller en kontroll i denne kategorien). Velg dette alternativet for uoverensstemmelser som ikke påvirker utskriftskvaliteten for PDF–dokumentet. Du må endre tilstanden fra inaktiv til en annen tilstand for å gjøre tekstboksene tilgjengelige.

Vise et profilsammendrag

Du kan vise en beskrivelse for hver kontroll og tilhørende undersøkelseskriterier for en gitt profil ved å opprette et profilsammendrag.

 1. Velg en profil, eller velg Opprett profilsammendrag fra Alternativer-menyen i dialogboksen Preflight.
  Et profilsammendrag er en PDF-fil
  Et profilsammendrag er en PDF-fil.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din